Історія географічного факультету ТНПУПонад 30 років співробітники географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету наполегливо працюють з метою утвердження на теренах Західного Поділля осередку географічної науки та  над  розробкою відповідних навчальних стратегій. За вказаний часовий період факультет зумів утвердитися на географічній мапі України як центр підготовки фахівців географічного, екологічного та туризмологічного спрямування, а також науковий центр за низкою актуальних напрямків досліджень в сфері конструктивної, суспільної географії, геоекології та туризмознавства.  

Історія формування сучасного географічного факультету в Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка була започаткована ще в 1940 р., коли в структурі Кременецького учительського інституту не довгий час функціонувало природничо-географічне відділення. Його організаторами і першими викладачами були: І.В. Цись – декан відділення, Б.М. Іванов – завідувач кафедри фізичної географії і викладач фізико-географічних дисциплін та Т.С. Ніколаєва – викладач економічної географії. 

Після Другої світової війни підготовка географів в Кременецькому учительському інституті була припинена в 1950 р. і впродовж 1951-1981 рр. викладалися лише окремі дисципліни географічного спрямування («Загальне землезнавство», «Геологія», «Економічна географія СРСР та зарубіжних країн»). Ідею відродження підготовки за даним напрямком активно популяризував Й.М. Свинко, який переїхав з Кременця до Тернополя разом з передислокацією інституту і виношував ідею формування окремого географічного факультету.

Лише у 1981 р., після більш як тридцятирічної перерви, в Тернопільському педагогічному інституті було відновлено набір студентів на спеціальність «Географія і біологія». Організаційно це стало можливим завдяки суттєвому збільшенню площі навчальних приміщень в інституті із введенням у дію головного навчального корпусу. З 1982 р. здійснено набір перших студентів, які представляли насамперед Тернопільську, а також Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Волинську, Хмельницьку та Черкаську області. Цього ж року було створено кафедру географії, котру очолив канд. геол.-мінер. наук Й.М. Свинко. У 1985 р. кафедра була поділена на дві: кафедру фізичної географії та кафедру економічної і соціальної географії, яку очолив к.г.н., доц. Пушкар І.М (нетривалий термін кафедру очолював к. пед. н., доц. Процик І.М.). До 1990-го року було створено матеріальну базу для забезпечення навчального процесу шляхом накопичення необхідних приладів і обладнання для лабораторних досліджень, навчально-польових практик, підготовки друкованої продукції, обладнано спеціалізовані кабінети – геології, загального землезнавства, фізичної географії та економічної і соціальної географії, закладне підвалини формування професорсько-викладацького колективу з випускників спеціальностей Львівського, Київського, Чернівецького, Московського державних університетів.

З приходом на посаду ректора Володимира Петровича Кравця, в 1990 р. він одним з перших своїх кроків підтримав ініціативу групи викладачів-географів та біологів щодо створення географічного факультету. Таким чином розпочалася новітня історія географічного факультету.

6 лютого 1990 р. Вчена рада Тернопільського педагогічного інституту, відгукнувшись на неодноразові звернення громадської ініціативної групи викладачів природничого факультету до керівництва навчального закладу щодо доцільності створення окремого географічного факультету, а також врахувавши висновки спеціально створеної ректоратом комісії з цього питання, прийняла рішення про організацію такого факультету. На цій підставі 23 квітня 1990 р. було видано наказ ректора «Про створення географічного факультету», згідно з яким новий факультет мав розпочати офіційний відлік своєї діяльності 1 червня 1990 р.

З метою впорядкування процедурно-організаційних моментів, на першому засіданні ради географічного факультету було обрано його декана. Ця рада факультету проходила у розширеному складі. До неї, крім усіх викладачів двох географічних кафедр, увійшли окремі представники суміжних із географією природничого та історичного напрямків підготовки (у цей час на факультеті, крім підготовки спеціалістів з традиційної спеціальності «Географія і біологія» та експериментальної «Географія і природознавство», започатковувався новий напрям «Географія та історія»), а також представники від студентського колективу майбутніх географів. Першим деканом географічного факультету на альтернативній основі було обрано к. геог. н. Л.П. Царика. Заступником декана було призначено викладача І.Л. Дітчука. 

Перші роки функціонування факультету були пов’язані з пошуком оптимального поєднання спеціальностей, які б забезпечили формування достатнього контингенту студентів та формуванням навчально-наукових підрозділів. Так, у 1992 р. було припинено набір студентів на спеціальність «Географія і природознавство», впродовж трьох років (в 1990-1992 рр.) здійснювався набір на спеціальність «Географія та історія», у 1993 р. був започаткований набір на спеціальність «Географія та екологія» як своєрідна альтернатива спеціальності «Географія і біологія», за якою було призупинено набір (відновлено в 1995 р.). У 1996 р. на факультеті відкрито заочне відділення за напрямком підготовки «Географія».

90-і роки ХХ ст. можна назвати роками інституційної розбудови факультету. У 1992 р. було створено третю у закладах вищої освіти України кафедру географії України, яку очолив к. геог. н., доц. Заставецький Б.І. Колектив кафедри активно працював на розробкою нових програм з фізичної та соціально-економічної географії України, географічного краєзнавства, спецкурсів з галузевих географічних дисциплін. У 1993 р. створено геостаціонар у с. Дзвенигород Борщівського району для проходження студентами польових навчальних практик. У тому ж році відкрито науково-дослідну лабораторію «Моделювання еколого-географічних систем», яку очолив доц. Царик Л.П.

Ліцензувавши нову спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у 1993 році було здійснено перший набір студентів за вказаним профілем. Одночасно при кафедрі географії України і краєзнавства створено секцію геоекології для координації навчально-методичної роботи даної спеціальності. У 1997 р. на факультеті акредитовано бакалаврат спеціальності і ліцензовано підготовку спеціаліста «Екології». У 1998 р. акредитовано освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліста» і ліцензовано магістратуру за спеціальністю «Екології».

Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. географічний факультет працює над утвердженням себе як наукового центру. У 1998 р. доц. О.В. Заставецькою захищено першу на факультеті докторську дисертацію з проблем комплексного соціально-економічного розвитку території. Того ж року починає виходити періодичне фахове видання «Наукові записки ТДПУ. Серія: географія», яке зразу ж завоював всеукраїнську популярність як серед молодих науковців, так і серед знаних географів України. У 2000 р. створено кафедру геоекології та методики викладання екологічних дисциплін, яку очолив за сумісництвом декан факультету, доц. Царик Л.П. Таким чином, початок нового тисячоліття можна вважати офіційним періодом завершення структурної розбудови географічного факультету, оскільки функціонувало чотири кафедри, геостаціонар, дві науково-дослідні лабораторії, навчальна лабораторія, акредитовані дві спеціальності факультету – «Географія» і «Екологія», два спеціалізовані фахових видання з географії та історії української географії. За десять років діяльності 10 працівників факультету захистили кандидатські (Б.Я. Федуник, М.В. Потокій, Я.О. Мариняк, М.Р. Питуляк, О.П. Садовник, Н.П. Стецько, І.Ю. Чеболда, А.Б. Кошіль, А.В. Кузишин, М.О. Алексіївець), одну докторську дисертацію (О.В. Заставецька), четверо доцентів (І.Г. Процик, Й.М. Свинко, І.М. Пушкар, Д.І. Ковалишин) та доктор географічних наук (О.В. Заставецька) отримали звання професорів, двоє (Й.М. Свинко, Л.П. Царик) обрані членами-кореспондентами Української екологічної Академії наук. 

Впродовж цього часу було організовано та проведено низку міжнародних та всеукраїнських форумів та конференцій. Найважливішими з яких були:

 • Регіональна науково-практична конференція «Природа, населення і господарство Тернопільської області» (березень 1993 р.);

 • Регіональна науково-практична конференція «Екологічна ситуація у Тернопільській області: проблеми та перспектива» (травень 1994 р., спільно з Управлінням охорони навколишнього середовища у Тернопільській області);

 •  Всеукраїнська наукова конференція «Історія української географії та картографії», присвячена 95-річчю від дня народження В. Кубійовича (грудень 1995 р.);

 • Національна наукова конференція присвячена 150-річчю видатного українського вченого-природодослідника Івана Верхратського (квітень 1996 р.);

 •  Всеукраїнський науково-практичний семінар з питань змісту та методичного забезпечення викладання географічних українознавчих дисциплін у вищій школі (грудень 1997 р.);

 •  Перший міжнародний семінар з теорії і практики регіонального географічного краєзнавства (жовтень 1999 р.);

 • Перша міжнародна конференція «Еколого-географічні дослідження в сучасній географічній науці» (жовтень 1999 р., спільно з Ойцовським національним парком (Польща) і Держуправлінням з екобезпеки у Тернопільській області);

 •  Друга всеукраїнська наукова конференція «Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи» (листопад 2000 р.);

 •  Всеукраїнська студентсько-аспірантська наукова конференція «Сучасний стан та перспектив розвитку досліджень з географічних дисциплін та картографії в Україні» (грудень 2000 р.).

Період 2000-2006 рр. можна вважати етапом змістовних перебудов і трансформацій навчальних планів, ліцензування нових спеціальностей, продуктивної підготовки кадрів вищої кваліфікації. Зокрема, за цей період викладачами і аспірантами кафедр захищено одну докторську (М.Я. Сивим) та ще 8 кандидатських робіт (Л.Р. Грицак, І.М. Барною, Б.В. Заблоцьким, Т.Б. Заставецьким, Н.Б. Тарановою, Н.І. Флінтою, П.Л. Цариком, Л.В. Янковською). 

У 2003 р. ліцензовано та розпочато набір на третю спеціальність географічного факультету – «Туризм». Профільною у підготовці фахівців цього напряму підготовки стає кафедра географії України, яка набуває нової назви «географії України і туризму».

2004 р. було розроблено нові навчальні плани однопрофільної спеціальності «Географія». У 2005 році у черговий раз акредитовано за четвертим рівнем спеціальності «Географія» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». 

З ініціативи кафедр та факультету продовжувались організовуватись заходи конференційного характеру: 

 • Всеукраїнська конференція «Українське географічне краєзнавство: наукові засади, історія, постаті» (листопад 2001 р., разом із Академією педагогічних наук України, Житомирським науково-краєзнавчим товариством дослідників Волині, Асоціацією вчителів географії України, газетою «Краєзнавство. Географія. Туризм»);

 • Всеукраїнську конференцію «Географічна наука і освіта в Україні: погляд у ХХІ століття» (жовтень 2002 р., разом з Інститутом географії НАН України, Фондом Олександра Смакули);

 • Другий Всеукраїнський семінар з теорії і практики регіонального географічного краєзнавства (грудень 2002 р., разом із Географічною комісією НТШ);

 • Другу Міжнародну конференцію «Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика» (травень 2004 р., разом з Ойцовським національним парком, Польща);

 • Всеукраїнську конференцію «Регіональні суспільно-географічні дослідження: стан, проблеми, перспективи», присвячену 20-річчю кафедри економічної і соціальної географії ТНПУ ім. В. Гнатюка (жовтень 2005 р., разом з Інститутом географії НАН України);

 • Регіональну науково-практичну конференцію, присвячену 90-літньому ювілею академіка Максима Паламарчука (листопад 2006 р.).

У 2006 році деканом факультету обрано к. геог. н., доц. Садовника О.П., заступником декана – к. геог. н. Заблоцького Б.В., який у 2007 році став деканом географічного факультету. У цьому ж році заступником декана обрано к. геог. н. Дем’янчука П.М. 

Упродовж 2007-2014 рр. проводилася значна робота із вдосконалення форм та змісту підготовки студентів. Відповідно до вимог кредитно-трансферної системи навчання та нових державних стандартів вищої освіти модернізовано навчальні плани усіх спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів. На основі розроблених викладачами спецкурсів і спецсемінарів збільшено варіативну складову підготовки студентів. З метою розширення кваліфікацій випускників, за умови запровадження однопрофільного навчання, для спеціалістів-географів введені додаткові спеціалізації: «природознавство», «основи екології», «основи біології», «краєзнавчо-туристична робота в школі». За рахунок зменшення аудиторного навантаження розширено години самостійної роботи студентів, посилено індивідуальну роботу викладачів із студентами, розширено обсяги практичної підготовки. Виробничі і маршрутні практики проводилися в різних регіонах України (Карпати, Закарпаття, Придністров’я, Полісся, Придніпров’я, узбережжя Азовського та Чорного морів, Гірський Крим). Організовуються навчальні екскурсії територією України та Європи.

У цей період на факультеті активно розвивалася спеціальність «Туризм». У 2009 р. проведено акредитацію магістра туризму. У 2013 р. розпочато набір бакалаврів туризму на заочну форму навчання, а в 2014 р. започатковано додатковий набір на бакалавратуру молодших спеціалістів, у 2013 р. на факультеті розпочато заочну підготовку спеціалістів туризму.

Завдяки активному набору абітурієнтів на всі три спеціальності чисельність студентів факультету стрімко збільшилася. Свого максимуму вона досягла у 2009 році (934 особи, у тому числі 737 денної та 197 заочної форми навчання). Таким чином, частка студентів географічного факультету в структурі університету склала 13 %, а за їх кількістю факультет посів друге місце в Тернопільському національному педагогічному університеті.

Зростає і чисельність викладачів. У 2009 році їх кількість досягає максимуму (42 особи). При цьому, зростання викладацького колективу відбувається за рахунок власних вихованців. Упродовж 2007-2014 рр. молодими викладачами факультету захищено 12 кандидатських дисертацій (Л.Б. Альтгайм, О.В. Волік, Б.Б. Гавришок, С.В. Гулик, П.М. Дем’янчук К.Д. Дударчук, Л.Б. Заставецька, Н.О. Лісова, С.Р. Новицька, І.В. Поплавська, Б.Т. Пушкар, О.І. Пушкар). Частка викладачів факультету із науковим ступенем перевищила 80 %.

Завдяки значному зростанню чисельності студентів збільшено кількість навчальних приміщень факультету (обладнано два комп’ютерних класи, чотири лекційні аудиторії, три спеціалізовані кабінети та три наукові лабораторії (моделювання еколого-географічних систем, географо-краєзнавчих досліджень, інноваційних технологій в географії), для проведення навчально-польових практик активно використовується географічний стаціонар, в навчальному процесі використовуються колекційні фонди геологічного музею.

Для повноцінної реалізації виховної функції викладачами географічного створено фахові клуби: екологічний, спелеологічний, спортивного туризму, краєзнавчий, КВК, інформаційно-публіцистичний. Під керівництвом кураторів академічних груп студенти факультету брали активну участь у житті університету та заходах, що проводилися на географічному факультеті: посвята першого курсу, свято екватора, святкування дня Географічного факультету.

Активна навчально-виховна діяльність колективу факультету сприяла високим показникам навчальних досягнень, наукових та творчих здобутків. Упродовж всієї новітньої історії факультету студенти факультету неодноразово ставали призерами другого етапу Всеукраїнських конкурсів наукових робіт з географії (Гавришок Б., Кравчук Г., Задворний С.), екології (Гінзула М. – тричі), економіки природокористування і охорони навколишнього середовища (Миць Б., Боднар А.), туризму (Мокра А.), а також призерами  другого етапу Всеукраїнських  олімпіад з географії (Щавінський В., Кавецький І., Мандзюк П., Касіяник І., Заставецька Л., Поселюжна Л. –  двічі, Шеремета О, Бондар Л., Марціяш К., Глинський О., Фурда Н., Павлюк О., Жайворонко Н.), екології (Бронецький Р.), економіки природокористування (Гінзула М.) і туризму (Усова О.). 

2013 р. відзначився структурними змінами на факультеті. У зв’язку із необхідністю виконання розширених функцій випускової кафедри відбулось об’єднання кафедр фізичної географії та економічної і соціальної географії у єдину кафедру географії та методики її навчання. Завідувачем кафедри обрано д. геог. н., проф. Сивого М.Я. 

До цього часу факультет утвердився як центр історико-географічних, краєзнавчих та еколого-географічних досліджень. І далі активно проводились конференційні заходи:

З середини другого десятиріччя ХХІ ст. факультет зіткнувся з низкою нових викликів, які торкнулися всіх закладів вищої освіти України, а також певних змін в складі професорсько-викладацького складу. Суттєве скорочення контингенту студентів відобразилося на всіх факультетах Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та було викликано як демографічним проблемами (скорочення числа осіб відповідного віку, які могли б вступати до навчальних закладів), так і економічними факторами (затяжна економічна криза, невпевненість в майбутньому та низька капіталізація доходів населення стали перепоною для популяризації небюджетної форми навчання; водночас державна підтримка освітньої діяльності суттєво зменшилась, до чого населення території, з якої формується контингент студентів факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка, було фінансово та й морально неготовим). 

Також факультет втратив кілька своїх провідних фахівців, які раптово залишили факультетські аудиторії  (проф. Пушкар І.М., проф. Заставецька О.В., викл. Дітчук І.Л., доц. Садовник О.П.), але зуміли знайти своє продовження в своїх учнях та послідовниках. 

Але тим не менше в цей час факультет продовжує позиціонувати себе як центр географічної, екологічної, туризмологічної освіти, здійснюючи розмаїту та багатовекторну діяльність. З 2014 р. деканом факультету обрано доц., к. геог .н А.В. Кузишина (заступники декана – 2014-2018 рр. – доц., к. геог. н. Флінта Н.І., з 2018 р. – к. геог. н. Задворний С.І.).

Кожна з діючих кафедр утвердилась в статусі випускової, що вимагало чинне законодавство про вищу освіту. 

Важливим елементом розвитку факультету останнього десятиріччя є участь викладачів факультету у підготовці шкільних і вузівських підручників, підготовці і захисті кандидатських дисертацій та суттєва активізація міжнародних зв’язків, що забезпечило можливість доступу до передових європейських освітніх та наукових ідей. 

Піонерною в напрямку міжнародних зав’язків варто вважати співпрацю з Ойцовським національним парком (Польща), започатковану проф. Цариком Л.П. в перше десятиліття ХХІ ст. На сучасному етапі активна діяльність доц. А.В. Кузишина стала основною співпраці з Академічним товариством ім. Міхала Балудянського (Словаччина), Економічним університетом в Катовіцах (Польща). Завдяки цим діям майже половина науково-педагогічних працівників факультету пройшли закордонне стажування на базі словацьких закладів вищої освіти, а також започаткували низку дієвих проектів та спільних публікацій в науковій царині. Стараннями викладачів кафедри географії України і туризму викл. Рудакевича І.Р. та доц. Заставецького Т.Б. було здійснено грантові студентські поїздки за підтримки компанії DAAD до Німеччини. Доц. Чеболда І.Ю., викл. Каплун І.Г., доц. Кузишин А.В. були учасниками міжнародного німецько-українського грантового проекту «Громадська ініціатива заради здорового довкілля в західній Україні». Також ведеться активна публікаційна активність в закордонних та вітчизняних виданнях, які індексуються в провідних наукометричних базах (Web of Science, Scopus, Index Copernicus  тощо). 

Творчі групи викладачів факультету долучились до участі у всеукраїнських конкурсах програм для підготовки шкільних і вузівських підручників з грифом МОН України. Так, професори Свинко Й.М. і Сивий М.Я. підготовили навчальний підручник з геології з елементами палеонтології, який вперше був опублікований у  1995   році, підручник з геології (2003), лабораторний практикум із геології з основами палеонтології (1997, 2006);  проф. Заставецька О.В., викладачі Дітчук І.Л.,  Бойко В.М. підготовили підручники з фізичної географії України (2011); проф. Царик Л.П., доц. Царик П.Л., к. геогр. н. Вітенко І.М. підготовили підручники з екології для учнів 11 класів профільного і академічного рівнів (2010, 2011).

Важливим критерієм формування наукових шкіл географічного факультету є функціонування аспірантури, підготовка  і захист кандидатських дисертацій під науковим керівництвом професорів факультету. Матеріали результативності аспірантури наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Результативність аспірантури та участь науково-педагогічних працівників географічного факультету у спеціалізованих вчених радах

№ з/п

Кількість захищених кандидатських дисертацій

Науковий керівник

Членство у спеціалізованих вчених радах

1

17

проф. Заставецька О.В.

ЛНУ, ЧНУ

2

10

проф. Царик Л.П.

ЛНУ, КНУ, ТНПУ, Сх.-ЄНУ

3

8

проф. Пушкар І.М.


4

3

проф. Свинко Й.М.


5

2

проф. Сивий М.Я.


6

1

проф. Ковалишин Д.І.


7

1

доц. Мариняк Я.О.


8

1

доц. Заставецький Б.І.

ЛНУ

9


проф. Заставецька Л.Б.

ЛНУ

10

-

-

доц. Кузишин А.В., ЧНУ

11

-

-

доц. Питуляк М.В., ЧНУ


Продовжувалась робота факультетської громади як конференційного центру. Поряд з традиційними тематиками з’являються нові, розширюється і коло партнерських закладів вищої освіти та громадських організацій, які підтримують наукові комунікації такого штибу. Від 2015 р. відбулась низка наступних знакових наукових форумів:

 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університеті імені В. Гнатюка «Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика» (травень 2015 р.);

 • Третя міжнародна науково-практична конференція «Подільські читання: унікальні об’єкти природи і суспільної сфери Поділля; регіональні особливості інтеграції економічних і соціальних напрямків їх розвитку як умова ефективного збереження» (листопад 2016 р.);

 • Перша Всеукраїнська заочна науково-практична конференція молодих вчених «Туризм сучасності: проблеми та перспективи» (травень 2017 р.);

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан проблеми та перспективи географічної науки в Україні» (квітень 2018 р.);

 •  Четверта міжнародна науково-практична конференція «Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика» (жовтень 2018 р.);

 • Міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, екологічної, туризмологічної науки» (травень 2019 р.);

 • Першу міжнародна науково-практична конференція «Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики» (травень 2019 р.);

 • Друга міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, екологічної, туризмологічної науки» (жовтень 2020 р.);

Із впровадженням положень Закону про вищу освіту щодо обов’язкового рейтингування науково-педагогічних працівників, викладачі факультету забезпечили своєю працею лідируючі позиції в межах університету і географічному факультету, які регулярно входили за весь період рейтингування (2015-2020 рр.) в трійку лідерів (в розрізі 10 факультетів, які діють в університеті) або кращу п’ятнадцятку кафедр (в загальному рейтингу 39-ти таких підрозділів в університеті). 

Ще одним підтвердженням формування географічного факультету як науково-освітнього підрозділу можна вважати активізацію наукової періодики як сучасного апробаційного майданчику наукових вишукувань працівників та студентів факультету. З 1999 р. на базі факультету виходить фахове видання «Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія» (Головний редактор – Царик Л.П., відповідальний секретар – Царик П.Л.); в 2020 р. це фахове видання було проатестоване з попаданням в презентативну категорію «Б». В 2000 р. було започатковано всеукраїнське видання «Історія української географії» (Головний редактор – Заставецька Л.Б., відповідальний секретар – Заставецький Т.Б.). З 2018 р. для представлення наукового доробку магістрантів факультету видається щорічник «Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка» (Головний редактор – Кузишин А.В., відповідальний секретар – Задворний С.І.). З метою популяризації краєзнавчих досліджень в 2017 р. започатковано щорічне видання «Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства» (Головний редактор – Царик Л.П., відповідальний секретар – Царик П.Л.) В 2016 р. факультет виступив ініціатором проведення шорічних міжфакультетських навчально-методичних семінарів щодо ролі та вдосконалення практичної підготовки, за результатами яких регулярно виходять щорічні збірники (Відповідальний редактор – Кузишин А.В.).

Географічний факультет є базовим для функціонування загальноуніверситетських наукових центрів – Центру євроінтеграційних студій і комунікацій (керівник – доц. Кузишин А.В.) на Центру екологічних інновацій (керівник – проф. Царик Л.П.).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси