Шепітчак Валентина Анатоліївна

Shepitchak V. A.


Кандидат педагогічних наук, д
оценте-mail:  
 shepitchak@tnpu.edu.ua


Профілі
 
Google Scholar

 ResearcherID
Закінчила факультет іноземних мов Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2010), спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)»і здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і німецької мов та зарубіжної літератури.2012-2015 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені
 Володимира Гнатюка за спеціальністю: 13.00.02 – «теорія та методика навчання: германські мови».2015 року захистила кандидатську дисертацію «
Методика попередження і подолання граматичної інтерференції у процесі навчання англійської мови після німецької майбутніх філологів» (13.00.02).Сфера наукових інтересів


Методика викладання іноземних мов, порівняльна типологія, мотивація у навчальній діяльності, новітні технології навчання англійської мови. Основні публікації


1. Миськів В. А. Вияв граматичної інтерференції у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної / В. А. Миськів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. − Вип. 31 (Серія : Педагогіка. Соціальна робота). – Ужгород, 2014. – С. 101 – 103.


2. Миськів В. А. Діагностика рівня сформованості граматичної компетенції у процесі вивчення англійської мови після німецької / В. А. Миськів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Серія : Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль, 2014.− № 2. – С. 108 – 116.


3. Миськів В. А. Сугестивний метод у процесі навчання англійської після німецької студентами факультету іноземних мов / В. А. Миськів // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 654 (Серія : Педагогіка та психологія). – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2013. – С. 106 – 111.

4. Миськів В. А. Психологічний механізм граматичної інтерференції у процесі навчання англійської мови після німецької у майбутніх філологів / В. А. Миськів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. − Вип. 29 (Серія : Педагогіка. Соціальна робота). – Ужгород, 2013. – С. 107 – 111.


5. Миськів В. А. Фонетична інтерференція як методична проблема у процесі вивчення англійської мови після німецької студентами факультету іноземних мов / В. А. Миськів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. − Серія : Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль, 2011. – № 2 – С. 177 – 183.


6. Myskiv V. A. The phenomenon of grammar interference and methods of its preventing in teaching English after German / V. A. Myskiv // Nauczyсiel i jegorola w sytuacjizmianspołecznych i edukacyjnych. – Krakov : Wydawnictwo LIBRON. – 2014. – Р. 339 – 348.


7. Миськів В. А. Граматична інтерференція як методична проблема у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної / В. А. Миськів // Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 квітня 2013 р.). – Херсон : Вид-во Херсонської державної морської академії, 2013.– С. 221 – 224.


8. Миськів В. А. Сутність поняття граматичної інтерференції у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної / В. А. Миськів // Актуальні проблеми сучасної філології: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 вересня 2012 р.) / За ред. С.М. Амеліної, А.Г. Ніколенка, Л.С.Козуб. – Київ: Вид-во НУБіП, 2012. – С. 53-56.


9. Миськів В. А. Поняття граматичної інтерференції у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної / В. А. Миськів // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». − Вип. 30 (Серія : Філологічна). – Острог : Вид. НУ «Острозька академія», 2012. – С. 65 – 67.


10. Миськів В. А. Психолінгвістичні аспекти граматичної інтерференції у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної / В. А. Миськів // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ : матеріали ІІІ Міжнародної конференції (12 квітня 2013 р.). – Харків, 2013. − С. 109  – 110.


11. Миськів В. А. Психолінгвістичні аспекти фонетичної інтерференції при вивченні англійської мови як другої спеціальності / В. А. Миськів // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. − Вип. 29 (Серія : Філологічні науки). – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2012. – С. 59 – 61.


12. Миськів В. А. Принципи відбору навчального матеріалу у процесі навчання граматики англійської мови після німецької / В. А. Миськів // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». − Вип. 62 (Серія : Філологічна). – Острог : Вид. НУ «Острозька академія», 2016. – С. 230-233.


13. Миськів В.А.  Синтаксична інтерференція як лінгвістична проблема / В.А. Миськів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університете імені Володимирв Гнатюка, 2016. – Вип. ІІ (26). – С.65-68

14. Шепітчак В.А. Аналіз підходів та методів попередження граматичної інтерференції / В.А. Шепітчак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». − Вип. 67 (Серія : Філологічна). – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – С. 230-233.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси