Кафедра німецької філології та методики навчання німецької мови
Завідувач кафедри
:

канд. філол. наук., доцент Яцюк Іван ЯрославовичЗаступник завідувача кафедри з навчальної роботи
:

докт. філол. наук., проф. Дребет Віктор ВасильовичСтарший лаборант
: Стасюк Уляна ІванівнаІнженер
: Горобець Олексій Петрович


Контакти: вул. Кривоноса 2, каб. 83 (3 поверх), м. Тернопіль, 46027, Україна.Телефон
: 43-58-31E-mail
: kaf_nimfil@tnpu.edu.ua


Історія кафедри


Кафедра німецької мови була створена наказом ректора Тернопільського державного педагогічного університету проф. Кравця В. П. за № 100 від 14. 09. 1995р. і на початках нараховувала одинадцять штатних викладачів, із них два кандидати наук (доц. Гінка Б. І. і доц. Хоменко Л. Я.).

Метою її створення було і залишається вдосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи з німецької мови та успішна підготовка висококваліфікованих вчителів і філологів – германістів для різних типів навчальних закладів

З 2003 р. при кафедрі функціонує магістратура.

Першим завідувачем кафедри, який очолював її з 1995 до 2004 р., був канд. філол. наук, доц. Гінка Богдан Іванович.

З 2004 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Яцюк Іван Ярославович.

У жовтні 2012 року наказом ректора відповідно до рішення вченої ради університету кафедру було перейменовано у кафедру німецької філології та методики навчання німецької мови.

За більш ніж 25 років свого існування кафедра зросла кількісно та якісно. Зараз тут працює 19 штатних викладачів, із яких 14 – кандидати наук, доценти, 2 – кандидат наук, 1 – доктор філологічних наук, професор (Віктор Васильович Дребет).


Кадровий склад кафедри на сьогодні такий:

Яцюк Іван Ярославович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Кебало Микола Степанович – кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету

Пеляк Олександр Михайлович – асистент, заступник декана факультету

Бияк Наталія Яремівна – кандидат філологічних наук, доцент

Вирста Наталія Богданівна – кандидат філологічних наук, асистент

Гінка Богдан Іванович – кандидат філологічних наук, доцент

Деркевич Наталя Альбертівна – кандидат філологічних наук, доцент

Дзись Тарас Васильович – кандидат філологічних наук, доцент

Дребет Віктор Васильович – доктор філологічних наук, професор

Катериняк Анатолій Петрович – асистент

Ломакович Валентина Ярославівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Маєвська Леся Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент

Мартинович Олександра Богданівна – кандидат педагогічних наук, асистент

М’ясковський Михайло Євстахійович – кандидат педагогічних наук, доцент

Обіход Інна Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент

Притолюк Світлана Аркадіївна – кандидат філологічних наук, доцент

Рокіцька Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Ящик Наталія Романівна – кандидат філологічних наук, доцент


Навчально-виховна робота


За кафедрою німецької мови як структурним підрозділом факультету іноземних мов закріплено викладання таких теоретичних та практичних дисциплін:

- німецька мова як основна, друга та додаткова спеціальність;

- інтерпретація тексту;

- історія лінгвістичних учень;

- історія німецької мови;

- комп’ютерні й інформаційні технології в освіті і науці;

- країнознавство Німеччини;

- лексикологія німецької мови;

- література Німеччини різних історичних епох;

- методика викладання німецької мови;

- основи наукових досліджень;

- основні концепції та школи літературознавства;

- порівняльна типологія рідної та іноземної мов;

- стилістика німецької мови;

- теоретична граматика німецької мови;

- теоретична фонетика німецької мови;

- теоретичний курс німецької мови як другої іноземної;

- теоретичні та прикладні проблеми сучасної лінгвістики;

- теорія і практика перекладу,

а також, відповідно до принципів Болонської системи, низка актуальних навчальних курсів на вибір.

Окрім того, викладачі кафедри читають німецьку мову в аспірантів з наступним прийомом вступних і кандидатських екзаменів.

Навчальний процес на кафедрі здійснюється за принципами Болонської системи в руслі діалогічної освітньої концепції на основі інтегративного підходу до розвитку комплексної білінгвальної комунікативної компетенції студентів для досягнення головної мети навчання – підготовки високоосвіченого і всебічно підготовленого вчителя-професіонала та германіста-професіонала, який володіє високою компетенцією у різних сферах своєї професійної діяльності.

Щодо виховної роботи, то на кафедрі активно функціонує інститут кураторів, питання виховної роботи та роботи викладачів-кураторів регулярно заслуховуються на засіданнях кафедри, у кінці кожного семестру викладачі-куратори звітують про виконання запланованого обсягу роботи.

Крім того, усі викладачі кафедри планують заходи з виховної роботи серед студентів на поточний навчальний рік у своїх індивідуальних планах і в кінці кожного семестру на підсумковому засіданні кафедри звітують про їх виконання.

Викладачі та студенти кафедри уже традиційно беруть активну участь у таких заходах як посвята першокурсників у студенти, День студента, День факультету тощо. Підготовка і проведення цих та інших культурно-виховних заходів здійснюється за активної участі як викладацького складу кафедри, так і студентів.


Наукова робота


Кафедра була співорганізатором міжнародної конференції «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес», проведеній на факультеті іноземних мов у ТНПУ ім. В. Гнатюка 4-5 жовтня 2013 р.

У рамках загальнокафедральної теми "Лінгвістичні, літературознавчі і соціокультурні аспекти німецькомовних текстів різних жанрів та стилів і їх дидактизація в навчальному процесі" викладачі кафедри розробляють свої індивідуальні наукові теми за двома основними напрямками:

- філологічним (доц. Бияк Н.Я., канд. філол. наук, асист. Вирста Н.Б., доц. Гінка Б.І., доц. Деркевич Н.А., доц. Дзись Т.В., проф. Дребет В.В., асист. Катериняк А.П., доц. Кебало М.С., доц. Маєвська Л.І., асист. Пеляк О.М., доц. Притолюк С.А., доц. Яцюк І.Я., доц. Ящик Н.Р.);

- методико-педагогічним (доц. Ломакович В.Я., доц. Мартинович О.Б., доц. М’ясковський М.Є., доц. Рокіцька Н.В., доц. Обіход І.В.)

З 2013 року при кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія «Лінгвокультурологічні студії німецькомовних країн», у рамках діяльності якої здійснюється системне наукове й прикладне опрацювання широкого спектру філологічних та країнознавчих тем, пов’язаних з німецькомовними країнами з урахуванням напрямків наукових досліджень викладачів, відбувається дидактизація і наступна практична імплементація досягнутих результатів у навчально-виховний процес, а також їх подальше використання в наукових дослідженнях викладачів та студентів. До персонального складу лабораторії належать усі викладачі кафедри.

На кафедрі під керівництвом доц. М’ясковського М.Є. постійно діє науково-методичний семінар, на якому регулярно розглядаються і обговорюються актуальні питання підвищення ефективності навчального процесу, забезпечення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень студентів, навчально-методичні розробки викладачів кафедри, лінгвістичні, педагогічні і дидактико-методичні аспекти навчання німецької мови, а також проблематика сучасних наукових досліджень у сфері германістики, літературознавства, педагогіки, методики викладання німецької мови як іноземної тощо. Щорічний план роботи семінару регулярно оновлюється і затверджується на першому засіданні кафедри перед початком нового навчального року.

Традиційною стала співпраця кафедри з міським відділом освіти, школами м. Тернополя і області, а також з Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти (ТОКІППО). На запрошення міського відділу освіти та ТОКІППО викладачі кафедри регулярно беруть участь у роботі журі відповідно міської та обласної учнівської олімпіад з німецької мови. Окрім того, у рамках курсів підвищення кваліфікації учителів, які проводить ТОКІППО, викладачі кафедри регулярно читають лекції і проводять практичні заняття з питань актуальних тенденцій розвитку німецької мови, новітніх методик викладання німецької мови як іноземної тощо.

Кафедра співпрацює з профільними кафедрами провідних ВНЗ Ураїни, зокрема з кафедрою німецької філології та з кафедрою міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка, з кафедрою германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кафедрою німецької філології Маріупольського державного університету, кафедрою іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету, кафедрою іноземних мов і перекладу інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а також кафедрою німецької філології і кафедрою іноземних мов цього ж університету, кафедрою німецької філології Ужгородського національного університету, кафедрою німецької філології Тернопільської обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

Кафедра також активно співпрацює з Гете-інститутом в Україн – німецьким культурним центром при посольстві ФРН в Україні, Німецькою академічною службою обміну (DAAD), Католицькою академічною службою обміну (KAAD), Австрійською академічною службою обміну (OEAD). Так, завідувач кафедри, доц. Яцюк І.Я. з 2013 по 2015 р. у рамках спільного проекту Гете-інституту і Міністерства освіти і науки України пройшов курс підготовки мультиплікаторів німецької мови, мета якого – підвищення кваліфікації викладачів німецької мови та розробка навчальних матеріалів для курсів підвищення кваліфікації вчителів німецької мови, які регулярно проводяться на базі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. У рамках цього проекту Яцюк І. Я. взяв участь у п’яти спеціалізованих семінарах, один з яких проводився з 11-го по 22-е серпня 2014 р. у філіалі Гете-інституту м. Швебіш-Галль (Німеччина), а також успішно приготував і провів на базі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти три методико-дидактичних семінари для вчителів німецької мови шкіл Рівненської (м. Рівне жовтень-листопад 2013 р., 20 академічних годин), Львівської (м. Львів листопад 2014 р., 32 академічних години) та Тернопільської областей (м. Тернопіль, жовтень-листопад 2015 р., 32 академічних години).

Для підвищення свого фахового рівня, а також проведення наукових досліджень у німецькомовних країнах викладачі кафедри регулярно подають і виграють заявки на отримання грантів і стипендій академічних інституцій і фондів цих країн. Так, за останній час стажування за кордоном пройшли:

Канд. філол. наук, асист. Вирста Н.Б. – липень-грудень 2014 р. – наукове стажування в інституті ономастики Лейпцигського університету на основі стипендії Католицької академічної служби обміну;

Докт. філол. наук, проф. Дребет В.В. – березень 2015 р. – наукове стажування у Віденському університеті на основі стипендії Австрійської академічної служби обміну; жовтень-листопад 2015 р. - наукове стажування в університеті м. Трір (Німеччина).

Канд. філол. наук., доц. Ящик Н.Р. виграла стипендію Гете-інституту і з 28 червня по 19 липня 2015 р. перебувала у м. Маннгайм (Німеччина), де, як представниця України, брала участь у міжнародному навчально-методичному проекті «DaF-Unterricht im Erwachsenenbereich“ („Навчання дорослих німецької мови як іноземної»).

24 листопада 2017 року доцент кафедри німецької філології та методики навчання німецької мови Віктор Васильович Дребет успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Іменник у сучасній німецькій мові: семантика, синтагматика, парадигматика (лінгвосинергетичний підхід)». Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова.

Студентська наукова дослідна робота


Науково-дослідна робота студентів німецького відділення охоплює філологічну, літературознавчу, педагогічну і методичну тематики і відбувається у формі написання курсових, дипломних і магістерських робіт, наукових статей, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, а також виконання наукових досліджень у рамках діяльності наукових проблемних груп, які діють на кафедрі під керівництвом викладачів –керівників студентських наукових робіт.

Апробація студентських наукових проектів традиційно відбувається на університетських звітно-наукових конференціях, під час проведення попереднього захисту наукових робіт, а також на Всеукраїнських і міжнародних студентських наукових і науково-практичних конференціях і конкурсах студентських наукових робіт. Основні результати своїх наукових пошуків студенти можуть опублікувати у факультетському «Студентському науковому альманасі» та в загальноуніверситетському збірнику студентських наукових праць.

Студенти німецького відділення беруть участь у програмі подвійного диплому (України і Польщі), а також регулярно виїжджають на навчання протягом одного семестру до Вищої педагогічної школи імені Віктора Франкля в Карінтії (Австрія) відповідно до діючої угоди між обома навчальними закладами.


Відомі випускники кафедри


Олег Коцюба

Головний редактор порталу «Критики» www.krytyka.com Бостон, США

Олег Коцюба здобув ступінь доктора філософії (Ph.D.) у Гарвардському університеті за фахом "Слов'янські мови та літератури" у 2015 році (дисертація на тему «Правила ненападу: автор, авдиторія та експериментування в українській та російській літературі 1970-х-1980-х років» / "Rules of Disengagement: Author, Audience, and Experimentation in Ukrainian and Russian Literature of the 1970s and 1980s".). Перед тим Олег Коцюба закінчив факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету (2002), здобув ступінь маґістра з англістики в університеті Вейн Стейт у Детройті, США (2006), та ступінь маґістра з компаративістики, комп'ютерної лінґвістики та інформатики університету ім. Людвіґа Максиміліяна у Мюнхені, Німеччина (2008). Тепер працює лектором та є стипендіятом коледжу у Департаменті слов'янських мов та літератур Гарвардського університету, Кембридж, США. 

Олег Коцюба є також головним редактором інтернет-порталу українського журналу "Критика" - провідного дурналу українських інтелектуалів.  ( www.krytyka.com ).

Інтернетпосилання: http://scholar.harvard.edu/kotsyuba/home


Михайло Банах

Випускник 1999 р. Після закінчення німецького відділення нашого педагогічного університету п. Михайло Банах вивчав соціологію в університеті імен Альберта Людвіґа в м. Фрайбурґ (Німеччина). Зараз М. Банах працює координатором міжнародних проектів авторитетного фонду, заснованого Міністерством закордонних справ Німеччини – Інституту зовнішніх відносин (Institut für Auslandsbeziehungen). Інститут зовнішніх відносин спрямовує свою діяльність на утвердження співіснування народів і культур на засадах миру і взаємозбагачення. Він сприяє мистецькому і культурному обміну через різноманітні програми виставок, діалогів і концертів.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси