Майорова Оксана Юріївна

Майорова Оксана Юріївна

 

   Кандидат біологічних наук, 


   асистент кафедри ботаніки та зоології

   e-mail: majorova@i.ua

               mayorova@tnpu.edu.ua 

   Профіль Google Scholar

                  ORCID
              ReseacherID


 

Освіта:

     2005 – 2010 рр. Тернопільський  національний педагогічний університет імені Володимира  Гнатюка.

     Спеціальність: Викладач біології, вчитель хімії, екології та основ здоров’я, магістр.


2010 – 2013 рр. Аспірантура при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Спеціальність: Екологія, кандидат біологічних наук.


Досвід роботи:


Вересень 2014 – теперішній час: Асистент кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка:

  • проведення лабораторних занять з еволюційного вчення, а також читання лекцій та лабораторно-практичних занять з основ наукових досліджень у захисті рослин, основ біологічного захисту рослин від шкідників, теоретичних основ біометоду;
  • керування практиками з зоології та систематики рослин;
  • керування дипломними роботами з біотехнології та екології.


Стаж науково-педагогічної діяльності – 6 років. 


Проходжу стажування на кафедрі зоології в Львівському національному університеті імені Івана Франка (09.12.19-09.06.2020).


Серпень 2010 – 2017 р.: молодший, з 2015 р. старший, науковий співробітник лабораторії екології та біотехнології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка:

  • розробка способів збереження рідкісних видів рослин з використання біотехнологічних методів;
  • виконання експериментальних досліджень, робота з обладнанням біотехнологічної лабораторії;
  • проведення лабораторних робіт з біотехнології.


Додаткова освіта:


2013 – 2014 рр. Курси англійської мови.

2015 р. Курси дистанційного навчання.


Нагороди:

Грамота Голови обласної державної адміністрації та Голови обласної ради за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток науки та з нагоди професійного свята – Дня науки (2015 р.).


Лауреат Премії президента України для молодих вчених (2016 р.).


Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних досліджень та науково технічних розробок (2017 р.).


Публікації: 

Результати наукової діяльності опубліковані у 41 роботі, з них 14 статей у фахових українських та міжнародних журналах, 1 деклараційний патент України на корисну модель, 1 практичні рекомендації та 25 тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Загальна кількість реферованих публікацій претендента – 1 (згідно баз даних Scopus), сумарний імпакт-фактор – 0,828.


Основні публікації

1. Майорова О.Ю., Грицак Л.Р., Пасічник Г.І., Будзан І.В., Мельник В.М., Дробик Н.М. Зміни стану популяцій Gentiana acaulis L. у Чорногорі (Українські Карпати) // «Наукові записки» Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2010. – № 4 (45). – С. 120–125.


2. Пасічник Г.І., Майорова О.Ю., Войтюк В.Б., Грицак Л.Р., Мельник В.М.,. Дробик Н.М. Вміст деяких макро- і мікроелементів у ґрунтах та рослинах Gentiana lutea L. з двох чорногірських популяцій Українських Карпат // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія біологія. – 2011. – Вип. 30. – С. 183–187.


3. Пасічник Г.І., Майорова О.Ю., Войтюк В.Б., Грицак Л.Р., Мельник В.М., Дробик Н.М. Елементний склад ґрунтів і рослин Gentiana acaulis L. з популяцій на горах Туркул та Ребра у Чорногорі // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3, Вип. 3. – C. 254–259. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_biol_2011_3_3_13


4. Майорова О.Ю., Грицак Л.Р., Пасічник Г.І., Мельник В.М., Дробик Н.М. Стан деяких часткових популяцій Gentiana punctata L. в Українських Карпатах // Ecology and noospherology. – 2012. – Vol. 24, № 1–2. – С. 22–31.


5. Майорова О.Ю., Грицак Л.Р., Мельник В.М., Терехова Г.І., Дробик Н.М. Поширення і стан популяцій Gentiana lutea L., G. punctata L. та G. acaulis L. в Українських Карпатах // Інтродукція рослин. – 2013.   № 3. – C. 21 28. http://nbuv.gov.ua/UJRN/IR_2013_3_4


6. Кравець Н.Б., Борис Г.І., Грицак Л.Р., Майорова О.Ю., Дробик Н.М. Розробка підходу до оптимізації складу живильного середовища для культивування Gentiana lutea L. in vitro // «Наукові записки» Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2013 – № 3 (56). – С. 33–40.


7. Майорова О.Ю., Грицак Л.Р., Терехова Г.І., Мельник В.М., Дробик Н.М. Gentiana lutea L. (Gentianaceae) у флорі Українських Карпат: характеристика та сучасний стан популяцій // Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 70, № 5. – С. 34–42. http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2013_70_6_14


8. Мосула М.З., Майорова О.Ю., Грицак Л.Р., Мельник В.М., Дробик Н.М., Кунах В.А. Еколого-генетичний аналіз популяцій Gentiana lutea L. в Українських Карпатах // Ecology and noospherology. – 2014. – Vol. 25, № 3–4. – P. 5–13. http://nbuv.gov.ua/UJRN/etn_2014_25_3-4_3


9. Майорова О.Ю., Грицак Л.Р., Петрица В.А., Баран О.Н., Дробык Н.М. Изменение стратегии частичных популяций Gentiana punctata L. в Украинских Карпатах // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 3, Ч. 2. – С. 285–291.


10. Mayorova O.Yu., Hrytsak L.R., Drobyk N.M. The Strategy of Gentiana lutea L. Populations in the Ukrainian Carpathians // Russian Journal of Ecology. – 2015. – Vol. 46, №1. – Р. 43–50. DOI: 10.1134/S1067413614050105 


11. Mayorova O.Yu., Hrytsak L.R., Drobyk N.M. Adaptation of the obtained in vitro Gentiana lutea l. plants to ex vitro and in situ conditions // Biotechnologia Acta. – 2015. – Vol. 6. – P. 77–86. https://doi.org./10.15407/biotech8.06.077


12. Майорова О.Ю., Грицак Л.Р., Мазур Д.С., Вітрова С.А, Дробик Н.М. Мікроклональне розмноження та вкорінення in vitro рідкісного виду Gentiana acaulis L. // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. Т. 19: присвяч. 150-річчю від дня народження лауреата Нобелівської премії Томаса Ханта Моргана / Редкол.: В.А. Кунах (голов. ред.) [та ін.]. – К.: Логос, 2016. – C. 162–166. http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2016_19_36


13. Пат. 85377 Україна, МПК (2013) С12 N 5/00, 5/04; А 01 Н 4/00. Спосіб укорінення in vitro та адаптації до умов ex vitro рослин тирличу жовтого Gentiana lutea L. / Майорова О.Ю., Грицак Л.Р., Мельник В.М., Дробик Н.М., Кунах В.А.; заявники і патентовласники Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. – № u 2013 11328; заявл. 24.09.2013; опубл. 11.11.2013, Бюл. №21.


14. Мосула М.З., Майорова О.Ю., Дробик Н.М., Кунах В.А. Збереження та охорона популяцій тирличу жовтого (Gentiana lutea L.) в Українських Карпатах: практичні рекомендації. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 20 с.


15. Хміль С.В., Майорова О.Ю., Дудчук І.В. Вплив екологічних факторів на якісні та кількісні параметри еякуляту чоловіків (літературний огляд) // Вісник Вінницького національного медичного університету. 2019, 23(3), 530-534. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2019-23(3)-32


16. Хміль С.В., Майорова О.Ю., Дудчук І.В. Причини чоловічого безпліддя: питання та відповіді // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2019. (2), 91-97. https://doi.org/10.11603/24116-4944.2019.2.10819


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси