Кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови


фотографія кафедри англЗавідувач кафедри:   
 Задорожна Ірина Павлівна
                                     
 доктор педагогічних наук, професор


Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи
 Шонь Олена Богданівна
                                                                                        кандидат філологічних наук, доцент 


Старший лаборант: Даниленко Оксана Олександрівна
                                   

Інженер:  Горобець Олексій ПетровичКонтакти:
вул. Кривоноса 2, каб. 18 (І поверх), м. Тернопіль, 46027, Україна.

Телефон:    (0352) 43-58-92

mail:        kaf_anglmov@tnpu.edu.ua

Наша сторінка Facebook


На кафедрі англійської філології та методики навчання англійської мови працює 20 викладачів (з них – 1 доктор наук, професор; 18 кандидатів наук, з них 13 доцентів, 3 викладачі, 3 асистенти):

Задорожна Ірина Павлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

Бабій Людмила Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент 
Гарасим Тетяна Олегівна - кандидат філологічних наук 
Гупка-Макогін Надія Ігорівна - кандидат педагогічних наук, асистент   
Дацків Ольга Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент  
Дзюбіна Оксана Ігорівна – кандидат філологічних наук, асистент  
Довбуш Ольга Іллівна – кандидат філологічних наук, доцент  
Зубрик Андріана Романівна – кандидат педагогічних наук, доцент  
Клименко Анатолій Олегович – кандидат педагогічних наук, доцент  
Ладика Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент  
Левчик Наталія Стефанівна – кандидат педагогічних наук, доцент  
Миколів Марія Володимирівна – викладач
Нацюк Мар’яна Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
Олійник Ірина Дем’янівна – кандидат філологічних наук, доцент 
Остапчук Ірина Ігорівна - кандидат філологічних наук, викладач  
Серняк Оксана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент  
Чорній Раїса Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент  
Шепітчак Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, викладач 
Шонь Олена Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент  
Шуляк Ірина Михайлівна – кандидат філологічних наук, викладач
Ярема Оксана Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент 


З листопада 2019 року на кафедрі працює волонтер Корпусу Миру США в Україні Рейчел Буратовіч.

Навчальна робота кафедри 

Кафедра англійської філології  та методики навчання англійської мови є випусковою для студентів англійського відділення факультету іноземних мов і забезпечує навчальний процес спеціальності 014.02 — Середня освіта. Мова і література (англійська), спеціальності 035.04 — Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська мова і література).

Колектив кафедри забезпечує

 навчання
- практичного курсу англійської мови (для студентів 1 – 4 курсів та магістрантів);
- курсу англійської мови як другої іноземної (для студентів німецького відділення та магістрантів);
- методики навчання іноземних мов (для студентів 3–4 курсів англійського відділення);
- методики викладання іноземних мов у вищій школі (для магістрантів англійського відділення);
- історії Англії; історії мови; лексикології; теоретичної граматики;
- теоретичної фонетики; стилістики; інтерпретації тексту; теорії та практики перекладу;
- порівняльної типології української та англійської мов; країнознавства та культурознавства; літератури Англії та США;
- новітніх технологій у навчанні іноземних мов;
- практичної граматики; практичної фонетики,
компютерної лінгвістики, а також низки дисциплін вільного вибору студентів;
- веде курс «Академічно і професійно-орієнтоване спілкування англійською мовою» для аспірантів;

здійснює керівництво
- педагогічною практикою студентів IV курсу,
- педагогічною і науково-педагогічною практикою магістрантів;
- курсовими та магістерськими роботами студентів англійського відділення.

У межах ключових дисциплін, що читаються, роблено та впроваджено у навчальний процес електронні мультимедійні комплекси у системі «Moodle», які дають можливість навчатися дистанційно.Наукова робота кафедри

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)», 011 (Освітні, педагогічні науки, спеціалізація – теорія та методика навчання (германські мови)), 014 (Середня освіта, спеціалізація – теорія та методика навчання (германські мови)).

Зараз в аспірантурі навчається 31 аспірант та 1 докторант, з них 21 іноземець.

Завідувач кафедри, проф. Задорожна І. П. – голова спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» та 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка.

Проф. Задорожна І.П. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.01 – «загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.09 – «теорія навчання» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Викладачі кафедри (доц. О. П. Дацків, доц. М. Б. Нацюк) є членами зазначеної спеціалізованої вченої ради.

Проф. Задорожна І.П. є членом редакційних колегій трьох наукових фахових видань:
- журналу «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка»,
- журналу «Іноземні мови»,
- журналу «Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія».


Кафедра є співорганізатором міжнародних конференцій, проведених на факультеті іноземних мов у ТНПУ:

- «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес», 4-5 жовтня 2013 р.,
- «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес», 11-12 листопада 2016р.,
- «Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес», 8-9 грудня 2017р.Викладачі кафедри здійснюють дослідження за двома напрямами:  філологічним (доц.Л.Б.Бабій, доц. О.І.Довбуш, асист.О.І.Дзюбіна, доц. О. В. Ладика, доц. І. Д. Олійник, викл. Остапчук І.І., доц. Р.П.Чорній, доц.О.Б.Шонь, викл. Шуляк І.М., доц. О.Б. Ярема); методичним (проф. І.П.Задорожна, асист. Н.І.Гупка-Макогін, доц. О.П.Дацків, доц. А.О.Клименко, викл. Миколів М.В., доц. М.Б.Нацюк, доц. А.Р.Зубрик, доц.Н.С.Левчик, доц.О.М.Серняк, асист.В.А.Шепітчак), за результатами яких, викладачі беруть участь у міжнародних конференціях та публікують свої наукові здобутки у фахових виданнях України та зарубіжжя, в т.ч. таких, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus Web та of Science.  

Викладачі кафедри та аспіранти працюють над виконанням науково-дослідної роботи «Теорія і практика навчання іноземних мов у закладах освіти різних типів» (державний реєстраційний номер 0118U003128, наук. керівник – д. пед. н., проф. І.П.Задорожна)
.


При кафедрі діє науково-дослідна лабораторія «Міжкультурна англомовна комунікація: лінгвометодичні студії», основними науковими напрямами якої є дослідження лінгвістичних та методичних аспектів міжкультурної і кроскультурної комунікації в межах англомовного дискурсу.

Кафедра співпрацює з профільними кафедрами провідних ВНЗ України:
-  Київського національного лінгвістичного університету,
- Львівського національного університету імені Івана Франка,
- Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
- Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,
- Житомирського державного університету імені Івана Франка,
- Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,
- Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови на основі договорів про співпрацю, а також на основі загальноуніверситетських угод здійснює міжнародне співробітництво через науково-творчу співпрацю із зарубіжними навчальними закладами.

Кафедра бере участь у різноманітних професійних тренінгах та проектній діяльності, зокрема викладачі кафедри брали участь у конкурсі соціально-інноваційний проектів від Британської Ради (грудень 2018р.), зараз є учасником проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» від IREX.

Проф. Задорожна І.П. та доц. Дацків О.П. є учасниками проекту Еразмус+: CBHE (Розвиток потенціалу вищої освіти) «Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration.

Доц.Ладика О.В. відвідала практичні семінари за програмами Erasmus+ у Хорватії «International Tool Fair XIII» та Австрії «EduAct for Change».

На кафедрі, реалізується проект "Шкільний вчитель нового покоління", започаткований Британською Радою за підтримки Міністерства освіти і науки України. До проекту залучено студентів 2 та 3 курсу факультету, вчителів-менторів шкіл Тернополя і викладачів кафедри).

Кафедра англійської філології  та методики навчання англійської мови співпрацює з Корпусом Миру США.
На кафедрі працюють волонтери Корпусу Миру:
- Алекс Бейлі (2008-2009 рр.),
- Шерон Хайні (2009-2010 рр.),
- Шеріс
 Банн (2010-2012 рр.),
- Наталі Ханлет (2013-2015 рр.),
- Філіп Квом (з 2016–2018рр.),
- Рейчел Буратовіч (2019р – дотепер).

У 2007 році на кафедрі працював Річард Абрахам (школа Грейвні, Лондон, Велика Британія).
У 2017-2018 рр. на кафедрі працювала стипендіат програми Fulbright (English Teaching Assistants) Тейлор Джонсон.

Волонтер Корпусу Миру Філіп Квом був розробником і фасилітатором (разом із викладачем школи Cape Henry Collegiate Габріелою Кабрерос і доц. Олійник І.Д.) нового курсу “Global Media: Fact, Fiction, and the Truth with a Capital "T" на електронній платформі canvas.instructure.com разом зі студентами Cape Henry Collegiate з міста Virginia Beach, штат Virginia.

Доц.Олійник І.Д. є консультантом з професійної підготовки для слухачів підготовчої програми проекту викладання англ мови як іноземної Корпусу Миру США в Україні.

Кафедрою разом з волонтерами Корпусу Миру було організовано навчальний табір Camp Lead University Ternopil, що тривав з 19 по 22 червня в ТНПУ  та зібрав більше 40 учасників-освітян з різних регіонів нашої країни.

Викладачі кафедри проходять стажування в закордонних ВНЗ. Так, за останні 5 років підвищували кваліфікацію:

 

·         проф. Задорожна Ірина Павлівна – стажування в державному університеті Монтклер (США) у межах програми для адміністраторів університетів University Administration Support Program (IREX) (вересень-листопад 2014);
участь у семінарі з питань менеджменту у вищій освіті університету Джорджа Мейсона (США) у межах програми для адміністраторів університетів University Administration Support Program (IREX) (США, вересень 2014);
стажування у Вищій лінгвістичній школі у рамках “European Week 2014” (м. Ченстохова, Польща, січень 2014);

 

·         доц. Клименко Анатолій Олегович - стажування у Вищій лінгвістичній школі (м. Ченстохова, Польща, липень 2016).

 

·         доц. Левчик Наталія Стефанівна - стажування у Вищій лінгвістичній школі (м. Ченстохова, Польща, січень 2016).

 

·         доц. Олійник Ірина Дем’янівна - стажування у Вищій лінгвістичній школі у рамках “European Week 2014” (м. Ченстохова, Польща, січень 2014); стажування за програмою обміну «Інновації в освіті: ВНЗ». The Council of International programs, USA, Open World program (Вашингтон, США, жовтень 2014).

 

·         доц. Шонь Олена Богданівна - стажування у Вищій лінгвістичній школі у рамках “European Week 2014” (мЧенстохова, Польща, січень 2014); стажування у Вищій лінгвістичній школі (мЧенстохова, Польща, серпень 2015).


Науково-дослідна робота студентів

Тематика студентської науково-дослідної роботи охоплює актуальні питання сучасних філологічних та методичних досліджень і представлена роботою 8 проблемних груп, в яких беруть участь як викладачі, так і студенти: Методика формування іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності (проф. Задорожна І.П.); Лінгвокультурний простір художньої літератури (доц. Чорній Р.П), Колективні технології навчання іноземних мов (доц. Серняк О.М.), Міжнародні тестові системи з англійської мови (доц. Олійник І.Д.), Література Англії і США: компаративний підхід (доц. Довбуш О.І.); Формування креативно-критичного мислення у студентів мовних спеціальностей (доц. Зубрик А.Р.), Синтаксична інтерференція у процесі навчання англійської мови (асист. Шепітчак В.А.), Мережева лінгвістика: питання меметики, дискурсу, сугестії (доц. Ярема О.Б.).    

Результатом спільної наукової роботи викладачів кафедри та студентів є виступи кращих студентів 3-5 курсів на щорічній студентській науковій конференції ТНПУ ім. В. Гнатюка, всеукраїнських студентських наукових конференціях; публікації студентських наукових розвідок у виданні факультету іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка «Студентський науковий альманах».

Студенти англійського відділення проходять стажування в закордонних ВНЗ в межах різних міжнародних програм: Програма подвійного диплома (Україна та Польща), Програма «Еразмус» (м.Клагенфурт, Австрія, Румунія), беруть участь у міжнародних конкурсах та обмінах.

Контингент студентів англійського відділення є уже інтернаціональним, оскільки здобувати фах приїхали студенти з Бразилії, Китаю та Ірану, а також викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво аспірантів з Греції.


Виховна робота

Невід’ємною частиною студентського життя університету загалом та кафедри зокрема стало проведення наставниками академічних груп та викладачами кафедри тематичних українських та англійських заходів.

 

У рамках популяризації українсько культури та патріотичного виховання проводяться круглі столи присвячені «Пам’яті Героїв Небесної Сотні», навчально-пізнавальні поїздки рідним краєм студентів і наставників академічних груп, майстер-класи з писанкарства, солодкі ярмарки з благодійною метою, участь в університетських квестах та спільних організаційних подіях.

 

Особливого поширення набуває спільний студентсько-викладацький мистецький проект, присвячений святкуванню Дня народження Т.Г. Шевченка (Конкурс власного патріотичного вірша та пісні; Шевченківські читання: «Об’єднаймося ж, брати мої» (читання власних перекладів віршів Т.Шевченка англійською мовою); презентація студентської поезії-присвяти поету-пророку Т. Г. Шевченку; конкурс «Цвіт вишиванки»).

 

Вивчення англомовної культури є цікавим для студентів завдяки традиційним проведенням тижнів та тематичних днів кафедри, студентських флешмобів, театральних дійств, проведенням свят, літературних квестів, поетичних вечорів та інших заходів.

 

Активним учасником культурно-мистецьких заходів на факультеті та в університеті є викладацький вокальний колектив “Donna” (керівник – доц. Левчик Н.С.). Студенти також мають змогу креативити у тематичних гуртках – DIY (hand-made), танцювальному та театральному.

Впродовж багатьох років на кафедрі працює студентський англомовний театр (керівник доц. Дацків О.П.) та студентський театр факультету іноземних мов «Театральний спектр» (керівник доц. Серняк О.М.), які поповнили свій репертуар новими театральними постановками:
«Різдвяна коляда» («Christmas Carol») (за твором Чарльза Діккенса);
«Чарівні хлібці» («Witches’ Loaves») (вистава за твором О.Генрі);
«Моя ясна пані або Пігмаліон» («My Fair Lady or Pygmalion» (вистава англійською мовою за твором Бернарда Шоу);
«The Trimmed Lamp» (вистава за твором О.Генрі),
«My Fair Girlfriend» або «Гойдалки кохання» (a Trivial Comedy about not Trivial Things) за мотивами п'єси Дж.Б.Шоу «Пігмаліон»
,
«За Двома Зайцями» за мотивами п’єси Михайла Старицького,
«
Why Do We Study?», «That’s what friends are for».

Кафедра активно залучена у профорієнтаційну роботу. Щороку викладачі кафедри проводять майстер-класи, семінари та воркшопи з учнями шкіл м. Тернополя та області. Кожної весни є постійним проведення заходу «Open House» для учнів 10-11 класів. Кафедра є також постійним учасником наукових пікніків та «Гостин у ТНПУ», що є платформою для комунікації з майбутніми абітурієнтами.

Адаптація до університетського життя у студентів-першокурсників полегшується завдяки посвяті, що проводиться у вересні-жовтні як виїзний захід, а також щорічній мотиваційній зустрічі з магістрантами «How not to Waste Your Masters».

Доброю традицією на факультеті іноземних мов стала спільна з Клубом Ротарі м. Тернопіль благодійна акція «Подаруй дітям віру в добро та казку», яка триває уже шостий рік поспіль. Викладачі і студенти факультету співпрацюють та допомагають вихованцям Новосільського обласного спеціального навчально-виховного комплексу.


Історія кафедри

Історія кафедри бере початок з 1993 року, коли було створено факультет іноземних мов, а також кафедру англійської мови та методики її викладання, яку очолила канд. філол наук, доц. Валігура О. Р. У 1998 році внаслідок поділу кафедри було утворено кафедру практики англійської мови (з 2009 р. – практики англійської мови та методики її викладання), яку очолювали канд. пед наук, доц. Курант Л. С. (у 1998–2004 рр.), канд. пед. наук, доц. Задорожна І.П. (у 2004–2007, 2010–2018 рр.), канд. філол наук, доц. Шонь О. Б. (у 2007–2010 рр.), а також кафедру англійської філології на чолі з доц. Валігурою О.Р. (у 1998–2006 рр.), доц. Лісійчук Т.П. (у 2006–2008 рр.), проф. Морською Л.І. (у 2008–2018 рр.).


У лютому 2018 р. з метою оптимізації кафедру практики англійської мови та методики її викладання об’єднано з кафедрою англійської філології та перейменовано у кафедру англійської філології та методики навчання англійської мови.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси