Кафедра машинознавства і транспорту 

Завідувач:  Горбатюк Роман Михайлович, кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії соціального управління, член-кореспондент Інженерної академії України


Диспетчер:
 Брездень Тетяна Іванівна


Поштова скринька: 
kaf_mki@tnpu.edu.ua


Історична довідка кафедри машинознавства та транспорту

Кафедра веде свій початок із 1973 р. У різні роки кафедру очолювали: доктор технічних наук, професор В. М. Мартин; кандидат технічних наук, доцент Ф. М. Музичук; доктор технічних наук, професор Ю. В. Дзядикевич; кандидат сільськогосподарських наук, доцент В. О. Борсук; кандидат технічних наук, доцент В. С. Жаховський; доктор технічних наук, професор М. О. Корчемний. З 1989 року по 2021 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор, академік Академії економічних  наук України (АЕНУ) Федорейко В. С. 


 Кафедра машинознавства і транспорту

Склад кафедри

На кафедрі працює 8 науково-педагогічних працівників: 
– кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Інженерної академії України –  Горбатюк Роман Михайлович
– доктор технічних наук, професор, академік Академії економічних  наук України (АЕНУ), академік Інженерної академії України –  Федорейко Валерій Степанович

– кандидат технічних наук, доцент –  Рутило Микола Іванович

– кандидат технічних наук, доцент – Замора Ярослав Петрович

– кандидат педагогічних наук, доцент – Сіткар Степан Вікторович 

– кандидат технічних наук, доцент – Бурега Назар Васильович

– кандидат технічних наук, викладач –  Загородній Роман Іванович

– кандидат технічних наук, викладач – Іскерський Іван Станіславович


Організацію матеріально-технічного забезпечення та обслуговування освітнього процесу здійснюють:

– завідувач лабораторіями Пушкар Андрій Дмитрович

– диспетчер  Брездень Тетяна Іванівна
 старший лаборант Коцуляк Валентина Сергіївна

Історія кафедри


Кафедра веде свій початок із 1973 р. У різні роки кафедру очолювали: доктор технічних наук, професор В. М. Мартин; кандидат технічних наук, доцент Ф. М. Музичук; доктор технічних наук, професор Ю. В. Дзядикевич; кандидат сільськогосподарських наук, доцент В. О. Борсук; кандидат технічних наук, доцент В. С. Жаховський; доктор технічних наук, професор М. О. Корчемний. З 1989 по 2021 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор, академік АЕНУ, академік Інженерної академії України В. С. Федорейко. 

З липня 2021 року по даний час кафедру очолює кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Інженерної академії України Горбатюк Роман Михайлович.

На кафедрі тривалий період працювали: кандидати педагогічних наук, доценти Б. Д. Столяр, Б. В. Сіменач, В. М. Вітченко, Е. М. Дутко; кандидати технічних наук, доценти  М. П. Милик, Є. М. Кальба, доцент В. А. Вартабедян; кандидати технічних наук: І. І. Денисенко, Ф. К. Новожилов, С. М. Голотенко,  В. А. Поліщук, О. І. Обухівський, О. М. Фендьо, І. І. Павх, асистенти С. М. Бакан, А. П. Співак, В. О. Міхненко, Г. С. Пінчак, Р. В. Столярчук, Я. Т. Ломницький.


Напрями підготовки кафедра машинознавства і транспорту


Кафедра машинознавства та транспорту здійснює підготовку фахівців на денній формі навчання за такими спеціальностями:

– 015.33 «Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)», освітньо-професійна програма «Smart Grid технології в енергетиці»  (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти);

– 015.38 «Професійна освіта (Транспорт)», освітньо-професійна програма «Логістика та англійська мова» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти);

– 015.38 «Професійна освіта (Транспорт)», освітньо-професійна програма «Логістика» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти);

– 015.38 «Професійна освіта (Транспорт), освітньо-професійна програма «Професійна освіта. Транспорт» (другий (магістерський) рівень вищої освіти);

– 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньо-професійна програма «Освітні вимірювання» (другий (магістерський) рівень вищої освіти).

 

Підготовка фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти здійснюється на основі повної середньої загальної освіти, а також за скороченим терміном навчання (після закладів фахової передвищої освіти).

 

Випускники факультету, які закінчили навчання на спеціальностях 015.33 «Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)», освітньо-професійна програма «Smart Grid технології в енергетиці»; 015.38 Професійна освіта (Транспорт), освітньо-професійні програми «Логістика», «Логістика та англійська мова», стають фахівцями, підготовленими до діяльності в сфері:

– професійної (професійно-технічної) освіти;

фахової передвищої освіти;

– вищої освіти;

– енергетичного менеджменту;

– логістики;

– управлінської діяльності.

 

Вони можуть займати посади:

– викладач практичного навчання у сфері енергетики, електротехніки та електромеханіки;

– викладач практичного навчання у сфері транспорту та логістики;

– педагог професійного навчання;

– майстер виробничого навчання;

– майстер навчального центру;

– головний енергетик;

– начальник служби енергопостачання;

– інженер-електрик;

– організатор з обслуговування перевезень на автотранспорті;

– менеджер з логістики;

– диспетчер з міжнародних перевезень.

 

Підготовка фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти здійснюється на основі ступеня вищої освіти «бакалавр».

 

Випускники факультету, які закінчили спеціальність 015.38 «Професійна освіта (Транспорт)» за освітньою програмою «Професійна освіта. Транспорт», отримують кваліфікацію – професіонал в галузі транспорту, магістр освіти, викладач дисциплін у галузі транспорту (1,4 роки навчання), стають фахівцями, підготовленими до професійної діяльності на посадах:

– викладач у закладах вищої освіти І-IV рівня акредитації;

– викладач професійного (професійно-технічного) навчального закладу;

– фахівець сфери перевезень, логістики;

– менеджер (управитель) з логістики» та «логіст».

 

Випускники факультету, які закінчили навчання на спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньо-професійна програма «Освітні вимірювання» отримують кваліфікацію – магістр освітніх, педагогічних наук (1,4 роки навчання), стають фахівцями, підготовленими до професійної діяльності на посадах:

– керівник установ (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості (освіти);

– професіонал в галузі інформації та інформаційного аналізу;

– керівник підрозділу у сфері освіти;

– аналітик консолідованої інформації;

– професіонал з розвитку персоналу.


Навчально-методична робота кафедри

Навчально-методична робота кафедри спрямована на підвищення рівня підготовки кваліфікованих фахівців, які задовольнили б вимоги сучасної професійної освіти із застосуванням останніх досягнень у сфері надання послуг освіти, новітніх технологій і технічних засобів навчання.

 Згідно із «Тимчасовим положенням про кредитно-модульну систему і особливості її застосування в ТНПУ» науково-педагогічними працівниками кафедри розроблено робочі програми з навчальних дисциплін і зроблено відповідні зміни щодо структурування навчального матеріалу за змістовими модулями, оцінювання їх у балах, встановлення форм і термінів проміжного і підсумкового контролю навчальної діяльності студентів.

 Для кожної навчальної дисципліни кафедра складає робочі програми, які містять основні питання курсу, послідовність й організаційні форми їх вивчення та обсяг, тестову частину, а також питання для самостійного опрацювання. У робочих програмах подано списки основної та додаткової літератури, вказано форми і засоби проміжного та підсумкового контролю, терміни їх проведення тощо.

З метою підвищення якості підготовки фахівців колективом кафедри, за підтримки і сприяння ректорату ЗВО розпочата та активно проводиться робота з покращення матеріально-технічної бази, лабораторій і аудиторій, закріплених за нею, удосконалення методик викладання дисциплін, навчально-методичного забезпечення, якісного покращення професорсько-викладацького складу, використання на всіх етапах навчання і викладання сучасних комп’ютерних засобів з відповідним програмним забезпеченням.

 Кафедра володіє сучасною матеріально-технічною базою. Освітній процес проводиться в лекційних та спеціалізованих аудиторіях і лабораторіях. Навчальні аудиторії достатньо оснащені технічними засобами навчання (комп’ютерною технікою, засобами мультимедіа, проекторами, стендами) і навчально-лабораторним обладнанням, приладами.


Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін

Ступінь вищої освіти «бакалавр», 015.33 «Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)», освітньо-професійна програма «Smart Grid технології в енергетиці», термін навчання 3 роки 10 місяців:

     Системи керування електроприводами

     Інженерна графіка та схемотехніка

     Електричні системи та мережі

     Електротехніка

     Основи метрології та електричних вимірювань

     Енергетичні машини

     Електротехнічне матеріалознавство

     Альтернативна енергетика

     Комп’ютерно-інтегровані технології в електроенергетиці

     Smart Grid технології в енергетиці

     Методика професійного навчання

     Енергоаудит та енергозбереження

Ступінь вищої освіти «бакалавр», спеціальність 015.38 «Професійна освіта. Транспорт», освітньо-професійна програма «Логістика та англійська мова», термін навчання 3 роки 10 місяців:

        Транспортні засоби

        Логістична інфраструктура 

        Системи управління транспортом 

        Основи логістики 

        Методика професійного навчання 

        ІКТ в логістиці 

        Організація перевезень 

        Електронні системи в логістиці 

        Логістичний аутсорсинг 

        Управління логістичними проектами

Ступінь вищої освіти «бакалавр», спеціальність 015.38 «Професійна освіта. Транспорт», освітньо-професійна програма «Логістика», термін навчання 3 роки 10 місяців:

        Транспортні засоби

        Логістична інфраструктура

        Системи управління транспортом

        Основи логістики

        Виробнича і складська логістика

        Транспортна логістика

        Методика професійного навчання

        Правове забезпечення логістики

        Інновації в логістиці

        ІКТ в логістиці

        Логістичне обслуговування

        Організація перевезень

        Управління затратами в логістиці

        Управління логістичними проектами

        Основи ресурсо- та енергозбереження

        Управління персоналом

        Аудит логістичної діяльності

        Транспортні навігаційні системи

        Електронні системи в логістиці

        Безпека перевезень

        Екобезпека перевезень

        Менеджмент та маркетинг на транспорті

        Інвестиційно-інноваційний менеджмент

        Документознавство в логістиці

        Транспортне право

        Енергозбереження на транспорті

        Екологічна логістика

        Логістичний аутсорсинг

        Основи розвитку транспортних машин

        Міжнародні перевезення

        Виробничо-технічна база підприємств

Ступінь вищої освіти «бакалавр», спеціальність 015.38 «Професійна освіта. Транспорт», освітньо-професійна програма «Логістика», термін навчання 1 рік 10 місяців (на базі молодшого спеціаліста):

        Основи наукових досліджень

        ІКТ в логістиці

        Виробничо-складська логістика

        Транспортна логістика

        Інновації в логістиці

        Системи управління транспортом

        Транспортні навігаційні системи

        Методика професійного навчання

        Логістичний аутсорсинг

        Управління логістичними проектами

        Транспортні засоби

        Освітні технології

        Електронні системи в логістиці 

        Менеджмент та маркетинг на транспорті

        Документознавство в логістиці

        Безпека перевезень

        Організація перевезень

        Логістична інфраструктура

        Управління персоналом

Ступінь вищої освіти «магістр», спеціальність 015.38 «Професійна освіта (Транспорт)», освітньо-професійна програма «Професійна освіта. Транспорт», термін навчання 1 рік 4 місяці: 

        Теорія і методика професійного навчання

        Комп’ютерні технології автосервісу

        Енергетичні та мехатронні системи на транспорті

        САПР технологічних процесів експлуатації та ремонту автомобіля

        Методика наукових досліджень

        Виробничі системи на транспорті

        Транспортна трасологія 

        Безпека керування транспортними засобами

        Управління автосервісними підприємствами

        Геоінформаційні технології управління транспортом

        Інтелектуальні транспортні системи

        Технологічні процеси промислових підприємств автотранспорту

        Фірмове обслуговування транспортних засобів

Ступінь вищої освіти «магістр», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньо-професійна програма «Освітні вимірювання», термін навчання 1 рік 4 місяці:

        Основи освітніх вимірювань та моніторингу якості освіти

        Наукові основи конструювання та параметризації тестів

        Математико-статистичні методи в освітніх вимірюваннях

        Методологія наукового дослідження з освітніх вимірювань

        Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування

        Тестування у галузі HR-менеджменту

        Професійне тестування та добір персоналу

        Експертне оцінювання в освітніх вимірюваннях

        Теорія і практика проведення тестування

        Освітня інноватика у вищій школі

        Хмароорієнтовані технології в освіті і науці

Співробітниками кафедри проводиться значна робота для покращення навчального та науково-методичного забезпечення. За останній період виготовлено понад 50 навчально-методичних стендів і 90 одиниць унаочнень (у вигляді плакатів, моделей, установок та ін.), розроблено електронні версії методичного забезпечення і методичної документації для навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою. Всі освітні програми забезпечено методичним контентом. Розроблено методичні вказівки до вивчення навчальних дисциплін, проходження педагогічної, технологічної, переддипломної та навчально-дослідницької практик, виконання лабораторних і практичних робіт, індивідуальної та самостійної роботи тощо.

 Для дистанційного навчання студентів в освітньому процесі використовується навчальна платформа Moodle, що дає можливість повного доступу до необхідної інформації. Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням електронних навчально-методичних ресурсів.

 Значна увага приділяється впровадженню сучасних інформаційних технологій навчання. На кафедрі практикується читання лекцій за допомогою засобів мультимедіа, а також за опорними конспектами; використання педагогічних і методичних завдань, ділових ігор, дискусій тощо. Кращим студентам надається право навчатись за індивідуальним планом. Тестування студентів проводяться з використанням відповідного програмного забезпечення в аудиторіях, де встановлена комп’ютерна техніка.

 Науково-педагогічні працівники кафедри як керівники академічних груп, систематично проводять виховну роботу під час занять, за місцем проживання (у гуртожитку), допомагають у проведенні суспільних і культурно-масових заходів. Робота з виховання студентів 1-4 курсів проводиться відповідно до плану, затвердженого вченою радою інженерно-педагогічного факультету, яким передбачено всі напрями державної програми «Освіта». 

 Важлива роль відводиться науково-дослідній роботі студентів (НДРС), яка проводиться за науковими напрямами викладачів кафедри, а також з урахуванням їх інтересів.


Наукова робота кафедри


Науково-дослідна робота (НДР) кафедри є невід’ємною складовою наукової діяльності університету, що безпосередньо залежить від кадрового потенціалу і спрямована на:

– інтеграцію освітнього процесу й НДР студентів, удосконалення викладання професійних дисциплін кафедри за рахунок дослідницько-пошукового компоненту самостійної роботи студентів;

– збереження й примноження інтелектуального капіталу кафедри, розвиток креативної складової підготовки науково-педагогічних кадрів;

– дослідження актуальних проблем підготовки фахівців відповідно до визначених Міністерством освіти і науки України пріоритетних напрямів.

 Забезпечення високої якості дослідницького компоненту професійної підготовки майбутніх фахівців здійснюється шляхом:

– підвищення ефективності науково-дослідницької, пошукової спрямованості ІНДЗ, самостійної роботи студентів та їх діяльності у проблемних групах;

– щорічної участі у всеукраїнських науково-практичних конференціях і конкурсах наукових робіт;

– посилення пошуково-експериментальної складової курсових і магістерських робіт;

– апробації та публікації результатів кращих магістерських робіт у матеріалах наукових конференцій і збірниках наукових праць.

 Здобувачі вищої освіти щорічно стають переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт:

– в галузі техніки за напрямом «Електротехніка та електромеханіка» – станом на 2024 рік отримано 21 диплом;

– в ІТ-галузі «Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті» – станом на 2024 рік отримано 8 дипломів.

 Результатом наукової роботи викладачів кафедри є наукові статті, тези доповідей на регіональних і міжнародних конференціях і семінарах, навчально-методичні посібники. За роки існування кафедри науковцями видано наукових і навчально-методичних праць загальним обсягом понад 360 друкованих аркушів, у т.ч. 11 монографій, понад 78 навчально-методичних посібників та 779 статей і тез. Слід відзначити, що працівниками кафедри було опубліковано понад 35 публікацій в наукометричних базах Scopus і Web of Science, отримано близько 17 авторських свідоцтв і патентів.

 

Кафедра машинознавства і транспорту


На кафедрі створено і працює 7 студентських проблемних груп. Виконуються курсові і магістерські роботи, на звітних конференціях доповідаються результати наукових досліджень.

 

При кафедрі існує дві наукових школи професорів Валерія ФЕДОРЕЙКА і Романа ГОРБАТЮКА.

 

Під керівництвом професора, доктора технічних наук Валерія ФЕДОРЕЙКА захищено 6 кандидатських дисертацій в галузі енергетики:

1. У 2012 році Рутило Микола Іванович захистив дисертацію «Енергоощадні швидкісні режими вентиляційних систем птахівничих приміщень» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

2. У 2012 році Пальчик Андрій Олександрович захистив дисертацію «Автономна система енергозабезпечення об’єктів господарювання на основі паливних елементів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

3. У 2013 році Луцик Ірина Богданівна захистила дисертацію «Енергоощадні режими роботи електротехнологічного комплексу активного вентилювання зерноскладу» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

4. У 2013 році Іскерський Іван Станіславович захистив дисертацію «Раціональне керування швидкісними режимами електропривода потокової лінії виробництва двокомпонентного твердого біопалива» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

5. У 2016 році Загородній Роман Іванович захистив дисертацію «Автономна когенераційна система електроживлення на базі біотеплогенератора» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

6. У 2018 році Бурега Назар Васильович захистив дисертацію «Електротехнологічний комплекс регенерації енергії викидів на основі фотобіореактора» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

 

Під керівництвом професора, доктора педагогічних наук,  Романа ГОРБАТЮКА захищено 11 докторських і кандидатських дисертацій в галузі 01 Освіта/Педагогіка:

1. Кабак Віталій Васильович – захистив кандидатську дисертацію «Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій у технічних університетах» (2014) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

2. Акуленко Катерина Юріївна – захистила кандидатську дисертацію «Формування готовності до професійної діяльності майбутніх економістів з використанням системи Moodle» (2014) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

3. Соколюк Олена В’ячеславівна – захистила кандидатську дисертацію «Формування інформаційної  компетентності  майбутніх  учителів  основ  здоров’я  в процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу» (2015) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

4. Ліба Оксана Василівна – захистила кандидатську дисертацію «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі» (2016) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

5. Потапчук Ольга Ігорівна – захистила кандидатську дисертацію «Формування  готовності майбутніх  інженерів-педагогів  до  професійної  діяльності  засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (2016) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

6. Кучер Світлана Леонідівна – захистила докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій» (2018) на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

7. Дудка Уляна Теодозіївна – захистила кандидатську дисертацію «Підготовка майбутніх економістів до професійної діяльності засобами ІКТ» (2019) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

8. Козак Юлія Юріївна – захистила кандидатську дисертацію «Формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю у закладах вищої освіти» (2020) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

9. Маслій Олег Миколайович – захистив докторську дисертацію «Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння у вищих військових навчальних закладах» (2020)  на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

10. Папушина Валентина Антонівна – захистила докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури» (2021) на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

11. Білан Наталія Миколаївна – захистила докторську дисертацію «Формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків засобами проєктних технологій у технічних університетах» (2022) на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта.

 Професор Р. М. Горбатюк  є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. 

Очолював підкомісію 015-1 із спеціальності Професійна освіта (за спеціалізаціями) Науково-методичної комісії МОНУ із загальної та професійної освіти з розробки стандартів вищої освіти України (2016-2019 рр.). 

Входить до редакційних колегій: електронного журналу Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology (індексується у базах даних: Index Copernicus (ICI Journals Master List database), Google Scholar); збірника наукових праць «Professional Education:  Methodology, Theory and Technologies.  Професійна освіта: методологія, теорія та технології»; збірника наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми».

Професор Р. М. Горбатюк – керівник науково-дослідної роботи «Підготовка майбутніх фахівців в інформаційному середовищі педагогічних закладів освіти» (№ 0122U000108) за якою виконуються докторські і кандидатські дисертації, студенти пишуть курсові та магістерські роботи.

 З метою випробування та реалізації наукових досліджень в галузі енергетики та енергоефективності за ініціативи професора Валерія ФЕДОРЕЙКА у 1998 році при кафедрі створено науково-дослідну лабораторію «Енергетичний менеджмент», котра займає одну із провідних позицій в Україні по створенню, випробуванню та застосуванню нових технологій в секторі диверсифікації джерел енергії. Основними напрямами діяльності лабораторії «Енергетичний менеджмент» є системи генерації, когенерації та регенерації енергії в біоресурсних технологіях, котрі спрямовані на вирішення завдань:

– заміщення природного газу на несертифіковане біопаливо місцевого походження;

– підвищення енергоефективності процесів генерації теплової енергії із відходів;

 – отримання електричної енергії шляхом когенерації теплових викидів біотеплогенератора;

– утилізація СО2 шляхом використання мікробіотехнологій з подальшою генерацією високоякісної біосировини.

 На базі лабораторії у 2016 році створено науково-дослідний консорціум «Інноваційні технології в енергетиці», до складу якого увійшли:

– Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

– Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;

– Національний університет біоресурсів і природокористування України;

– Національний науковий центр «ІМЕСГ».

 У даний час консорціум разом із Інститутом проблем машинобудування імені Підгорного (м. Харків) НАН України працює над створенням «Децентралізованої системи генерації теплової та електричної енергії на базі генераторів-утилізаторів».

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси