Кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

Zag.biol.

Завідувач:
Грубінко Василь Васильович
                    доктор біологічних наук, професор

Поштова скринькаzag_biology@chem-bio.com.ua

 

Історія кафедри

Кафедра утворена 01.09.2013 року шляхом об’єднання колишніх кафедр загальної біології та кафедри теорії і методики навчання природничих дисциплін. Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин (на базі якої була створена кафедра загальної біології) утворена у 1969 році внаслідок переведення до м. Тернополя Кременецького педагогічного інституту. 

У 1971 році цю кафедру очолив д.б.н., професор Шуст Іван Васильович. 

У 1970-1980-х рр. закладено фундамент науково-педагогічних та методичних інновацій, розроблено інтерактивні методи навчання з залученням студентів до наукової роботи. 

З набуттям Україною незалежності в контексті нових завдань переглянуто методологічну аспекти навчально-виховної роботи, методичні розробки в напрямку підготовки вчителя української національної школи. 

З 1991 по 1996 рік кафедру очолював кандидат біологічних наук, доцент Галантюк Станіслав Іванович. 

У 1996 році кафедру очолив кандидат медичних наук, доцент Царенко Анатолій Володимирович. Тоді кафедру було реорганізовано в кафедру загальної біології та переведено навчальні дисципліни екологічного і валеологічного циклів. 

У період з 1971 р. до 1996 р. викладачами кафедри опубліковано понад 250 наукових робіт, підготовлено 3 монографії. 

З вересня 1997 р. кафедру очолював доктор біологічних наук, проф. Грубінко Василь Васильович. Кафедра надалі працює як комплексна, забезпечуючи викладання як традиційних для неї навчальних дисциплін морфолого-фізіологічного циклу, так і екологічних та біотехнологічних дисциплін.  

Кафедра теорії і методики навчання природничих дисциплін була утворена в 1990 році. 

У листопаді 1997 року вона перейменована у кафедру методики викладання біології. Першим завідувачем кафедри була кандидат педагогічних наук, доцент Степанюк Алла Василівна (1990-1993 р.р.), упродовж 1993-2001 рр. керівництво кафедрою здійснював кандидат біологічних наук, доцент Черняк Володимир Максимович, а 3 2002 р. кафедру знову очолювала доктор педагогічних наук, професор Степанюк Алла Василівна. 

На факультеті кафедра забезпечує викладання таких дисциплін

 біологічний цикл
• анатомія людини – доц. Герц А.І.
• біологія індивідуального розвитку – викл. Боднар О.І.
• біотехнологія та генетична інженерія – проф. Дробик Н.М., доц. Гуменюк Г.Б.
• біофізика – викл. Боднар О.І.
• вікова фізіологія і шкільна гігієна – викл. Боднар О.І., викл. Чень І.Б.
• гістологія з основами ембріології – доц. Волошин О.С., викл. Чень І.Б.
• гомеостаз та його механізми – доц. Волошин О.С.
• досягнення і проблеми сучасної біології – проф. Грубінко В.В.
• імунологія –  доц. Волошин О.С.
• молекулярна генетика – проф. Дробик Н.М.
• регуляція функцій організму – доц. Волошин О.С.
• фізіологія людини і тварин – доц. Волошин О.С., викл. Чень І.Б.
• фізіологія вищої нервової діяльності – доц. Волошин О.С. 
• цитологія – проф. Дробик Н.М., асист. Чень І.Б.

екологічний цикл 
• загальна екологія – проф. Грубінко В.В., проф. Дробик Н.М., доц. Гуменюк Г.Б. 
• екологічний моніторинг – доц. Гуменюк Г.Б. 
• екологія людини – доц. Гуменюк Г.Б. 
• екосистемологія – проф. Грубінко В.В.
• популяційна біологія, екосистемологія і біосферологія –доц. Гуменюк Г.Б.
• природозберігаючі технології – доц. Гуменюк Г.Б.
• радіоекологія і протирадіаційний захист– проф. Грубінко В.В.
• соціальна екологія та проблеми природокористування – доц. Гуменюк Г.Б.

методичний цикл
• біоетика – проф. Степанюк А.В.
• історія біології – проф. Степанюк А.В.
• здоров’язберігаючі педагогічні технології – доц. Барана Л.С.
• методика навчання біології – доц.Міщук Н.Й., проф. Степанюк А.В,. доц. Жирська Г.Я.
• методика навчання екології – доц. Жирська Г.Я.
• методика позашкільної біологічної освіти – доц. Міщук Н.Й.
• методика навчання природознавства – доц. Міщук Н.Й.
• методика викладання біологічних дисциплін у ЗВО – проф.Степанюк А.В. 
• педагогічна валеологія – доц. Барна Л.С.
• теорія та методика навчання  шкільного курсу «Основи здоров’я» – доц. Барна Л.С.
• СІТ у професійній діяльності вчителя біології – доц. Міщук Н.Й.

спецкурси 
• екотоксикологія, біоіндикація та експертиза– проф. Грубінко В.В.
• екологічна фізіологія і біохімія – викл. Боднар О.І. 
• методи культивування in vitro – проф. Дробик Н.М.
• основи енвайронментології – доц. Гуменюк Г.Б.
• порівняльна анатомія нервової системи – доц. Герц А.І.
• технології створення навчально-інформаційних WEB-порталів біологічного профілю – доц. Герц А.І.
• позакласна і позаурочна робота з біології – доц. Жирська Г.Я. та ін. 

Склад кафедри


Зараз на кафедрі загальної біології та методики навчання природничих дисциплін працюють:

2 доктори біологічних наук, професори 
завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор Василь Васильович Грубінко
доктор біологічних наук, професор Надія Михайлівна Дробик – декан хіміко-біологічного факультету

1 доктор педагогічних наук, професор  
Алла Василівна Степанюк

 5 кандидатів біологічних наук

3 кандидати педагогічних наук, доценти
Любов Степанівна Барна 
Наталія Йосипівна Міщук 
 Галина Ярославівна Жирська 

зав. агроекологічною лабораторією 
Ольга Ярославівна Бучковська 

зав. лабораторіями, кандидат біологічних наук Анна Вацлавівна Станіславчук

старші лаборанти

кандидат біологічних наук Андрусишин Тетяна Василівна
Степанюк Тетяна Олександрівна
Цаль Ярослава Володимирівна


Сфера наукових інтересів

Викладачі кафедри працюють над розробкою науково-дослідних тем: 

• “ Дослідження психофізіологічних особливостей функціонального стану організму людини” (к.б.н., доц. О.С. Волошин, к.б.н., викл. І.Б. Чень).

• «Iнтелектуально-інформаційні системи в моніторингу природного середовища» (к.б.н., доц. Герц А.І.); «Дослідження вмісту та  міграції важких металів у екосистемах різного типу» (к.б.н., доц. Гуменюк Г.Б.); 

• “ Регуляція зовнішніми факторами продукування біологічно активних речовин водними організмами в аквакультурі» (керівник – д.б.н., проф. Грубінко В.В.) 

• “Отримання біологічно активних ліпідних комплексів з Ch. vulgaris з металами та неметалами ” (к.б.н., викл. О.І. Боднар). 

• “Фізіолого-екологічні та біотехнологічні основи збереження видів роду Gentiana L. in vitro та in situ” (керівник – д.б.н., проф Н.М. Дробик);

•  “ Навчально-методичне забезпечення вивчення біології і природничих дисциплін в умовах неперервної освіти в Новій Українській школі ” (керівник – д.п.н., проф. А.В. Степанюк),

• «Теорія і практика підготовки вчителів біології у закладах вищої освіти України (ХХ-ХХІ ст.) (к.п.н. доц. Барна Л.С.), 

• «Теорія і практика гуманізації природничо-наукової освіти» (к.п.н. доц. Жирська Г.Я.), 

• «Теоретико-методологічні засади методичної підготовки учителя біології в умовах ступеневої підготовки» (к.п.н. доц. Міщук Н.Й.).  


Наукові здобутки кафедри

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. Функціонують лабораторія екотоксикології, лабораторія екології та біотехнології, лабораторія екологічного моніторингу та моделювання довкілля, лабораторія біології та здоров’я людини, науково-методичний центр природничої освіти і науки, агроекологічна лабораторія, теплиця. 

За останні 10 років викладачами кафедри видано 12 монографій, більше 50 навчальних та навчально-методичних посібників для студентів ЗВО і учнів ЗОШ, понад 30 методичних рекомендацій загальним обсягом біля 370 др. аркушів, більше 250 статей у фахових наукових виданнях, включно більше 60 у Scopus, WoS, понад 250 тез наукових конференцій тощо.

З 2018 року викладачі кафедри беруть участь у розроблені методичного забезпечення згідно наказу МОН України від 03.08.2018 № 863 “Про проведення експерименту всеукраїнського рівня “Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу “Природничі науки” для 10-11 класів закладів освіти загальної середньої освіти” на серпень 2018 – жовтень 2022 роки”.

На кафедрі сформувався потужний науково-дослідний сектор, що функціонує під керівництвом д.б.н., проф. В.В.Грубінка, д.б.н., проф. Н.М.Дробик та д.п.н., проф. А.В.Степанюк. 

За останні 10 років викладачі кафедри керували виконанням 78 магістерських, 115 дипломних, та близько 700 курсових робіт.  

Упродовж 2010-2019 рр. виконано 10 науково-дослідних тем за рахунок держбюджетного фінансування МОН України та з інших джерел.  

Здійснюється підготовка фахівців у докторантурі і аспірантурі (PhD) з спеціальностей: 
03.00.04 – біохімія, 
03.00.16 – екологія, 
03.00.17 – гідробіологія, 
03.00.20 - біотехнологія. 

З 1998 р. захищено 5 докторських та 29 кандидатських дисертацій, підготовлено до навчання в аспірантурі в установах НАН України та вищих навчальних закладах України більше 40 випускників. Систематично видаються спецвипуски «Наукових записок Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія Біологія» (http://chem-bio.com.ua/zapysky/121-zapysky-biologija).


Партнери кафедри
       
 - Інститут гідробіології НАН України (м. Київ); 

- Інститут біології моря НАН України (м. Одеса); 

- Інститут молекулярної біології та генетики НАН України (відділ генетики клітинних популяцій) (м. Київ); 

- Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України (відділ молекулярної генетики);

- Інститут фізіології рослин і генетики НАН України (відділ генетичної інженерії), Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна ННЦ;

- «Інститут біології і медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

- Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; 

- Житомирський державний університет імені Івана Франка;

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (кафедра екології та охорони навколишнього середовища); 

- Рівненський державний гуманітарно-педагогічний університет; 

- Чернігівський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка тощо. 

Міжнародні зв’язки
Співпраця з Міжнародною асоціацією дослідження Дунаю (International Association of Danabe, Vien, Austria), Лабораторією лікарських і ароматичних рослин Університету Західної Угорщини (Шопрон, Угорщина). 

На базі та з участю працівників кафедри з 2010 р. проведено ряд наукових та науково-методичних зібрань:  

• «Y з’їзд Гідроекологічного товариства України» (2010) – співорганізатори;  

• І Біологічні читання «Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем», присвячені пам’яті чл.кор. АПН України, д.б.н., проф. О.Ф. Явоненка (2011);  

• «Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень» (2012) – співорганізатори;  

• VI International ichthyological scientific–practical conference «Current problems of theoretical and practical ichthyology» (9–11 oktober 2013); 

• Науково-практичний семінар «Вчення В.І.Вернадського про біосферу у нову епоху: назустріч глобальним змінам, присвячений 150–річчю від дня народження академіка В. І. Вернадського» (2013 р.);  

• Міжнародна науково–практична конференція «Природне середовище і здоров’я людини» (2013 р., м.Чернігів) разом з Чернігівським національним педагогічним університетом імені Тараса Шевченка;  

• «Біологічні дослідження – 2013» для молодих учених і студентів (2013 р., м. Житомир) разом з Житомирським державним університетом імені Івана Франка;  

• II регіональної науково–практичної конференції «Дослідження флори і фауни Західного Поділля», присвяченої 15-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ імені Володимира Гнатюка (2013 р.). 

• VI Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології» (2013) разом з Іхтіологічним товариством України.  

• Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті: конф., присв. 75 річчю хіміко-біологічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка (2015 р. м. Тернопіль). 

• VІІ зїзд Гідроекологічного отвариства України (2015) – разом з Гідроекологічним товариством України; Всеукраїнських науково-практичних конференцій з міжнародною участю «Тернопільські біологічні читання — Ternopil Biosciense» (2016-2018 р., м. Тернопіль); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого підходу» (2018, м. Тернопіль)»; 

Круглий стіл «Інтеграція природничо-наукових знань в екологічній освіті» (2018 р., м. Тернопіль); 

постійні співорганізатори: YII-XI Міжнародних наукових конференцій «Фактори експериментальної еволюції організмів» (2014-2018 р.) – разом з Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси