Царик Любомир Петрович

Царик Любомир Петрович

Доктор географічних наук

професор


завідувач кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплінe-mail: tsarykl55@gmail.comПрофілі:   
     ORCID
     ResearcherID
     Scopus


Народився 28 листопада 1955 року в с. Порохова Бучацького району Тернопільської області. У 1970 році з відзнакою закінчив Базарську восьмирічну школу Чортківського району, після чого навчався у Львівському електротехнікумі зв’язку. Впродовж 1974 -1976 рр. проходив військову службу. З 1977 по 1982 роки – студент географічного факультету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова. З 1982-1985 роки – аспірант кафедри економічної та соціальної географії Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова.


З 1987 року працював на посаді викладача природничого факультету Тернопільського державного педагогічного інституту (ТДПІ). 14 грудня 1988 року на Вченій раді Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економіко-географічні аспекти вдосконалення територіального управління господарством (на матеріалах Північного економічного району)». З 1988 року - старший викладач кафедри фізичної географії ТДПІ.


Був одним з ініціаторів створення у 1990 році географічного факультету, обраний першим його деканом. З 1992 року - доцент кафедри фізичної географії. У 1995 році обраний деканом географічного факультету на другий термін. З 1993 по 2000 рік - доцент кафедри географії України і краєзнавства ТДПІ. У 2000 році обраний деканом географічного факультету на третій термін. З 2006 року – обраний на посаду професора кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка. У 2009 році обраний на посаду завідувача кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка.


У лютому 2010 року захистив докторську дисертацію на тему: «Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація)» за спеціальністю 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Вчене звання професора кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін отримав 01.07. 2011 року.


Очолює науково-дослідну лабораторію (НДЛ) «Моделювання еколого-географічних систем», в рамках роботи якої підготовлені і захищені 11 кандидатських дисертацій та 1 докторська. За час керівництва НДЛ виконано 6 держбюджетних та 7 госпдоговірних проєктів, серед яких: обґрунтування схеми Галицько-Слобожанської сполучної території Екомережі України (2009), Розробка екологічного паспорта м. Тернополя (2012), Проект організації території НПП «Кременецькі гори» (2015), Проект організації території РЛП «Загребелля» (2017), Проект організації території природного заповідника «Медобори» (2019) тощо. Із 2018 року очолює Науковий центр екологічних інновацій (НЦЕІ) при Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка.


Почесний член Українського географічного товариства (УГТ), голова Тернопільського осередку УГТ, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ), голова Еколого-географічної комісії Тернопільського осередку НТШ,  член науково-технічної ради природного заповідника «Медобори», науково-технічної ради НПП «Дністровський каньйон», науково-технічної ради НПП «Кременецькі гори»,  громадської ради при Управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА, член громадських організацій – «Екоальянс» і Тернопільський міський відокремлений підрозділ НЕЦУ.


Головний редактор фахового видання «Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: географія». Член спеціалізованої вченої ради Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк).


Сфера наукових інтересів

Охоплюють широке коло питань конструктивно-географічного, геоекологічного, природоохоронного та екоосвітнього спрямувань. Пріоритетними напрямками наукових досліджень є збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, заповідна справа, формування екомереж, оптимізація природокористування, оцінка впливу на довкілля (ОВД), екологічна освіта.


Викладає навчальні предмети

При підготовці бакалаврів: Вступ до фаху, Заповідна справа, Соціоекологія, Ландшафтна екологія.

При підготовці магістрів: Стратегія сталого розвитку, Наукові засади формування екомереж, Конструктивна географія, Екологічна географія.


Відзнаки

У 2003 і 2006 роках нагороджений Почесною грамотою МОН України, у 2005 році - знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України, у 2015 році – нагрудним знаком «За наукові і освітні досягнення» МОН України. У 2018 році відзначений почесною грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України. У 2109 році почесною грамотою МОН України.


Основні публікації

Автор понад 380 наукових та науково-методичних праць, з них 13 монографій, 18 навчальних посібників для вищої школи, 3-х підручників з екології для 10, 11 класів профільного і академічного рівнів ЗОШ (у співавторстві), 3-х навчальних програм з екології для учнів ЗОШ, статей у міжнародних та фахових виданнях, матеріалах наукових конференцій, енциклопедіях тощо.

1. Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування. Монографія. За ред. проф. Царика Л.П.  Тернопіль: науково-видавничий відділ ТНПУ, 2016.  498 с.

2. Байрак О.М., Царик Л.П. та ін. Національний природний парк «Кременецькі гори»: сучасний стан та перспективи збереження, відтворення, використання природних комплексів та історико-культурних традицій: монографія// Київ: ТВО «ВТО Типографія від А до Я», 2017.  272 с. (С.60-133)

3. Бакало О., Царик Л., Царик П. Трансформація геоекологічних процесів басейну річки Джурин. Монографія. Тернопіль: СМП «ТАЙП», 2018.  128 с.

4. Царик Л.П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика. Тернопіль: Навчальна книга – «Богдан», 2006.  256 с.

5. Царик Л.П. Географічні засади формування і розвитку природоохоронних систем Поділля: концептуальні підходи, практична реалізація.  Тернопіль: Підручники і посібники, 2009.  320 с.

6. Царик Л.П., Царик П.Л.. Регіональний ландшафтний парк «Загребелля» у системі рекреаційного і заповідного природокористування. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ імені В.Гнатюка, 2013  86 с.

7. Царик Л.П., Царик П.Л., Кузик І.Р. Природокористування та охорона природи у басейнах малих річок. Монографія.  Тернопіль: науково-видавничий відділ ТНПУ, 2019.  104 с.

8. Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М. Екологія. 10-й клас. Профільний рівень. Київ: Лібра, 2010.  240 с.

9. Царик Л.П.. Царик П.Л., Вітенко І.М.  Екологія. 11-й клас. Рівень стандарту, академічний  рівень.  Київ: Лібра, 2011. – 96 с.

10.  Царик Л.П. Заповідна справа. Навчальний посібник. Тернопіль: СМП «Тайп», 2013.  256 с.

11.       Природокористування. Навчальний посібник. За ред. проф. Царика Л.П. Тернопіль СМП «Тайп», 2015 – 398 с.

12. Прикладна екологія. Навчальний посібник. За ред.. проф. Царика Л.П.  Ч.1. Біоекологічний і геоекологічний виміри . Тернопіль: СМП «Тайп», 2017. – 210 с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси