Презентаційні матеріали

Спеціальність «Географія»


Підготовка студентів спеціальності «Географія» проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», та «магістр». Навчання здійснюється на денній та заочній формах за відповідними навчальними планами.

Працівники кафедри читають такі навчальні курси: «Геологія», «Геоморфологія», «Гідрологія», «Метеорологія», «Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів», «Біогеографія», «Ландшафтознавство», «Картографія з основами топографії», «Основи теорії суспільної географії», «Основи менеджменту», «Основи технологій виробництва», «Географія населення», «Географія материків і океанів», «Регіональна економічна і соціальна географія», «Фізична географія України», «Економічна і соціальна географія України», «Географія світового господарства», «Шкільний курс географії та методики її навчання», «Природнича географія Поділля», «Шкільний курс економіки», «Основи наукових досліджень», «Географія мінеральних ресурсів» та ін.

Викладання дисциплін поєднується з навчальними та виробничими практиками. Польові навчальні практики проводяться на базі географічного стаціонару (с. Дзвенигород Борщівського району), а також в Карпатах, Шацькому поозер’ї та центральних областях України; комплексна далека практика (4 курс) проводиться в південних областях України і передбачає ознайомлення з їх природними особливостями та об’єктами соціальної та промислової інфраструктури. Виробничі педагогічні – в навчальних закладах м. Тернополя та області.

На базі кафедри щорічно проводяться студентські наукові та науково-практичні конференції. Студенти-науковці беруть активну участь у регіональних та міжнародних конференціях, неодноразово нагороджувалися дипломами та грамотами за участь у олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, громадських проектах.

Кафедра тісно співпрацює з вітчизняними та зарубіжними університетами. 

При кафедрі діє геологічний музей – один із кращих музеїв подібного профілю серед вищих педагогічних навчальних закладів України. В музеї представлено понад 1500 експонатів. Це зразки гірських порід, мінералів і скам’янілих решток органічного світу з різних регіонів України та зарубіжжя. Геологічний музей використовується для навчання студентів та проведення цікавих екскурсій для школярів під час проведення педагогічних практик.

При кафедрі функціонують лабораторія інноваційних технологій в географії та лабораторія польових фізико-географічних досліджень. Під керівництвом високопрофесійних викладачів студенти займаються у проблемних групах з «Палеогеографії», «Конструктивної географії та раціонального природокористування», «Антропогенного ландшафтознавства» та ін.

 При кафедрі функціонує студентський спелеологічний гурток «Лабіринт», який тісно співпрацює з клубом спелеологів Поділля. У ньому займаються понад 50 студентів, які під керівництвом досвідчених викладачів знайомляться з теоретичними, методичними і практичними навичками із спелео-орієнтування та топознімання печер, регулярно здійснюють навчально-пізнавальні експедиції в печери Поділля (Озерна, Кришталева, Млинки, Угринь, Ювілейна та ін.).

Співробітники кафедри неодноразово нагороджувались грамотами та подяками від управління освіти області, облас-ної адміністрації, обласної ради та Міністерства освіти України.

Випускники кафедри в даний час працюють в школах, гімназіях, ліцеях, коледжах, вищих навчальних закладах України і зарубіжжя. (Польща, Канада), науково-дослідних установах та природоохоронних організаціях країни.

У навчальному процесі використовується сучасна матеріально-технічна база. На факультеті облаштовані спеціалізовані навчальні кабінети-лабораторії, лекційні мультимедійні аудиторії, комп’ютерні класи з доступом в Інтернет.

Організовуються пізнавальні екскурсії територією України та Європи.

При факультеті діють фахові клуби: екологічний, спелеологічний, спортивного туризму, КВК “Меридіан”, інформаційно-публіцистичний “Мапа”.

Організація навчально-виховного процесу нерозривно пов’язана із забезпеченням соціально-побутових умов. До послуг студентів гуртожитки, спортивні зали, спортивний комплекс,  інтернет-кафе, заклади харчування, медичний пункт, санаторій-профілакторій.

Для навчання за спеціальністю «Географія» необхідні наступні сертифікати УЦОЯО:

·     українська мова та література (базовий) – ваговий коефіцієнт – 0,2,

·     географія – ваговий коефіцієнт –0,45,

·     історія України  або іноземна мова або математика – ваговий коефіцієнт – 0,2.

Мінімальна кількість набраних балів  – 100 за кожним сертифікатом.

За результатами навчання присвоюється кваліфікація – «бакалавр географії, вчитель географії, основ економіки, екології, природознавства, організатор краєзнавчо-туристичної роботи». 

Ліцензійний обсяг денної форми навчання – 90 осіб. 

Державне замовлення – 30 місць (орієнтовно). 

Ліцензійний обсяг заочної форми навчання – 90 осіб. 

Державне замовлення – 6 місць (орієнтовно).Гідрологія

 Гідрологія

Гідрологи бакалаврат

Спеціальність «Екологія»

Екологія

Підготовку фахівців спеціальності «Екологія, збалансоване природокористування та охорона навколишнього середовища здійснює кафедра геоекології та методики викладання екологічних дисциплін.

Викладачами кафедри опубліковано ряд монографій: «Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу»(2001), «Еколого-географічний аналіз та оцінювання території: теорія та практика»(2005), «Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація)» (2009), спільно з викладачами кафедри фізичної географії «Природні умови і ресурси Тернопільщини» (2011), "Регіональний ландшафтний парк "Загребелля" у системі рекреаційного і заповідного природокористування"(2013).  Видано понад 30 навчальних посібників з навчальних предметів серед яких: Заповідна справа (2013), Регіональна фізична географія поверхні Землі (2013), Екологічно чисте виробництво (2013), Біологічні основи охорони природи (2013), Моніторинг довкілля (2013), Основи екології (2013), Математичні методи в екології (2013),.Екологічний бізнес (2013). Ряд публікацій у закордонних виданнях: In vitro manipulation and propagation of Gentiana L. species from the Ukrainian flora. In: The Gentianaceae, v. 2 Biotechnology and Application. Ed. by Jan J. Rybczyński, Michael R. Davey and Anna Mikuła. – Berlin, Heidelberg, New York: Springer (2013). 

Здійснюється підготовка нових навчально-методичних комплексів з дисциплін кафедри для запровадження дистанційної освіти. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки із вченими провідних наукових організацій та ВНЗ України,  зокрема, з Інститутом екології Карпат НАН України (м. Львів), природним заповідником „Медобори”, НПП "Дністровський каньйон"; Львівським, Київським, Чернівецьким, Кам’янець-Подільським національними університетами, Луцьким національним технічним університетом., Ойцовським Національним парком (Польща). Налагоджується співпраця з Краківським педагогічним університетом у навчальній і науковій сферах.

У структурі кафедри функціонує науково-дослідна лабораторія «Моделювання еколого-географічних систем. В рамках наукової тематики лабораторії підготовлено докторську та десять кандидатських дисертацій, шість наукових монографій, десятки наукових статей.

Значна увага на кафедрі приділяється започаткуванню певних традицій – посвяти першокурсників у студенти, тижнів кафедри, днів довкілля, свята екватора тощо. У Збаразькій ЗОШ-2 І-ІІІ ступенів ім. І.Франка створений філіал кафедри, що послужило тісній співпраці викладачів з вчителями природничого профілю, членами еколого-краєзнавчого гуртка «Медобори». У 2000 році кафедра ініціювала започаткування обласного еколого-краєзнавчого проекту «Твій рідний край» для учнів загальноосвітніх шкіл з метою активізації прикладних еколого-географічних досліджень, екологічної освіти і виховання та природоохоронного просвітництва, профорієнтації школярів. Десятки учасників проекту стали студентами природничих спеціальностей Тернопільського, Львівського, Київського університетів.

Серед традиційних екологічно-просвітницьких проектів кафедри – закладка шкільних дендраріїв (за посередництвом Управління лісового господарства і мисливства), моніторинг екостанів і екоситуацій студентами, членами екологічного клубу кафедри.

Інформація абітурієнту

Перелік сертифікатів УЦОЯО:


-   українська мова та література  (базовий) – ваговий коефіцієнт – 0,2,


-   географія – ваговий коефіцієнт – 0,45,


-    історія України  або іноземна мова або математика – ваговий коефіцієнт – 0,2.


Мінімальна кількість набраних балів  – 100 за кожним сертифікатом.


Кваліфікація – «еколог, спеціаліст з охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування, вчитель екології середніх навчальних закладів».


Ліцензійний обсяг денної форми навчання – 25 осіб. 

Державне замовлення – 15 місць (орієнтовно). 

Вартість навчання за кошти фізичних осіб  – 15800 грн. за рік навчання (орієнтовно).


Ліцензійний обсяг заочної форми навчання – 25 осіб. 

Державне замовлення – 3 місця (орієнтовно). 

Вартість навчання за кошти фізичних осіб  – 15800 грн. за рік навчання (орієнтовно).


Кафедра приймає студентів на третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України.


Сфера працевлаштування випускників

Розподіл випускників спеціальності "Екологія" здійснюється відповідно укладених угод про співпрацю між кафедрою, факультетом, університетом та Департаментом екології та природних ресурсів при облдержадміністрації, управлінням екологічної безпеки, управлінням освіти і науки, управліннями промисловості і сільського господарства, національними природними парками "Кременецькі гори" і "Дністровський каньйон",  природним заповідником "Медобори", обласним еколого-натуралістичним центром.

Ми раді індивідуальній та колективній співпраці в рамках надання освітніх послуг, розв'язанні місцевих екологічних проблем, проведенні екологічних акцій, реалізації природоохоронних проектів, екопросвітницьких заходів. Спеціальність «Туризм»


Ліцензована підготовка зі спеціальності «Туризм» проводиться з 2004 р. Навчання студентів зі спеціальності «Туризм» починається з теоретичної і методичної підготовки, яка спирається на базові економічні дисципліни («Статистика», «Основи маркетингу», «Основи менеджменту», «Основи економічної теорії» та ін.), а також математику та інформатику.

Працівники кафедри розробили такі основні навчальні курси: «Вступ до спеціальності», «Організація ресторанного господарства», «організація готельного господарства», «Основи екології», «Туристичне краєзнавство», «Основи страхування в туризмі», «Організація туризму», «Бухгалтерський облік в туризмі», «Технологія туристичної галузі», «Туристичні ресурси», «Основи музеєзнавства», «Сільський зелений туризм», «Статистика», «Основи наукових досліджень», «Спортивний туризм», «Діловодство у туризмі», «Економіка і ціноутворення у туризмі», «Діяльність самодіяльних туристичних організацій», «Основи маркетингу у туризмі», «Організація рекреаційних послуг», «Заповідна справа», «Туристичний менеджмент», «Організація транспортних подорожей», «Міжнародні економічні відносини», «Туристське країнознавство», «Інформаційні системи в туризмі», «Іміджелогія та PR в туризмі», «Міжнародні інформаційні системи в туризмі», «Міжнародний туризм» та ін.

Викладання дисциплін поєднується з навчальними практиками. Працівники кафедри організовують студентів на практики з краєзнавства, туризму, з технології туризму та ін. Студенти проходять практику із вивчення туристичних ресурсів рідного краю, яка охоплює природні та історико-культурні туристичні об’єкти Тернопільської області і всього Західного регіону України. Технологічні та виробничі практики стосуються діяльності туристичних підприємств та організацій. 

У студентів проводиться чимало практичних занять і практик безпосередньо на підприємствах туристичного бізнесу (готелях, ресторанах, туристичних фірмах). Поїздки екскурсійного характеру студенти здійснюють територією України та за кордон, де ознайомлюються з туристичними об’єктами, а також вони є учасниками різноманітних змагань зі спортивного туризму.

На базі кафедри проводилися студентські всеукраїнські та регіональні наукові та науково-практичні конференції, зокрема: «Європейська спадщина і міжнародний туризм» (2009 р.), «Туристичними стежками рідного краю» (2011 р.), «Перший крок до спеціальності» (2013), «Мандрівки у дивовижні світи Тернопільщини» (2013 р.) та інші. Наукові конференції викладачів присвячені проблемам туризму у замках Тернопілля та Дністровського каньйону.

Студенти-науковці неодноразово нагороджувалися дипломами та грамотами за участь у олімпіадах, конкурсах наукових робіт, громадських проектах.

За ініціативою і підтримкою управління розвитку туристичної інфраструктури департаменту розвитку інфраструктури, транспорту та туризму Тернопільської ОДА студенти здійснюють паспортизацію туристичних об’єктів рідного краю, беруть участь у впорядкуванні території замків.

При кафедрі функціонує лабораторія регіональних географо-краєзнавчих досліджень, що займається підготовкою краєзнавчих нарисів з географії своєї області, адміністративних районів та розробкою географічних карт для краєзнавчих атласів, також функціонує лабораторія «Гостинність» (навчальний готель та туристська фірма), яка займається туристсько-краєзнавчою роботою, розробкою туристичних маршрутів. Під керівництвом високопрофесійних викладачів студенти займаються у проблемних групах з «Географічного краєзнавства, туризму та географії», «Проблем розвитку міжнародного туризму в Україні», «Маркетингових досліджень ринку готельних послуг», «Екологічних проблем туристського використання території».

За успішну діяльність кафедри в галузі туризму і підготовки висококваліфікованих спеціалістів, кафедра неодноразово нагороджувалась грамотами та подяками від управлінь освіти і туризму ТОДА, обласної ради.

Нині чимало випускників спеціальності «Туризм» ТНПУ ім. В. Гнатюка працюють як в українських підприємствах туристичного бізнесу, так і за  кордоном (Кіпр, Єгипет, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати, Чехія, США та ін.).


Для навчання за спеціальністю «Географія» необхідні наступні сертифікати:

·   українська мова та література  (базовий) – ваговий коефіцієнт – 0,2,

·   географія – ваговий коефіцієнт – 0,45

·   історія України  або іноземна мова або математика – ваговий коефіцієнт – 0,2.

Мінімальна кількість набраних балів  – 100 за кожним сертифікатом.


Кваліфікація – «туризмознавець, екскурсознавець, спеціаліст з міжнародного туризму, організатор туристсько-краєзнавчої роботи». 


Ліцензійний обсяг денної форми навчання – 50 осіб. 


Державне замовлення – 10 місць (орієнтовно). 


Ліцензійний обсяг заочної форми навчання – 50 осіб.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси