ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

кафедри комп’ютерних технологій ТНПУ імені В. Гнатюка

 

Кафедра комп’ютерних технологій є базовим структурним підрозділом Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність зі спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології освітньої програми «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр», а також доктора філософії (PhD) освітньо-наукової програми 015 Професійна освіта.

Перспективний план розвитку кафедри комп’ютерних технологій сформовано у відповідності з чинним законодавством України, в тому числі: Конституцією України; законами України «Про освіту» і «Про вишу освіту»; іншими законодавчими та нормативно-правовими актами з питань освіти; базовими нормативними документами університету, положеннями, що стосуються організації освітнього процесу у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, положень про структурні підрозділи університету, зокрема положенням про кафедру і положенням про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин.

Стратегічні завдання діяльності кафедри планується сконцентрувати за наступними напрямами.

1. Навчально-методична діяльність

1.1. Розробити навчальний план, навчальні та робочі навчальні програми дисциплін підвищення кваліфікації за спеціальністю 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології).

1.2. Більше уваги приділяти практичній складовій освітнього процесу. Ширше впроваджувати методи проектного навчання у процесі підготовки студентів.

1.3. Впроваджувати методи та засоби дистанційного навчання в освітній процес, в першу чергу у процесі здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти за спеціальністю 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології). Створити ефективний динамічний баланс аудиторної та дистанційної форм навчання.

1.4. Ширше впроваджувати новітні психолого-педагогічні й інформаційні технології навчання, в першу чергу пов’язаних з активізацією використання віртуального навчального середовища для проведення лекцій, консультацій різноманітними програмними сервісами (Google Meeting, BigBlueButton, Zoom, CiscoWebex та інші).

1.5. Розширити можливості участі студентів у формуванні індивідуальних освітніх траєкторій.

1.6. Прийняти активну участь у підвищенні інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів за профілем кафедри.

1.7. Активізувати роботу з видання навчальної та методичної літератури.

1.8. Удосконалити критерії та засоби оцінювання якості навчального процесу.

1.9. Продовжити модернізацію матеріально-технічного та програмного забезпечення навчального процесу.

2. Наукова робота

2.1. Продовжити розвиток та покращення умов для проведення науково-дослідної роботи за темою «Інтелектуальні інформаційні технології в системі освіти» ДР № 0117U002179 (2017-2022рр.) та колективної теми кафедри.

2.2. Сприяти:

- організації маркетингу та просування на ринки результатів НДР, впровадження результатів розробок у навчальний процес і виробництво;

- представленню результатів НДР на отримання премій і грантів у галузі науки і техніки, підготовці охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності;

- підготовці та видання публікацій (монографій, словників, довідників, наукових журналів, статей, доповідей тощо), у тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз даних;

- забезпеченню вимог академічної доброчесності до провадження наукової діяльності, перевірці результатів наукових робіт, публікацій у середовищі «Антиплагіат»;

2.3. Здійснювати експертизу/рецензування: НДР, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо;

2.4. Ініціювати організацію і проведення наукових комунікативних заходів (семінарів, конференцій, виставок) різного рівня;

2.5. Створити умови для залучення студентів до наукової роботи, участі в наукових конференціях, семінарах, наукових гуртках, підготувати студентів до участі у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських НДР;

2.6. Здійснювати підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації (аспірантів, докторантів);

2.7. Обговорювати та висувати кандидатів на отримання вчених і почесних звань.

3. Організаційна робота

3.1. Спільно з деканатом організовувати та здійснювати контроль проведення науково-педагогічними працівниками кафедри занять, практик тощо;

3.2. Налагоджувати творчі зв’язки з закладами вищої освіти, науковими установами, підприємствами, іншими організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними);

3.3. Організовувати перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри;

3.4. Організовувати та проводити наукові та науково-методичні комунікативні форуми (семінарів, конференцій тощо);

3.5. Організовувати заходи із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальністю кафедри.

3.6. Акредитувати освітні програми підготовки ступеня вищої освіти «бакалавра» і «магістра» за спеціальністю 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології освітньої програми «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» (2023р.).

4. Робота зі студентською молоддю

4.1. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на формування високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до загальнолюдських цінностей.

4.2. Проводити заходи щодо:

- дотримання студентами законодавства України, моральних та етичних норм поведінки, дбайливого ставлення до майна університету (будівель, приміщень, меблів, обладнання, навчальних видань, приладів та ін.);

- впровадження в студентському середовищі здорового способу життя;

- підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді.

5. Міжнародна діяльність

5.1. Вивчати міжнародний досвід підготовки фахівців за профілем кафедри та використовувати у навчальному процесі.

5.2. Організовувати обмінні практики зі спорідненими кафедрами університетів-партнерів.

5.3. Подавати заявки на виконання міжнародних проектів, програм.

5.4. Сприяти вивченню англійської та інших іноземних мов та використанню їх науково-педагогічними і науковими працівниками кафедри.

5.5. Розглянути можливість участі у міжнародній інтеграції у сфері підготовки кадрів шляхом реалізації програми «Подвійний диплом».

5.6. Організовувати участь у міжнародних комунікативних заходах (конференціях, семінарах, конкурсах, виставках).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси