Барна Ірина Миколаївна

Барна Ірина Миколаївна

Кандидат географічних наук,

Доцентe-mail: birine21@gmail.com 

Профілі:
     ORCID  
     ResearcherID
     Scopus
                 Народилася в 1974р. в м.Тернополі. Після закінчення СШ № 11 м.Тернополя, у 1991 р. вступила на географічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Географія та природознавство», який закінчила з відзнакою. Впродовж 1997-2001 рр. працювала вчителем біології у СШ№15 м. Тернополя. 

У 2000-2001 рр. навчалась в магістратурі хіміко-біологічного факультету Тернопільського державного педагогічного університетуімені Володимира Гнатюка. По її закінченні отримала диплом з відзнакою та ступінь магістра біології. 

У період з 2001 р. до 2004 р. навчалась в аспірантурі при кафедрі географії України географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Науковий результат цього періоду втілився у захист в 2005 р. кандидатської дисертації за темою: «Етногеографічне дослідження регіону (на матеріалах Тернопільської області)»за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія(науковий керівник – проф., д.г.н. Заставецька О.В.) та присвоєння наукового ступеня кандидата географічних наук.

З 2005 р. працює в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка: спочатку на посаді асистента, а з 2012 р.– доцента кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін. 

За період науково-педагогічної діяльності опублікувала одноосібно та у співавторстві понад 60 наукових і науково-методичних праць, з яких 8 навчальних посібників для загальної та вищої школи, 25 наукових статей, брала участь у понад 10 всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-методичних конференціях, семінарах. Є членом Українського географічного товариства та Наукового товариства ім. Шевченка. Плідно працює як член журі на Всеукраїнській олімпіаді з екології. 

Активно реалізує соціальну ініціативу «Єднання поколінь» в рамках підписаного університетом Меморандуму про співпрацю.  

Стажування


Проходила стажування у провідних закладах вищої освіти України, зокрема при кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка (жовтень 2018- квітень 2019). Сфера наукових інтересів
:

Етнічна географія, етнічна екологія, екологічно чисте виробництво, системний аналіз якості навколишнього середовища, оцінка впливу на довкілля (ОВД).


Відзнаки

За сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, високий професіоналізм та підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів  відзначена: 
- грамотами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2011 р., 2015 р., 2018 р.); 
- грамотою Тернопільської обласної ради (2019 р.). 


За активну громадянську позицію, вагомий внесок у соціалізацію і адаптацію людей поважного віку міста Тернополя відзначена подякою міського голови (2019 р.).


Основні публікації

1. Барна І. Етнічний склад населення Тернопільської області  на початку XX ст.// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. – 2003. – № 2. – С. 12-20.

2. Барна І. Етносоціальна дійсність в контексті буття етносу/ Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Матеріали  III Всеукраїнської науково-практичної конференції – К.: ВРЛ Обрії, 2004. -С.194-195.

3. Барна І.  Етномовна ситуація в контексті етномовної ідентичності  у представників різних етнічних груп населення/ Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Вид-во Європейського університету, 2005. – С.127-129.

4. Традиційне природокористування та «химерний етнос»// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Географія. – 2008. – № 2. – С.222-225.

5. Прогнозна оцінка сучасної конфесійної структури населення Тернопільської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного  університету. Серія: Географія.– Тернопіль: СМП «Тайп», – № 1 (випуск 31). – 2012. – С.110-118.

6. Природокористування: навчальний посібник. / За редакцією д.г.н., проф., Царика Л.П. Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2015.– 398 с. (співавторка).

7. Барна І. М. Екологічно чисте виробництво. Навчальний посібник.–  Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 168 с.

8. Барна І. М. Методи аналізу і контролю природного середовища. Навчальний посібник.– Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 171 с.

9. Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування: монографія / Л. Царик Л., Барна І., Гайда Ю. та ін.; за ред. Л. Царика. Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. – 498 с. (співавторка).

10. Етнічна екологія: навчальний посібник до курсу для студентів-магістрантів заочної форми навчання спеціальності «Екологія». Частина 1. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 70 с.

11. Барна І. ОВД як механізм забезпечення екологічної безпеки // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Географія. – 2019. – № 1. – С.215-224.

12. Барна І. М. Методи вимірювання і моніторинг навколишнього середовища : навчально-методичний посібник / І. М. Барна, Н. П. Стецько. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 60 с.

13. Барна І.М. Методи аналізу і контролю природного середовища: електронний навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 50 с.

14. Barna І. The use of information and communication technologies in training ecology students / I. Barna, L. Hrytsak, H. Henseruk //  The International conference on sustainable futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020) : E3S Web of Conferences( Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 166. – P. 1-7. URL. : https://www.scopus.com

15. Барна І. Концепт оцінки впливу на довкілля через призму системного аналізу / І. М. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 15-23. 

16. Барна І. М. Методи гідроекологічних вимірювань : практикум : для студентів освітньої програми «Гідрологія» спеціальності 103 Науки про Землю галузі знань 10 Природничі науки денної та заочної форми навчання / І. М. Барна. – Тернопіль : ТНПУ, 2022. – 42 с.

17. Барна І. М. Оцінка впливу на довкілля як превентивний механізм забезпечення сталого природокористування / І. М.Барна // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 листопада 2022 року). – Полтава, 2022. – С. 210-212.

18. Барна І. Підвищення річної температури повітря як індикатор кліматичних змін на території Тернопільської області / І. Барна, О. Софінська // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. №6 (вип. 6). – С. 4-9.

19. Барна І. М. Громадськість на сторожі екологічної безпеки у процедурі оцінки впливу на довклля / І. М. Барна // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 223-225.

20. Барна І. Інструменти системного аналізу для оцінки стану водних об’єктів /  І. Барна // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 105–107.

21. Барна І. М. Міні- та мікрогідроелектростанції з позиції децентралізації загальної енергетичної системи / І. М. Барна // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 84-87

22. Барна І. Оцінка впливу на довкілля: аналіз викликів воєнного стану / І. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 233-240. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.25

23. Барна І. М. Практична реалізація принципів оцінки впливу на довкілля / І. М. Барна // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 159-163


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси