Кафедра англійської філології


Завідувач кафедри:

д. пед. н., проф. Морська Лілія Іванівна

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи:

к. пед. н., доц. Зубрик Андріана Романівна

Старший лаборант:

Вишинська Наталія Ігорівна

Контакти:

вул. Кривоноса 2, каб. 18 (3 поверх), м. Тернопіль, 46027, Україна.

Телефон: 43-58-92 

E-mailkafanglfil@tnpu.edu.ua


Історія кафедри

Кафедру англійської філології утворено у серпні 1993 року внаслідок відокремлення викладачів англійської мови від загальноінститутської на той час кафедри іноземних мов. у період створення вона називалася "кафедра англійської мови та методики її викладання", а в 1998 році, з початком розбудови системи фахових кафедр на факультеті іноземних мов та відокремлення від неї практичних дисциплін, що викладаються на I-II курсах, кафедра була перейменована в кафедру англійської філології. За кафедрою з самого початку було закріплено викладання дисциплін англійської філології як основної спеціальності на факультеті іноземних мов, а також викладання їх аспірантам та пошукувачам з прийомом вступних та кандидатських екзаменів. Із дня заснування до вересня 2006 р. кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент Валігура О.Р.

На кафедрі англійської філології працює 12 викладачів (з них –1 доктор наук, професор; 4 кандидати наук, з них 4 доцента; 7 асистентів):

Морська Лілія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри.

Белей Тетяна Іванівна – асистент.

Гарасим Тетяна Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Довбуш Ольга Іллівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Дячук Наталія Михайлівна – асистент.

Зубрик Андріана Романівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Миколів Марія Володимирівна – асистент.

Миськів Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, асистент.

Потюк Ірина Євгенівна – кандидат педагогічних наук, асистент.

Скорейко-Свірська Ірина Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Худа Наталія Степанівна – асистент.

Ярема Оксана Богданівна – асистент.

 

Навчальна робота кафедри

Колектив кафедри забезпечує навчальний процес із теоретичних та практичних дисциплін для підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності філологія: англійська мова та література (з історії мови, лексикології, теоретичної граматики, теоретичної фонетики, стилістики, інтерпретації тексту, теорії та практики перекладу, порівняльної типології української та англійської мов, країнознавства та культурознавства, літератури Англії та США, новітніх технологій у навчанні іноземних мов, практичної граматики, практичної фонетики), а також чисельних спеціалізованих курсів на вибір), керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами, науковими дослідженнями аспірантів.

Під керівництвом викладачів кафедри активно працюють студентські наукові проблемні групи, у яких студенти мають змогу глибше опановувати спеціальні знання відповідно до своїх науково-пізнавальних інтересів.

Розроблено та впроваджено у навчальний процес електронні мультимедійні комплекси навчальних дисциплін у системі «Moodle», які дають можливість навчатися дистанційно.


Наукова робота кафедри

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)».

На даний час в аспірантурі навчається 4 аспіранти.

Завідувач кафедри, проф. Морська Л.І. – заступник голови спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» та 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка.

Для аспірантів кафедри проводяться курси навчальної дисципліни "Методика викладання іноземних мов" , "Методика навчання іноземних мов для спеціальних цілей".

Кафедра була співорганізатором міжнародної конференції «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес», проведеній на факультеті іноземних мов у ТНПУ ім. В. Гнатюка 4-5 жовтня 2013 р.

У рамках реалізації колективної кафедральної теми: «Теоретичні та методичні засади розробки навчально-методичного забезпечення іншомовної освіти фахівців» (наук. керівник – д. пед. н., проф. Л.І. Морська) (державний реєстраційний номер 0115U000190) викладачі кафедри здійснюють дослідження за двома напрямами: філологічним (доц.  Довбуш О.І., доц.  Гарасим Т.О., Дячук Н.М., Ярема О.Б., Худа Н.С., Белей Т.І., Скорейко-Свірська І.П., Гаврилюк М.В.); методичним (проф. Морська Л.І., доц. Зубрик А.Р., Миськів В.А., Потюк І.Є). У руслі окреслених тем здійснюється написання кандидатських, магістерських та дипломних робіт.

При кафедрі діє науково-дослідна лабораторія «Міжкультурна англомовна комунікація: лінгвометодичні студії», основними науковими напрямами якої є дослідження лінгвістичних та методичних аспектів міжкультурної і кроскультурної комунікації в межах англомовного дискурсу.

У руслі актуальних напрямів лінгвістичних та методичних досліджень на кафедрі англійської філології постійно проводяться науково-методичні семінари для викладачів університету та вчителів англійської мови міста та області.

Кафедра співпрацює з профільними кафедрами провідних ВНЗ Ураїни: Київського національного лінгвістичного університету, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Львівського національного університету імені Івана Франка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Кафедра англійської філології на основі договорів про співпрацю, а також на основі загальноуніверситетських угод здійснює міжнародне співробітництво через науково-творчу співпрацю із зарубіжними навчальними закладами.


Науково-дослідна робота студентів

Тематика студентської науково-дослідної роботи охоплює актуальні питання сучасних філологічних та методичних досліджень і представлена роботою 6 проблемних груп, в яких беруть участь як викладачі, так і студенти: Прагматичні особливості інверсії в англійській мові (асист. Дячук Н.М.); Фонетична інтерференція у межах когнітивної парадигми (доц. Зубрик А.Р., асист. Миськів В.А.); Література Англії і США: компаративний підхід (доц. Довбуш О.І., доц. Зубрик А.Р.); Інтертекстуальний аспект британської літератури 20 століття: форми вираження, функції і співвідношення (асист. Ярема О.Б.); Теорія та методика навчання іноземних мов (комунікативний підхід) (асист. Потюк І.Є.), Особливості лексико-семантичної системи сучасної англійської мови (асист. Худа Н.С.).

Результатом спільної наукової роботи викладачів кафедри та студентів є виступи кращих студентів 3-5 курсів на щорічній студентській науковій конференції ТНПУ ім. В. Гнатюка, всеукраїнських студентських наукових конференціях; публікації студентських наукових розвідок у виданні факультету іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка «Студентський науковий альманах».

Студенти англійського відділення проходять стажування в закордонних ВНЗ в межах різних міжнародних програм: Програма подвійного диплома (Україна та Польща), Програма «Еразмус» (м. Клагенфурт, Австрія).


Виховна робота

Викладачі кафедри на практичних заняттях та в позаурочний час допомагають студентам у організації виховних заходів, проводять бесіди на морально-етичні бесіди, на заняттях використовують додатковий матеріал, який носить виховний характер. Проведено дискусії із магістрами на морально-етичні теми, зокрема про взаємовідносини мови, жінки і культури в контексті сучасних цивілізацій.

Викладачами організований тиждень кафедри, в рамках якого було проведено конкурс стінгазет та виставку мистецьких робіт студентів, конкурс на девіз та емблему кафедри англійської філології, День англійського кіно, День студентського самоврядування, міждисциплінарний семінар з історії мови, країнознавства, літератури Англії, з теорії та практики перекладу, з практичної фонетики, профорієнтаційна робота із учнями шкіл № 11 та Тернопільської класичної гімназії.

Надана активна допомога студентам у підготовці до Дня факультету.

Студенти під керівництвом викладачів Худої Н.С., Зубрик А.Р., Гарасим Т. О., Довбуш О.І., Дячук Н.М. активно організовують походи у драматичний театр і кінотеатр, а також культосвітні поїздки Україною.

Викладачі кафедри регулярно проводять зі студентами усіх років навчання предметні бесіди з метою підвищення мотивації студентів до навчання та професійного виконання своїх обов'язків, тому і залучили студентів 4 курсу до профорієнтаційної роботи на базі ЗОШ №11 і Тернопільської класичної гімназії.

Виховна робота кафедри також проводиться із залученням наступних методів і форм роботи:

- круглий стіл, присвячений Вшануванню пам'яті Героїв Майдану;

- проведення тижня кафедри (проведення кулінарної ярмарки – зібрані кошти на потреби бійців АТО та передані бійцю АТО, викладачеві кафедри теорії та практики перекладу; проведення флешмобу "За мир", проведення театрального дійства, присвяченого літературі; вивчення культури англомовних країн, шляхом драматизації).

- святкування Дня всіх святих, виготовлення святкових декорацій, Дня подяки, Дня Святого Миколая та ін.

Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси