Історія формування кафедри


Кафедру географії було відкрито у 1982 році. Згодом вона стала основою майбутнього географічного факультету. Першими викладачами кафедри географії були кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Й. М. Свинко (завідувач кафедри), кандидат географічних наук, ст. викладач Р. О. Сливка та асистент О. В. Заставецька. Навчальний процес обслуговувала лаборант Л. Д. Стула.


Згодом, по мірі зростання учбового навантаження на кафедру прибували нові викладачі. У вересні 1982 р. - кандидат географічних наук, доцент Р. Д. Бойко та кандидат геолого-мінералогічних наук, ст. викладач М. Я. Сивий; у 1983 р. - кандидат географічних наук, доцент С. В. Трохимчук, кандидат сільськогосподарських наук Д. І. Ковалишин та асистент Б. І. Заставецький. Однак згодом ст. викладач Р. О. Сливка та доцент С. В. Трохимчук повернулись у свої міста (Івано-Франківськ та Львів). У вересні 1983 р. на кафедру прибули кандидат географічних наук, ст. викладач Г. Ю. Платонова і кандидат педагогічних наук, доцент І. Г. Процик, у жовтні 1984 р. обраний за конкурсом асистент М. В. Потокій, а в січні 1985 р. – асистент З. Т. Думка.


Колектив кафедри інтенсивно працював над створенням матеріальної бази: було придбано необхідні прилади й обладнання для лабораторних досліджень, навчально-польових практик, карти, атласи, технічні засоби навчання (кіно- і діапроектори, кодоскоп), закладено географічний майданчик, суттєво поповнено новими зразками геологічний музей, створено спеціалізовані навчальні кабінети – геології, загального землезнавства, фізичної географії та економічної і соціальної географії. Вибрано місця і успішно проводилися навчально-польові практики з геології, географії ґрунтів з основами ґрунтознавства, геоморфології, гідрології, метеорології, ландшафтознавства та інших дисциплін у різних районах області, а для комплексної практики з фізичної та економічної географії (ІV курс) розроблено маршрути по Карелії та Кольському півострову. 


Викладачі розгорнули науково-дослідні роботи з комплексного вивчення, раціонального використання та охорони природних ресурсів Поділля. У 1982 р. ст. викладач О. В. Заставецька захистила кандидатську дисертацію. Розпочато дослідження за госпдоговірною темою № 2/85 з науково-дослідним інститутом землеробства і тваринництва західних районів УРСР “Вивчити дешифрувальні ознаки ґрунтового покриву експериментального полігону в Іршавському районі Закарпатської області “ (науковий керівник - кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Й. М. Свинко). 


У липні 1985 року кафедру географії розділено на дві окремі кафедри: фізичної географії та економічної і соціальної географії, які спільно продовжили підготовку вчителів географії і біології, а згодом – географії і біології та географії й історії.


Кафедра фізичної географії, створена згідно наказу Міністерства освіти УРСР № 225 від 12. 07. 1985 р. і затверджена ректором інституту в такому складі:
1) Свинко Й. М. - завідувач кафедри, к. г.-м. н., доцент;
2) Бойко Р. Д.– к. г. н., доцент;
3) Ковалишин Д. І.– к. с/г. н., доцент;
4) Платонова Г. Ю.– к. г. н., ст. викладач;
5) Сивий М. Я.– к. г.-м. н., ст. викладач;6. Заставецький Богдан Іванович – асистент.


Протягом навчального року в складі кафедри відбулися незначні зміни: на початку ІІ-го півріччя звільнилася за власним бажанням ст. викладач Г. Ю. Платонова, а на її місце була обрана за конкурсом Г. В. Чернюк - кандидат географічних наук, доцент. До кінця навчального року в складі кафедри нараховувалось 6 штатних викладачів, з них: 4 доценти, 1 ст. викладач і 1 асистент. Навчальний процес обслуговувала ст. лаборант М. О. Алексієвець. 


До кінця 1986 р. асистент Б. І. Заставецький підготував кандидатську дисертацію на правах пошукувача і подав її до захисту. Кафедра розпочала науково-дослідні роботи на основі госпдоговору з Українським науково-дослідним інститутом ґрунтознавства й агрохімії ім. Соколовського за темою: “Зміна ґрунтів і ґрунтового покриву Західного Лісостепу в умовах інтенсивного землеробства” (виконавці кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Й. М. Свинко та кандидат сільськогосподарських наук, доцент Д. І. Ковалишин).


У 1986-1987 н. р. до роботи на кафедрі приступили два нові асистенти – Я. О. Мариняк і М. Р. Питуляк. Кількість викладачів кафедри досягла 8 чоловік.


13 жовтня 1989 року проведено спільне засідання кафедр фізичної та економічної географії, на якому розглянуто питання “Про виділення природничо-географічного факультету зі складу природничого факультету”. Засідання ухвалило просити ректорат і партком інституту негайно створити природничо-географічний факультет.


6 лютого 1990 р. Рада інституту розглянула питання про створення географічного факультету. Рада прийняла відповідне рішення від 6.02.1990 р. (протокол № 9), а на його підставі 23.04.1990 р. було видано наказ ректора № 17 “Про створення географічного факультету”.


У травні 1990 р. деканом географічного факультету обрано випускника Московського університету, кандидата географічних наук Л. П. Царика, який після закінчення аспірантури у 1987 році приступив до роботи на посаді викладача кафедри фізичної географії.


У 1992 році в складі географічного факультету відкрито третю кафедру – кафедру географії України. Її укомплектовано за рахунок викладачів двох уже існуючих кафедр - фізичної географії та економічної і соціальної географії.


В 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Етнокультурні традиції природокористування та оптимізація рекреаційних функцій ландшафтів Тернопільщини» ассистент кафедри М. Р. Питуляк (наук. кер. проф. В. Пащенко).


У 1999 році асистентом кафедри М. О. Алексієвець в Чернівецькому національному університеті імені Ю. Федьковича була захищена кандидатська дисертація на тему “Екологічний рух в Україні (історичний аспект)”, в цьому ж році вийшла з друку монографія цього ж автора “Екологічний рух в Україні” та монографія М. Сивого й В. Кітури «Мінерально-ресурсний потенціал Тернопільської області» .


У 2000 році відкрито четверту кафедру факультету – кафедру геоекології та методики викладання екологічних дисциплін.


У 2004 році у руслі виконання загальнокафедральної теми “Комплексні фізико-географічні дослідження природно-географічних систем (на прикладі Поділля)” асистентом Н. Б. Тарановою була захищена кандидатська дисертація на тему “Фізико-географічна зумовленість топонімії Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся” (науковий керівник проф. Й. М. Свинко), вийшла друком монографія доц. М. Я. Сивого “Мінеральні ресурси Поділля : конструктивно-географічний аналіз та синтез” . У цьому ж році проф. Й. М. Свинко отримав премію імені С.Подолинського від Тернопільської обласної ради профспілок. 


В наступному 2005 році доцентом М. Я. Сивим у Львівському університеті захищена докторська дисертація на тему “Теорія і практика конструктивно-географічного аналізу мінерально-сировинних ресурсів Подільського регіону”, а здобувачем О. В. Волік – кандидатська дисертація на тему “Палеогеографічні умови утворення травертинів Поділля” (наук. кер. проф. Й. М. Свинко).


Продовжилось видання підручників та посібників для вищої школи. Так, у 2003 році в київському видавництві “Либідь” побачив світ підручник “Геологія” для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів (автори – Й. Свинко, М. Сивий), а у 2006 році в цьому ж видавництві також з грифом Міністерства освіти і науки України вийшов з друку посібник “Геологія. Практикум” цих же авторів – перші україномовні видання з геології для студентів-географів за часи незалежності.


У 2008 році асистентом П. М. Дем’янчуком на кафедрі була завершена й захищена у Львівському університеті кандидатська дисертація на тему “Західно-Подільське горбогір’я як географічний екотон” (наук. кер. проф. Й. М.Свинко).


У 2007 році при кафедрі відкрито постійно діючу аспірантуру за спеціальністю 11.00.11-конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.


У 2008 році завідувачем кафедри призначено д.г.н., проф. М. Я. Сивого.


У 2011 р. у Львівському унверситеті імені І. Франка асистентом кафедри С. В. Гуликом захищена кандидатська дисертація на тему «Ретроспективний аналіз лучно-степових ландшафтів Західного Поділля, їх сучасний стан та напрям розвитку» (наук. кер. проф. Д. І. Ковалишин), а в 2013 році В Чернівецькому національному унверситеті імені Ю. Федьковича – кандидатська дисертація аспіранта кафедри Б. Б. Гавришка «Ретроспективний аналіз антропогенної трансформації природних геосистем Подільських Товтр» (наук. кер. проф. М.Я. Сивий ).


Що стосується кафедри економічної і соціальної географії, протягом першого року її існування обов’язки її завідувача виконував І. Г. Процик.


У 1986 році завідувачем кафедри був обраний за конкурсом старший науковий співробітник відділу теоретичних проблем економічної географії Сектору географії АН України (м. Київ), к.г.н. І. Пушкар. У подальшому він тричі переобирався на цю посаду. У 1986 р. був запрошений на роботу випускник аспірантури Сектора географії АН України І. Дітчук. Було затверджено кафедральну тему “Комплексні економіко-географічні проблеми господарського комплексу регіону (на матеріалах Тернопільської області)”. У 1989 р. на кафедру прийшов із Сектора географії АН України к.г.н. І. Рибак та вчитель СШ №19 м. Тернополя Б. Федуник. Тоді ж викладацький склад кафедри переріс у професорсько-викладацький – звання професора вперше серед географів педінституту отримав І. Процик. У 1989 р. аспірантом заочного відділення Чернівецького державного університету став М. Потокій, який вибрав тему дисертаційного дослідження “Картографування еколого-географічних проблем в АПК (на прикладі бурякоцукрового комплексу Тернопільської області)”, а здобувачем за темою “Виробничий потенціал сільського господарства регіону (на матеріалах Тернопільської області)” працював Б. Федуник. Обоє згодом захистили кандидатські дисертації, виконані під керівництвом відповідно проф. Я. Жупанського (м. Чернівці) та проф. О. Шаблія (м. Львів).


Особливе значення в навчальному процесі відігравали студентські практики з топографії (для студентів 1-го, згодом 2-го курсів) і комплексні фізико- й економіко-географічні (4 курс). Підготовка і проведення далеких практик під керівництвом Р. Бойка та М. Потокія, І. Дітчука, І. Рибака, О. Ігнатенка, З. Думки стали продуманою системою, спрямованою на вивчення зональних особливостей господарської діяльності людей, технології виробництва в різних галузях промисловості, етнокультурної специфіки різних районів країни. Маршрути практик пролягали через Північ і Центр Європейської Росії, а її опорними пунктами були Ленінград (звідки здійснювалися поїздки у Петродворець/Петергоф), Петрозаводськ (Кіжі, Кондопога, Сегежа, заповідник Ківач), Кандалакша, Апатити (Кіровськ, Хібіни) Мончегорськ, Оленегорськ, Мурманськ, Архангельськ, Ярославль, Вологда, Череповець, Кострома тощо. З другої половини 1990-х років було освоєно внутрішньодержавні маршрути, що проходять через Вінницю, Умань, Каховку, Асканію-Нову, Генічеськ (Арабатська Стрілка, Сиваш), Феодосію, Південний берег Криму, Севастополь, Сімферополь, Миколаїв, Херсон, Одесу. 


У 1992 р. викладацький склад кафедри був реорганізований: на новостворену кафедру географії України перейшли О. Заставецька, Б. Федуник, а також випускник географічного факультету І. Костецький, який певний час був асистентом кафедри. З 1992 р. ректорат педінституту надав можливість кафедрі самостійно готувати фахівців вищої кваліфікації. Була відкрита очна аспірантура при кафедрі, до якої вступали кращі випускники географічного факультету. Аспірантську підготовку під керівництвом завідувача кафедри доцента, а згодом професора І. Пушкара пройшли С. Гунько, О. Садовник, А. Кошіль, Б. Заблоцький, Т. Заставецький, Н. Флінта. Майже всі вони підготували кандидатські дисертації і успішно їх захистили на спеціалізованих радах Києва (Інститут географії НАН України), Львова (Львівський національний університет) та Чернівців (Чернівецький національний університет).


З 2003 р. працює на кафедрі к.п.н., доцент О.М. Варакута. З 2000 по 2005 р. деканом географічного факультету працював доц. О.П. Садовник, а в 1990-1996 рр. – заст. декана ас. І.Л. Дітчук. З 2007 по 2014 рр. деканом факультету був співробітник кафедри – доцент Б. В. Заблоцький.


У 2013 році в Львівському університеті було захищено кандидатську дисертацію аспірантом кафедри О. І. Пушкарем на тему “Сучасна територіальна організація закладів охорони здоров’я Тернопільської області та питання її вдосконалення”.


На початку вересня 2013 р. за рахунок об’єднання кафедр фізичної та економічної і соціальної географії було створено кафедру географії та методики її навчання, а завідувачем її призначено д.г.н., проф. М.Я. Сивого.

Кафедра географії та методики її навчання

У 2014 році доц. Л. Б. Заставецька захистила в спеціалізованій раді Львівського університету імені Івана Франка докторську дисертацію на тему «Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України”, в цьому ж році побачила світ її однойменна монографія.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси