Кафедра географії та методики її навчання

Кафедра географії та методики її навчання


Завідувач:Сивий Мирослав Яковичдоктор географічних наук, професор


Історія формування кафедри

Кафедру географії було відкрито у 1982 році. Згодом вона стала основою майбутнього географічного факультету. Першими викладачами кафедри географії були кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Й. М. Свинко (завідувач кафедри), кандидат географічних наук, ст. викладач Р. О. Сливка та асистент О. В. Заставецька. Навчальний процес обслуговувала лаборант Л. Д. Стула.


Згодом, по мірі зростання учбового навантаження на кафедру прибували нові викладачі. У вересні 1982 р. - кандидат географічних наук, доцент Р. Д. Бойко та кандидат геолого-мінералогічних наук, ст. викладач М. Я. Сивий; у 1983 р. - кандидат географічних наук, доцент С. В. Трохимчук, кандидат сільськогосподарських наук Д. І. Ковалишин та асистент Б. І. Заставецький. Однак згодом ст. викладач Р. О. Сливка та доцент С. В. Трохимчук повернулись у свої міста (Івано-Франківськ та Львів). У вересні 1983 р. на кафедру прибули кандидат географічних наук, ст. викладач Г. Ю. Платонова і кандидат педагогічних наук, доцент І. Г. Процик, у жовтні 1984 р. обраний за конкурсом асистент М. В. Потокій, а в січні 1985 р. – асистент З. Т. Думка.


Колектив кафедри інтенсивно працював над створенням матеріальної бази: було придбано необхідні прилади й обладнання для лабораторних досліджень, навчально-польових практик, карти, атласи, технічні засоби навчання (кіно- і діапроектори, кодоскоп), закладено географічний майданчик, суттєво поповнено новими зразками геологічний музей, створено спеціалізовані навчальні кабінети – геології, загального землезнавства, фізичної географії та економічної і соціальної географії. Вибрано місця і успішно проводилися навчально-польові практики з геології, географії ґрунтів з основами ґрунтознавства, геоморфології, гідрології, метеорології, ландшафтознавства та інших дисциплін у різних районах області, а для комплексної практики з фізичної та економічної географії (ІV курс) розроблено маршрути по Карелії та Кольському півострову. 


Викладачі розгорнули науково-дослідні роботи з комплексного вивчення, раціонального використання та охорони природних ресурсів Поділля. У 1982 р. ст. викладач О. В. Заставецька захистила кандидатську дисертацію. Розпочато дослідження за госпдоговірною темою № 2/85 з науково-дослідним інститутом землеробства і тваринництва західних районів УРСР “Вивчити дешифрувальні ознаки ґрунтового покриву експериментального полігону в Іршавському районі Закарпатської області “ (науковий керівник - кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Й. М. Свинко). 


У липні 1985 року кафедру географії розділено на дві окремі кафедри: фізичної географії та економічної і соціальної географії, які спільно продовжили підготовку вчителів географії і біології, а згодом – географії і біології та географії й історії.


Кафедра фізичної географії, створена згідно наказу Міністерства освіти УРСР № 225 від 12. 07. 1985 р. і затверджена ректором інституту в такому складі: 1. Свинко Й. М. - завідувач кафедри, к. г.-м. н., доцент; 2. Бойко Р. Д.– к. г. н., доцент;3. Ковалишин Д. І.– к. с/г. н., доцент;4. Платонова Г. Ю.– к. г. н., ст. викладач;5. Сивий М. Я.– к. г.-м. н., ст. викладач;6. Заставецький Богдан Іванович – асистент.


Протягом навчального року в складі кафедри відбулися незначні зміни: на початку ІІ-го півріччя звільнилася за власним бажанням ст. викладач Г. Ю. Платонова, а на її місце була обрана за конкурсом Г. В. Чернюк - кандидат географічних наук, доцент. До кінця навчального року в складі кафедри нараховувалось 6 штатних викладачів, з них: 4 доценти, 1 ст. викладач і 1 асистент. Навчальний процес обслуговувала ст. лаборант М. О. Алексієвець. 


До кінця 1986 р. асистент Б. І. Заставецький підготував кандидатську дисертацію на правах пошукувача і подав її до захисту. Кафедра розпочала науково-дослідні роботи на основі госпдоговору з Українським науково-дослідним інститутом ґрунтознавства й агрохімії ім. Соколовського за темою: “Зміна ґрунтів і ґрунтового покриву Західного Лісостепу в умовах інтенсивного землеробства” (виконавці кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Й. М. Свинко та кандидат сільськогосподарських наук, доцент Д. І. Ковалишин).


У 1986-1987 н. р. до роботи на кафедрі приступили два нові асистенти – Я. О. Мариняк і М. Р. Питуляк. Кількість викладачів кафедри досягла 8 чоловік.


13 жовтня 1989 року проведено спільне засідання кафедр фізичної та економічної географії, на якому розглянуто питання “Про виділення природничо-географічного факультету зі складу природничого факультету”. Засідання ухвалило просити ректорат і партком інституту негайно створити природничо-географічний факультет.


6 лютого 1990 р. Рада інституту розглянула питання про створення географічного факультету. Рада прийняла відповідне рішення від 6.02.1990 р. (протокол № 9), а на його підставі 23.04.1990 р. було видано наказ ректора № 17 “Про створення географічного факультету”.


У травні 1990 р. деканом географічного факультету обрано випускника Московського університету, кандидата географічних наук Л. П. Царика, який після закінчення аспірантури у 1987 році приступив до роботи на посаді викладача кафедри фізичної географії.


У 1992 році в складі географічного факультету відкрито третю кафедру – кафедру географії України. Її укомплектовано за рахунок викладачів двох уже існуючих кафедр - фізичної географії та економічної і соціальної географії.


В 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Етнокультурні традиції природокористування та оптимізація рекреаційних функцій ландшафтів Тернопільщини» ассистент кафедри М. Р. Питуляк (наук. кер. проф. В. Пащенко).


У 1999 році асистентом кафедри М. О. Алексієвець в Чернівецькому національному університеті імені Ю. Федьковича була захищена кандидатська дисертація на тему “Екологічний рух в Україні (історичний аспект)”, в цьому ж році вийшла з друку монографія цього ж автора “Екологічний рух в Україні” та монографія М. Сивого й В. Кітури «Мінерально-ресурсний потенціал Тернопільської області» .


У 2000 році відкрито четверту кафедру факультету – кафедру геоекології та методики викладання екологічних дисциплін.


У 2004 році у руслі виконання загальнокафедральної теми “Комплексні фізико-географічні дослідження природно-географічних систем (на прикладі Поділля)” асистентом Н. Б. Тарановою була захищена кандидатська дисертація на тему “Фізико-географічна зумовленість топонімії Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся” (науковий керівник проф. Й. М. Свинко), вийшла друком монографія доц. М. Я. Сивого “Мінеральні ресурси Поділля : конструктивно-географічний аналіз та синтез” . У цьому ж році проф. Й. М. Свинко отримав премію імені С.Подолинського від Тернопільської обласної ради профспілок. 


В наступному 2005 році доцентом М. Я. Сивим у Львівському університеті захищена докторська дисертація на тему “Теорія і практика конструктивно-географічного аналізу мінерально-сировинних ресурсів Подільського регіону”, а здобувачем О. В. Волік – кандидатська дисертація на тему “Палеогеографічні умови утворення травертинів Поділля” (наук. кер. проф. Й. М. Свинко).


Продовжилось видання підручників та посібників для вищої школи. Так, у 2003 році в київському видавництві “Либідь” побачив світ підручник “Геологія” для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів (автори – Й. Свинко, М. Сивий), а у 2006 році в цьому ж видавництві також з грифом Міністерства освіти і науки України вийшов з друку посібник “Геологія. Практикум” цих же авторів – перші україномовні видання з геології для студентів-географів за часи незалежності.


У 2008 році асистентом П. М. Дем’янчуком на кафедрі була завершена й захищена у Львівському університеті кандидатська дисертація на тему “Західно-Подільське горбогір’я як географічний екотон” (наук. кер. проф. Й. М.Свинко).


У 2007 році при кафедрі відкрито постійно діючу аспірантуру за спеціальністю 11.00.11-конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.


У 2008 році завідувачем кафедри призначено д.г.н., проф. М. Я. Сивого.


У 2011 р. у Львівському унверситеті імені І. Франка асистентом кафедри С. В. Гуликом захищена кандидатська дисертація на тему «Ретроспективний аналіз лучно-степових ландшафтів Західного Поділля, їх сучасний стан та напрям розвитку» (наук. кер. проф. Д. І. Ковалишин), а в 2013 році В Чернівецькому національному унверситеті імені Ю. Федьковича – кандидатська дисертація аспіранта кафедри Б. Б. Гавришка «Ретроспективний аналіз антропогенної трансформації природних геосистем Подільських Товтр» (наук. кер. проф. М.Я. Сивий ).


Що стосується кафедри економічної і соціальної географії, протягом першого року її існування обов’язки її завідувача виконував І. Г. Процик.


У 1986 році завідувачем кафедри був обраний за конкурсом старший науковий співробітник відділу теоретичних проблем економічної географії Сектору географії АН України (м. Київ), к.г.н. І. Пушкар. У подальшому він тричі переобирався на цю посаду. У 1986 р. був запрошений на роботу випускник аспірантури Сектора географії АН України І. Дітчук. Було затверджено кафедральну тему “Комплексні економіко-географічні проблеми господарського комплексу регіону (на матеріалах Тернопільської області)”. У 1989 р. на кафедру прийшов із Сектора географії АН України к.г.н. І. Рибак та вчитель СШ №19 м. Тернополя Б. Федуник. Тоді ж викладацький склад кафедри переріс у професорсько-викладацький – звання професора вперше серед географів педінституту отримав І. Процик. У 1989 р. аспірантом заочного відділення Чернівецького державного університету став М. Потокій, який вибрав тему дисертаційного дослідження “Картографування еколого-географічних проблем в АПК (на прикладі бурякоцукрового комплексу Тернопільської області)”, а здобувачем за темою “Виробничий потенціал сільського господарства регіону (на матеріалах Тернопільської області)” працював Б. Федуник. Обоє згодом захистили кандидатські дисертації, виконані під керівництвом відповідно проф. Я. Жупанського (м. Чернівці) та проф. О. Шаблія (м. Львів).


Особливе значення в навчальному процесі відігравали студентські практики з топографії (для студентів 1-го, згодом 2-го курсів) і комплексні фізико- й економіко-географічні (4 курс). Підготовка і проведення далеких практик під керівництвом Р. Бойка та М. Потокія, І. Дітчука, І. Рибака, О. Ігнатенка, З. Думки стали продуманою системою, спрямованою на вивчення зональних особливостей господарської діяльності людей, технології виробництва в різних галузях промисловості, етнокультурної специфіки різних районів країни. Маршрути практик пролягали через Північ і Центр Європейської Росії, а її опорними пунктами були Ленінград (звідки здійснювалися поїздки у Петродворець/Петергоф), Петрозаводськ (Кіжі, Кондопога, Сегежа, заповідник Ківач), Кандалакша, Апатити (Кіровськ, Хібіни) Мончегорськ, Оленегорськ, Мурманськ, Архангельськ, Ярославль, Вологда, Череповець, Кострома тощо. З другої половини 1990-х років було освоєно внутрішньодержавні маршрути, що проходять через Вінницю, Умань, Каховку, Асканію-Нову, Генічеськ (Арабатська Стрілка, Сиваш), Феодосію, Південний берег Криму, Севастополь, Сімферополь, Миколаїв, Херсон, Одесу. 


У 1992 р. викладацький склад кафедри був реорганізований: на новостворену кафедру географії України перейшли О. Заставецька, Б. Федуник, а також випускник географічного факультету І. Костецький, який певний час був асистентом кафедри. З 1992 р. ректорат педінституту надав можливість кафедрі самостійно готувати фахівців вищої кваліфікації. Була відкрита очна аспірантура при кафедрі, до якої вступали кращі випускники географічного факультету. Аспірантську підготовку під керівництвом завідувача кафедри доцента, а згодом професора І. Пушкара пройшли С. Гунько, О. Садовник, А. Кошіль, Б. Заблоцький, Т. Заставецький, Н. Флінта. Майже всі вони підготували кандидатські дисертації і успішно їх захистили на спеціалізованих радах Києва (Інститут географії НАН України), Львова (Львівський національний університет) та Чернівців (Чернівецький національний університет).


З 2003 р. працює на кафедрі к.п.н., доцент О.М. Варакута. З 2000 по 2005 р. деканом географічного факультету працював доц. О.П. Садовник, а в 1990-1996 рр. – заст. декана ас. І.Л. Дітчук. З 2007 по 2014 рр. деканом факультету був співробітник кафедри – доцент Б. В. Заблоцький.


У 2013 році в Львівському університеті було захищено кандидатську дисертацію аспірантом кафедри О. І. Пушкарем на тему “Сучасна територіальна організація закладів охорони здоров’я Тернопільської області та питання її вдосконалення”.


На початку вересня 2013 р. за рахунок об’єднання кафедр фізичної та економічної і соціальної географії було створено кафедру географії та методики її навчання, а завідувачем її призначено д.г.н., проф. М.Я. Сивого.У 2014 році доц. Л. Б. Заставецька захистила в спеціалізованій раді Львівського університету імені Івана Франка докторську дисертацію на тему «Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України”, в цьому ж році побачила світ її однойменна монографія.Кафедра географії та методики її навчання сьогодні

На даний час кафедра забезпечує підготовку фахівців за напрямами: 6.040104 “Географія” (спеціалізація – природознавство, краєзнавчо-туристична робота), 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища”, 6.140103 “Туризм”, 6.040102 “Біологія”, 6.040101 “Хімія”, 6.020207 “Ландшафтний дизайн”. Кафедра є випусковою для спеціальності“Географія”.

 

Станом на вересень 2017 р. на кафедрі працюють 16 співробітників, з них – 1 професор, 9 доцентів, 3 викладачі, а також 3 старші лаборанти: 

1) Сивий М.Я. – зав. кафедри, д.г.н., професор;
2) Заставецька Л.Б. – д.г.н., доцент;
3) Заблоцький Б.В. – к.г.н., доцент
4) Дем’янчук П.М. – к.г.н., доцент;
5) Варакута О.М. – к.п.н., доцент;
6) Садовник О.П. – к.г.н., доцент;
7) Потокій М.В. – к.г.н., доцент;
8) Питуляк М.Р. – к.г.н., доцент;
9) Питуляк М.В. – к.г.н., доцент;
10) Таранова Н.Б. – к.г.н., доцент;
11) Гулик С.В. – к.г.н., викладач;
12) Гавришок Б.Б. – к.г.н., викладач;
13) Пушкар О.І. – к.г.н., викладач;
14) Хурсін О.А. – ст. лаборант;
15) Чорній І.В. – ст. лаборант;
18) Пипа І.В. – ст. лаборант.

 

Співробітники кафедри проводять наукові дослідження за колективними темами «Комплексні фізико-географічні дослідження природно-господарських систем (на прикладі Поділля)» та «Дослідження суспільно-географічних процесів у регіонах інтенсивного сільськогосподарського освоєння». Зокрема досліджуються: мінерально-ресурсний потенціал Поділля та України, проблеми його ефективного    використання та екологічні проблеми гірничопромислових територій; ерозійні процеси і проблеми відновлення еродованих ґрунтів Подільського регіону; бальнеологічні ресурси Поділля; земельно-ресурсний потенціал Поділля; Західно-Подільське горбогір’я як географічний екотон; лучно-степові ландшафти Західного Поділля; історичні аспекти природокористування в Подільських Товтрах; персоналії відомих вчених-геологів та географів Західної України; спорово-пилкові комплекси антропогенних відкладів для реконструкції природного середовища аквальних геосистем; якість життя населення; системи міських поселень регіону і зміни їх функцій в умовах трансформації суспільних відносин; еколого-картографічне картографування сільського господарства; екологічні проблеми функціонування АПК; методика підготовки вчителів географії засобами інтерактивних технологій та ін.

 

За останнє десятиліття співробітниками кафедри опубліковано низку монографічних досліджень, серед яких: «Межовий край у вогні (польсько-українські взаємини у 1944-1947 рр.)» (Й. Свинко, Б. Лановик, 2004); «Ямна: знищене село Перемишлянського краю» (Й. Свинко, 2005); «Мінеральні ресурси Поділля: конструктивно-географічний аналіз і синтез» (М. Сивий, 2005); «Травертинові відклади Поділля» (Й. Свинко, О. Волік, 2007); «Природні умови і ресурси Тернопільщини» (за ред. проф. М. Сивого та проф. Л. Царика, 2011); «Мінеральні ресурси України» (М. Сивий, І. Паранько, Є. Іванов, 2013); «Системи розселення і геопросторові аспекти вдосконалення адміністративно-територіального устрою України”(Л. Заставецька, 2014), «Територіальна організація закладів охорони здоров'я Тернопільської області» (О. Пушкар, 2015), «Особливості природокористування в Подільських Товтрах» (Б. Гавришок, М. Сивий, 2015), «Географія Тернопільської області». У 2-х т. /за ред.. проф.М.Сивого, доц.Л.Заставецької. –Т.: Крок, 2017, а також десятки посібників для вищої та середньої школи, статей в наукових часописах.

 

Згідно з навчальними планами, на кафедрі студенти проходять навчально-польові практики із геології та геоморфології (2 семестр), метеорології та кліматології (2 семестр), гідрології (2 семестр), ґрунтознавства з основами географії грунтів (4 семестр), фізичної географії материків та океанів (ландшафтна) (6 семестр), сезонних спостережень за фізико-географічними явищами (5, 6 семестри), комплексну маршрутну практику з фізико-економіко-географічних дисциплін (8 семестр).

 

Практики з геології та геоморфології проводяться на географічному стаціонарі в с. Дзвенигород Борщівського району (Подністров’я та с.Верхнє Синєвидне (Карпати), з метеорології – на базі метеостанції Тернопільського аеропорту, з гідрології та географії грунтів – в околицях м. Тернопіль (с. Петрики), з ландшафтознавства – в районі Шацького поозер’я та в околицях гори Говерла у Карпатах. Комплексна маршрутна практика проводиться на автобусах і включає ознайомлення з фізико-географічними особливостями різних природних зон України (лісостепу, степу, Карпат) та виробничими об’єктами, розташованими на цих територіях, методами польових фізико-географічних досліджень.

 

При кафедрі функціонують геологічний музей, лабораторія інноваційних технологій в географії та лабораторія польових фізико-географічних досліджень (географічний стаціонар) в с. Дзвенигород Борщівського району. Остання служить зокрема полігоном для щорічного проведення польових практик студентів з фізико-географічних дисциплін – геології, геоморфології, географії грунтів, гідрології та ін.


Основні курси, викладання яких забезпечується співробітниками кафедри: “Геологія”, “Геологія з основами геоморфології”, (проф. М. Я. Сивий); “Геологія з елементами палеонтології”, “Геологія з основами геохімії”, «Геологія і ланшафтознавство» (викл. Б. Б. Гавришок); “Фізична географія материків та океанів”, “Ґрунтознавство з основами географії грунтів”, “Ґрунтознавство” (викл. С. В. Гулик); “Загальна гідрологія”, “Фізична географія метериків та океанів”, “Ландшафтознавство” (доц. М. Р. Питуляк); “Біогеографія” (викл. С. В. Гулик); “Метеорологія і кліматологія”, «Методи польових географічних досліджень» (доц. Н. Б. Таранова); “Загальне землезнавство”, «Геоморфологія» (доц. П. М. Дем’янчук); «Фізична географія України» (доц. Питуляк М. В.); «Картографія з основами топографії», «Туристична картографія з основами картографії», «Основи теорії суспільної географії», «Географія світового господарства» (доц. М. В. Потокій); «Техніко-економічні основи виробництва», «Економічна і соціальна географія світу», «Основи менеджменту» (доц. О. П. Садовник»; «Шкільний курс географії і методика його викладання» (доц. О. М. Варакута), «Основи наукових досліджень» (доц Б. В. Заблоцький); «Економічна і соціальна географія України», «Географія населення» (доц. Л. Б. Заставецька).

Спецкурси: «Світоглядні основи сучасного природознавства» (проф. М. Я. Сивий); «Природнича географія Поділля», «Астрономія», «Новітня геодинаміка земної кори» (доц. П. М. Дем’янчук), «Історична географія» (викл. Б.Б.Гавришок), «Сучасні інформаційні технології навчання географії в школі» (доц. Б. В. Заблоцький), «Організація краєзнавчо-туристичної роботи» (доц. Л. Б. Заставецька), «Антропогенне ландшафтознавство» (к.г.н., виклд. С. В. Гулик), «Новітні методи метеорологічних спостережень» (доц. Н. Б. Таранова), «Основи музейної та екскурсійної справи» (доц. М. В. Питуляк).
 
Магістерські курси: «Географія мінеральних ресурсів України», «Екологічна геологія» (проф. М. Я. Сивий); «Прикладна фізична географія» (доц. М. Р. Питуляк); «Сучасні концепції суспільної географії» (доц. О. П. Садовник), «Методика навчання географії у вищій школі», «Шкільний курс економіки і методика його викладання» (доц. О. М. Варакута), «Методологія та організація наукових досліджень» (доц. Б. В. Заблоцький); «Демографічна та етнічна географія України» (доц. Л. Б. Заставецька), («Тематична картографія» (доц. М. В. Потокій), «Медична географія» (к.г.н., викл. О. І. Пушкар), «Природнича географія Поділля» (доц. П. М. Дем’янчук).

СИВИЙ МИРОСЛАВ ЯКОВИЧ
Доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання
Народився 16 лютого 1950 року у с.Клебанівка Підволочиського району Тернопільської області. Вчився спочатку у Клебанівській восьмирічній, потім – у Тернопільській СШ № 6, яку закінчив у 1967 р. У цьому ж році вступив до Львівського державного університету імені І.Франка (геологічний факультет), який закінчив у 1972 р. за спеціальністю “Геологія і розвідка родовищ корисних копалин”. Був спрямований нароботу в експедицію “Уралвуглерозвідка”, де працював у Кизеловській геологорозвідувальній партії на посаді дільничного геолога до 1974 р. 
У 1980 р. захистив у Дніпропетровському гірничому інституті ім.Артема кандидатську дисертацію на тему “Особливості регіонального метаморфізму вугілля Львівсько-Волинського басейну”(науковий керівник – доктор геолого-мінералогічних наук В. О. Кушнірук).Працював на посаді молодшого наукового співробітника в Інституті геології та геохімії АН УРСР, а з 1982 р. – на посаді старшого викладача кафедри географії (пізніше – фізичної географії) Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я.Галана. У 1988 р. затверджений на посаду доцента кафедри фізичної географії. 
В 2005 р. у Львівському національному університеті імені І.Франка захистив докторську дисертацію на тему “Теорія і практика конструктивно-географічного аналізу мінерально-сировинних ресурсів Подільського регіону” за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.
З 20 грудня 2007 р. – професор, а з 1 липня 2008 р. – професор-завідувач кафедрфізичної географії Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка, з вересня 2013- завідувач кафедри географії та методики її навчання.
Член редколегій наукових часописів «Історія української географії», «Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: Географія», «Екологічна безпека та збалансоване природокористування», Тернопільського енциклопедичного словника та ін.  
У 2004 р. нагороджений ректоратом Дипломом за кращу монографію 2004 року “Мінеральні ресурси Поділля”, у 2008 році – Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, у 2011 р. Почесною грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації.
Наукові інтереси пов’язані з конструктивно-географічними дослідженнями природно-ресурсного потенціалу Поділля, мінерально-сировинних ресурсів України, проблемами оптимізації природокористування, геологією вугільних басейнів, регіональною геологією західної околиці Східно-Європейської платформи. Опублікував понад 290 наукових та науково-методичних праць, з них 7 монографій (у тому числі: «Мінерально-ресурсний потенціал Тернопільської області (1999)» - у співавторстві, «Мінеральні ресурси Поділля (2005)», «Географія мінеральних ресурсів України (2013) – у співавторстві, «Природні умови і ресурси Тернопільщини (2011)» – у співавторстві  «Особливості природокористування в Подільських Товтрах» (2013) у співавторстві, «Географія Тернопільської області» у співавторстві (2017) та ін., 2 підручники з грифом МОН України: «Геологія з основами палеонтології (1997)», «Геологія (2003)» – у співавторстві,16 посібників (2 – з грифом МОН України) для вищої школи, довідники, статті у фахових виданнях, енциклопедичних словниках, матеріали наукових форумів тощо.
Навчальні курси: «Геологія», «Геологія з основами геоморфології», , «Екологічна геологія», «Інженерна геологія з основами механіки ґрунтів» (за сумісництвом),«Географія мінеральних ресурсів України» «Світоглядні основи сучасного природознавства»"(магістерські курси).
Контакти: Україна, 46027, м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет, тел. 8 (0352) 43-61-54, електронна пошта: syvyjm@ukr.netЗАСТАВЕЦЬКА ЛЕСЯ БОГДАНІВНА
ЗАСТАВЕЦЬКА ЛЕСЯ БОГДАНІВНА
     Доктор географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання

Народилася 12 жовтня  1982 року у м. Тернопіль.Після закінчення ЗОШ №22 м.Тернополя у 2000 році зі срібною медаллю, поступила на навчання до Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка на географічний факультет (спеціальність «Географія»). У 2005 році отримала диплом з відзнакою магістра географії, вчителя біології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.
З листопада 2005 року навчалася в аспірантурі ТНПУ ім. В.Гнатюка за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». Працювала вчителем географії та основ економіки у Християнському колегіумі ім. Й.Сліпого.
У жовтні 2008 року у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистила дисертаційне дослідження на тему «Трансформація системи розселення регіону в умовах вдосконалення адміністративно-територіального устрою України (на прикладі Тернопільської області)». 
З 2006 до 2013 року працювала на кафедрі географії України і туризму спочатку асистентом, а з 2012 року – доцентом, тепер працює на кафедрі географії та методики її навчання. У 2014 році захистила в спеціалізованій раді Львівського університету імені Івана Франка докторську дисертацію на тему «Системи розселення і геопросторові аспекти вдосконалення адміністративно-територіального устрою України”.
Наукові інтереси: демографічні та урбаністичні процеси в Україні, географія населення загалом, географія релігій, економічна та соціальна географія України.
Підготувала понад 90 наукових праць, в тому числі дві монографії, навчальний посібник з «Демографічної та етнічної географії України» (з грифом МОН України). Має наукові публікації у закордонних фахових виданнях у Німеччині, Канаді, Болгарії, Білорусі.
Навчальні дисципліни: «Економічна і соціальна географія України», «Методика краєзнавчо-туристичної роботи в школі», «Географія населення».
Нагороджена грамотою Тернопільського міського управління освіти, а також грамотою  Тернопільської облдержадміністрації.
Контакти: Україна, 46027, м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет, тел. 8 (0352) 43-61-54, електронна пошта: nika1122@ukr.netПОТОКІЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
ПОТОКІЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
Кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання

Народився 10 липня 1958 року вс. Олешник Виноградівського району Закарпатської області. 

В 1980 році закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю "Фізична географія".В 1993 р. закінчив заочно аспірантуру при кафедрі географії України та картографії Чернівецького державного університету. 

Після закінчення університету з жовтня 1980 року по вересень 1981 року працював методистом Верховинського райвідділу народної освіти Івано-Франківської області. З вересня 1981 по вересень 1983 року проходив службу на командирських посадах в Радянській Армії. З жовтня 1983 по вересень 1984 року працював інженером-геодезистом вишукувальної партії Тернопільського філіалу інституту „Укрсільгосптехпроект”. З жовтня 1984 року – асистент кафедри географії Тернопільського державного інституту імені Я.О. Галана. З моменту поділу кафедри на дві (1985 рік) – асистент кафедри економічної та соціальної географії. З 2000 року – доцент кафедри. 

15 березня 1996 року захистив кандидатську дисертацію на тему: "Картографічне дослідження еколого-географічної ситуації в спеціалізованому рослинницько-промисловому комплексі (на прикладі бурякоцукрового комплексу Тернопільської області)” за спеціальністю 11.00.02 - економічна і соціальна географія (Львівський державний університет імені Івана Франка). У 2012-2013 роках – завідувач кафедри економічної і соціальної географії, з 2013 р. – доцент кафедри географії та методики її навчання.

Наукові інтереси: еколого-географічні аспекти функціонування спеціалізованих АПК, картографічне моделювання еколого-географічних аспектів функціонування спеціалізованих рослинницько-промислових комплексів, історія географічних відкриттів та досліджень, персоналії в географії. Автор і співавтор понад 120 наукових і науково-методичних робіт.

Навчальні курси:  «Картографія з основами топографії», «Туристська картографія з основами топографії й картографії», «Тематична картографія», «Основи теорії суспільної географії».

Контакти: Україна, 46027, м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет, тел. 8 (0352) 43-61-54, електронна пошта: geo-tnpu@ukr.netПИТУЛЯК МИРОСЛАВА РОМАНІВНА
ПИТУЛЯК МИРОСЛАВА РОМАНІВНА
Кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання
Народилася 17 квітня 1963 року в с.Біла Тернопільського району Тернопільської області.У 1980 році вступила до Львівського державного університету імені І.Франка на географічний факультет, який закінчила у 1985 році з відзнакою.
З 1980 по 1985 рік навчалася у Львівському державному університеті ім. І.Франка, який закінчила за спеціальністю «Географ. Викладач». Після закінчення університету працювала вчителем географії у школах м. Тернополя. 
З 1986 року і по нинішній час працює в Тернопільському національному педагогічному університеті, спочатку на посаді асистента, а з 2000 року на посаді доцента кафедри фізичної географії. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Етнокультурні традиції природокористування та оптимізація рекреаційних функцій ландшафтів Тернопільщини». Автор понад 70 наукових і науково-методичних праць.
Наукові інтереси: проблеми рекреаційного та господарського природокористування, природні і антропогенні ландшафти Поділля.
Навчальні курси: «Гідрологія», «Ланшафтознавство», «Фізична географія материків та океанів», «Прикладна фізична географія».
Контакти: Україна, 46027, м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет, тел. 8 (0352) 43-61-54, електронна пошта: myroslava.pytuliak@gmail.com. 


ПИТУЛЯК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
ПИТУЛЯК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
Кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання

Народився 13 серпня 1957 р. на Львівщині. 
З 1980 по 1985 рік навчався у Львівському державному університеті ім. І.Франка, який закінчив за спеціальністю «Географ. Викладач». 
Після закінчення університету працював вчителем географії у середній школі с. Почапинці Тернопільського району.
З 1989 року і по нинішній час працює в Тернопільському національному педагогічному університеті, спочатку на посаді старшого лаборанта, з 2000 року на посаді асистента кафедри географії України, краєзнавства і туризму, а з 2004 на посаді доцента цієї ж кафедри. З 2013 року працює на посаді доцента кафедри географії та методики її навчання.
У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Природний агроресурсний потенціал Тернопільської області: структура і особливості використання» за спеціальністю 11.00.11. – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. 
За період науково-педагогічної діяльності опубліковано понад 70 наукових публікацій. Впродовж 2011-2013 рр. бувчленом спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. 
Сфера наукових інтересів: фізична географія України, краєзнавство, ландшафтознавство, географія туризму України.
Навчальні курси: фізична географія України, основи музеєзнавства та екскурсійної справи, гідрологія.
Контакти: 46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2. Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет, тел. (0352) 43-61-54, електронна пошта myroslava.pytuliak@gmail.com.

САДОВНИК ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ
САДОВНИК ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ
Кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання
Народився 15 травня 1971 р. в селі Буданів Теребовлянського району Тернопільської області. У 1993 р. закінчив географічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту імені В.Гнатюка. У 1997 р. закінчив навчання в аспірантурі при кафедрі економічної та соціальної географії Тернопільського державного педагогічного університету. В січні 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Економіко-географічний аналіз системи життєдіяльності населення Тернопільського обласного суспільно-територіального комплексу” за спеціальністю 11.00.02 - економічна та соціальна географія (Інститут географії НАН України, м. Київ).
Наукові інтереси: територіальні відмінності у розвитку основних компонентів та системи життєдіяльності населення в цілому, регіональні суспільно-географічні дослідження якості життя населення та її складових. Автор і співавтор понад 50 друкованих робіт.
Навчальні курси: "Техніко-економічні основи виробництва", "Основи соціальної географії", "Економічна і соціальна географія світу", "Основи менеджменту".
Контакти: Україна, 46027, м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет, тел. 8 (0352) 43-61-54, електронна пошта: opsgeo@rambler.ru


ЗАБЛОЦЬКИЙ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ЗАБЛОЦЬКИЙ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання
Народився 13 листопада 1974 р. у селі Старий Олексинець Кременецького району Тернопільської області. У 1996 р. закінчив географічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю "Учитель географії та історії". Працював учителем географії в Староолексинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів Кременецького району Тернопільської області. З 1996 по 1999 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі економічної і соціальної географії Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Регіональний сільськогосподарський меліоративний комплекс та його територіальна організація" (на прикладі Тернопільської області)” за спеціальністю 11.00.02 - економічна та соціальна географія (при Львівському державному університеті імені Івана Франка).
З 2006 р. - заступник декана із навчальної роботи, з листопада 2007 до липня 2014 р. - декан географічного факультету, з червня 2014 року – доцент кафедри географії та методики її навчання.
Наукові інтереси: земельні ресурси України; сільське господарство України; ризики сільськогосподарського землекористування; оптимізація сільськогосподарського землекористування. 
Навчальні курси: регіональна економічна і соціальна географія, основи наукових досліджень, методика наукових досліджень.
Контакти: Україна, 46027, м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет, тел. 8 (0352) 43-61-54, електронна пошта: zablotskiy@ukr.net.


ТАРАНОВА НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА
ТАРАНОВА НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА
Кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання
Народилася 22 лютого 1978 року в с. Глібів Гусятинського району Тернопільської області. Після закінчення Гримайлівської ЗОШ I-III ступенів імені Івана Пулюя Гусятинського району Тернопільської області у 1995 році, поступила на географічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, який закінчила у 2000 році. Після закінчення вузу здобула кваліфікацію вчителя географії та екології.
У 2000-2003 роках навчалася в аспірантурі Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю "Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів". Захист дисертації відбувся 6 квітня 2004 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.05 Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дисертаційної роботи: „Фізико-географічна зумовленість топонімії Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся”. 
У 2004 році почала працювати асистентом, з 2008 р. - доцентом кафедри фізичної географії, з 2013 року – доцентом кафедри географії та методики її навчання.
Наукові інтереси: топонімічні, геотопонімічні дослідження,синоптична метеорологія, мікрокліматологія, глобальне потепління та вплив зміни клімату на здоров'я людини. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, член Українського географічного товариства.
Навчальні курси: «Метеорологія і кліматологія», «Методи польових географічних досліджень», «Новітні методи метеорологічних спостережень».
Контакти: Україна, 46027, м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет, тел. 8 (0352) 43-61-54, електронна пошта: geo-tnpu@ukr.net


ВАРАКУТА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА
ВАРАКУТА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання
Народилася 6 лютого 1959 року в селі Кокошинці, Гусятинського району, Тернопільської області. З 1976 по 1978р. навчалася у Чортківському педагогічному училищі. В 1985 році закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Географія», з присвоєнням кваліфікації «Географ, економіко-географ. Викладач». З 1996 по 1999 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі педагогіки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.Працювала піонервожатою в Монастирській восьмирічній школі, вчителем початкових класів у Малолуцькій середній школі Гусятинського району, Тернопільської області, вчителем географії у Тернопільській ЗОШ №20 (8 років). З 1989по 2001 рр.- асистент кафедри педагогіки початкового навчання Тернопільського державного педагогічного університету. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Дидактичні умови формування природничих понять в учнів початкових класів” за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання (при Інституті педагогіки АПН України).З 2001 року працює на кафедрі економічної і соціальної географії, а з 2013 – на кафедрі географії та методики її навчання..
Наукові інтереси: формування географічних понять, сучасний урок географії, використання новітніх технологій у формуванні географічних знань, умінь і навичок у школярів, підготовка вчителя географії до роботи в сучасній школі, формування в учнів критичного мислення на уроках географії, значення педагогічної практики у підготовці вчителя географії. Автор і співавтор понад 80 опублікованих робіт.
Навчальні курси: «Методика навчання географії», «Методика навчання географії у вищій школі», «Педагогічна практика», «Світові тренди підготовки фахівців у вищій школі». 
Контакти: Україна, 46027, м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет, тел. 8 (0352) 43-61-54, електронна пошта: ovarakuta@ukr.net


ДЕМ'ЯНЧУК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
ДЕМ'ЯНЧУК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
Кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання

Народився 8 серпня 1965 р. у селі Рожанівка Заліщицького району Тернопільської області. Закінчив географічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана за спеціальністю „Географія і біологія” у 1991 році. Працював учителем географії в Лопушнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів Лановецького району Тернопільської області.З 1993 року працює у ТНПУ імені В. Гнатюка: спочатку лаборантом кафедри зоології, згодом – старшим лаборантом кафедри фізичної географії. З 2004 року – асистент кафедри.
У 2007 р. захистив у Львівському національному університеті імені І. Франка кандидатську дисертацію на тему «Західно-Подільське горбогір’я як географічний екотон» (науковий керівник проф. Й. М. Свинко) за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.
З листопада 2007 р. до липня 2014 р. – заступник декана географічного факультету з навчальної роботи.
Наукові інтереси: географічні екотони (геоекотони), конструктивно-географічні основи раціонального природокористування, созологічна оцінка рідкісних та зникаючих видів флори. Автор і співавтор понад 100 наукових праць, у тім числі 3 монографій: «Західно–Подільське горбогір’я як географічний екотон» (у співавторстві з Й. М. Свинком). «Природні умови і ресурси Тернопільщини» (2011) – у співавторстві, «Географія Тернопільської області». В 2-х т. (2017) – у співавторстві, 5 навчальних посібників для вищої школи: «Регіональна фізична географія поверхні Землі» (2013) – у співавторстві, «Основи й методи наукових досліджень у фізичній географії» (2014) – у співавторстві, «Геоморфологія» (2015), «Цікава геологія Тернопілля» (2017) – у співавторстві, «Геологія міста Тернополя та його околиць: інженерно-геологічний та екологічний аспект» (2017) – у співавторстві, статті у фахових виданнях, матеріали наукових форумів тощо.

Навчальні курси: «Загальне землезнавство», «Геоморфологія», «Природнича географія Поділля», "Астрономія", «Новітня геодинаміка земної кори». 
Контакти: Україна, 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, географічний факультет, тел. 8 (0352) 43-61-54, електронна пошта: dempetrom@gmail.com


 ГУЛИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 ГУЛИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Кандидат географічних наук, викладач кафедри географії та методики її навчання
Народився 1 серпня 1975 року в селі Плебанівка Теребовлянського району Тернопільської обл. У 1992-1997 рр. навчався на географічному факультеті Тернопільськогодержавного педагогічного інституту за спеціальністю географія та природознавство.
У 1997-2000 рр. працював вчителем географії Довгенської загальноосвітньої школи на Теребовлянщині, з 1998 по 2001 р.  – у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї на посадах наглядача, екскурсовода відділу науково-просвітницької роботи та наукового співробітника відділу природи. Із жовтня 2001 року працював лаборантом, а з 2006 р. - на посаді асистента кафедри фізичної географії, з вересня 2013 – викладач кафедри географії та методики її навчання.
19 травня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.05 Львівського національного університету імені Івана Франка захистив кандидатську дисертацію на тему “Ретроспективний аналіз лучно-степових ландшафтів Західного Поділля, їх сучасний стан та напрям розвитку.”, (науковий керівник проф. Д. І. Ковалишин) за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геохімія та геофізика ландшафтів. 
Автор і співавтор понад 40 наукових публікацій, в тім числі: «Природні умови і ресурси Тернопільщини» (2011) – у співавторстві, «Географія Тернопільської області». В 2-х т. (2017) – у співавторстві, навчальних посібників для вищої школи: «Регіональна фізична географія поверхні Землі» (2013) – у співавторстві, «Основи й методи наукових досліджень у фізичній географії» (2014) – у співавторстві, «Геологія міста Тернополя та його околиць: інженерно-геологічний та екологічний аспект» (2017) – у співавторстві, статті у фахових виданнях, матеріали наукових форумів тощо.
Наукові інтереси: історико-ландшафтознавчі дослідження, антропогенне ландшафтознавсво, природодослідники Поділля, мікротопонімічні дослідження.
Навчальні курси: фізична географія материків та океанів, географія ґрунтів з основами ґрунтознавства, ґрунтознавство, антропогенне ландшафтознавство, біогеографія.


ПУШКАР ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
ПУШКАР ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
Кандидат географічних наук, викладач кафедри географії та методики її навчання
Народився 21 червня 1985 року у м. Києві.Середню освіту здобув у СЗШ №24 міста Тернополя, яку закінчив у 2002 році. У цьому ж році поступив на перший курс Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, який закінчив у 2007 році.
З 2007 по 2010 рік навчався у аспірантурі при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. У 2013 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат географічних наук за спеціальністю 11.00.02 економічна та соціальна географія, на тему “Територіальна організація закладів охорони здоров’я Тернопільської області”. Автор 11 статей та 1 монографії «територіальна організація закладів охорони здоров’я Тернопільської області».
Наукові інтереси: суспільно-географічні системи, суспільно-географічні поля, територіальна організація закладів охорони здоров’я, медична географія.
Навчальні курси: “Основи технологій виробництва”, “Регіональна економічна і соціальна географія”, “Основи менеджменту”, «Медична географія».


ГАВРИШОК БОГДАН БОРИСОВИЧ
ГАВРИШОК БОГДАН БОРИСОВИЧ
Кандидат географічних наук, викладач кафедри географії та методики її навчання
Народився 29 листопада 1986 р. у селі Денисів Козівського району Тернопільської області. У 2004 р. зі срібною медаллю закінчив природниче відділення Тернопільського педагогічного ліцею. У 2009 р. закінчив географічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та здобув кваліфікую магістра педагогічної освіти, викладача географії, вчителя біології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.
Працював учителем біології в Купчинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів Козівського району Тернопільської області. 
З 2009 до 2012 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі фізичної географії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка під керівництвом професора М. Я. Сивого. 22 березня 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ретроспективний аналіз антропогенної трансформації природних геосистем Подільських Товтр» за спеціальністю 11.00.11. – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича). Із лютого 2013 р. – асистент кафедри фізичної географії, з вересня 2013 р. – викладач кафедри географії та методики її навчання.
Наукові інтереси: ретроспективний аналіз природокористування на території Тернопільської області, ліси та лісові ресурси окремих регіонів, земельні ресурси України та їх використання.
Навчальні курси: «Геологія та ландшафтознавство», «Геологія з основами геохімії », «Історична географія», «Ландшафтознавство та грунтознавство».
Контакти: Україна, 46027, м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет, тел. 8 (0352) 43-61-54, електронна пошта: Gavrishok_B@ukr.net


ХУРСІН ОЛЬГА АНТОНІВНА
ХУРСІН ОЛЬГА АНТОНІВНА
Старший лаборант кафедри географії та методики її навчання

Народилася 9 вересня 1962 року в с.Нобель Зарічненського району Рівенської області в родині колгоспників. З 1970 по 1980 рр. навчалась у Нобельській СШ. У 1980 р. вступила на природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту, який закінчила у 1985 році за спеціальністю «біологія і хімія». 
З червня 1987 року працювала лаборантом кафедри органічної хімії, а з березня 1988 року – лаборантом кафедри фізичної географії Тернопільського педагогічного інституту. З червня 1991 року – старший лаборант кафедри фізичної географії, а з вересня 2013 року – старший лаборант кафедри географії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.  ЧОРНІЙ ІРИНА ВАСИЛІВНА
ЧОРНІЙ ІРИНА ВАСИЛІВНА
Старший лаборант кафедри географії та методики її навчання
Народилася 20 травня 1987 року у місті Трускавець Львівської області. У 2004 р. закінчила  Трускавецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 2.З 2004 р. по 2009 р. навчалася на географічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка за спеціальністю “Географія”.З 2010 по 2014 рр. навчалася в аспірантурі при ТНПУ ім. В. Гнатюка за спеціальністю 11.00.11- конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (наук. кер. д.г.н., проф. М.Я. Сивий). Тема дисертації: "Видобувна промисловість Подільського економічного району: економіко-географічні та геоекологічні аспекти функціонування". З 2014 р. працює на посаді старшого лаборанта кафедри географії та методики її навчання.
Контакти:Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет (вул. М.Кривоноса 2а), тел. (035) 43-61-54.E-mail: vyhovanok_iruna@ukr.netПИПА ІРИНА ВІКТОРІВНА
ПИПА ІРИНА ВІКТОРІВНА
Старший лаборант кафедри географії та методики її навчання

Народилася 8 грудня 1989 року в  с. Голотки Підволочиського району Тернопільської області.

З 1996 по 2007 рр. навчалася в Кошляківській ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 2007 році вступила в Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка на географічний факультет. 

У 2012 році закінчила навчання заспеціальністю географ, вчитель географії, основ економіки, природознавства, організатор краєзнавчо-туристичної роботи.  В  вересні 2012 року була прийнята на роботу старшим лаборантом  в Тернопільський національний педагогічний університет на кафедру економічної і соціальної географії. З вересня 2013 року –  старший лаборант кафедри географії та методики її навчання.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси