Головний бухгалтер

 

Савчин Віктор Леонович

 


Савчин Віктор ЛеоновичНародився в 1961 році в с. Ясень на Івано-Франківщині, де і навчався в середній школі. В 1983 році закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут по спеціальності "бухгалтерський облік". З 1985 року працював в системі підприємств Міністерства атомної енергетики в м. Дніпропетровську, зокрема Придніпровський завод залізо-бетонних індустрій на посаді головного бухгалтера (1986-1991 рр.).

Поверненню на Західну Україну спонукали події пов'язані з розвалом Радянського Союзу.

В квітні 1992 року, на конкурсній основі, обраний на посаду головного бухгалтера Тернопільського державного педагогічного університету.

 

Посадові обов'язки головного бухгалтера:

1. Визначає, формулює, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності університету.

2. Здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

3. Складає баланс університету (основні засоби та інші поза оборотні активи, запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, джерела власних та прирівняних до них коштів, довгострокові пасиви та інші короткострокові пасиви).

4. Здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов’язань, витрачанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах університету.

5. Проводить контроль за обліком страхової діяльності; бартерними (товарообмінними) операціями; за правильністю обліку операцій в іноземних валютах, з векселями державного казначейства; інкасацію боргових вимог.

6. Організує складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних бухгалтерських звітів (за результатами інвентаризації).

7. Контролює правильність відображення в інвентаризаційній відомості інвентаризаційних різниць (нестачі, надлишки, пересортиці), втрати та псування цінностей з обчисленням розміру збитків.

8. Вживає заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.

9. Бере участь в оформленні матеріалів з нестач, крадіжок та псування цінностей, контролює подання в необхідних випадках матеріалів у слідчі та судові органи.

10. Веде роботу, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших витрат.

11. Забезпечує на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасне складання бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим порядком відповідним органам.

12. Повідомляє ректору університету про всі виявлені недоліки в роботі бухгалтерії, структурних підрозділів з обов’язковим поясненням причин їх виникнення, а також з пропозиціями щодо їх усунення.

13. Керує працівниками бухгалтерії університету.

14. Встановлює службові обов’язки для підпорядкованих йому працівників та вживає заходів для забезпечення їх виконання.

15. Проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку та зберігання цінностей, що знаходяться на їх відповідальному зберіганні.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси