Шановні вчителі, методисти, викладачі, члени Тернопільського відділу УГТ!


Створюється сайт Тернопільського відділу Українського географічного товариства і започатковано друкований орган «Вісник ТВ УГТ». «Вісник…» випускатиметься щороку. У ньому можна поміщати матеріали власних чи колективних досліджень за такими рубриками:

 • матеріали експедиційних досліджень;

 • матеріали екскурсійних поїздок;

 • статті з географічних, екологічних, краєзнавчих тематик;

 • статті з методичних новацій;

 • інформаційні повідомлення про проведені науково- чи навчально-методичні конференції, семінари;

 • організовані еколого-географічні акції, проекти;

 • шкільні музеї, колекції, тематичні бібліотеки тощо.

 • унікальні об’єкти природної та історико-культурної спадщини;

 • перспективні для заповідання об’єкти;

 • творчі портрети науковців природничників, педагогів, практиків заповідної справи.


ВИМОГИ до оформлення статей і повідомлень, які подають для опублікування в збірнику "Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства”

 1. Для публікації в збірнику приймають неопубліковані раніше наукові праці в галузі географії, екології, педагогіки і методики, краєзнавства

 2. До статті необхідно додати рекомендацію від установи, де виконано роботу, а також повну довідку про одного з авторів для листування.

 3. Статтю подавати українською або англійською мовами в електронному вигляді на диску, а також роздрукований варіант в одному примірнику. Текст повинен бути чітким та контрастним.

 4. Формат паперу А4, поля: верхнє - 2 см, нижнє - 2 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см. Текст набирати шрифтом Times New Roman (12 рt (пунктів)) з міжрядковим інтервалом одинарним. Сторінки статті з першої до останньої повинні бути пронумеровані олівцем у нижньому правому куті.

 5. Обсяг статті - не менше 5 і не більше 8 сторінок з таблицями, рисунками, списком літератури, анотацією.

Оформлення статті. На першій сторінці в лівому верхньому куті - шифр УДК, у правому куті під ним по центру великими жирними літерами - назва статті, нижче - жирними літерами ініціали та прізвища авторів, далі курсивом - назва організації, в якій обов'язково зазначити повну адресу цих установ, в тім числі електронну. Біля прізвищ авторів та установ, у яких вони працюють, ставлять один і той самий верхній індекс у вигляді зірочки (*, ** і т.д.). Анотацію та ключові слова треба подати двома мовами: для української статті - українською на початку відразу після адреси й англійською в кінці статті після списку літератури; для англомовної - навпаки. Англійський варіант анотації повинен відповідати за змістом українському. Анотація повинна займати не більше 10 рядків і якомога ширше розкривати суть статті. Після анотації - ключові слова (чотири-сім).

До друку приймаються наукові статті, які мають такі структурні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх документів і публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор: формування цілей статті (постановка завдання, виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів); висновки дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

Усі статті рецензуються експертами.

Таблиці. Таблиці розміщують у тексті. Кожна таблиця повинна мати заговолок та порядковий номер, на який є посилання в тексті. Якщо в статті одна таблиця, її не нумерують. Розмір цифр і тексту в таблицях - 10 рt. Допустимі розміри таблиці не більше однієї сторінки.

Рисунки. Рисунки повинні бути пронумеровані в послідовності згадування їх у тексті. Розмір цифр і тексту на рисунку - 10 рі.

Літературні посилання. Посилання на літературу робити в квадратних дужках, зазначаючи номер цитованої позиції зі списку літератури та через кому номер сторінки, наприклад [5, с. 144]. Після основного тексту статті давати список цитованої літератури за алфавітом

Статті, подані англійською мовою, мають бути обов'язково відредаговані літературним редактором.

Стаття повинна бути підписана всіма авторами.

Статті, які не відповідають цим правилам, а також із зауваженнями рецензентів, повертають авторам для доопрацювання; виправлені статті потрібно надіслати повторно (електронний та роздрукований) разом з першим варіантом.

Вимоги до повідомлень такі ж. Їх обсяг до трьох сторінок встановленого формату

Статті і повідомлення надсилати на адресу:

Відповідальному редактору збірника " Віник Тернопільського відділу Українського географічного товариства ", проф. Царику Л.П. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. Максима Кривоноса 2а, каб. 30, 46027 м. Тернопіль, тел. (0352) 43-61-54

e-mail: visnyk_geogr@ukr.netMenu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси