Кафедра комп’ютерних технологій

В.о. завідувача: Юрій Павлович Франко кандидат технічних наук, доцент Поштова скринька: kaf_kt@tnpu.edu.ua
Концепція розвитку кафедри комп’ютерних технологій на 2012-2030 рр.
Освітні програми за якими здійснюється підготовка фахівців:       Перший (бакалаврський) рівень

      Другий (магістерський) рівень


Кафедра комп’ютерних технологій є випусковою за спеціальністю 015 «Професійна освіта», спеціалізацією 015.39 «Цифрові технології» для підготовки:

- бакалаврів за освітніми програмами «Професійна освіта (Комп’ютерні технології», «Цифровий дизайн та Smart технології»

- магістрів за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами «Професійна освіта (Комп’ютерні технології»

Крім того, на кафедрі ведеться підготовка аспірантів та докторантів за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки та 015 Професійна освіта.


 Історія кафедри комп’ютерних технологій

     Кафедра комп’ютерних технологій створена в університеті 22 серпня 2006 року. Першим завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор Корчемний Микола Олександрович. У різні роки кафедру очолювали: к. пед. н., доц. Струганець Б. В., д. пед. н, професор Горбатюк Р. М., док. пед. наук, професор Гевко І. В., д. пед. н, професор Цідило І. М. На даний час кафедру очолює к. тех. н, доцент Франко Юрій Павлович.


Склад кафедри

На кафедрі у даний час працюють 11 викладачів, з них 1 доктор педагогічних наук, професор І. В. Гевко; 3 доценти, кандидати технічних наук: І. Б. Луцик, А. О. Пальчик, Ю. П. Франко; 5 доцентів, кандидатів педагогічних наук: М. М. Ожга, О. І. Потапчук, В. І. Рак, Т. В. Сіткар, О. Б. Ящик; викладач, кандидат педагогічних наук, С. В. Козіброда; І.-С. В. Мазур; асистенти К. О. Караміна; В. В. Парасинчук завідувач навчальними лабораторіями М. З. Гайдамаха, старший лаборант Н. В. Матвійків, інженер І категорії: Д. І. Клубко.  А також за період функціонування кафедри працювали асистентами Р. М. Гайдамаха, В. М. Гладюк, В. П. Матвійків, Ю. М. Чайківська,  К. В. Белюх, за сумісництвом – док. техн. наук, професор П. С. Євтух, к. тех. н., доцент О. В. Муль.

Колектив кафедри активно проводить наукові дослідження та займається вдосконаленням організації навчально-виховного процесу. Високий рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри як випускової, є передумовою забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми рівнями бакалавр і магістр спеціальності 015 Професійна освіта спеціалізації 015.39 Цифрові технології. Підготовка фахівців здійснюється як на денній так і на заочній формах навчання.


Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 11 викладачів
- доктор педагогічних наук, професор Ігор Васильович Гевко
- доцент, кандидат педагогічних наук Володимир Іванович Рак

- доцент, кандидат технічних наук Юрій Павлович Франко 
- доцент, кандидат технічних наук Ірина Богданівна Луцик 

- доцент, кандидат педагогічних наук Тарас Вікторович Сіткар 

- доцент,  кандидат педагогічних наук Ольга Ігорівна Потапчук

- доцент, кандидат педагогічних наук Олександр Богданович Ящик 

викладач, кандидат технічних наук Андрій Олександрович Пальчик 

- викладач, кандидат педагогічних наук  Михайло Михайлович Ожга

- викладач, кандидат педагогічних наук Сергій Володимирович Козіброда

викладач, кандидат педагогічних наук Іван-Станіслав Володимирович Мазур

- асистент Караміна Катерина Олександрівна

- асистент Парасинчук Віталіна Віталіївна


Навчальний процес на кафедрі обслуговує допоміжний персонал:

- завідувач навчальною лабораторією Марія Зіновіївна Гайдамаха

- інженер І категорії із застосуванням комп’ютерів Клубко Дмитро Ігорович

- старший лаборант Наталія Вікторівна Матвійків


Навчально-методична робота кафедри комп’ютерних технологій

Навчально-методична робота кафедри комп’ютерних технологій спрямована на підвищення якості підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту та організації навчально-виховного процесу.

У навчально-виховному процесі активно використовуються системи дистанційного навчання, хмарні сервіси, цифрові технології та засоби навчання, програмно-імітаційні комплекси, комп’ютерно орієнтовані методики тестового оцінювання, ігрові комп’ютерні симулятори, інформаційно-аналітичні системи управління, імерсивні технології та програмні засоби комп’ютерного моделювання, вільно поширюване програмне забезпечення.

В рамках співпраці з Cisco Networking Academy, навчаючись на бакалавраті та в магістратурі, здобувачі вищої освіти проходять безкоштовне навчання на платформі мережевої Академії Cisco.


Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін 

Для підготовки бакалаврів:

    3D моделювання та анімація

    Smart-технології в освіті

    Web дизайн

    Web програмування

    Автоматизований документообіг

    Аналіз даних

    Архітектури комп'ютерів

    Архітектурна візуалізація

    Візуальне програмування

    Інженерна комп'ютерна графіка

    Інтерактивний дизайн

    Комп'ютерна електроніка

    Комп'ютерні мережі та захист даних

    Комп'ютерно-аналітична діяльність

    Математичне моделювання

    Методика навчання інформатики

    Методика професійного навчання

    Операційні системи

    Основи програмування

    Основи робототехніки

    Основи сучасного проєктування

    Основи цифрового дизайну    Перспективні мови Web-розробок

    Поглиблений курс інформатики

    Прикладна криптологія

    Програмування і дизайн мобільних додатків

    Програмування мовою Python

    Ремонт і модернізація ПК

    Розробка комп'ютерних ігор

    Розробка масових відкритих онлайн-курсів

    Розробка та аналіз алгоритмів

    Системи автоматизованого проектування

    Системи управління базами даних

    Сучасні CAD/CAE системи

    Технології 3D друку

    Технології віртуальної і доповненої реальності

    Технології ІоТ

    Технології обробки векторних зображень

    Технології проєктування комп’ютерних систем

    Технології штучного інтелекту

    Цифрова анімація та відеомонтаж

    Цифровий дизайн та мультимедіа

    Цифрові технології обробки документів

    Цифрові технології та засоби навчання

Для підготовки магістрів

    3D технології в мультимедіа

    Автоматизовані системи організаційного управління

    Бази знань інтелектуальних систем

    Вбудовані інформаційні системи

    Відкриті видавничі системи

    Візуалізація даних

    Дослідження і проектування спеціалізованих комп’ютерних систем

    Експертні технології для систем підтримки прийняття рішень

    Екстремальне програмування

    Інтелектуальна власність

    Кроссплатформенне програмування

    Менеджмент проєктів

    Методи і технології проєктування комп’ютерних ігор

    Методика наукових досліджень

    Методологія аудиту захищеності інформаційно-комунікаційних систем


    Моделювання та експлуатація систем Інтернету речей

    Основи інтернет-медіа

    Основи кібербезпеки

    Програмне забезпечення для мобільних платформ

    Професійна орієнтація та підготовка кадрів

    Системи розпізнавання образів

    Системне адміністрування та безпека інформаційних і комунікаційних систем

    Стартап проєкти та грантові заявки

    Сучасні засоби програмування мультимедійних систем

    Теорія і методика професійного навчання

    Технології дистанційного навчання

    Технології проєктування розумних систем

    Технології розробки і тестування програм

    Хмарні обчислення

    Цифрова обробка зображень

    Цифрові технології в наукових дослідженнях

    Цифрові технології управлінняНаукова робота кафедри комп’ютерних технологій

На базі кафедри створено науково-дослідна лабораторію «Інноваційний центр 3D-технологій проектування та виробництва» (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор І. В. Гевко) яка займає одну з провідних позицій діяльності кафедри і створена для навчання студентів комп’ютерної графіки, архітектурної візуалізації, імерсивним технологіям та технологіям 3D-друку.

Викладачі кафедри комп’ютерних технологій працюють над колективною науково-дослідною темою: «Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в системі освіти».

Результати наукових розвідок публікуються у наукових виданнях, що індексуються міжнародними науково-метричними базами Scopus, Web of Science та ін. та систематично доповідаються на різного рівня наукових, науково-практичних та методичних конференціях, семінарах тощо.

Кафедра активно співпрацює з Інститутом цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, Українською інженерно-педагогічною академією м. Харків, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. Івана Франка Рівненським державним гуманітарним університетом, Українським державним університетом ім.М.Драгоманова, Національним університетом «Чернігівський колегіум» ім.Т.Г.Шевченка, Уманським державним педагогічним університетом ім.П.Тичини та іншими провідними ЗВО України.

Стажування науковців кафедри відбувається як у вітчизняних провідних ЗВО так і закордоном.

До наукової роботи кафедри також залучаються студенти, вони беруть участь у наукових пікніках, семінарах та майстер класах.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти щорічно беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіадах, на яких займають призові місця. За період з 2013 р. призерами конкурсів та олімпіад стали: Іван Залецький (2013-2014 рр.), Наталя Вовк (2014 р.), Роман Кутенський (2015 р.), Володимир Бойко (2015 р.), Наталія Гонтарук (2016 р.), Наталія Рак (2016 р.), Лілія Савчук (2017 р.), Віктор Бучок (2017 р.), Роман Костюк (2018 р.), Катерина Божко (2018 р.), Андрій Тимчук (2019 р.), Василь Лещишин (2019 р.), Ольга Зарванська (2021 р.), Ірина Байда (2022 р.).

Кафедрою ведеться активна співпраця з ІТ-компаніями регіону, Центром науки м.Тернополя, Тернопільським центром професійно-технічної освіти. Це сприяє підготовці майбутніх фахівців відповідно до запитів ринку праці.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси