Заставецький Тарас Богданович
zastavetskyy-foto

Кандидат географічних наук

Доцент


e-mail
: zast@ukr.net 


Профілі:
       
     Google Scholar
     ORCID

     ResearcherIDНародився 25 вересня 1979 року в с.Яструбово Козівського району Тернопільської області.  У 1996 році закінчив Тернопільську ЗОШ № 22. У цьому ж році поступив на географічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю "Географія і біологія". Впродовж 2000-2001 рр. виконував обов’язки старшого лаборанта кафедри географії України.  

У 2001 року вступив до аспірантури при Тернопільському державному педагогічному університеті. 

В березні 2004 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистив кандидатську дисертацію на тему: «Регіональна система міських поселень: структура і особливості функціонування у період трансформації суспільства (на матеріалах Хмельницької області)». 

З квітня 2004 року викладає географічні дисципліни в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. 

Працював технічним редактором всеукраїнського часопису «Історія української географії», що виходив двічі на рік при кафедрі географії України і туризму ТНПУ ім. В. Гнатюка (2000-2019 рр., 38 випусків), був членом редколегії цього ж часопису. 

Автор і співавтор близько 100 наукових робіт.  Навчальні дисципліни  


Туристичне країнознавство

Географія туризму

Основи суспільної географії

Картографія з основами топографії

Картографічне забезпечення управління територіями

Інноваційні технології в туризмі

Комп’ютерні технології в туризмі

Бази даних в туризмі

Європейський туристичний регіон

Геоінформаційні технології в географії

Географія країн Європейського Союзу

Географія світових та глобальних міст

Географія глобальних проблем людстваЕлектронні курси на платформі MOODLE 


Туристичне країнознавство – 

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2419


Географія туризму –

 https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2417


Основи суспільної географії –

 https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=3807


Інноваційні технології в туризмі – 

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2940


Європейський туристичний регіон – 

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2869


Геоінформаційні технології в географії – 

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2418


Бази даних в туризмі –

 https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2867


Географія країн Європейського Союзу – 

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=3632


Сфера наукових інтересів

Демографічні та урбаністичні процеси в Україні, географія населення, економічна та соціальна географія, розвиток туризму у країнах світу, «похмурий туризм», геоурбаністика, інформаційні технології в географії і туризмі.Основні публікації

Статті WoS та  SCOPUS


 1. Zastavetska L.B., Zastavetskyi T.B.,  Dudarchuk K.D., Zablotskyi B.V. Social and geographical aspects of development of urbanization process in Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology.  № 28 (1). 2018. P.529-536 (in English) (Web of Science) 

 2. Zastavetska L. B., Kotsan N. N., Kotsan R.I., Zastavetskyi T. B., Dudarchuk K. D. Social and geographical features of the formation of the modern labour market of Ternopil region. Journal of Geology, Geography and Geoecology. № 28 (3). 2019. P.618-625 (in English) (Web of Science) 

 3. Zastavetska L. , Zastavetskyi, T., Dudarchuk, K., & Illiash, I. (2021). The use of SMART technologies in censuses: world experience and prospects for Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(1), 201-208. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112118  (Web of Science) 

 4. Taranova, N.B., Zastavetska L. B. , Zastavetskyi, T.B., Pytuliak, M.R., Pytuliak, M.V. (2021). Analysis of climate changes on the Ternopil plateau in 1961-1993 basing on the average annual data. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (6), 7-17. (Web of Science) https://www.ujecology.com/articles/analysis-of-climate-changes-on-the-ternopil-plateau-in-19611993-basing-on-the-average-annual-data-83141.html 


Статті у фахових виданнях України


 1. Заставецький Т.Б. Міські поселення як центри нових територіальних громад у аграрному регіоні // Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія. - Тернопіль. - №1. – 2017. – С. 62-67

 2. Zastavetska Lesia, Zastavetsky Taras, Dudarchuk Kateryna,  Filjuk Svitlana, Smochko Natalia. Historical and Social Aspects of the Urbanization Process in Ukraine. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія . Том 1. №48. 2018. С.37-45 (in English) 

 3. Особливості лісів і лісокористування на території ДП «Тернопільський лісгосп» / М. Питуляк, М. Питуляк, Л. Заставецька [та ін.]. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія.  Тернопіль : Тайп, 2021.  № 1.  С. 194–203. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20201  


Статті у зарубіжних виданнях


 1. Заставецька Л.Б., Заставецький Т.Б. The demographic Situation in Ukraine: Analysis of Key Indicators // The Genesis of Genius: International scientific periodical journal for economists and jurists. - Geneva, Switzerland, July, 2017. - №8. – P.24-26.

 2. Kutshabski A., Zastavetska L., Zastavetskiy T. The reform of administratve division in Ukraine: Problems of territorial communites' formation. Journal of Geography, Politics and Society. – Vol.7(2). Gdansk, 2017. P.87-98. 

 3. Zastavetskyi T. B. Decentralization reform: a european experience ofdecentralization reform: a european experience oflocal government for Ukraine / L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi,  N. B. Taranova // Modern Scientific Researches. – 2021. – Issue №15, part 2. – P. 131–138. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23184   

 4. The ways to optimize rural territories in Ukraine in conditions of sustainable development / Zastavetska L.B., Zastavetskyi T. B., Taranova, N. B. [et al.] // Modern engineering and innovative technologies.  – 2021. – № 17, part 3. – Р. 94–102. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23278


Підручники та посібники

1.Заставецький Т.Б., Дударчук К.Д.Рекреаційні комплекси світу. Навчальний посібник.- Тернопіль, ТНПУ. - 176 с. 


Монографії

1. Заставецький Т.Б. Населення. Географія Тернопільської області: монографія. В 2-х т. - Т.2. Населення. Господарство / під ред. Заставецької Л.Б., Сивого М.Я. ТНПУ ім. В. Гнатюка. Тернопіль: Крок, 2017. С. 5-54.

2. Заставецький Т.Б., Заставецька Л.Б. Сучасні тенденції розвитку туристичної діяльності в Європейському регіоні // Сучасні вектори розвитку туризму: тенденції та перспективи країн Європейського регіону: міжнародна монографія (колектив авторів / за заг. Ред. Л.Заставецької . – Тернопіль, 2020. – 179 с.

3. Zastavetskyi T. International experience in managing territorial communities and prospects for Ukraine / L. Zastavetska, T. Zastavetskyi, N. Taranova // Socio-economic and management concepts: collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – P. 179–186. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23273

4. Strategic and geographical changes in the modern geopolitical space in terms of the public vision / А. Aikaterini-Sotiria, N.Taranova, L. Zastavetska, T. Zastavetskyi // Innovative economics and management in the modern world. – 2021. – Book 4, part 11. – P.124-138. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23272


Матеріали конференцій

 1. Заставецька Л.Б., Заставецький Т.Б. Особливості урбанізаційних процесів в Україні упродовж ХХ – на початку ХХІ ст. Матеріали всеукраїнської конференції «Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики», 13 грудня 2018 р.  Львів: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 43-46. 

 2. Заставецька Л.Б., Заставецький Т.Б. Міські поселення у територіальних системах розселення у прикордонних регіонах. „Nowoczesna nauka: teoria i praktyka”: Materiały II Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej. Katowice: Nowa nauka, 12 kwietnia 2018. С. 282 -286. 

 3. Заставецька Л.Б., Заставецький Т.Б. Похмурий туризм в умовах сьогодення: функції та тренди // Туризм і рекреація: наука, освіта, практика: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції/ ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол.) та ін. – Мукачево: РВВ МДУ, 2021. С.14-17  

 4. Заставецька Л.Б., Заставецький Т.Б. Аналіз статево-вікової структури зовнішніх трудових мігрантів з України у сучасний період // Шості Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 15-17 жовтня 2021 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.]. Елект. текст. дані. Суми. 2021. 156-159. 

 5. Заставецька Леся, Заставецький Тарас. Похмурий туризм в Україні: теоретичні та прикладні аспекти дослідження // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвяченої 70-річчю утворення Льотної академії НАУ. Збірник наукових праць / За заг. ред. д.г.н. О.В. Колотухи. Дніпро : Середняк Т. К., 2021. С. 95-107 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси