Кушнір Оксана ВасилівнаКушнір Оксана Василівна
Кандидат наук із соціальних комунікацій,

 доцент кафедри журналістики


Адреса робочої електронної пошти


ПрофіліОсвіта та науково-педагогічна діяльність

У 2000 р. закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та отримала кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

У 2002 р. закінчила магістерську програму у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Філологія. Теорія, історія літератури та компаративістика» та отримала кваліфікацію магістра, викладача вищої школи.
Кандидатську дисертацію «Журнал «Дукля» (Словаччина, 1953-2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти» захистила 10 вересня 2008 р. у спеціалізованій вченій Д 26.00133 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Вчене звання доцента присвоєно 2012 р.
З 2005 р. працює на кафедрі журналістики.
Член редакційної ради збірника наукових праць «Соціальні комунікації» (2012-2019) – спільного проєкту ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України і видавничого дому «Вільне життя плюс».

Професійний розвиток

25.01-29.01.2010 р. – сертифікований курс «Методика створення електронних ресурсів в системі MOODLE» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка;
12.05.-12.06.2014 р. – стажування на кафедрі журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
22.12.2014 р. – 20.02.2015 р. – стажування на кафедрі реклами і зв’язків з громадськістю Класичного приватного університету (м. Запоріжжя);
січень 2015 р. – стажування у Центрі дистанційного навчання та новітніх освітніх технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на тему: «Технології дистанційного онлайн-навчання».
вересень 2019 р. – стажування у рамках міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», IREX (Рада міжнародних досліджень та обмінів) за підтримки Посольства США та Посольства Великої Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси);
16.03.-05.06.2020 р. – стажування на кафедрі соціальних комунікацій ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (м. Рівне) за програмою підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників за спеціальністю Журналістика;
16.03-05.11.2020 р. – сертифікований семінар-тренінг «Використання діяльнісних компонентів та онлайн комунікацій системи Moodle», Центр дистанційного навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
16.12-23.12.2020 р. – сертифікований онлайн-курс «Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти» (організатори Servier Ukraine, UGEN, Центр «Розвиток КСВ»);
26.11.-30.11.2021 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Медіаосвіта та прикладні соціально-комунікаційні технології», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
листопад-грудень 2021 р. – онлайн-курс «У фокусі – Крим», реалізований за підтримки Європейської федерації журналістів та в партнерстві з профільними факультетами / кафедрами журналістики провідних українських вищих навчальних закладів;
травень-червень 2022 р. – сертифікований навчальний курс «Журналістика в умовах воєнного часу» у межах проєкту «Підвищення якості підготовки молодих журналістів в Україні», Асоціація міжнародних питань, Чеська Республіка.

Викладає дисципліни: «Основи журналістики: вступ до спеціальності», «Історія української журналістики», «Постановка голосу» (I курс), «Журналістський фах: аналітична журналістика і кореспондентська діяльність» (II курс), «Журналістикознавство: теорія журналістики», «Дитяча журналістика», «Тревел-журналістика» (IV курс), «Копірайтинг» (магістратура).

Наукова, методична та громадська діяльність

Сфера наукових інтересів: історія журналістики, міжкультурна комунікація, мовленнєва культура у журналістському просторі, медіаграмотність.
Гарант освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 06 Журналістика спеціальності 061 Журналістика (2017-2023).
Авторка понад сімдесяти наукових і методичних публікацій, у т. ч. статей у наукометричних базах Scopus, Index Copernicus, Google Scholar, учасниця міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів.

Науково-дослідні теми
2017-2022 рр. – учасник колективної наукової теми 6.030200 «Тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ»; керівник д. філол. н., проф. Н. М. Поплавська.

Основні праці:
Монографії
1. Кушнір О. Українська література у словацькому контексті: пресовий дискурс. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Jazyk : kolektivní monografie věnovaná 20. výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Brno, 2015. S. 145–152.
2. Кушнір О. Преса українців Словаччини: літературно-мистецький і публіцистичний журнал «Дукля» (Пряшів, 1953–2004 рр.): монографія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. 180 с.

Методичні розробки
1. Постановка голосу. Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Журналістика» / Уклад. О. В. Кушнір. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 2012. 44 с.
2. Історія української журналістики. Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Журналістика» / Уклад. О. В. Кушнір. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 2012. 44 с.
3. Вступ до спеціальності. Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Журналістика» / Уклад. О. В. Кушнір. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 2015. 48 с.
4. Теорія журналістики. Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Журналістика» / Уклад. О. В. Кушнір. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 2015. 40 с.
5. Історія української журналістики: тестові завдання для студентів спеціальності 061 Журналістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Уклад. О. В. Кушнір. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 2021. 56 с.
6. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів ОП «Журналістика» спеціальності 061 Журналістика освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / розробники О. В. Кушнір, Т. В. Решетуха. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 2022. 32 с.

Вибрані статті у закордонних виданнях
1. Кушнір О. Пресовий дискурс як феномен української культури у Словаччині. Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-ukrainische Wissenschafts beziehungen: Sammel-band / redigiert von Dredigiert von D. Blochyn. Müchen, 2016. 9. Band. S. 372–376.
2. Кушнір О.В. Формально-тематичні горизонти «малої прози» у журналі «Дукля» (Словаччина). Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne. 2019. Tom 20, Numer 1 (42). S. 45–58.
3. Nataliya Poplavska, Halyna Synorub, Hanna Yordan, Olesia Medynska, Oksana Kushnir, Nataliya Dragan-Ivanets. The Use of Binary Online Lessons in the Context of Forming Critical Thinking in Future Journalists. Journal of Curriculum and Teaching. Vol 11, No 1 (2022). P. 273–285 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.5430/jct.v11n1p273
4. Olesia Ya. Medynska, Halyna P. Synorub, Iryna M. Nestayko, Oksana V. Kushnir, Solomiia I. Hnatyshyn, Lesia I. Bilovus, Larysa Ya. Fedoniuk. THE SYSTEM OF PROMOTING A HEALTHY LIFESTYLE IN THE UKRAINIAN REGIONAL PRINT MEDIA. Wiadomosci Lekarskie. Official journal of the Polish Medical Association (Warsaw, Poland, 1960). VOLUME LXXV, ISSUE 7, JULY 2022. S. 1781–1788. Scopus. DOI: 10.36740/WLek202207131
5. Labashchuk О., Reshetukha Т., Derkach H., Kushnir O., Hrytsak N. COVID-19 Vaccination and Ukrainians: Myths, Memes and Narratives. Český lid. 2022. Issue 4, Vol. 109. Р. 463–486. Scopus. DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2022.4.04

Вибрані статті у фахових українських виданнях
1. Кушнір О. Українсько-словацька міжкультурна комунікація на сторінках преси. Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журн. / відп. ред. С. І. Кравченко ; упоряд. М. А. Рожило. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2014. № 5–6 (5). С. 16–22. https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/9030/1/Kushnir_O.
2. Кушнір О. Специфіка жанру оповідання у пресі словацьких українців ХХ віку. Журналістика : наук. зб. / за ред. Н. Сидоренко. К. : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. 2015. Вип. 14 (39). C. 163–173. https://scholar.google.com.ua/citations?user=R7i1qhgAAAAJ&hl=uk
3. Кушнір О. Національна парадигма інтерпретації «міфу про Землю» українськими модерністами (О. Кобилянська, М. Яцків, М. Коцюбинський). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка . Серія: Літературознавство / За ред. д.ф.н. М.П. Ткачука. Тернопіль: ТНПУ. 2016. Вип. 44. С. 65–71. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6798?offset=40
4. Кушнір О. Публіцистика журналу «Дукля» як фактор формування критичного мислення словацьких українців. Вісник Книжкової палати: науково-практичний журнал / Ред. кол. : Сенченко М. І, Давидова І. О. та ін. К. : ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова». 2017. № 7. С. 48–52 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2017_7_13
5. Кушнір О. Регіональне телевізійне мовлення в системі морально-етичного виховання дитячої аудиторії (за матеріалами тернопільських каналів). Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журн. / відп. ред. С. І. Кравченко; упоряд. М. А. Рожило. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2017. № 11-12 (87). С. 45–56. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8717/1/KushnirMK.pdf
6. Кушнір О.В. Звукова культура мовлення ведучих дитячих програм: телевізійна платформа Тернопільщини. Культура слова: 3б. наук. праць. 2018. Вип. 89. К. : Національна академія наук України, Інститут української мови НАН України. С. 233–241. https://ks.iul-nasu.org.ua/vypusky-zhurnalu/2018-2/zbirnyk-kultura-slova-89-2018/zvukova-kultura-movlennya-veduchyh-dytyachyh-program-televizijna-platforma-ternopilshhyny.html
7. Кушнір О.В. Внесок відомих українців у міжнародну культурну комунікацію в рецепції Романа Гром’як. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д.ф.н. М. П. Ткачука. Тернопіль : ТНПУ. 2018. Вип. 48. С. 75–84. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10215
8. Кушнір О.В. Суспільні реформи в інтернет-виданнях Тернополя «Терен» і «20 хвилин: медична та освітня тематика. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2019. Вип. (№) 46. С. 83–91. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.460
9. Кушнір О.В., Решетуха Т.В. Ідентифікація фейків в контексті формування критичного мислення майбутніх педагогів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2021. Т. 1 (№ 1). С. 138–145. DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.17
10. Кушнір О. В., Решетуха Т. В. Технології навчання ідентифікації фейків у курсі «Інфомедійна грамотність». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2022. № 1. С. 154–164. DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.14
11. Решетуха Т. В., Кушнір О. В. Інфографіка як засіб візуалізації у регіональній друкованій пресі (за матеріалами тернопільських видань). Український інформаційний простір. 2022. № 2 (10). С. 250–267. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28051

Відзнаки і нагороди
  • грамоти ТНПУ ім. В. Гнатюка (2011, 2017);
  • подяки ТНПУ ім. В. Гнатюка (2015, 2020);
  • грамота управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2019);
  • подяка міського голови (2019).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси