Прокоп'як Мар’яна Зіновіївна

 

Прокоп'як Мар'яна Зіновіївна

Кандидат біологічних наук,

асистент кафедри ботаніки та зоології хіміко-біологічного факультету,

старший науковий співробітник НДЛ екології та біотехнології ТНПУ ім. В. Гнатюкаe-mail: mosula@chem-bio.com.ua, mosula@tnpu.edu.uaПрофіль Google Scholar 
                Research Gate  
                Researcher ID 
                ORCID
              

Освіта: 

з 2006 р. до 2011 р. навчалася на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (ТНПУ), який закінчила з відзнакою, отримавши спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», кваліфікацію – магістр педагогічної освіти, викладач біології, вчитель хімії, валеології та основ здоров’я;

з 2006 р. до 2011 р. навчалася в Інституті педагогіки та психології, на психолого-педагогічному відділенні ТНПУ ім. В. Гнатюка та отримала спеціальність «Психологія», кваліфікацію – психолог-консультант, соціальний психолог;

з 2011 р. до 2014 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі загальної біології та методики навчання природничих дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка за спеціальністю 03.00.04 «Біохімія». Згідно наказу № 690 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» від 30 червня 2015 року присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 «Генетика». 

Закінчила «Регіональний центр комп’ютерного навчання» (2004–2005 рр.), «Перші Київські курси іноземних мов» (2013–2014 рр.); пройшла 64-годинний курс за програмою Intel «Навчання для майбутнього» (2011 р.).


Досвід роботи: 

з 2012 р. працювала техніком 3-ої категорії НДЛ екології та біотехнології ТНПУ ім. В. Гнатюка; 

з 2013 р. – молодшим науковим співробітником НДЛ екології та біотехнології ТНПУ ім. В. Гнатюка; 

з 2014 р. – старшим лаборантом кафедри ботаніки та зоології і техніком 3-ої категорії НДЛ екології та біотехнології ТНПУ ім. В. Гнатюка;

з 2016 р. до сьогодні працює старшим науковим співробітником НДЛ екології та біотехнології і асистентом кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. В. Гнатюка. 


Працювала у рамках держбюджетних тем: «Біохімічні та молекулярно-генетичні характеристики морфогенних та неморфогенних культур in vitro видів роду Gentiana L.» (2009–2011 рр.), «Фізіолого-екологічні та біотехнологічні основи збереження видів роду Gentiana L. in vitro та in situ» (2012–2014 рр.), «Оцінка еколого-генетичного потенціалу рідкісних видів роду Тирлич (Gentiana L.) в Українських Карпатах (2015–2017 рр.).

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності: 8 років.Стажування: 

з 10.11.2016 р до 10.05.2017 р. проходила стажування у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (наказ №885-ОП від 11.11.2016 р.).


Сфера наукових інтересів: 

популяційна і молекулярна генетика, біотехнологія рослин, екологія.


Додаткова інформація: 

  • з 2013 р. до сьогодні є відповідальним секретарем збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» (ISSN 2415-3826 (Online), ISSN 2219-3782 (Print));
  • з 2013 р до сьогодні є членом Оргкомітету щорічної міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів»; 
  • з 2010 р. до сьогодні є учасником Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова.
  • Персональні нагороди, відзнаки: 
  • Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (наказ № 509/2016 від 17.11.2016);
  • Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік (наказ № 2503-VIII від 11.07.2018);
  • Грамоти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2014, 2017 р.);
  • Подяки Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова за сумлінну наукову працю, ініціативу, творчість, активну роботу в організації видання збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів», удосконалення його форми і змісту (2015, 2017 рр.);
  • Дипломи за кращі стендові доповіді на VIII (2013 р.) і X (2015 р.) Міжнародній науковій конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів».

Інше:

виступи на телебаченні: 2017 р. (щодо популяційно-генетичних досліджень рослин, які проводяться у ТНПУ і вручення Премії Президента України для молодих вчених), 2015 р. (щодо проблеми ГМО).Публікації:

авторка 50 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі: 2 деклараційних патентів України на корисну модель, 22 статей у провідних фахових наукових виданнях, включно 3 за кордоном, 17 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, 1 практичних рекомендацій, 2 навчальних посібників та 6 робочих зошитів для студентів.

Є одним із укладачів книги «Кунах Віктор Анатолійович: Бібліографічний покажчик наукових праць за 1966–2016 роки».

Загальна кількість реферованих публікацій згідно баз даних Scopus – 2, h-індекс – 1.

Основні публікації:


Наукові статті

1. Мosula М.Z., Andreev I.O., Mel’nyk V.M., Konvalyuk I.I., Drobyk N.M., Kunakh V.A. Molecular markers to assess genetic diversity of Gentiana lutea L. from the Ukrainian Carpathians. Plant Genetic Resources. 2015. Vol. 13 (3). P. 266–273. Doi: 10.1017/S147926211400104X.

2. Mosula M.Z., Konvalyuk I.I., Mel’nyk V.M., Drobyk N.M., Tsaryk Y.V., Nesteruk Yu.Y., Kunakh V.A. Genetic polymorphism of Gentiana lutea L. (Gentianaceae) populations from the Chornohora ridge of the Ukrainian Carpathians. Cytology and Genetics. 2014. Vol. 48, № 6. P. 371–377. Doi: 10.3103/S0095452714060073.

3. Mosula M.Z., Маyorova О.Yu., Hrytsak L.R., Mel’nyk V.M., Drobyk N.M., Kunakh V.A. Ecological and genetic analysis of Gentiana lutea L. populations from Ukrainian Carpatians. Ecology and noospherology. 2014. Vol. 25, № 3–4. Р. 5–13.

4. Мосула М.З., Конвалюк І.І., Мельник В.М., Бублик О.М., Андрєєв І.О., Дробик Н.М., Кунах В.А. Аналіз генетичної різноманітності популяцій Gentiana lutea L. методом маркування міжретротранспозонних послідовностей (IRAP-ПЛР). Физиология растений и генетика. 2014. Т. 46, № 1. С. 45–55.

5. Мосула М.З., Каспрук Н.Г., Гриневич М.И., Дробык Н.М. RGAP-анализ генетической гетерогенности популяций вида Gentiana lutea L. (Gentianaceae) с Украинских Карпат. Фундаментальные исследования. 2014. Т. 5, час. 4. С. 760–764.

6. Андрєєв І.О., Мосула М.З., Мельник В.М., Бублик О.М., Конвалюк І.І., Дробик Н.М. Порівняння показників інформативності ПЛР-маркерів для аналізу генетичного різноманіття на прикладі Gentiana lutea L. Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. К.: Логос, 2014. Т. 14. C. 141–146.

7. Мосула М.З., Конвалюк І.І., Мельник В.М., Андрєєв І.О., Бублик О.М., Дробик Н.М., Кунах В.А. Генетичне різноманіття популяцій Gentiana lutea L. з хребта Свидівець Українських Карпат. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2013. Т. 11, № 2. С. 250–259.

8. Мосула М.З., Дробик Н.М., Кунах В.А. Сучасний стан генетики, селекції та біотехнології в Україні. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2016. Т. 14, № 2. С. 266–274.

9. Грицак Л.Р., Мельник В.М., Конвалюк І.І., Кравець Н.Б., Мосула М.З., Дробик Н.М. Мікроклональне розмноження видів роду Gentiana L. флори України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2017. № 1 (68). С. 74–82.

10. Кравець Н.Б., Мосула М.З., Тулайдан Н.В., Четирбок М.Б., Дробик Н.М. Особливості вкорінення in vitro рослин деяких видів роду Carlina L. Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. К.: Логос, 2017. Т. 20. C. 141–146.

11. Кравець Н.Б., Тулайдан В., Мосула М.З., Дробик Н.М. Мікроклональне розмноження та калюсогенез деяких видів роду Carlina L. Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. К.: Логос, 2018. Т. 22. C. 275–281.

Патенти

12. Пат. 99003 Україна, МПК (2015) С12 N 5/00, 5/04; А 01 Н 4/00 Спосіб оцінки генетичного різноманіття популяцій Gentiana lutea L. за допомогою розробленої системи ДНК-маркерів / Мосула М.З., Андрєєв І.О., Мельник В.М., Бублик О.М., Конвалюк І.І., Дробик Н.М., Кунах В.А. ; заявники і патентовласники Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. . – № u 2014 13607; заявл. 18.12.2014; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9.

13. Пат. 116640 Україна, МПК (2017.01) C12N 5/00, C12N, 5/04 (2006.01), A01 H 4/00 Спосіб укорінення in vitro рослин видів Carlina cirsioides Klok. та Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl. / Кравець Н.Б., Мосула М.З., Герц А.І., Дробик Н.М.; заявник і патентовласник Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. – № u 2016 13335; заявл. 26.12.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10.

Посібники

14. Мосула М.З., Майорова О.Ю., Дробик Н.М., Кунах В.А. Збереження та охорона популяцій тирличу жовтого (Gentiana lutea L.) в Українських Карпатах: практичні рекомендації. Тернопіль: Вектор, 2016. 16 с.

15. Голіней Г.М.., Мосула М.З. Електронний каталог «Систематика безхребетних тварин» [Електронний ресурс]: навч. посіб. Г.М. Голіней. 80 Min / 700 MB. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. 1 електрон. опт. Диск (CD-ROM); 12 см. Систем. Вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows XP, 2007, 2010. Назва з титул. екрану.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси