Кафедра історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук

Кафедра історії України


Завідувач: Бармак Микола Валентинович,                    доктор історичних наук, професор

Диспетчер: Шевчук Ліза Іванівна

Поштова скринькаbarmakmv@gmail.com

 


Історія кафедри

Кафедра історії України утворена у 1991 році. Навчально-методичний процес кафедри забезпечують 11 викладачів, в т. ч. 5 докторів історичних наук – М.В.Бармак, І.С.Зуляк, П.С.Коріненко, І.П.Куций, М.М.Москалюк;  9 кандидатів історичних наук – В.Л.Брославський, В.М.Кіцак, А.Б.Кліш, В.В. Старка,  Б.С.Строцень, В.М.Окаринський, В.Д.Терещенко, В.В. Місько, О.В.Ятищук. Очолює кафедру доктор історичних наук, професор Бармак Микола Валентинович.

 

На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

Для студентів історичного факультету читаються такі курси

 • Історія України
 • Історіографія історії України
 • Джерелознавство історії України
 • Історія українського  селянства
 • Історія державного управління України
 • Політологія
 • Основи права
 • Теорія держави і права
 • Конституційне право
 • Методика викладання правознавства

Для магістрантів історичного факультету читаються такі курси:

 •  Історія державного управління України
 • Зовнішня політика незалежної України
 • Економічна історія світу і України
 • Історіографія та джерелознавство історії
 • Історія держави і права
 • Судові і правоохоронні органи України
 • Етнонаціональні конфлікти в сучасному світі
 • Право інтелектуальної власності
 • Історія правової думки
 • Актуальні проблеми міжнародних відносин  і зовнішня політика незалежної України
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Історія українського селянства
 • Право Європейського Союзу
 • Методика правової роботи в школі
 • Проблеми теорії держави і права
 • Історія державного управління
 • Історія суспільно-політичної думки

Студентам усіх факультетів університету читаються дисципліни:

 •  Історія України
 • Основи права
 • Політологія.

 

Про кафедру

Викладачі кафедри успішно здійснюють керівництво кандидатськими дисертаціями за спеціальністю "історія" (наукові керівники професор, д.і.н. П.С.Коріненко, д.і.н. М.В.Бармак, д. ф. н. Б.Б.Буяк).Колектив кафедри працює за такими напрямками наукових досліджень:

 • Українська революція (доктор істор. наук, проф. П. С. Коріненко);
 • Історія державної служби України (доктор істор. наук, доцент М.В. Бармак);
 • Проблеми історії України ХХ ст. (канд. істор. наук В.Д.Терещенко);
 • Український національний рух, суспільно-політична та наукова думка (канд. істор. наук, доцент І.П.Куций);
 • Соціально-економічна історія України (канд. істор. наук В.Л.Брославський);
 • Український молодіжний рух ХІХ - ХХ ст. (канд. істор. наук В.М.Окаринський).
 • Український національно-визвольний рух (канд. істор. наук В.В.Старка).

Члени кафедри приймають активну участь у суспільно-політичному, громадському та культурному житті, очолюють різноманітні установи, товариства та інституції як в рамках вузу так і поза ним. Зокрема, Микола Бармак є керівником Центру Європейських досліджень ТНПУ, Володимир Старка очолює Науково-дослідний центр дослідження героїчного минулого українського народу, Володимир Окаринський є куратором "Студетського клубу європеїстики" тощо. Кафедра підтримує обширні й плідні міжнародні наукові зв’язки. Зокрема Микола Бармак є учасником міжнародного проекту Міждисциплінарних досліджень в сфері соціальних наук TISCASS (Болгарія, Румунія, Україна); Іван Куций бере участь в українсько-польському науково-дослідному проекті "Історія. Ментальність. Тожсамість. Роль істориків в житті народів польського і українського в ХІХ і ХХ ст." тощо.
Бармак Микола Валентинович, доктор історичних наук, професор.Народився в січні 1966 р. в місті Новограді-Волинському Житомирської області. У 1989 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Луцького педагогічного інституту ім. Л.Українки і розпочав роботу асистентом на кафедрі історії України. Викладав курси з історії України, історичного краєзнавства, політології. В березні 1997 р. в Інституті національних відносин НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук по темі "Міграційні процеси серед німецького, чеського та єврейського населення Волинської губернії (1796-1914 рр.)" по спеціальності "Етнологія". З жовтня 1999 р. доцент кафедри історії України. З грудня 2001 р. по вересень 2003 р. перебував на посаді начальника управління з питань внутрішньої політики Тернопільської обласної державної адміністрації. Викладач Тернопільського регіонального Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. У листопаді 2005 р. закінчив докторантуру Львівського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України. В лютому 2008 р. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України успішно захистив докторську дисертацію "Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.)" по спеціальності "Історія України". В липні 1998 р. закінчив Східну літню школу при Варшавському університеті. Учасник дослідницького проекту "Історична Волинь". Стипендіат Kasa im. Józefa Mianowskiego fundacji popierania nauki (Польша, 2003), Канадського інституту українських студій Альбертського університету (2007 р.). Керівник Центру Європейських досліджень ТНПУ. Активно співпрацює з вченими з Польщі, Німеччини (університет міста Пассау), Болгарії (Русе, університет ім. А.Канчева), Румунії, Росії, Канади, Японії. В листопаді 2008 р. виступав з лекціями в Русенському університеті імені А.Канчева (Русе, Болгарія). Наукові Роботи знаходяться в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського, Бібліотеці Конгресу США, Британській Бібілотеці, Бібліотеці Варшавського університету (Польща), Російської Державної бібліотеки (м.Москва) тощо. В колі своїх наукових інтересів співпрацює з відомими істориками, такими як Я.Грицак (Львів); В. Шандра (Інститут історії України НАНУ); Л. Горизонтов (Институт славяноведения РАН, Москва); проф. А.Каппелером (Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität, Відень); проф. Мацузато (Slavic Research Center, Hokkaido University, Японія); проф. Д.Бовуа (Франція) та ін. Пройшов навчання у Школі політичних студій щодо "Викладання курсу "Основи демократії" у вищих навчальних закладах", який проводилося спільно Міністерством освіти і науки України, Канадським агентством міжнародного розвитку (CIDA) та Університетом Квінз (Онтаріо, Канада), (Київ, 2007). Член клубу випускників Варшавського університету. Учасник міжнародного проекту Міждисциплінарних досліджень в сфері соціальних наук TISCASS (Болгарія, Румунія, Україна). Член Українського Геральдичного Товариства.Основні праці: 1. Німецьке, чеське та єврейське населення Волинської губернії (1796 - 1914 рр.) – Тернопіль, 1999. - 208 с. 2. Олена Кисілевська: біографія, спомини, виступи, статті (до 130-річчя з дня народження). – Тернопіль, 1999. – 86 с. (співавтор – Гулей Н.). 3. Наш край – Тернопільщина. На допомогу вчителю та учням. - Друге видання доповнене і перероблене – Тернопіль, 1998. – 186 с. (співавтор – Бармак О.). 4. Державна служба в Російській імперії: правові основи формування та функціонування корпусу цивільних службовців (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) – Тернопіль, 2006. - 288 с. 5. Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) – Тернопіль, 2007. – 512 c.
Коріненко Павло Степанович доктор історичних наук, професор.

Народився 12 липня 1942 р. с. Медвежа, Немирівського району Вінницької області. В 1958 р. закінчив середню школу. З 1959 по 1961 рр. навчався в професійному училищі м. Одеси, з 1962 р. працював будівельником. 1962 - 1965 рр. – служив в рядах Радянської Армії. З 1965 по 1978 рр. навчався в Одеському університеті. 1978-1982 рр. – працював на комсомольській роботі в м. Одесі. 1982-1984 рр. – аспірант Одеського університету. 1985-1987 рр. – викладач Одеського університету. Захистив кандидатську дисертацію в 1987 р. З 1988 р. – викладач Тернопільського педінституту, секретар парткому. В 1992 р. захистив докторську дисертацію в Київському університеті. З 1993 р. професор, Завідуючий кафедрою історії України до 2009 р.Основні праці: 1. Коріненко П. С. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945).- Тернопіль, 2002. 2. Коріненко П. С. Міграційні процеси як чинник консолідації Українців у ХХ ст.// Наукові записки інституту політичних досліджень – Вип.. 26.- К., 2005 3. Коріненко П. С. Пошуки форм землекористування на Україні в 1919 -1920 рр.// Український селянин.- Зб.наукових праць Національної Академії Наук України. Черкаський національний університет ім..Б.Хмельницького.- Черкаси, 2005.-Вип.9 4. Коріненко П. С. Міграція українців у 20 – 30-ті роки ХХ ст.// Україна Соборна: Зб. наук. статей. - Вип.4, т.2.- К.: Інститут історії України НАН України, 2006.- 316 с. 5. Коріненко П. С. Сутність і наслідки революційних процесів у 1917-1920 рр. Погляд із ХХІ ст.// Зб. статей наук. конференції "Україна в революційних процесах ХХ століття . - Інститут історії НАН України. - Київ, 2007.
Куций Іван Петрович кандидат історичних наук, доцент.Народився 7. 07. 1978 р. в м. Тернополі. У 1995 р. закінчив Тернопільську ЗОШ №16. З 1995 по 2000 р. навчався на історичному факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту. 2000 - 2003 рр. навчався в аспірантурі. У квітні 2004 р. захистив кандидатську дисертацію "Рецепція національної історії в українській науково-історичній думці Галичини (1830-і-1894 рр.)". З січня 2004 р. – асистент кафедри нової та новітньої історії та методики викладання історії, а з липня 2004 р. – асистент кафедри історії України ТНПУ ім. В. Гнатюка. З 23 грудня 2008 р.– доцент кафедри історії України.Основні праці: 1. Куций І. Українська науково-історична думка Галичини (1830 – 1894 рр.): рецепція національної історії: Монографія. – Тернопіль: Джура,2006. – 220 с. 2. Куций І. Галицьке русофільство ХІХ ст.: ґенеза історичної свідомості//Історичний журнал. –– Київ, 2006. –– № 6 (30). –– С. 72-83. 3. Куций І. Українофільсько-народовська течія галицької науково-історичної думки ХІХ ст.: ґенеза історичної свідомості// ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 травня 2006р.: Доповіді та повідомлення: В 3-х т. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. - Т. 1. - Ст. 128-133. 4. Куций І. Цивілізаційний дискурс в українській історичній думці Галичини ХІХ ст.// Historia – Mentalność – Tożsamość: Miejce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego I ukraińskiego w ХІХ і ХХ wieku. – Rzeszów: WUR, 2008. – S. 300 – 309. 5. Куций І. Українофільська течія галицької історіографії ХІХ ст.: концептуалізація історично-цивілізаційної ідентичності// Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2008. – Вип.18. – С. 32-46
Брославський Володимир Любомирович кандидат історичних наук, доцент.Народився 22 квітня 1979 р. у м. Бережани Тернопільської області. У 1996 р. закінчив з відзнакою загальноосвітню школу №1 у м. Бережани і поступив до Тернопільського педінституту ім. В.Гнатюка на історичний факультет. Будучи студентом першого курсу був обраний керівником науково-видавничого відділу історичного факультету "Літопис". З четвертого курсу поряд з навчанням працював у виховному відділі. З 2001 р., після закінчення з відзнакою навчання, продовжує працювати в рідному університеті: спочатку на історичному факультеті, а потім у науковому відділі. Одночасно займається викладацькою діяльністю. У 2004 р. був обраний головою ради молодих вчених і спеціалістів ТНПУ ім.В.Гнатюка. 2 жовтня 2006 р. наказом ректора призначений начальником відділу виховної роботи. В грудні 2007 р. успішно захищає кандидатську дисертацію "Аграрна політика російського царату на Правобережній Україні у 1793-1861 рр.: зміни у землеволодінні і землекористуванні". В коло наукових інтересів входять історія та право.Основні праці: 1. Брославський В. Вплив державного регулювання на життєдіяльність польської та німецької національних меншин у ХІХ – на початку ХХ ст. на Правобережній Україні // Наукові записки історичного факультету ТДПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: В-во ТДПУ, 2004. – Вип. 1. – С. 191-197. 2. Брославський В. Шляхи поповнення земельної власності російських дворян та казни на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХІХ ст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005. – Вип.1. – С. 16–20. (у співавторстві, автору належать сс.16–18). 3. Брославський В. Антипольські заходи київського генерал-губернатора Д. Г. Бібікова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005. – Вип. 2. – С. 41–46. 4. Брославський В. Примусове відчуження нерухомої власності на Правобережній Україні у кінці XVIII – першій половині ХІХ ст. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Проблеми і перспективи наук в умовах глобалізації". – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005. – С. 13–18. 5. Брославський В. Включення Правобережної України до Російської імперії у кінці XVIII ст.: соціально-економічний аспект // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції "Проблеми і перспективи наук в умовах глобалізації". – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2006. – С. 12–25.
Окаринський Володимир Михайлович кандидат історичних наук, доцент.Народився у 1975 р. в Тернополі. Закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут в 1997 р. Закінчив аспірантуру в Київському Національному університеті ім. Т. Шевченка. В 2001 р. захистив дисертацію "Український скаутський рух (1911-1944 рр. )". З 2004 р. – викладач кафедри історії України ТНПУ. "Сфера наукових інтересів: молодіжні рухи в Україні, контркультура, проблеми формування національної еліти, стереотипи суспільної свідомості, історія Тернополя. Автор понад 30 наукових публікацій, в т.ч. 2 монографій, а також науково-популярних статей, гасел у енциклопедії".Основні праці: 1. Окаринський В. Стереотипи свідомості воюючих сторін у їх ставленні до цивільного населення на прикладі облоги Збаража та за умовами Зборівського миру 1649 р. // Україна–Європа–Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 3. – С. 47–57. 2. Окаринський В. "Українські орлята": Участь молоді і дітей у збройній боротьбі за незалежність Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) // Україна–Європа–Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 2. – С. 99–106. 3. Окаринський В. "Іоанн з Тарнова" – Ян Амор ІІ Тарновський (1488–1561), граф, великий коронний гетьман, воєвода руський, засновник міста Тернополя, як ренесансна людина в контексті доби // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / За редакцією проф. М. М. Алексієвця. – Част. 2. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 33–46. 4. Окаринський В. М. Пластовий рух на Тернопільщині (від початків до сьогодення). – Тернопіль: "Астон", 2007. – 64 с. 5. Окаринський В. М. Український скаутський рух (1911–1944 рр.). – Монографія. – Тернопіль: Рада, 2006. – 261 с.
Старка Володимир Васильович кандидат історичних наук, асистентНародився 14 травня 1980 р. у м. Тернополі. Закінчив Тернопільську ЗОШ №23 в 1997 р. У 2002 р. закінчив історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету, а в жовтні 2005 р. – аспірантуру цього ж університету. У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Рух опору в Галичині в 1941-1944 роках". Очолює Науково-дослідний центр дослідження національно-визвольного руху.Основні праці: 1. Старка В.В. Західна Україна в політиці європейських держав у передвоєнний період // Сторінки історії: Збірник наукових праць / Відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – К.: Вид-во "Політехніка", 2004. – Вип. 19. – С. 222–232. 2. Старка В.В. Взаємодія української та польської течій антинацистського Руху Опору на території західних областей України (дистрикт Галичина) в роки ІІ світової війни // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Вип. 1. – Тернопіль: ТДПУ, 2004. – С. 134–140. 3. Старка В.В. Передумови виникнення антинацистського руху Опору на території дистрикту "Галичина" у 1941–1944 рр. // Сторінки історії: Збірник наукових праць / Відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – К.: Вид-во "Політехніка ", 2006. – Вип. 23. – С. 151–162. 4. Старка В.В. Аграрна політика німецьких окупантів на території дистрикту Галичина та її вплив на організацію Руху опору в роки Другої світової війни// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія. – Вип. 1. – Тернопіль: ТДПУ, 2008. – С. 142–149. 5. Старка В.В. Вшанування памяті жертв другої світової війни на території Західної України: минуле та сьогодення// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія. – Вип. 2. – Тернопіль: ТДПУ, 2009. – С. 54–59.
Терещенко Валентин Дмитрович кандидат історичних наук, доцент.Народився 31 травня 1980 р. в м. Тернопіль. 1987 - 1997 р. р. – навчався в Тернопільській ЗОШ №7. 1997 - 2002 рр. – навчався на історичному факультеті Тернопільського державного педагогічного університету. 2002 - 2005 – навчання в аспірантурі ТНПУ. 20.01.2006 р. – захистив кандидатську дисертацію "Роль іпотечних банків у проведенні столипінської аграрної реформи в Україні в 1906 – 1916 рр.". З вересня 2004 р. – асистент кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету.Основні праці: 1. Терещенко В. Роль іпотечних банків у проведенні столипінської реформи// Наукові записки Тернопільського державного університету ім. В. Гнатюка. – Серія: Історія. – 2002. – Вип. 3. – С. 138-144 2. Терещенко В. Кредитна діяльність Селянського поземельного банку як засіб реалізації завдань аграрної політики уряду П. Столипіна// Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили. – Серія: Історичні науки. – 2004. – Вип. 24. – С. 28 – 31 3. Терещенко В. Посередницькі операції Селянського поземельного банку та їх роль у впровадженні столипінської аграрної реформи на Україні// Сторінки історії: Зб. наук праць. – К.: Політехніка, 2005. – С. 194-201 4. Терещенко В. Проблеми державного кредитного забезпечення поміщицьких та селянських господарств в роки столипінської аграрної реформи// Український селянин. – 2006. – Вип. 10. – С. 29 – 32 5. Терещенко В. Основні шляхи формування відрубних селянських господарств в Україні на початку ХХ ст.// Наукові записки Тернопільського державного університету ім. В. Гнатюка. – Серія: Історія. – 2008. – Вип. 1. – С. 51 – 56


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси