Замора Ярослав Петрович


Замора
Кандидат технічних наук

доцент кафедри машинознавства та транспорту


e-mail: 
zamora@bigmir.net
zamorayp@tnpu.edu.ua  

Профілі
 
Google Scholar
 ORCID 
SCOPUS

Освіта, професійна підготовка, наукові ступені та звання.

 Народився 24 березня 1976 року в м. Тернопіль. З 1983 по 1991 роки навчався в Тернопільській ЗОШ № 20. У 1995 році закінчив Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету  ім. І. Пулюя і отримав диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Технічне обслуговування верстатів і робототехнічних комплексів». В 2000 році закінчив Тернопільський державний педагогічний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання та механізація сільського господарства” і здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності та механізації сільського господарства. В період

2000-2012 р.р. працював у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут». В 2010 після захисту дисертації на тему: «Вплив водневої обробки на структуру і магнітострикцію сплавів на основі Fe, Co та РЗМ» присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук» зі спеціальності 05.02.01 – Матеріалознавство. У Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка працює з 2012 року. З 1 вересня 2012 – викладач кафедри машинознавства та транспорту.  15 грудня 2015 отримав  атестат доцента (12ДЦ №045306). На сьогоднішній день доцент кафедри машинознавства та транспорту. За час трудової діяльності перебував на стажуванні для підвищення кваліфікації у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України (Львів, Ураїна), Тернопільському національному технічному університеті ім. І.Пулюя (Тернопіль, Україна), Yding Gront (Данія).
В.П. Курка, А.Ю. Ліннік,С.Г. Білик, О.В. Фльонц, Я.П. Замора - Київ: НУБіПУкраїни, 2018 - 250 с.
1. Замора Я. П., Бурега Н. В. Проблеми підготовки кадрів у сфері логістики // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. Тернопіль : Вектор, 2021. C. 62-63.
URL :  http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25946
Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, (Полтава, 2023 р.) Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2023. – с. 3-6
Замора Я.П., ТНПУ, 2020. – 16 с.
http://info.elr.tnpu.edu.ua › ipf › pract › templates
Бурега Н.В., Замора Я.П., Рутило М.І., Пальчик А.О. ТНПУ, 2022. 140 с.
6. Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015.38 «Професійна освіта. Транспорт» / Укладачі: Горбатюк Р. М., Федорейко В.С., Замора Я. П., Сіткар С. В. – Тернопіль: Ред.-вид. відд., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023 р. 36 с. http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=254580

 

Наукова діяльність.

 Вплив водневої обробки на фізико-механічні властивості сплавів на основі рідкісноземельних та d-перехідних металів.

 Застосування інформаційно-комунікативних технологій при підготовці логістів

 

Друковані праці.

 Є автором понад 70 наукових і навчально-методичних публікацій, з них 2 наукових статті у закордонних виданнях, 2 у журналах, що включенні до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science, біля 30 наукових статей у фахових виданнях України, 11 Вітчизняних патенти на корисну модель, участь в понад 30 конференціях різного роду (міжнародні закордонні, міжнародні українські, всеукраїнські) 

 

Основні публікації

Монографія

Розвиток конструкцій плугів у 18-21 столітті: Монографія /

 

 

Scopus

 Вплив модифікування поверхні на кінетику наводнення металів V групи і сплавів на їхоснові / В.Федоров, І. Сидорак, Ю. Бачинський, Р. Іваницький. Я. Замора, С. Мохун, Т. Засадний // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів : спец. випуск журналу «Фізико-хімічнамеханікаматеріалів». – 2008. – № 7. – Т. 1. – С. 92–95.

 Ivan M. Tsidylo, Serhiy O. Semerikov, Tetiana I. Gargula, Hanna V. Solonetska, Yaroslav P. Zamora, andAndrey V. Pikilnyak. Simulation Of Intellectual System Of Evaluation Of Multilevel Test Tasks On The Basis Of Fuzzy Logic. Cloud Technologies in Education 2020. Proceedings of the 8th Workshopon Cloud Technologies in Education (CTE 2020) Kryvyi Rih, Ukraine, December 18, 2020. Р.507-520. 

URL: http://ceur-ws.org/Vol-2879/

http://ceur-ws.org/Vol-2879/paper30.pdf

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224619115

 

Фахові видання:

1. Замора Я. П., Бурега Н. В., Ліннік А. Векторизація карт сільських населених пунктів у підготовці логістів за допомогою геоінформаційних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 80–89.

http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/19360/1/Zamora_Burega_Linnik.pdf

2. Пальчик А. О., Замора Я. П., Бурега Н. В. Проблеми використання мікробіологічних систем у процесі ремісії вуглекислого газу із атмосферного повітря // Енергетика і автоматика. Київ, 2021 р. №4. С. 88-98.

http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24220

3. Fedoreiko, V., Horbatiuk, R., Zamora, Y., & Zahorodnii, R. (2022). Формування фахових компетентностей майбутніх бакалаврів професійної освіти в умовах дуальної підготовки. Професійна освіта: методологія, теорія та технології, (15), 246-261.URL: https://doi.org/10.31470/2415-3729-2022-15-246-261

URL:https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/295

4. Федорейко В. С., Горбатюк Р. М., Замора Я. П., Загородній Р. І. Формування фахових компетентностей майбутніх бакалаврів професійної освіти в умовах дуальної підготовки // Professional Education : Methodology, Theory and Technologies. 2022. Vol. 15. С. 246-261. DOI : https://doi.org/10.31470/2415-3729-2022-15-246-261

URL:http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27798

5.Роман Горбатюк, Ярослав Замора, Степан Сіткар, Назар Бурега. Технологіяформуванняпрофесіоналізмумайбутніхфахівцівпрофесійноїосвітизасобамимультимедійнихтехнологій. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2022. № 5 (203). С. 29–34. URL:http://mir.dspu.edu.ua/article/view/259584/260716

URL:http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27793

6. Горбатюк Р.М., Білан Н.М., Замора Я. П., Загородній Р.І. Педагогічні умови формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. Том 1, № 1 (2023). С. 140–148. 

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.18 http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/283914

7.  Роман Горбатюк, Ярослав Замора, Микола Рутило, Степан Сіткар, Назар Бурега. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки фахівців професійної освіти. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2023. № 2 (210). С. 72-77. URL : http://mir.dspu.edu.ua/article/view/275471

 

Патенти:

1. Патент № 110942. Україна, МПК F23B 60/00. Котел твердопаливний водогрійний циліндричний / Ліннік А.Ю., Білик С.Г., Замора Я.П., Семенів І.І. заявл. 18.04.2016; опубл. 25.10.2016, бюл. № 20. – 4 с.

2. Руслова мінігідроелектростанція : пат. № 142594 Україна: МПК (2020.03) F03B 13/22; заявл. 10.10.18 ; опубл. 25.06.2020 Бюл. № 12. 5 с.

http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16832

3. Патент № 146701. Україна, МПК (2021.01) А01К 47/00. Бджолопавільйон / Ліннік А.Ю., Диня В.І., ФльонцО.В., Семенів І.І., Замора Я.П. (Україна); заявл. 29.10.20 ; опубл. 10.03.2021, бюл. № 10. – 5 с.

URL : https://drive.google.com/drive/my-drive

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=NGBBtP0AAAAJ

4. Патент № 152277. Україна, МПК В60К (2006.01). Коробка відбору потужності автомобіля УАЗ / Замора Я.П.,Ліннік А.Ю., Диня В.І., Бурега Н.В., (Україна); заявл. 01.06.22 ; опубл. 11.01.2023, бюл. № 2/2023. – 4 с.

https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1718323/

https://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua/newsagrotechnical/naukovi-rezultaty-mizhkafedralnoi-spivpratsi.html

 Наукова значимість публікацій (цитування)

Індекс Гірша за:         

Google Scholar – 3

Scopus – 1

Науковий або науково-педагогічний стаж, кількість років

22 – науково-педагогічний стаж

Участь у конференціях

1. Замора Я. П., Бурега Н. В. Проблеми підготовки кадрів у сфері логістики // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. Тернопіль : Вектор, 2021. C. 62-63. URL :  http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24218

2. Федорейко В.С, Замора Я.П., Рутило М.І. Критерії визначення цифрових компетенцій науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. «Педагогіка сучасності: виклики і перспективи цифрової доби»: зб. наук. Праць молодих учених та здобувачів. Переяслав: Домбровська Я.М., 2022. Вип. 1. С. 117-119.URL :  http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28316

3. Замора Я. П. Застосування водню у процесах обробки перехідних металів і сплавів. Наука, освіта і суспільство: світові тенденції та регіональний аспект: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичноїконференції (Полтава, 8 квітня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 61-63 URL :  http://www.economics.in.ua/2022/04/blog-post_20.html

URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28318

4. Замора Я. П., Бурега Н. В. Компоненти формування інформаційної культури у студентів. Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали ІX Міжнародної науково-практичноїінтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022), С. 16-17.

URL :  http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/media/arhive/28__04_2022_6o5woi0.pdf

URL:http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25773

5. Замора Я. Критерії професійної цифрової грамотності працівників вищої школи // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичноїконференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 376–378.

6. Замора Я.П., Матвіїв П.М. Основні напрямки тюнінгу автомобілів. Débatsscientifiques et orientations prospectives du développementscientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la III conférencescientifique et pratiqueinternationale, Paris, 8 juillet 2022. Paris-Vinnytsia: La Fedeltà&Plateforme scientifiqueeuropéenne, 2022. S. 190-191.

URL :  https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/08.07.2022/762

URL:http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28320

7. Федорейко В. С., Замора Я. П., Бурега Н. В. Основні індикатори рівня досягнень компетенцій використання цифрових технологій. Філософські аспекти професійної освіти: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон – Кропивницький, 17 листопада 2022 р.) / За заг. ред. Т. С. Плачинди. Херсон – Кропивницький: ПП «Поліум», 2022. С. 257-259.URL : http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/2022/11/conf_20221117mat_fil.pdf

URL : http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28321

8. Федорейко В.С, Замора Я.П., Чалий А.Д. Проблеми формування готовності студентів професійної освіти до самостійної діяльності. Актуальні проблеми освітньої галузі України»: матеріали Регіональної науково-практичної конференції молодих учених (14 лютого 2023 року, м. Херсон) / за ред. Кузьменка В. В., Кохановської О. В. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2023. С. 157-159.URL: http://kntu.net.ua/index.php/eng/content/view/full/83041

http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29462

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12ZSw7eGMYRGJ7WrsV3cVKbw8XxCWm_6c

9. Замора Я.П., Коваль Б.В., Коваль О.В., Загвойський О.О. Розвиток навчальної мотивації студентів у процесі професійної підготовки АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ / Матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції – ТНПУ ім. В. Гнатюка, 20-21 квітня 2023 р. – С. 223-226. https://drive.google.com/drive/folders/1W7rIhs2KOiddguJ3ZV7TkzeMod56KbYf

http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29404

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12ZSw7eGMYRGJ7WrsV3cVKbw8XxCWm_6c

10. Федорейко В.С., Замора Я.П., Чалий А.Д. Компоненти структури професійної компетентності кваліфікованого автомеханіка АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ / Матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції – ТНПУ ім. В. Гнатюка, 20-21 квітня 2023 р. – С. 267-268. https://drive.google.com/drive/folders/1W7rIhs2KOiddguJ3ZV7TkzeMod56KbYf

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12ZSw7eGMYRGJ7WrsV3cVKbw8XxCWm_6c

11. Замора Ярослав Петрович, Мяхкота Володимир Петрович, Стельмах Олег Миколайович, Ковальчук Богдан Ігорович. Напрями впровадження засобів нових інформаційних технологій в освітній процес. Матеріали VІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару ПІДГОТОВКА МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ, ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 3 листопада 2023 року Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка 2023 С. 62-63

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hy2K408_72GmVMRJp6xaGGg-n9T-OoVl

12.  Арсен ФЕДАШ (Ярослав ЗАМОРА) Дизайн-мислення в логістиці. Дизайн-освіта у професійній підготовці майбутніх фахівців : матеріали https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hy2K408_72GmVMRJp6xaGGg-n9T-OoVl

 Робота із студентами

1. Зайнято І місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальнсотей 2021/2022 н.р. у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» студентами Больбан Іван та Кріль Борис.

 Методична робота

1. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу «Геоінформаційні технології управління транспортом». /автори-упорядники / Замора Я.П., Бурега Н.В., ТНПУ, 2019. – 104 с.

2. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Транспортна логістика». /автори-упорядники/  Федорейко В.С.,

3. Методичні рекомендації щодо проходження технологічної практики / Укл.: Федорейко В.С., Горбатюк Р.М., Замора Я.П. - Тернопіль: 2021. 28 с.

4. «САПР технологічних процесів експлуатації та ремонту автомобілів»: методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт  / укладачі:

5. Федорейко В.С., Замора Я.П. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з з дисципліни “Виробничі системи на транспорті” / автори-упорядники / Федорейко В.С., Замора Я.П. ТНПУ, 2022. – 32 с.

Навчальні дисципліни:

 Транспортні засоби

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=272

 Технологічні процеси підприємств автотранспорту

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2073

 Виробнича і складська логістика

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2189

 Виробничі системи на транспорті

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=1788

 Безпека керування транспортними засобами

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=1874

 Отримані сертифікати з підвищення кваліфікації:

·                Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич. Львівська обл. Україна). 31.03.2021 р. – завершив стажування за темою «Теоретичні і прикладні аспекти підготовки майбутніх фахівців професійної освіти». Довідка про проходження стажування СТ 21/11 № 300 від 01.04.2021 р.

·                International Internship «Digital Future: Blended Learning» as part of the Dіglin.Net 2 project from 02.10. 2023 to 30.11. 2023. Kothen (DE) – Kuiv (UA) – Odesa (UA) – Ternopil (UA). Total study 180 hours, 6 ECTS credits. Сertificate : DN 202311491  from 30.11.2023.\ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12ZSw7eGMYRGJ7WrsV3cVKbw8XxCWm_6c

 

Подяки та грамоти:

Подяка ТНПУ ім. В. Гнатюка (жовтень 2023 року)

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси