Пальчик Андрій Олександрович

Пальчик

Кандидат технічних наук,


викладач


е-mail: proton1neutron@gmail.com 


Профіль Google Scholar
               ORCID
               ReseacherID
               Scopus

Біографія

В період із 2001 по 2007 навчався у Тернопільському Національному Технічному університеті ім. І. Пулюя.


Працював інженером першої категорії в Тернопільському національному педагогічному університеті  в 2007 році  на кафедрі машинознавства та комп’ютерної інженерії після чого вступив у аспірантуру при кафедрі.


В 2012 році завершив навчання в аспірантурі та захистив дисертацію на тему «Автономна система енергопостачання  об’єктів господарювання на основі паливних елементів» у спеціалізованій вченій раді 05.09.03.   


З 2013 року працював асистентом при кафедрі машинознавства та комп’ютерної інженерії а з 2015 року працює на посаді доцента кафедри комп’ютерних технологій.Сфера наукових інтересів:

Паливні елементи, енергетика, мікробіологія, робототехніка веб програмування;


Основні публікації:

1. Пальчик А.О. Автономна система енергозабезпечення об’єктів господарювання на основі паливних елементів: //Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.03 / А.О. Пальчик. — Нац. ун-т Біоресурсів і Природокористування України. — К., 2012. — 23 с.: рис. — укp. 


2. Пальчик А.О. Автономна система енергозабезпечення об’єктів господарювання на основі паливних елементів: // Дис... канд. техн. наук: 05.09.03 / А.О. Пальчик. — Нац. ун-т Біоресурсів і Природокористування України. — К., 2012. — 178 с.: рис. — укp. 


3. Пат. 69293 Україна, МПК Н01М 16/00 Система резервного Електропостачання на базі Паливних елементів / Федорейко В.С., Пальчик А.О. Петрикович Ю.Я., Головко І.В.; заявник і власник Тернопільський Національний педагогічний Університет імені Володимира Гнатюка. — № u2011 11783; заявл. 06.10.2011; опубл. 25.04.2012 Бюл. № 8. 


4. Пальчик А.О. Визначення рівня вибухонебезпечності газогенераторного газу в автономній системі електроживлення/А.О. Пальчик, А.Л. Яржемський// [Электронний ресурс]. — Режим доступу :https://clck.ru/Cx4jH   


5. Пальчик А. О. Програма кваліфікаційного державного екзамену з спеціальності, "Проф. освіта. КТ". Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / P.M.Горбатюк, Петрикович Ю. Я. 


6. Цідило І. М., Франко Ю. П., Пальчик А. О.,  Матвійків В.П., Чайківська Ю. М., Гладюк В. М. 


7. Пальчик А.О. Утилізація діоксиду вуглецю шляхом промислового вирощування мікроводоростей в енергосистемі на базі паливного елементу [Електронний журнал] /А.О. Пальчик, О.М. Фендьо, Н.В. Бурега // Енергетика і автоматика, 2014. – № 4 (22). – Стаття № 9. – 80 с. 


8. Пальчик А.О. Використання програмних пакетів тривимірного моделювання у підготовці майбутніх фахівців із спеціальності «Оператор швацького устаткування» / А.О.Пальчик, Н.І. Вербовецька // Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті: методологія, теорія, практика // Матеріали регіонального науково-практичного семінару. - Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. - С. 186-190. 


9. Пальчик А.О., Інтеграційно-очікувальні моделі підготовки спеціалістів комп'ютерного профілю. нформаційні технології підготовки майбутніх фахівців технологічної та професійної освіти / А.О. Пальчик // Матеріали науково-практичного семінару. -Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. - С.49-53. 


10. A. O. Palchyk, Independent power supply of menage object based on biosolid oxide fuel / A. O. Palchyk, O. S.Beshta, V. S. Fedoreyko, N. V. Burega. // Power Engineering, Control and Information Technologies in Geotechnical Systems. – Taylor & Francis Group. London, UK, 2015. – С. 33-39. 


11. O. Beshta, V. Fedoreyko, A. Palchyk, N. Burega, R. Sipravskyy. Computer analysis of photobiological utilizer parameters of solid oxide fuel cells emissions / // Power engineering, control & information technologies in Technical Objects Control. CRC Press/Balkema, 2016 Taylor & Francis Group, London, UK. PP. 11 - 17. 


12. Патент України, А01G 33/00. Спосіб промислового вирощування мікроводоростей шляхом утилізації діоксиду вуглецю / Федорейко В.С., Бурега Н.В., Пальчик А.О., Іскерський І.С., Балябас В.Т. – № 115229, заявл. 12.10. 2016; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7 – 3 с. 


13. Пальчик А. О. Автономне енергозабезпечення об’єктів господарювання на основі біотвертооксидних паливних систем / А. О. Пальчик, О. С.Бешта, В. С. Федорейко, Н. В. Бурега. // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2015. – №2. – С. 67–73. 


14. О. С. Бешта, В. С. Федорейко, А. О. Пальчик, Н. В. Бурега. Комп’ютерний аналіз параметрів фотобіологічного утилізатора викидів твердооксидного паливного елемента // Науковий вісник національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, – 2017. – №2. – С. 68–75.


Конференції:

1. Пальчик А.О. Використання мікроводоростей в енергоефективних ситемах / А. О. Пальчик, Н.В.Бурега // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Відновлювальна енергетика, новітні автоматизовані електротехнології в біотехнічних системах АПК» 16-17 – жовтня 2014 р., Киїів, Україна.–К.:Національний університет біоресурсів і природо використання України НДІ Електроенергетичних систем, 2014. 136 с. (тези доповідей) 


2. Пальчик А.О. Аналіз перспектив використання фотобіореакторів в анаеробних системах енергозабезпечення україни /А.О. Пальчик, О.М. Фендьо, Н.В. Бурега // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції «Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми, перспективи», 23-27 лютого 2015 р., Тернопіль, Яремче (УКРАЇНА) – Тернопіль: ТзВО «Видавництво Астон», 2015. – 134 с. 


3. Пальчик А. О. Перспектива використання студентських дослідних лабораторій в контексті підготовки інженерно-педагогічних спеціалістів / А.О. Пальчик // Підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей: досвід, проблеми, перспективи // Матеріа-ли регіонального науково-практичного семінару / За заг. ред. P. М. Горбаткжа. -Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - С. 68-72.


4. Пальчик А. О. Перспективи використання студентських дослідних лабораторій в контексті проектно-орієнтованого підходу підготовки фахівців галузі КТ / A.О. Пальчик, B.Р. Савка // Оновлення змісту,форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівенського державного гуманітарного університету / гол. ред. С. С. Пальчевський. - Рівне. : РДГУ, 2013. - Вип. 7 (№ 50). -С. 111-114 


5. Н.В. Бурега, М.І. Рутило, А.О. Пальчик. Дослідження енергетичних параметрів утилізації вуглекислоти у плоскому фотореакторі під впливом штучного та природного освітлення // ІV міжнародна науково-практична конференції «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК» 20-21 листопада 2016 р. у м. Київ. – С. 32-33. 


6. В.С. Федорейко, А.І. Пальчик, Боднар О.І., Н.В. Бурега, Р.Б. Сіправський. Комп’ютерний аналіз біологічних процесів вирощування мікроводоростей в енергетичних цілях // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції: Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування: теорія, практика, історія, освіта, 10-14 травня 2016 р. Київ. – С. 39-41. 


7. Н.В. Бурега, М.І. Рутило, А.О. Пальчик. Дослідження енергетичних параметрів утилізації вуглекислоти у плоскому фотореакторі під впливом штучного та природного освітлення // ІV міжнародна науково-практична конференції «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК» 20-21 листопада 2016 р. у м. Київ. – С. 32-33.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси