Пида Світлана Василівна

Pyda.jpg

Кандидат біологічних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор


Професор

Завідувач кафедри ботаніки та зоології


 e-mail: spyda@elr.tnpu.edu.ua 

Профіль Google Scholar 

                ORCID  

Народилася 7 липня 1959 р. в с.Ішків Козівського району Тернопільської області. У 1974 році закінчила 8 клас Ішківської восьмирічної школи, а у 1976 р. – 10 клас  СШ №8 м. Тернополя. З 1976 по 1977 рр. працювала пакувальницею та учнем ливарника цеху переробки пластмас на виробничому об’єднанні «Ватра». З 1977 р. по 1982 р. навчалася  на природничому факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана, який закінчила з відзнакою.


Працює на кафедрі ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка з 1982 року, де пройшла шлях від лаборанта до професора кафедри.

Зокрема, з 07.1982 р по 12.1985р. та 02.1986 по 08. 1988 – лаборант кафедри ботаніки,

з 12.1985 р. по 02 1986 р. – лаборант кафедри основ сільськогосподарського виробництва і методики викладання природничих дисциплін,

з 08 1988 по 09.1990 рр. – старший лаборант кафедри ботаніки.


З 09.1990 р. по 01.1995 р. – асистент,

з 01.1995 по 10. 1996 рр. – старший викладач,

з 10.1996 по 04. 2008 рр. – доцент,

з 04. 2008 по 09.2013 рр. – професор кафедри ботаніки, а з 09.2013 р., після об’єднання кафедр, професор кафедри ботаніки та зоології.


З 09.2014 р. по 11.2014 р. – виконувала обов’язки завідувача кафедри ботаніки та зоології, а з 11.2014 р. і до сьогодні – професор-завідувач кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.


У 1993 році закінчила аспірантуру (заочна форма навчання) при Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України, а 26 травня 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин на тему: «Алелопатичні і симбіотичні особливості люпину при різних рівнях азотного живлення».


14 червня 2007 р. захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Фізіологія симбіозу систем
Bradyrhizobium sp. (Lupinus) – Lupinus L.: алелопатичний аналіз» за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин.


На кафедрі забезпечує викладання курсів «Фізіологія рослин», «Мікробіологія з основами вірусології», «Методика наукових досліджень», «Живлення і продуктивність рослин».


Станом на 01.01.2018 р. є автором 307 наукових і навчально-методичних праць.


Науково-педагогічний стаж – 27 років.

 

Стажування

З метою підвищення кваліфікації та удосконалення навчальних курсів проф. Пида С.В. кожні 5 років проходила стажування.

У 2004 р. підвищувала кваліфікацію на кафедрі мікробіології, вірусології і імунології Тернопільської державної медичної академії ім.І.Я. Горбачевського (нині Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського),

у 2014 р. – на кафедрі фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Сфера наукових інтересів


Фізіологія рослин, біологічна фіксація молекулярного азоту; регулятори росту рослин; алелопатія; ґрунтова мікробіологія.

 

Відзнаки

Грамота Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2005р.),

Подяка МОН України і Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2006 р.),

Грамота МОН України (2006 р.),

Подяка Національного еколого-натуралістичного центру (2007 р.),

Подяка МОН України і Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2008 р.),

Подяка Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України (2008 р.),

Подяка МОН України і Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2009 р.),

Подяка МОН України і Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2009 р.),

Подяка МОН України і Малої академії наук учнівської молоді (2009 р.),

Грамота управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2010 р.),

Подяка МОН України і Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2010 р.),

Подяка управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації і обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2011 р.),

Грамота Тернопільського обласного комунального територіального відділення малої академії наук України (2011 р.),

Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2006, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 рр.),

 

Основні публікації

 

1.     Головко Е. А. Ефективність бобово- ризобіального комплексу люпину в умовах Західного Поділля / Е .А. Головко, С. В. Пида, І. М. Бутницький // Мікробіологічний журнал. — 1997. — Т. 59, № 4. — С. 28-33.

2.     Пида С. В. Алелопатичні аспекти взаємодії вищих рослин і мікроорганізмів / С .В. Пида // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія 4. Біологія.1997.№1. С. 44-47.

3.     Пида С. В. Вплив різних штамів Bradyrhizobium lupini на алелопатичні і симбіотичні властивості люпину білого / С .В. Пида // Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології. — Чернігів, 1998. — №3. — С. 32-34.

4.    Пида С. В. Симбіотичні властивості деяких штамів в умовах Західного Поділля / С. В. Пида // Збірник наукових праць Ордена Трудового Червоного Прапора Інституту землеробства Української академії аграрних наук (випуск 1-2). — К. : Нора-прінт, 1999. — С. 154-159.

5.     Pyda Svitlana V. Efficiency of inoculation of Lupin by Bradyrhizobium strains in the Western Podillya region of the Ukraine / Svitlana Pyda // Proceedings of the 9th International Lupin Conference, Klink/Muritz Germany, 20-24 June 1999. — USA: Alabama Agric. Expt. Stn. and Auburn University, 2000. — P. 258-260.

6.     Пида С. В. Відмінності сортів люпину жовтого за азотфіксуючою здатністю при вирощуванні в умовах Західного Лісостепу України / С. В. Пида // Бюлетень Інституту сільськогосподарської Створення кормових безалкалоїдних сортів люпину / [Н. В. Солодюк, А. Т. Фартушняк, Т. М. Левченко, С. В. Пида] // Вісник аграрної науки. — травень 2000. — С. 60-63. — (Спецвип.).

7.     Створення кормових безалкалоїдних сортів люпину / [Н. В. Солодюк, А. Т. Фартушняк, Т. М. Левченко, С. В. Пида] // Вісник аграрної науки. — травень 2000. — С. 60-63. — (Спецвип.).

8.     Пида С. В. Дослідження впливу кореневих екзометаболітів люпину на формування мікрофлори ґрунти / С. В. Пида, Е. А. Головко // Інтродукція рослин. — 2001. — №1–2. — С. 116–121.

9.   Пида С. В. Еколого-алелопатичні особливості функціонування симбіотичної системи Bradyrhizobium lupini-Lupinus в умовах західного Лісостепу України / С .В. Пида // Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть. — К., 2001. — Т. 1. — С. 264-268.

10.         Пида С .В. Роль люпину в біологічному землеробстві / С. В. Пида // Агроекологічний журнал. — 2002. — №4. — С. 39–45.

11.         Пида С. В. Інокуляція люпину жовтого як засіб підвищення врожаю насіння і нагромадження в ньому білка / Пида С. В. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : збірник наукових праць. Випуск 145 : Біологія. — Чернівці : ЧНУ, 2002. — С. 103-107.

12.         Пида С. В. Методика польових досліджень / С. В. Пида, О. М. Галінська // Програми вищих педагогічних навчальних закладів для спеціальностей 7. 010103. Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія та 7. 010103. Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія та географія, спеціалізація : основи сільськогосподарського виробництва. — Кременець : Кременецький обласний гуманітарно–педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2003. — 10 с.

13.         Люпин (Lupinus L.) / [С. В. Пида, С. П. Машковська, І. П. Григорюк, Б. Є. Якубенко]. — К.: Логос, 2004. — 42 с.

14.         Акумуляція флавоноїдів у листках сортів люпину білого і жовтого на фоні інокуляції насіння штамами бульбочкових бактерій / С. В. Пида, Е. А. Головко, С. П. Машковська, І. П. Григорюк // Доповіді НАН України. — 2005. — №11. — С. 179–184.

15.         Деклараційний патент на корисну модель. Спосіб оцінки ефективності бобово-ризобіального симбіозу сортів люпину білого з бульбочковими бактеріями. / Пида С. В., Головко Е. А., Григорюк І. П., Машковська С. П.; заявн. і патентовласник Тернопільський національний педагогічний ун–т ім. Володимира Гнатюка. – А01С1/00 ; заявл. 04.10.04 ; опубл. 17.10.05, Бюл. №10.

16.         Пида С. В. Хімічний склад зерна алкалоїдної форми люпину білого / С. В. Пида // Медична хімія. — 2005. — Т. 7, №4. — С. 63-65.

17.         Пида С. В. Хімічний склад та використання видів роду Pyrethrum Zimr / С. В. Пида, О. В. Чернявська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія. Біологія. — 2006. — №1 (28). — С. 121–127.

18.         Пида С .В. Люпин – рослина сонця / С. В. Пида, С. П. Машковська // Квіти України. – 2007. – №4 (98). – С.10-15.

19.         Пида С. В. Вплив сортів Lupinus albus L. і Lupinus luteus L. на чисельність деяких груп мікроорганізмів грунту / С. В. Пида, Е. А. Головко // Аграрні вісті. — 2007. — №.1. — С. 16-19.

20.         Пида С. В. Еколого-трофічні взаємовідносини вищих рослин і мікроорганізмів / С. В. Пида, І. П. Григорюк, С. П. Машковська // Аграрна наука і освіта. – 2007. — Т.8, № 1-2. — С. 11-18.

21.         Пида С. В. Фонд пігментів та фенольних сполук у листках люпину білого (Lupinus albus L.) на фоні інокуляції насіння штамами бульбочкових бактерій / С. В. Пида, С. П. Машковська, І .П. Григорюк // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 2007. – Вип. 107., ч. 1. – С. 29-35.

22.         Kornatska O. V. Effect of mineral elements and bio-compounds on the quality and productivity of tomato plants in greenhouse farms / O. Kornatska, I. Broshchak, S. Pyda // Plant Biology 2008, (Ferbruary 22-23, 2008) :Utah Valley State College www.aspb.org /sections/western/abs-tracts/justabstracts.cfm 

23.         Грубінко В. В. Виконання дипломних та магістерських робіт студентами напрямів підготовки 7(8).040101 хімія, 7(8).040102 біологія. / Грубінко В. В., Пида С. В., Степанюк А. В. – Тернопіль: Вид-но ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 2009. – 68 с.

24.         Пида С. В. Алелопатичні особливості формування і функціонування симбіотичних систем Bradyrhizorbium Sp. (Lupinus) – Lupinus L. / С. В. Пида  /Фізіологія рослин : проблеми та перспективи розвитку : у 2 т. / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр. т-во фізіологів рослин; голов. ред. В. В. Моргун. – К. : Логос, 2009. – Том 1. – С. 404-416 .

25.          Особливості росту і розвитку Lupinus arboreus Sims. при  інтродукції в Кременецький ботанічний сад / Гуцало І. А., Пида С. В., Стельмащук В. Г., Мельничук О. А. // Інтродукція рослин. — 2012. — Пида С. В. Динаміка накопичення хлорофілів і вуглеводів у листках люпину білого при застосуванні Bradyrhizobium sp (Lupinus) та рістрегуляторів / С. В. Пида, О. В. Тригуба. // Збірник наук. праць Уман. НУС. —  Випуск 79., Ч. 1. Агрохімія. — Умань, 2012. — С. 211—217.

26.Тригуба Е.В. Фотосинтетическая деятельность растений люпина белого при использовании ризобифита и регуляторов роста растений // Е.В. Тригуба, С.В. Пыда // British Journal of Science, Education and Culture. – London: “London university press”, 2014. – Vol. 4, N 1. – P. 50–56.

27.Гурська О.В. Компонентний склад ефірної олії листків Pyrethrum parthenium (L.) Smith. / О. В. Гурська, С. В. Пида // Фізіологія рослин і генетика. Науковий журнал. — 2014. – Т. 46,  № 4 (270) липень-серпень. – С. 351–356.

28.         . Пида С. В. Фізіологія рослин. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Пида С. В., Москалюк Н. В . — Тернопіль: Вектор, 2014. — 167 с.

29.         Пида С. В. Біологія. Державний екзамен: навч. посіб. для самост. роботи студ. напрям. підготов. 6.040102 «Біологія*» і 7.04010101 «Хімія*» / С. В. Пида, М. М. Барна, Н. В. Москалюк та ін. – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. – 206, [2] с.

30.         Патент на корисну модель. Спосіб удобрення картоплі. / Брощак І. С., Дзядикевич Ю. В., Ориник Б. І., Пида С. В., Розум Р. І.; заявн. і патентовл. Тернопільська філія ДУ «Держгрунтохорона». А01С21/00 ; заявл. 16.11.15 ; опубл. 11.04.16, Бюл. № 7.

31.          Патент на корисну модель. Спосіб інтенсифікації ферментації органічних відходів. / Брощак І. С., Федорчак Ю. Т., Дзядикевич Ю. В., Пида С. В., Свинтух М. Б., Любезна І. В.; заявн. і патентовл. Тернопільська філія ДУ «Держгрунтохорона». – А01К67/033 ; заявл. 02.10.2015 ; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

32.         Патент на корисну модель 106442 Україна, МПК А01C 1/06 (2006.01) С12N 1/20 (2006.01). Спосіб обробки насіння сої культурної / Конончук О. Б., Пида С. В. // Заявник і патентовласник Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – № u2015 10665 ; заявл. 02.11.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

33.         Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист: [монографія] / Петриченко В. Ф., Патика В. П., Пасічник Л. А., Пида С. В. та ін.; За редакцією академіків НААН В. Ф. Петриченка, В. П. Патики. – Вінниця: «Віндрук», 2016. – 106 с., 41 іл.

34.         Пида С. В. Процеси водообміну в люпину білого та люпину жовтого за впливу регуляторів росту рослин ∕ С. В. Пида, І. М. Кобрин, В. О. Вакуленко, Н. В. Москалюк ∕∕ Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол. — 2017. — №2 (69).— С. 100-105.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси