Бурега Назар Васильович


Бурега
Кандидат технічних наук,

доцент


e-mail: 
burega@ukr.net


Профіль: Google Scholar
                  Research ID
                  ORCID

                  Scopus
Освіта, професійна підготовка, наукові ступені та звання.

        1 липня 2011 – диплом бакалавра (ТЕ №41582777) Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль. Тернопільська обл. Україна) за спеціальністю: «Професійна освіта. Інженерна і комп’ютерна графіка»;

        4 червня 2012 – диплом магістра (ТЕ №43669951) Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль. Тернопільська обл. Україна) за спеціальністю: «Професійна освіта. (Комп’ютерні технології)»

        З 1 листопада 2013 року зарахований на денну форму навчання в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Гнатюка (м. Тернопіль. Тернопільська обл. Україна). Тема наукового дослідження – «Електротехнологічний комплекс регенерації енергії викидів на основі фотобіореактора» зі спеціальності 05.09.03 – Електротехнiчнi комплекси та системи.

        16 травня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.07 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ. Київська обл. Україна) успішно захистив кандидатську дисертацію та здобув звання кандидата технічних наук.

        5 липня 2018 – присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук (ДК 047985).

        З 1 вересня 2017 – асистент кафедри машинознавства та транспорту.

        3 1 вересня 2019 – викладач кафедри машинознавства та транспорту.

        25 жовтня 2023 –  атестат доцента (АД №014003)

        3 1 січня 2024 –  доцент кафедри машинознавства та транспорту

 

Наукова діяльність.

Електротехнологічні системи на базі альтернативних джерел енергії із замкнутим вуглецевим циклом. Водневі (твердооксидні паливні елементи) та біогазові  технології генерації електричної енергії. Біотехнологічні системи утилізації СО2. Генерації нової біомаси на базі мікроорганізмів.

 

Друковані праці.

Загальна кількість друкованих праць – 40, з них 2 наукових статті у закордонних виданнях, 2 у журналах, що включенні до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science, 9 наукових статей у фахових виданнях України, 3 Вітчизняних патенти на корисну модель, участь в понад 20 конференціях різного роду (міжнародні закордонні, міжнародні українські, всеукраїнські)

 

Основні публікації

Монографія

Технології біоресурсної диверсифікації джерел енергії на базі генераторів-утилізаторів: монографія; за заг. ред. В. С. Федорейка. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2022. 288 с.

 

Scopus

1. A. O. Palchyk, I. B. Lutsyk, N. V. Burega Project-oriented approach to the study of robotics according to the concept of STEM education. Journal of Physics: Conference Series, Volume 2288, XIV International Conference on Mathematics, Science and Technology Education 18/05/2022 - 20/05/2022 Kryvyi Rih, Ukraine

DOI: 10.1088/1742-6596/2288/1/012011

 

2. Autonomous power supply of the objects based on biosolid oxide fuel systems. Beshta, O.S., Fedoreiko, V.S., Palchyk, A.O., Burega, N.V. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetuthis link is disabled, 2015, (2), pp. 67–73. (Scopus).

 

Міжнародні видання

Independent power supply of menage object based on biosolid oxide fuel / O. S.Beshta, V. S. Fedoreyko, A. O. Palchyk, N. V. Burega. Power Engineering, Control and Information Technologies in Geotechnical Systems. – Taylor & Francis Group. London, UK, 2015. – С. 33-39.

DOI (посилання) : 10.1201/b18475-6

Computer analysis of photobiological utilizer parameters of solid oxide fuel cells emissions . O.Beshta, V.Fedoreyko, A.Palchyk, N.Burega, R.Sipravskyy. Power Engineering, control & information technologies in Technical Objects Control . CRC Press/Balkema, 2016 Taylor & Francis Group, London, UK. PP. 11 - 17. 

DOI (посилання) : 10.1201/9781315197814-3

Optimization оf Chlorella vulgaris Beij. cultivation in a bioreactor of continuous action. O. I. Bodnar, N. V. Burega, A. O. Palchyk, H. B. Viniarska, V. V. Grubinko. Biotechnologia Acta. – 2016 – V. 9. –N. 4, Р. 42 – 49. DOI (посилання): 10.15407/biotech9.04.042.

 

Фахові видання:

Роман Горбатюк, Ярослав Замора, Степан Сіткар, Назар Бурега. Технологія формування професіоналізму майбутніх фахівців професійної освіти засобами мультимедійних технологій. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2022. № 5 (203). С. 29–34.

DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.259584

 

Roman Horbatiuk, Stepan Sitkar, Sitkar Taras, Svitlana Konovalchuk, Nazar Burega. The Effectiveness of Testing as a Method of Pedagogical Control of Future Specialists With Higher Education. Professional Education: methodology, theory and technologies  2021. № 13. С. 79-95.

DOI: https://doi.org/10.31470/2415-3729-2021-13-79-95

 

Замора Я. П., Бурега Н. В., Ліннік А. Векторизація карт сільських населених пунктів у підготовці логістів за допомогою геоінформаційних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 80–89.

DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.10

 

Замора Я. П., Бурега Н. В., Пальчик А.О. Проблеми використання мікробіологічних систем у процесі ремісії вуглекислого газу із атмосферного повітря. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Енергетика і автоматика. 2021. № 4. C. 88–98.

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/energiya2021.04.088

 

 

Методика вирощування мікроводоростей у фотореакторі при утилізації газів твердооксидних паливних елементів. Н. В. Бурега. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природовикористання України. – 2015. – №224. – С. 213–218.

Дослідження режимів роботи електротехнологічного комплексу під час генерації електроенергії із біогазу. Н.В. Бурега. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика» – К.: НУБіП України, 2017. – Вип. 261. – С. 202 – 213.

Утилізація діоксиду вуглецю шляхом промислового вирощування мікроводоростей в енергосистемі на базі паливного елементу [Електронний журнал]. А. О. Пальчик, О. М. Фендьо, Н. В. Бурега. Енергетика і автоматика, 2014. – № 4 (22). – Стаття № 9. – С. 80-89 с. Режим доступу до журналу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/view/3543/3465

 

Патенти:

Патент України, В60К 20 06.01. Коробка відбору потужності автомобілів УАЗ / Замора Я.П., Лінік А.Ю., Диня В.І. Бурега Н.В. – №  152277, заявл. 01.06.2022; опубл. 11.01.2023, Бюл. № 2. – 3 с. https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/newsagrotechnical/naukovi-rezultaty-mizhkafedralnoi-spivpratsi.html.

Патент України, H01L 35/00. Спосіб термоелектричного відбору енергії у теплогенераторах / Федорейко. В.С., Загородній Р.І., Рутило М.І., Луцик І.Б., Іскерський І.С., Бурега Н.В, Шульга В.М. – №    130694, заявл. 17.05.2018; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24. – 3 с.

Патент України, А01G 33/00. Спосіб промислового вирощування мікроводоростей шляхом утилізації діоксиду вуглецю / Федорейко В.С., Бурега Н.В., Пальчик А.О., Іскерський І.С., Балябас В.Т. – № 115229, заявл. 12.10. 2016; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7. – 3 с.  https://uapatents.com/5-115229-sposib-promislovogo-viroshhuvannya-mikrovodorostejj-shlyakhom-utilizaci-dioksidu-vuglecyu.html

Участь у держбюджетних науково-дослідних роботах Міністерства освіти і науки України

«Когенераційна термоелектрична автономна система на базі біогенератора», № держреєстрації №0115U000192 (2015 – 2017 рр., успішно завершений).

 

Наукова значимість публікацій (цитування)

Індекс Гірша за:       

Google Scholar – 4

                        Scopus – 2

                                  

Науковий або науково-педагогічний стаж, кількість років

6 – педагогічного (викладацького) 0 – науково-педагогічний стаж

 

Участь у конференціях

Неодноразово приймав участь у міжнародних конференціях в Україні (Відновлювальна енергетика, новітні автоматизовані електротехнології в біотехнічних системах АПК, Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми, перспективи, Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування та АПК, Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива, Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті).

 

Робота із студентами

1. Зайнято ІІІ місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальнсотей 2021/2022 н.р. у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» студентами Киць Божена та Коляда Кирило.

2. Зайнято ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Електротехніка та електромеханіка»,  14-17  квітня 2019 р. в Дніпровському державному технічному університеті (м. Кам’янське) у секції «Електрогенеруючі системи та пристрої» студентами групи мПТ Професійна освіта (Транспорт)» Біль Максим та Шляхтич Віктор.

 

Методична робота

1. «САПР технологічних процесів експлуатації та ремонту автомобілів»: методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт  / укладачі: Бурега Н.В., Замора Я.П., Рутило М.І., Пальчик А.О. ТНПУ, 2022. – 140 с.

2. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Транспортна трасологія» / автори-упорядники / Сіткар С.В., Бурега Н.В., Загородній Р.І., ТНПУ, 2022. – 90 с.

3. Опорний лабораторний практикум з курсу «Геоінформаційні технології управління транспортом» / автори-упорядники / Замора Я.П., Бурега Н.В., ТНПУ, 2019.

4. Опорний конспект лекцій з курсу «Геоінформаційні технології управління транспортом» / автори-упорядники / Замора Я.П., Бурега Н.В., ТНПУ, 2018.

5. Системи управління транспортом: методичні рекомендації для виконання лабораторних роботі / Фендьо О.М., Бурега Н.В. – Тернопіль: ТНПУ, 2015.

 

Навчальні дисципліни

Геоінформаційні технології управління транспортом

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=1789

Документознавство в логістиці

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2907

Заготівельна та розподільча логістика

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2242

Інформаційно-комунікаційні технології в логістиці

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2279

Логістичний аутсорсинг

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=3284

САПР технологічних процесів експлуатації та ремонту автомобілів

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2035

Транспортна трасологія

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=1844

 

Отримані сертифікати з підвищення кваліфікації:

      Сертифікат (В2), який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною (англійською) мовою 16.05.2023 р., м. Київ, Україна. Candidate No: 001001128.

      International remote scientific and pedagogical internship. «Management of scientific and educational projects: International experience» from 30.03. 2023 to 30.05. 2023. Ca' Foscari University of Venice (Venice, Italy) & Georgian Aviation University (Tbilisi, Georgia). 180 study hours. Сertificate : № 14191 from 31.05.2023.

      International Internship «Digital Future: Blended Learning» as part of the Dіglin.Net 2 project from 02.10. 2023 to 30.11. 2023. Kothen (DE) – Kuiv (UA) – Odesa (UA) – Ternopil (UA). Total study 180 hours, 6 ECTS credits. Сertificate : DN 202311062 from 30.11.2023.

      Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич. Львівська обл. Україна). 31.03.2021 р. – завершив стажування за темою «Теоретичні і прикладні аспекти підготовки майбутніх фахівців професійної освіти». Довідка про проходження стажування СТ 21/11 № 297 від 01.04.2021 р.

      Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів. Львівська обл. Україна). 23 квітня 2018 – завершив стажування за кваліфікаційною програмою «Енергетичний менеджмент» (ОД 02071010/0234-18).

 Подяки та грамоти:

Подяка міського голови Тернопільської міської ради (квітень 2023 року)

Подяка ТНПУ ім. В. Гнатюка (жовтень 2020 року)

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси