Деркач Галина Степанівна

Деркач Галина Степанівна
Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри іноземних мов


e-mail: halder@tnpu.edu.uа
Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1993 р. З 1999р. по 2003 р. навчалася в аспірантурі Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

У червні 2011 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Творчість Оскара Вайлда в літературно-критичних (англійському, українському на російському) дискурсах» за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Науковий керівник – доктор філолог. наук, проф. Глотов О.Л. 


В науковому доробку понад 30 публікацій у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях та 10 навчально-методичних посібників. 

З 2004 року – викладач, доцент кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка;

2000 - 2004 рр. – вчитель англійської мови у загальноосвітньому ліцеї (Liceum Ogólnokształcące (з 2003 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych)) в м.Лащув (Польща). 

1995 – 2000 рр. – асистент кафедри іноземних мов Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка; 

1993-94 рр. – викладач кафедри іноземних мов Тернопільської Академії Народного Господарства.


Сфера наукових інтересів 

 Рецепція творчості Оскара Вайлда в Україні та світі. 
Лінгво-дидактичні особливості навчання і викладання англійської мови для спеціальних цілей, сучасні тенденції навчання іноземних мов, проблеми підвищення якості вищої освіти.


Стажування

Проходила стажування в інституті філології Національного університету ім. Т.Шевченка, м. Київ (10-11.2009 р.);

на кафедрі іноземних мов Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (20.11.2014 - 20.05.2015);

у Вищій лінгвістичній школі м.Честохова (Польща) (15.04.2016 - 15.07.2016).Вибрані публікації


1. Деркач Г.С. Роль «міфу про Вайлда» в рецепції творчості письменника в англомовному просторі ХХ століття / Г.С. Деркач // Славістичні записки. Серія: Літературознавство. – Випуск №2(6), ПВНЗ ТЕІПО, 2007. – С.12-19.


2. Деркач Г.С. Особливості дендизму Оскара Вайлда: політичний контекст/ Г.С. Деркач // Studia Methodologica. Серія: Філософія. Філологія. - Тернопіль: ТНПУ, 2015. – Вип. 40 – С.96-102.


3. Деркач Г.С. Викладання англійської мови для спеціальних цілей: специфіка і переваги / Г.С. Деркач // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 35, Том ІХ (60) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 71-78.


4. Деркач Г.С. Особливості відбору лексичного мінімуму для активного і пасивного словника студентів факультетів фізичного виховання / Г.С. Деркач //  Матеріали Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підготовка компетентного фахівця в умовах глобалізаційних процесів». 17.10.2014 р. // проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 10. – Частина 2. – С. 19-24.


5. Деркач Г.С. Роль термінологічної лексики у формуванні англомовної професійної мовно-комунікативної компетенції студентів магістратури / Г.С. Деркач // University of Social Sciences. WSL publishing series. – Czestochowa: WSL, 2016, Tom VI.  – str. 53-62.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси