Бистрицька Елла Володимирівна
Бистрицька Елла Володимирівна
Доктор історичних наук

Професор 
Профілі: 
     Google Scolar 
     ORCID
     ReseacherIDНародилася 19 серпня 1959 р. у м. Тернополі. 

Навчалася у Тернопільській СШ № 6.

Вищу освіту здобувала на історичному факультеті Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького (1977 – 1982 рр.). 

З 1987 р. працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. 

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. 

У 1994 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри культурології Тернопільського державного педагогічного інституту. 

25 грудня 2009 р. захистила дисертацію на тему «Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з Росією і СРСР (1687 – 1964 рр.» на здобуття ступеня доктора історичних наук зі спеціальності релігієзнавство у спеціалізованій Вченій раді Д 26.161.03 Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України 

У 2011 р. присвоєно вчене звання професора. 

З 2018 р. – завідувач кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства.

Автор близько 200 наукових і науково-методичних праць з релігієзнавства, вітчизняної та всесвітньої історії, зокрема наукова монографія, фахові статті, доповіді і тези конференцій, навчальні, навчально-методичні програми і посібники для вузу тощо.

Професором Е. Бистрицькою в Тернопільському національному університеті заснована наукова школа дослідження проблем історії Церкви в Україні. Під її керівництвом захищено  кандидатські дисертації, працюють над дисертаційними проектами  аспіранти, здобувачі та магістранти.

Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Київському національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (2010 – 2013 рр.) та Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Здійснює керівництво низкою наукових проектів:
  • колективної наукової теми «Релігія і Церква в Україні у контексті світових і суспільних трансформацій» (державний реєстраційний номер 0117U002181);
  • науково-дослідної лабораторії «Центр дослідження духовної культури», в рамках якого працює дискусійний клуб молодих науковців «Діалоги». 

В межах наукових проєктів проведено міжнародні та всеукраїнські  науково-практичні конференції (2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018  р.), що відображено в опублікованих збірниках.

Є учасником міжнародних наукових проєктів з вивчення релігієзнавчих процесів в Україні та світі: Міжнародної асоціації  історії релігії (International Association for the History of Religions IAHR), Координаційної ради країн СНД і Балтії з питань практичного і теоретичного релігієзнавства, Культурного центру Sinan Pasha (Стамбул, Турецька Республіка), Стамбульського фонду науки і культури (Стамбул, Турецька Республіка). Брала участь у наукових конференціях у США, Італії, Бельгії, Польщі, Білорусі, Туреччині.

Член редакційної колегії фахових збірників «Українське релігієзнавство» (2015 – 2018 рр.) та «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія», редактор інших наукових збірників. 

Е. В. Бистрицька є членом Ради правління Української асоціації релігієзнавців і заступником керівника Тернопільського осередку УАР. З 2002 р. очолює історичну комісію Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка. У 2015 р. обрана дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка.  До роботи в комісії залучені провідні науковці тернопільських вузів, а також молоді науковці. Є головним редактором восьмого тому Збірника праць «Музеї Тернопільщини» (2013 р.) та редактором одинадцятого тому – «Архіви Тернопільщини» (2017 р.).

В якості експерта-релігієзнавця залучена до роботи комісій місцевих органів самоврядування. 

Предмети, які викладає: «Методологія історії», «Релігієзнавство», «Міжнародна політика Святого Престолу», «Релігії сучасного світу», «Релігійний туризм»; спецкурси: «Східна політика Ватикану в контексті відносин з Росією і СРСР (кінець ХІХ – половина ХХ ст.) та «Історія православної церкви в Україні».

Стажування:
1.Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України. Час стажування: 9.02.2015 р. – 10. 05. 2015 р. Тема: «Методологія проведення релігієзнавчих досліджень в сучасній науці».
2. Sinan Pasha Culture Centre (Стамбул, Турецька Республіка) Час стажування: 15.10.2018. – 23. 10. 2018 . Тема: The culture and politics of modern Muslim education (practical oriented teachers training).
3. Sinan Pasha Culture Centre (Стамбул, Турецька Республіка) Час стажування: 06.07.2019 – 13. 07. 2019 . Тема: Islam and the Challenges of Modern Technologies. 
4. The Istambul Fundation for Science and Culture (Стамбул, Турецька Республіка) Час стажування: 01.10.2019. – 07. 10. 2019 . Тема: History of Islam and Religious Education in Turkey.

Сфера наукових інтересів: Релігії в Україні в контексті соціальних трансформацій.

Відзнаки:
За багаторічну плідну науково-педагогічну працю Е. В. Бистрицька нагороджена численними грамотами від адміністрації вузу, міської і обласної рад, обласної державної адміністрації.

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2018), Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації (2015, 2018), Подяка Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ (2018)

Основні публікації:
1. Бистрицька Е. В. Східна політика Ватикану у контексті відносин святого Престолу з Росією та СРСР (1878-1964 рр.). Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. 416 с.

2. Історія релігії: Збірник документів і матеріалів / Упорядники: Е. В. Бистрицька, І. С. Зуляк. Тернопіль: Астон, 2003. 524 с.

3. Бистрицька Е. Зміцнення авторитету Російської православної церкви у сталінському плані боротьби з Ватиканом (1943–1948 рр.) //Український історичний журнал, 2009, №46. С. 152–170.

4. Быстрицкая Э. Доктрина унионизма и тенденции ее видоизменения в конце ХІХ–начале ХХ века // Вопросы религии и релиоведения. Вып.VI:Антология отечественного религиоведения: Религиоведение Украины: сборник. Часть 2. Религиоведение Украины конца ХХ–начала ХХI в. М., 2010. С.233–242.

5. Бистрицька Е. В. Еволюція унійної моделі православно-католицького діалогу в контексті східної політики Святого Престолу і  Другий Ватиканський собор // Українське релігієзнавство. 2013. № 66. С. 88–98.

6. Бистрицька Е. В. Особливості канонічного статусу Православної церкви у Польщі (1944 – 1948 рр.). // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль, 2014. Вип. 1. Ч. 3. С. 75–82.

7. Бистрицька Е. В. «Східна політика» Ватикану: методологічні і практичні особливості дослідження // Українське релігієзнавство. 2015. № 71-72. С. 132–142.

8. Бистрицька Е. Радянсько-ватиканське протистояння: конфлікт парадигми цінностей // Українське релігієзнавство, 2015, № 73. С.136–142.

9. Бистрицька Е. В. Греко-Католицька Церква Словаччини: особливості ліквідації (друга половина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль, 2016. Вип. 1.  Ч. 4. С. 77-83.

10. Бистрицька Е. В. Екуменічний рух 1940-х рр. і Російська Православна Церква: політичний аспект проблеми // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія /За заг. ред. Проф. І. С. Зуляка. Тернопіль, 2017. Вип. 1. Ч. 2. С. 84-88.

11. Бистрицька Е. Еволюція доктрини уніатизму в контексті східної політики Ватикану кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Українське релігієзнавство, 2017. № 81-82. С. 189–197.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси