Боднар Оксана Ігорівна

Боднар О.І.
Доктор біологічних наук

Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін 


e-mail:
bodnar@chem-bio.com.ua


Профілі:  
     Google Scholar
     ORCID

     ResearcherID

     ScopusУ 1997 році поступила до Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка на хіміко-біологічний факультет. У 2002 році закінчила даний навчальний заклад і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія». 


У 2004 – 2007 роках навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету при кафедрі загальної біології.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Адаптивні властивості водоростей за дії іонів металів» у Спеціалізованій вченій раді Інституту гідробіології НАН України зі спеціальності 03.00.17 – гідробіологія.

Після закінчення аспірантури працювала науковим співробітником кафедри загальної біології.

У січні 2010 року була прийнята на посаду асистента кафедри загальної біології хіміко-біологічного факультету. Стаж науково-педагогічної діяльності – 11 років.

Впродовж 2016-2018 року навчалася в докторантурі, по закінченні якої захистила докторську дисертацію "Адаптація і регуляція зовнішніми чинниками метаболізму та продукування біологічно активних речовин у Chlorella vulgaris Beij. в аквакультурі" у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича за спеціальністю 03.00.04 - біохімія. Сфера наукових інтересів


Екологічна біохімія та фізіологія водяних рослин, біотехнологія одноклітинних водоростей, онтогенетичні зміни розвитку і функціонування організму людини.

Автор більше 100 наукових праць, з них статей у фахових виданнях – 40, в тому числі і іноземних, близько 50 тез, доповідей, матеріалів конференцій та з’їздів, решта – методично-наукова література.
  

Член Гідроекологічного товариства України з 2005 року.
Член Біохімічного товариства України з 2018 року.

Громадські інтереси та захоплення: виховна діяльність, декоративне мистецтво, література.


Стажування (підвищення кваліфікації)


Львівський національний університет імені Івана Франка на кафедрі біофізики та біоінформатики (2014);


Wyższa Szkoła Lingwistyczna (Poland) about «The Innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice. Professional Education; Biology» (2016).      Відзнаки 

У 2001-2002 н.р. стипендіат Президента України.

У 2007-2008 роках стипендіат Кабінету Міністрів України.

 

Основні публікації 1.     Боднар О.И., Винярская Г.Б., Станиславчук А.В., Грубинко В.В. Антиоксидантная роль селенита натрия у Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) // Альгология. – 2014. – Т. 24, № 3. – С. 293 – 298.

2.      Боднар О.И., Винярская Г.Б., Станиславчук А.В., Грубинко В.В. Особенности накопления селена и его биологическая роль у водорослей (обзор) // Гидробиологический  журнал – 2014. – Т. 50, №. 5. – С. 80 – 96.

3.      O. Bodnar, G. Vinyarskaya, G. Stanislavchuk , V. Grubinko Peculiarities of Selenium Accumulation and Its Biological Role in Algae (a Review)  // Hydrobiological Jornal. – 2015. – Vol. 51, No 1. – P. 63 – 78.

4.      Г.Б. Вінярська, Боднар О.І., П.Г. Лихацький, Л. С. Фіра, В. В. Грубінко Вплив селен-цинк-ліпідної субстанції із Chlorella vulgaris  Biej. на оксидативний та енергетичний статус щурів // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17. № 4. – С. 10 – 17. 

5.      Боднар О.І. Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Біологія індивідуального розвитку» / О.І. Боднар – Тернопіль: Видавничий відділ ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. – 96 с.

6.     Боднар О.І. Біологія індивідуального розвитку: навчальний посібник / О.І. Боднар – Тернопіль: видавничий центр ТНПУ  імені Володимира Гнатюка, 2015. – 160 с.

7.      Viniarska H.B., Bodnar O.I., Grubinko V.V. Effects of selenite on photosynthetic activity and energy metabolism of Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) // Асta Carpathica. – 2016. N. 24. – P. 27 – 37.

8.      Bodnar O.I., H. Viniarska, O. VasilenkoV. Grubinko Рigment content of Сhlorella vulgaris Beij. under influence of sodium selenite and metals ions // Biotechnologia Acta – 2016. – Vol. 9, N 1. – Р. 71 – 78.

9.      O. Lukashiv, O. Bodnar, O. Vasylenko, V. Grubinko Effects selenium-chromium-lipid substances from Chlorella vulgaris on rats energy metabolism // II International Scientific and Practical Conference “Topical researches of the World Science”, (Dubai, UAE, June 29 – 30, 2016) : Proceedings of the conference. – Vol. 7(11), Vol.2. – Publishing of FZC Company, Ajman, UAE, 2016. – P. 17 – 21.


10.           Bodnar O., Grybinko W. Forming competence unity of biological and social in the ontogenesis by future teachers of biology // Problemy nowoczesnej edukacji. Czestochowa. – 2016. – Tom VI. – P. 35 – 45.

11.            O.I. Bodnar, N.V. Burega, A.O. Palchyk, H. B. Viniarska, V. V. Grubinko Optimization оf Chlorella vulgaris Beij. сultivation іn а bioreactor оf сontinuous аction // Biotechnologia Acta. – V. 9, No 4, 2016. – Р. 42 – 49.

12.            Патент України, А61К36/05. Спосіб отримання біологічно активного селен-цинк-ліпідного комплексу з хлорели / Боднар О.І., Вінярська Г.Б., Грубінко В.В., Лихацький П.Г., Фіра Л.С. – № 114650, заявл. 12.10.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5 – 3 с.

13.            G. Vinyarskaya, O. Bodnar, O. Vasylenko, G. Stanislavchuk Accumulation and effects of selenium and zinc on Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) metabolism // In Heavy Metals and Other Pollutants in the Environment. Biological Aspects / by ed. G.E. Zaikov. – Apple Academic Press, 2017. – P. 293-315.

14.            Bodnar O.I., Viniarska H.B., Lukashiv O.Ya., Grubinko V.V. Regulation of lipid biosynthesis in microalgae by metal ions (on the example of Chlorella vulgaris Beij.) // IX International Congress Biotechnology: State of the art and perspectives : 20-22 February, 2017. – Moscow. – Moscow: LLC “RED GROUP”, 2017. – C.494 – 496.

15.            О. Боднар, Г. Винярская, О. Лукашив, В. Грубинко Выделение и биологическая активность металл-селен-липидного комплекса из Сhlorella vulgaris // «Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы XXI века» : материалы 17-й международ. конф. (18–19 мая 2017 г.) : г. Минск, Беларусь. – Минск: «ИВЦ Минфина», 2017. – Часть 1. – С. 112.

16.            O.Bodnar, H. Viniarska, О. Lukashiv, O. Kantycka, L. Onufrijchuk, O.Halyniak, V. Grubinko Correction of oxidative processes by selenium-chromium-lipid substance with Chlorella vulgaris  in rats with experimental diabetes // 7th International Weigl Conference  (September 26-29, 2017), Lviv, Ukraine. – P. 184.

17.            О. І. Боднар, О. Я. Лукашів, Г. Б. Вінярська, В. В. Грубінко Оксидативний статус щурів за експериментального діабету 2-типу та його корекція селенхромліпідною субстанцією із Chlorella vulgaris Biej.// Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19. № 3. – С. 71 – 81.

18.            Lukashiv O.Ya., Bodnar O.I., Grubihko V.V. Accumulation of сhromium and selenium inside cells and in lipids of Сhlorella vulgaris Beij during the incubation from chromium by sodium chloride and selenite // International Journal on Algae. – 2017. – Volume 19, Issue 4. – P. 357-366.   
 

19.           Лукашив О.Я., Боднар О.И., Грубинко В.В. Накопление хрома и селена клетками и липидами Сhlorella vulgaris Beij. при инкубации c хлоридом хрома и селенитом натрия // Альгология. – 2017. – Т. 27(4). – С. 415–425. 

20.            Патент України, А61К 33/04, А61К 33/30, А61К 36/05. Спосіб отримання біологічно активного селенхромліпідного комплексу з хлорели / Боднар О. І., Лукашів О. Я., Вінярська Г. Я., Грубінко В.В. – № 122227,  заявл. 17.07.2017 № u201707524; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24. – 3 с.

 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси