Герц Наталія Володимирівна

 

Герц Наталія Володимирівна


Кандидат біологічних наук


Викладач кафедри ботаніки та зоології   e-mail: herts_nv@chem-bio.com.uaПрофілі: 
 
Google Scholar 
     
ORCID 
    
    
ScopusНародилась 26.06.1981 р. у м.Чоп (Закарпатська обл.). 


З 1998 р. по 2003 р. навчалася на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 


З 2002 р. по 2003 р. –  магістрант хіміко-біологічного факультету. 


З 15 листопада 2003 р. по 15 листопада 2007 р. – аспірант заочної форми навчання кафедри ботаніки. 


З 2003 р. – асистент кафедри ботаніки хіміко-біологічного університету. У 2011 р. в спеціалізованій вченій раді Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, захистила кандидатську дисертацію на тему «Біологія цвітіння видів роду Acer L. у зв’язку із зміною статі», отримано диплом ДК № 002064. 


З 03.02.2014 р. переведена на посаду викладача кафедри ботаніки та зоології Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка МОН України. 


З 03.09.2018 р. по сьогоднішній час працює на посаді доцента кафедри ботаніки та зоології Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка МОН України. 


Викладає навчальні дисципліни: «Ботаніка (анатомія та морфологія рослин)», «Основи сільського господарства», «Ґрунтознавство». Для студентів спеціальності 202 Захист і карантин рослин проводила лекційні та лабораторні заняття з дисциплін: «Гербологія», «Основи карантину рослин», «Захист квіткових, декоративних і лікарських рослин», «Хвороби квіткових, декоративних і лікарських рослин». Здіснює керівництво курсовими та магістерськими роботами.


Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології (Тернопіль, 2016–2020).


Керівництво студентською проблемною групою: «Анатомія, морфологія, екологія та цитоембріологія квіткових рослин».


Член Українського ботанічного товариства (з 2003 р.).


Учасник семінарів та тренінгів:

1. Університет Яна Євангеліста Пуркінє в Усті-над-Лабем, Чеська Республіка; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Обмін знаннями та навичками щодо використання обладнання FluorPen для оцінки стресового стану рослин (проводили: prof. ValentynaPidlisnyuk, Assoc. ProfessorHanaMalinska,PhDstudentDianaNebeska)


2. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Партнерська взаємодія в освітньому процесі з біології та хімії.


3. Тренінг «Освітній десант» ТНПУ  ім.В. Гнатюка.


4. Крайовий форум «Освіта – енергія майбутнього» ТНПУ ім. В. Гнатюка Майстер-класи, тренінги, круглі столи, презентації.


Отримала диплом магістра за спеціальністю: «Філологія», спеціалізація: «Германські мови та літератури (переклад включно)», який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою.


Співпрацює із кафедрою технічних наук, Університет Яна Євангеліста Пуркінє в Усті-над-Лабем, Чеська Республіка, Устя надЛабем (ÚstínadLabem-město) (Договір про співпрацю між університетами (2019-2024 рр.)).


Є учасником міжнародних наукових проектів: PhotosynQ LLC та OurSciLLC (EastLansing) (США) (Домовленність в межах on-lineпроекту); Нова фітотехнологія очищення забруднених нафтопродуктамиґрунтів (Університет Яна Євангеліста Пуркінє в Усті-над-Лабем, Чеська Республіка), EU COST Acton LAND4FLOODS - "Natural Flood Retentionon Private Land (Czech Republic).


Стажування 

З 1.02. 2018 р. по 30.04. 2018 р. - стажування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на кафедрі ботаніки та методики викладання природничих наук. 

Міжнародне стажування

У 2020 р. Пройшла закордонне стажування (міжнародне науково-педагогічне стажування) з 01 листопада 2019 року по 01 лютого 2020 року у Вищій школі лінгвістичній у м. Ченстохова (Польща) в рамках проєкту «The Innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice (Natural science. Biology)» («Інноваційні методи та технології: найновіше в європейській освітній практиці (Природничі науки. Біологія)» у кількості 180 години (5 кредитів). Сертифікат № 20/02/86 від 01.02.2020.

DAAD German Academic Exchange Service Digln.Net 2 Project (10.10.22-30.11.22)


Стаж науково-педагогічної роботи в закладах вищої освіти – 16 років 5 місяців, у даному навчальному закладі - 16 років 5 місяців.


Сфера наукових інтересів: наукові інтереси охоплюють широке коло репродуктивної біології квіткових рослин, зокрема: морфогенез репродуктивних структур, ембріологію, біологію цвітіння, характер запилення та запліднення видів роду Acer L. 


Основні публікації 

Автор 70 наукових та науково-методичних праць. 


1. Герц Н.В. Особливості морфогенезу бруньок і пагонів у деяких видів роду Acer L. // Н.В. Герц // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2013.– №3 (56). – С. 10-17. 

2. Герц Н.В. Філогенетичні аспекти вивчення видів роду Acer L. родини Aceraceae Juss. / Н.В. Герц, А.І. Герц //Матеріали ІІ регіональної наук.-практ. конф. присвяч. 15-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ імені Володимира Гнатюка (24-25 травня 2013 р. с. Гутисько, Бережанського р-ну Тернопільської обл.). — Тернопіль, 2013. – С. 13-14. 

3. Барна М.М. Червона книга України. Рослинний світ (2009) та охорона рідкісних рослин Голицького ботанічного заказника загальнодержавного значення / [Барна М.М., Барна Л.С., Герц Н.В. та ін.] // Матеріали ІІ регіональної наук.-практ. конф. присвяч. 15-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ імені Володимира Гнатюка (24-25 травня 2013 р. с. Гутисько, Бережанського р-ну Тернопільської обл.). — Тернопіль, 2013. – С. 13-14. 

4. Герц Н. В. Ембріологічне дослідження клена псевдоплатанового Acer pseudoplatanus L. / Н.В. Герц // Тези доп. міжнар. конф. молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології». – Умань, 2014. - С. 168 

5. Герц Н.В. Морфогенез і класифікація бруньок і пагонів у видів роду Acer L. // Н.В. Герц // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених13-16 травня 2014 року, м. Ялта. ― С. 85. 

6. Барна М.М. Червонокнижні рослини Голицького ботанічного заказника та їх охорона // М.М. Барна, Л.С. Барна, Р.Л. Яворівський, Н.В. Герц, О.Б. Мацюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2014.– №3 (60). – С. 16-30. 

7. Барна М.М. Ботаніка. Морфологія рослин. Щоденник навчальної практики: навчальний посібник / Барна М. М., Герц Н.В., Мацюк О.Б. ― Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2015. — 96 с. 

8. Біологія. Державний екзамен: навчальний посібник для самостійної роботи студентів напрямів підготовки 6.040102 «Біологія*» і 7.04010101 «Хімія*» / [С.В. Пида, М.М. Барна, Н.В. Москалюк, Н.В. Герц та ін.] — Тернопіль: Вектор, 2015. – 204 с. 

9. Барна М.М. Організація самостійної роботи студентів з анатомії та морфології рослин / Барна М. М., Герц Н.В., Мацюк О.Б. ― Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2016. — 160 с. 

10. Герц Н.В. Біологія та екологія Acer negundo L. у зелених насадженнях м. Тернопіль / Н.В. Герц, А.І. Герц, І. Цимбаліста // матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. присвяч.20-річчю заснув.наук.фах.вид.України «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія Біологія – наукометрична база – Index Copernicus» (Тернопіль, ) (20-22 квітня 2017 р., Тернопіль). — Тернопіль, 2017. – С. 42-46.  

11. The Content of Pigments and Photosynthetic Activity of Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) When Exposed to Sodium Selenite, Zinc Sulphate and Chromium Chloride / O.I. Bodnar, A.I. Herts, N.V. Herts, V.V Grubinko. International Journal on Algae. 2019. Vol. 21, Issue 4. P. 335–348.

http://www.dl.begellhouse.com/journals/7dd4467e7de5b7ef,1ffe342b48020b33,76e46bae7897ea0f.html

12. Pulse light stimulation of pepper sprouts cultivation / Kotik, Vladimir A.; Andriychuk, Mariya I.; Kostik, Lyubov N.; Gerts, Natalia V.; Gerts, Andrey I. Light & Engineering . 2019. Special Issue. Vol. 27. P. 84–91.

13. Грицак Л.Р., Герц А.І., Герц Н.В., ДробикН.М. Використання індукції флуоресценції хлорофілу для оцінки функціонування фотосинтети-чного апарату рослин Gentiana lutea L. За різних умов культивування in vitro. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2019. Т. 25. С. 209-214. 

14. Andriy I. Herts, Ivan M. Tsidylo, Nataliia V. Herts and Stanislav T. Tolmachev. Cloud service ThingSpeak for monitoring the surface layer of the atmosphere polluted by particulate matters. CEUR Workshop Proceedings. 2018. 2433, pp. 363-376.

15. Барна М. М., Барна Л. С., Герц Н.В. Подвійне запліднення у покритонасінних рослин: біологічна природа та історія його відкриття професором Університету святого Володи-мира Сергієм Гавриловичем Навашиним. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія.2018. № 3-4 (74). С. 5–17.

16. Герц А. І., Герц Н.В. Особливості флуорисценції хлорофілу листків крони Magnolia kobus L. Біологічні студії / Studia Biologica. 2017. № 3–4 (11). С. 55–56.

17. Герц А.І., Герц Н.В. Виявлення функціональної неоднорідності фотосинтетичного апарату рослин методом фотореєстрації спектру відбиття світла. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2016. №2 (66). С. 165–175.

18. Барна М. М.,Герц Н. В., Мацюк О. Б.Ботаніка. Морфологія рослин. Щоденник навчальної практики: навч посіб. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2018. 96 с. 

19. Барна М. М., Герц Н. В., Мацюк О. Б. Організація самостійної роботи студентів з анатомії та морфології рослин: навч. посіб. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2016. 160 с. 

Web of Science

Herts, A., Khomenchuk, V., Kononchuk, O., Herts, N., Markiv, V., & Buianovskyi, A. (2022). Use of visual-diagnostic color parameters of soils and optical reflectometry for determination of organic carbon content. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 31(2), 260-272. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112224

Категорія Б

1. Герц А.І., Конончук О.Б., Герц Н.В., Підліснюк В.В., Хоменчук В.О., Пида С.В. Активність фотосин¬тетичного апарату Miscanthus w gi¬ganteus за умов забруднення ґрунту дизельним пальним і внесення біочару. Фізіологія рослин і генетика 2022, том 54, № 2, 161-176, doi: https://doi.org/10.15407/frg2022.02.161

 2. В. О. ХОМЕНЧУК, А.І. ГЕРЦ, О.Б. КОНОНЧУК, Н.В. ГЕРЦ, В.З. КУРАНТ ВИКОРИСТАННЯ БІОЧАРУ І МІСКАНТУСУ ГІГАНТСЬКОГО (MISCANTHUS × GIGANTEUS) ДЛЯ РЕМЕДІАЦІЇ ҐРУНТУ, ЗАБРУДНЕНОГО НАФТОПРОДУКТАМИ https://drive.google.com/file/d/13Or6nM4rgioMDR1LegcL7GDpWMHegio_/view?Usp=share_link

Бібліографія друкованих монографій (українською мовою)

Барна Микола, Герц Наталія, Барна Любов. Дендрологія. Термінологічний словник. Тернопіль: ФОП Осадца В.Ю., 2022. – 180 с. http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=254524


  

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси