Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва


Задорожна Ірина Павлівна

Задорожна Ірина Павлівна

доктор педагогічних наук,


професор


email: zadorozhna.iryna@tnpu.edu.ua


Профілі Google Scholar  
               ORCID
               Web of Science


Закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут (1993 р.). Працювала вчителем англійської мови в Тернопільській спеціалізованій школі  № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов. З 1998 року – викладач Тернопільського державного педагогічного інституту. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2007-2010 рр. навчалась у докторантурі Київського національного лінгвістичного університету. У грудні 2012 року захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови)) у Київському національному лінгвістичному університеті. У 2014 році отримала вчене звання професора. 

Під керівництвом І. П. Задорожної успішно захищено 9 кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) та 1 дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки). З 2014 р. по 2021 р. – голова спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 (спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» та 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)») в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка. Член спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.054.01 в Київському національному лінгвістичному університеті (профіль ради: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (іноземна мова)).

Член редакційних колегій трьох наукових фахових видань: журналу «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка», журналу «Іноземні мови», журналу «Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія». Член міжнародного наукового комітету Encuentro Journal (ISSN 1989-0796) (Іспанія), що індексується у Web of Science.

Гарант ОНП Освітні, педагогічні науки.
Учасник проєктів:
  • «Шкільний вчитель нового покоління» (МОН України та Британська рада в Україні, 2018–2019 рр.);
  • «Україна – Польща: міжкультурний діалог у контексті професійного розвитку молоді» (23-29.09.2018 р.), Вища лінгвістична школа у місті Ченстохова, Республіка Польща)
  • Еразмус+: CBHE (Розвиток потенціалу вищої освіти) «Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration (610427-EPP-1-20191-EE-EPPKA2-CBHE-JP)»;
  • «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» IREX, Посольство США та Посольство Великої Британії а Україні, Міністерство освіти і науки України, Академія української преси, Київ.
  • «Методики для професійної майстерності майбутніх учителів англійської мови» (Pre-Service English Teacher Methodology Program for Pedagogical Universities), організованого Міжнародною благодійною організацією «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні» за сприяння Посольства США в Україні.
Нагороджена Грамотами Тернопільської обласної державної адміністрації (2013, 2017, 2018 рр.), Грамотою Національної академії педагогічних наук України (2015 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2019 р.), Грамотою Верховної Ради України (2019 р.), медаллю Академії педагогічних наук України “Ушинський К. Д.” (2020 р.), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2020 р.), медаллю Академії педагогічних наук України “Григорій Сковорода.”

Стажування 

Учасник програми для адміністраторів університетів University Administration Support Program (IREX) у 2014 р., завдяки якій у вересні-листопаді 2014 р. пройшла стажування в державному університеті Монтклер (США) та взяла участь у семінарі з питань менеджменту у вищій освіті університету Джорджа Мейсона (США).

Стажування у Вищій школі лінгвістичній у рамках «European Week 2014» (м.Ченстохова, Польща, січень 2014).

Стажування «Багатомовність і не тільки» в Тартуському університеті (Естонія) в липні 2022 р. з метою розробки національних рекомендацій з розвитку багатомовної вищої освіти в Україні в рамках проєкту Еразмус+«Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration (610427-EPP-1-20191-EE-EPPKA2-CBHE-JP)».


Публікації

Автор та співавтор близько 150 публікацій, з них 2 монографії, 3 підручники з англійської мови для школи, рекомендовані МОН,  5 навчальних посібників, 73 статті у вітчизняних фахових виданнях, 7 статей у міжнародних збірниках з індексом цитування Web of Science, та інші. Індекс цитування в базі даних Google Scholar h-індекс 7; індекс цитування статей у базі  Web of Science h-індекс 2.  

Посадові обов'язки проректора з наукової роботи
1. Заміщує ректора у випадку відсутності його чи першого проректора.
2. Несе відповідальність за якість наукової роботи та розширення міжнародного співпраці та інтернаціоналізаційних процесів.
3. Представляє університет в різних організаціях з питань наукової роботи.
4. Здійснює керівництво науково-технічною радою, контролює роботу методологічних на наукових семінарів на кафедрах.
5. Координує роботу з підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, діяльність аспірантури і докторантури, здійснює контроль за діяльністю спеціалізованих учених рад університету.
6. Сприяє роботі наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених, координує роботу кафедр університету щодо організації студентської науки.
7. Координує роботу редакційних колегій фахових видань університету, забезпечує видання наукових журналів, монографій тощо.
8. Затверджує річні наукові звіти кафедр.
9. Організовує і контролює підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.
10. Очолює роботу щодо проведення університетського туру всеукраїнської студентської олімпіади з окремих навчальних дисциплін та комплектування команд університету на ІІ тур.
11. Координує роботу по проведенню в університеті наукових комунікативних форумів різного статусу.
12. Несе відповідальність за підготовку проєктних пропозицій для участі у національних та міжнародних конкурсах, координує звертання у міжнародні грантові організації щодо отримання матеріальної та нематеріальної допомоги, забезпечує внутрішній контроль та аудит виконання працівниками університету держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних проєктів.
13. Координує реалізацію принципів академічної доброчесності в університеті.
14. Очолює роботу з міжнародної наукової співпраці, здійснює контроль щодо ефективності міжнародних наукових зв'язків, готує проєкти угод з міжнародного співробітництва.
15. Організовує і координує подачу інформації для участі університету у всеукраїнських та міжнародних рейтингах закладів вищої освіти
16. Координує роботу щодо академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, реалізації програм подвійних та спільних дипломів.
17. Організовує та координує питання навчання іноземних громадян та осіб без громадянства в університеті.
18. Здійснює координацію та контроль за роботою наукового відділу, науково-дослідної частини, аспірантури та докторантури, наукової бібліотеки, відділу міжнародних зв’язків, служби ученого секретаря.
19. Підписує за дорученням ректора накази з наукової діяльності університету, про відрядження на наукові конференції та студентські олімпіади, про стажування професорсько-викладацького складу, з кадрових питань на госпдоговірних та держбюджетних тематиках.

 

Підрозділи, що безпосередньо підпорядковані проректору1. Навчально-науковий центр проєктної та науково-технічної діяльності2. Навчально-науковий центр міжнародної освіти та співробітництва3. Наукова бібліотека.4. Служба ученого секретаря. 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси