Конончук Олександр Борисович

Конончук Олександр Борисович
Кандидат біологічних наук


Доцент кафедри ботаніки та зоології
Профіль Google Scholar
 
                ORCID  
                Researcher ID


Народився 24.05.1967 р. у селі Плужному Ізяславського району Хмельницької області. З 1974–1984 рр. отримав середню освіту в Плужненській середній школі. У 1984 році вступив на природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту, який у 2001 році, після дворічної служби в армії, закінчив з відзнакою.


У тому ж році вступив до аспірантури Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, яку завершив у 1994 році.


Написав і успішно захистив 05.01.1995 р. дисертацію «Діагностика реакції генотипів пшениці на погіршення водозабезпечення і дію біологічно активних речовин» в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин.


Трудову діяльність в університеті розпочав із 01.12.1994 р. на посаді асистента кафедри ботаніки. Із 12.09.1995 р. – старший викладач, з 18.05.1998 р. – доцент кафедри ботаніки, а з 01.09.2013 р., після об’єднання кафедр, доцент кафедри ботаніки та зоології. З 01.10.2002 р. до  01.10.2009 р. працював на умовах суміщення посад директором наукової бібліотеки університету.


На кафедрі забезпечує викладання курсів «Ґрунтознавство», «Землеробство з основами ґрунтознавства», «Агрохімія», «Основи агрохімії, землеробства і фітопатології», «Основи сільського господарства», «Рослинництво, плодівництво та овочівництво». Станом на 01.06.2020 р. є автором 228 наукових і навчально-методичних праць.


З початком роботи у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка розпочав дослідження впливу штамів бульбочкових бактерій, біологічно активних екстрактів з проростаючого насіння, ЕМ-препаратів, регуляторів росту рослин, позакореневого підживлення наномолібденом і комплексними мінеральними добривами та пестицидів на фізіологічні показники, захворюваність і продуктивність сої культурної, квасолі звичайної, картоплі та інших с.-г. культур в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області.


Стажування


З метою підвищення кваліфікації та удосконалення навчальних курсів доц. Конончук О. Б. кожні 5 років проходив стажування. Наприклад, у 2011 р. на базі Тернопільського інституту агропромислового виробництва (нині Тернопільська державна с.-г. дослідна станція Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН) вивчав ведення науково-дослідної роботи із багаторічними кормовими травами та дослідження їх фітосанітарного стану. У 2016 р. удосконалював свої знання, щодо годівлі с.-г. тварин, у Тернопільській дослідній станції Інституту ветеринарної медицини НААН.


Науково-педагогічний стаж – 28 років.


Сфера наукових інтересів: фізіологія рослин, агрономія (вплив біологічно активних речовин і мікроорганізмів на фізіологічні показники, продуктивність і хвороби сільськогосподарських культур).


Відзнаки


Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2001–2002 рр.).

Грамоти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2009, 2011, 2015, 2016, 2017, 2019 рр.), подяка управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації (2018 р.), грамота управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації (2018 р.), подяка Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2018 р.).


Основні публікації


1. Особливості взаємозв’язку водо- і СО2-газообміну при дії біологічно активних речовин на озиму пшеницю в посушливих умовах / І. Г. Шматько, О. О. Стасик, О. Б. Конончук, І. П. Гpигоpюк // Физиология и биохимия культ. растений. – 1995. – Т. 27, №3. – С. 135-140.


2. Генотипна реакція зерен озимої пшениці на зміну осмотичного потенціалу / І. Г. Шматько, Н. І. Петренко, О. Б. Конончук, І. П. Артемчук // Физиология и биохимия культ. растений. – 1996. – Т. 28, № 6. – С. 330-334.


3. Векірчик К. М. Перспективи вирощування сої культурної в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області / К. М. Векірчик, О. Б. Конончук // Физиология и биохимия культ. растений. – 2001. – Т. 33, №5. – С. 447-451.


4. Конончук О. Б. Вплив мікробіологічного препарату «Байкал ЕМ-1-У» на деякі фізіолого-біохімічні показники і продуктивність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) / О. Б. Конончук, К. М. Векірчик, О. С. Троцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2007. – № 1 (31). – С. 72-80.


5. Конончук О. Б. Вплив мікробіологічного добрива «Байкал ЕМ-1-У» на фотосинтетичні пігменти та продуктивність картоплі (Solanum tuberosum L.) сорту Повінь у ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, К. М. Векірчик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2008. – № 4 (38). – С. 18-24.


6. Конончук О. Б. Фізіологічні та продукційні аспекти застосування біопрепарату «Байкал ЕМ-1-У» в умовах Тернопілля / О. Б. Конончук, К. М. Векірчик // Фізіологія рослин : проблеми та перспективи розвитку : у 2 т. / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр. т-во фізіологів рослин; голов. ред. В. В. Моргун. – К. : Логос, 2009. – Т. 1. – С. 446-452.


7. Конончук О. Б. Вплив композиції добрив «Байкалу ЕМ-1 У» та «Ризобофіт» на сою культурну (Glycine max (L.) Merr.) / О. Б. Конончук, С. В. Пида, І. П. Григорюк // Біоресурси і природокористування. – 2010. – Т. 2, № 1-2. – С. 12-21.


8. Конончук О. Б. Ростові процеси та бобово-ризобіальний симбіоз сої культурної за передпосівної обробки насіння рістрегуляторами Регоплант і Стімпо / Конончук О. Б., Пида С. В., Пономаренко С. П. // Агробіологія : Зб. наук. праць / Білоцер. нац. аграр. ун-т. – 2012. – Вип. 9 (96). – С. 103-107.


9. Kononchuk O. B. The efficiency of combined use of inoculation and EM-technologies in the cultivation of legumes / Kononchuk O. B., Pyda S. V. // Сборник научных трудов SWorld : матер. междунар. науч.-практ. конф. «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013» = «Modern directions of theoretical and applied researches ’2013» = «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень ’2013». – Одесса: Куприенко С. В., 2013. – Т. 38 : Биология. – С. 30-38.


10. Осадчий О. С. Основи сільського господарства : підруч. / О. С. Осадчий, В. П. Миколайко, О. Б. Конончук. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 349 с.


11. Пида С. В. Порівняльна оцінка сортів люпину білого за вирощування в умовах Тернопільської області / Пида С. В., Конончук О. Б. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2015. – № 1 (62). – С. 39-44.


12. Конончук О. Б. Навчальна практика з основ сільського господарства : навч. посіб. / О. Б. Конончук. – 2-е вид., виправ., допов. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. – 128 с.


13. Патент на корисну модель 106442 Україна, МПК А01C 1/06 (2006.01) С12N 1/20 (2006.01). Спосіб обробки насіння сої культурної / Конончук Олександр Борисович, Пида Світлана Василівна ; заявник і патентовласник Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – № u2015 10665 ; заявл. 02.11.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.


14. Конончук О. Б. Практикум з основ сільського господарства : навч. посіб. / О. Б. Конончук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Вектор, 2017. – 148 с.


15. Герц А. І. Зміна деяких фізіологічних показників рослин Phaseolus vulgaris L. за різної концентрації наномолібдену / А. І. Герц, О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2017. – № 1 (68). Спец. вип. : Тернопільські біологічні читання – Ternopil bioscience – 2017. – С. 106-115.


16. Конончук О. Б. Ефективність застосування біорегуляторів Регоплант і Стимпо на посівах сої культурної в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, С. В. Пида // Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку / Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Укр. т-во фізіологів рослин; голов. ред. В. В. Моргун. – К. : Логос, 2017. – С. 291-297.


17. Конончук О. Б. Вплив регуляторів росту рослин Регоплант і Стимпо на фізіологічні показники і продуктивність сої культурної / Конончук О. Б., Пида С. В. // Физиология растений и генетика. – 2018. – Т. 50, № 1. – С. 59-65.


18. Energy efficiency of the usage of biopreparations for the growth of white lupine in the conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine / Pyda S. V., Tryhuba O. V., Kononchuk O. B., Hutsalo I. A. // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. – Vol. 8(3). – P. 221-224. 


19. Kononchuk O. B. The efficiency of combined use of inoculation and EM-technologies in the cultivation of legumes / Kononchuk O. B.,  Pyda S. V. // Development of natural sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI century: collective monograph. – Lublin, Poland : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – P. 197-215.


20. Конончук О. Б. Плодові та ягідні культури агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : навч. посіб. для самостійної роботи студентів / Конончук О. Б. – Тернопіль : Вектор, 2018. – 48 с.


21. Конончук О. Б. Практикум з основ агрохімії і землеробства: навч. посіб. / Конончук О. Б. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 104 с.


22. Герц A. I. Вплив позакореневого підживлення плантафолом на деякі фізіологічні показники і продуктивність сої культурної (Glycine max Moench.) / Герц A. I., Конончук O. Б. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2019. – № 1 (75). – С. 121-128.


23. Конончук О. Б. Кузьма Миколайович Векірчик – відомий педагог, вчений, журналіст, громадський діяч (до 90-річчя від дня народження) / Конончук О. Б., Пида С. В. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 3 (77). – С. 84–91. (DOI: https://doi.org/10.25128/2078-2357.19.3.12)


24. Професор Світлана Пида: науковець, педагог, особистість / Патика В. П., Григорюк І. П., Карпенко В. П., Конончук О. Б. // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2019. – № 2. – С. 119-124. (DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-119-124).


25. Конончук О. Б. Навчальна практика з основ сільського господарства: навч. посіб. – 3-е вид., виправ., допов. / Конончук О. Б. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2020. – 136 с.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси