Іванців Орислава Володимирівна


Кандидат філологічних наук 

Д
оцент 


e-mail: orysya_ivantsiv@yahoo.com

Профіль  GoogleScholar 
               Research ID
               ORCID


Закінчила з відзнакою факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури у 2008 р. 

З 2008 р. працювала асистентом кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

З 2011 р. по 2014 р. навчалася в очній аспірантурі Львівського національного університету ім. Івана Франка. 

У травні 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Когнітивно-дискурсивні основи формування корпоративного іміджу (на матеріалі англомовних прес-релізів міжнародних косметичних компаній)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. 

З 2018 р. працює на посаді доцента кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка.

У грудні 2018 р. присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Учасник багатьох всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій.


Стажування

2017 р. – стажування у Вищій лінгвістичній школі в рамках європейського освітнього проекту «The Innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» (Humanities: Philology and Translation Studies) (м. Ченстохова, Польща).

2018 р. – запрошений лектор тренінгової школи «Mixed and Qualitative Methods in Writing Research», яка відбулася в Університеті св. Кирила і Мефодія в рамках проекту COST Action IS1401 «Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network» (м. Скоп’є, Македонія).

2018 р. – стажування і викладання в Яському університеті ім. А. Й. Кузи в рамках програми академічної мобільності Erasmus+ (м. Яси, Румунія).

2019 р. – участь у тренінговій школі «Spelling Acquisition in Relation to Phonological, Morphological and Syntactic Structures across Languages», яка відбулася в Люксембурзькому університеті в рамках проекту COST Action IS1401 «Strengthening Europeans’ capabilities by establishing the European literacy network» (м. Еш-сюр-Альзет, Люксембург).


Сфера наукових інтересів

Дискурсологія, лінгвопрагматика, комунікативна лінгвістика, перекладознавство.


Основні публікації 

 1. Іванців О. В. Комунікативні тактики реалізації сугестивного впливу в дискурсі корпоративного іміджмейкінгу. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Серія: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, 2012. Вип. 29. С. 162–165.

 2. Іванців О. В. Імідж як лінгвокогнітивне явище. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Германська філологія. Чернівці, 2014. Вип. 690/691. С. 223–226.

 3. Ivantsiv O. Genre Stratification of the English Corporate Imagemaking Discourse. Science and Education a New Dimension. Philology. Budapest, 2015. № 3 (13), Issue 62. P. 10–11.

 4. Іванців О. В. Делімітація та типологічні характеристики іміджевого корпоративного дискурсу. Мандрівець. Тернопіль, 2016. №4 (124). С. 63–66.

 5. Іванців О. В. Перекладацька діяльність з позицій когнітивно-дискурсивної парадигми. Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр. Київ. нац. лінгвіст. ун-т. Відп. ред. Н. М. Корбозерова. К.: Логос, 2017. Вип. 38. С. 53–56.

 6. Іванців О. В. Дискурсивна стратегія емоційної аргументації в англомовному іміджевому корпоративному дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог: Вид-во НаУОА, 2017. Вип. 67. С. 130–133.

 7. Іванців О. В. Формування професійного іміджу майбутнього перекладача у процесі фахової підготовки. Problemy nowoczesnej edukacji. Czestochowa: Wydawnictwo WSL w Czestochowie, 2017. С. 59–65.

 8. Ivantsiv O. Metaphorical modelling in the case of cosmetic companies’ image development. Topics in Linguistics. Sciendo: De Gruyter, 2018. Volume 19: Issue 1. P. 82–92. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/topling/19/1/article-p82.xml

 9. Іванців О. В. Лінгвопрагматичний потенціал англомовних прес-релізів міжнародних косметичних компаній. Текст. Контекст. Інтертекст. 2018. Вип. 2(4). URL: http://text-intertext.in.ua/n02(04)2018/ivantsiv_oryslava_04_2018.pdf 

  10. Іванців О. В. Метафорична модель “Бізнес – це рух” як засіб конструювання іміджу міжнародної косметичної компанії. Іноземна філологія. Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2019. Вип. 132. С. 6977.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси