Керівництво


Дробик Надія МихайлівнаДекан хіміко-біологічного факультету:

доктор бiологiчних наук, професор

Дробик Надія Михайлівна

Поштова скринька: drobyk.n@gmail.com


Біографія

Народилася в с. Погрібці Зборівського району Тернопільської області. Закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут – 1989 р., спеціальність «Вчитель біології і хімії» (диплом з відзнакою). Кандидат біологічних наук – 1993 р., 03.00.15 – генетика, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України; доктор біологічних наук – 2009 р., 03.00.20 – біотехнологія, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України.Стаж науково-педагогічної діяльності – 25 роки. Асистент кафедри ботаніки – з 1993 р., доцент кафедри загальної біології – з 1996 р., професор цієї ж кафедри – з 2010 р. З вересня 2013 р. – декан хіміко-біологічного факультету, за сумісництвом – професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Читає навчальні курси: базові нормативні курси «Загальна екологія» «Цитологія», «Біотехнологія та генна інженерія», «Молекулярна генетика», «Генетична та клітинна інженерія»; спецкурс «Методи культивування in vitro» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра, ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на хіміко-біологічному факультеті. Завідувач лабораторії екології та біотехнології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – з 1998 р. Керівник держбюджетних тем «Біохімічні та молекулярно-генетичні характеристики морфогенних та неморфогенних культур in vitro видів роду Gentiana L.» (2009–2011 рр.), «Фізіолого-екологічні та біотехнологічні основи збереження видів роду Gentiana L. in vitro та in situ” (2012–2014 рр.), «Оцінка еколого-генетичного потенціалу рідкісних видів роду Тирлич (Gentiana L.) в Українських Карпатах» (2015–2017 рр.); відповідальний виконавець держбюджетних тем: «Реґіональний екологічний моніторинг забруднення природних та урбанізованих екосистем важкими металами та дослідження їх цитотоксичної дії на рослини. Розробка біотехнологічних прийомів культивування цінних лікарських рослин» (1997–1999 рр.), «Використання методів біотехнології для збереження рідкісних, цінних лікарських видів рослин з метою їх наступної реінтродукції. Отримання в культурі in vitro високопродуктивних ліній-продуцентів фармакологічно активних речовин» (2000–2002 рр.), «Механізми регуляції вторинного метаболізму в культурах клітин лікарських рослин. Збереження лікарських та декоративних рослин» (2003–2005 рр.), «Дослідження фізіолого-біохімічних та генетичних особливостей культур тканин видів роду Gentiana L. флори України» (2006–2008 рр.), науково-технічного проекту «Отримання високопродуктивних штамів рідкісних, лікарських видів рослин з використанням біотехнологічних методів» (2004–2006 рр.).Здійснює керівництво виконанням: 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, магістерських, дипломних та курсових робіт. Співпрацює з Тернопільським та Хмельницьким обласними відділення МАН України, з Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Тернопільським обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, а також із загальноосвітніми школами м. Тернополя та області.Наукові інтереси: біотехнологія рослин, цитогенетика та молекулярна генетика, популяційна біологія, екологічна освіта і виховання. Основні наукові проблеми: розробка наукових основ біотехнології рідкісних лікарських рослин на прикладі видів роду Gentiana L.; використання біотехнологічних методів з метою збереження генофонду рідкісних видів рослин; вивчення біохімічних та молекулярно-генетичних характеристик різних за типом росту культур in vitro рослин; дослідження структури популяцій рідкісних видів рослин; каріосистематика та геносистематика. Авторка більше 300 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 5 патентів України, близько 150 статей у провідних фахових наукових виданнях, включно 30 – за кордоном, більше 20 навчальних посібників та методичних рекомендацій; учасник більше 130 наукових конференцій, з’їздів і симпозіумів. У складі творчого Міжнародного колективу взяла участь у написанні монографії у 2-х томах: The Gentianaceae. Vol. 1. Characterization and Ecology. – Springer Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2014; The Gentianaceae. Vol. 2. Biotechnology and Applications. – Springer Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2015.Член редколегії журналу «Наукові записки» Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: біологія, «Вісника Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова», «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття»; заступник головного редактора фахового збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів». Член спеціалізованих вчених рад: Д 26.237.01 – при Інституті молекулярної біології та генетики НАН України та К 26.202.01 – при Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.Учений секретар та член Президії Всеукраїнського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, Голова Тернопільського обласного відділення Всеукраїнського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова та Тернопільського обласного відділення Всеукраїнського товариства клітинних біологів та біотехнологів, член вченої ради ТНПУ імені Володимира Гнатюка. За успіхи у навчальній і науковій роботі удостоювалася стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1994–2002 рр.); Соросівський молодий вчений і викладач – 1998 р. Неодноразово виборювала Міжнародні гранти: індивідуальний грант фонду Дж. і К. Макартурів для проведення наукових досліджень (1999 р.), гранти для участі у роботі Міжнародних симпозіумів (м. Лейпціг, Німеччина, 1999 р., м. Гамбург, Німеччина, 2000 р. та м. Стокгольм, Швеція, 2003 р.).Нагороджена грамотою відділу у справах сім’ї та молоді Тернопільської міської ради (2000 р.) за активну участь у реалізації державної молодіжної політики в сфері екологічного виховання студентської молоді; подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2004 р.) за підготовку призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; грамотами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за сумлінну багаторічну працю, активну громадську діяльність та з нагоди 70-річчя утворення університету (2010 р.) за вагомі наукові досягнення в галузі біотехнологічної науки (2011 р.); почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за особистий внесок у розвиток національної освіти і науки та з нагоди професійного свята Дня науки (2011 р.), грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації (2014 р.); грамотою Тернопільської обласної ради  (2015 р.) 

Герц Андрій Іванович


Заступник декана  з навчальної роботи:


кандидат біологічних наук

Герц Андрій Іванович

 


Біографія

Народився 26 серпня 1977 р., Україна, м. Тернопіль. Закінчив Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – 1999, спеціальність – магістр педагогічної освіти, викладач біології, вчитель хімії; аспірантуру при кафедрі загальної біології − 2003.

Кандидат біологічних наук («Особливості росту і розвитку Brassica rapa var. Astroplants у змінних світлових полях різної інтенсивності та спектрального складу») – 2009, 03.00.12 – фізіологія рослин, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України (м. Київ).

Наукові інтереси: фотобіологія. Основні наукові проблеми: «Фізіологічні та екологічні аспекти регуляції фотосинтезу». Автор 22 наукових і науково-методичних праць (1 навчально-методичний посібник), 8 статей у наукових фахових виданнях, 13 тез та матеріалів науково-практичних конференцій. Відзначений міжнародним грантом «Соросівський студент» − 1998.  


Хоменчук

Заступник декана з наукової роботи
 

кандидат біологічних наук

Хоменчук Володимир ОлександровичПоштова скринька:
khomenchuk@tnpu.edu.ua
Біографія

Народився 12 жовтня 1974 року в с. Країв Острозького району Рівненської області. У період з 1991 по 1996 рр. навчався на природничому факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю “Вчитель хімії і біології”. З 1996 по 1997 рр. – старший лаборант держбюджетної теми. У 1997-1998 рр. – служба в збройних силах України. З 1998 по 1999 рр. – молодший науковий співробітник держбюджетної теми. З 1999 по 2002 рр. – аспірант Тернопільського державного педагогічного університету. З 2002 р. – асистент кафедри хімії. У грудні 2003 р. захистив дисертацію на тему: “Біохімічні особливості проникнення і розподілу деяких важких металів в організмі коропа лускатого” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія. З 2007 р. і до сьогодні – доцент кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Читає навчальні дисципліни “Неорганічна хімія”, “Аналітична хімія”, “Високомолекулярні сполуки”, “Хімія комплексних сполук”. 

У 2018 році проходив стажування на кафедрі загальної хімії та хімічного матеріалознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Наукові інтереси: фізіологія та біохімія гідробіонтів, екологія, біомоніторинг. Основні наукові проблеми: фізіолого-біохімічні механізми формування токсикорезистентності в організмі водних тварин, пошук фізіолого-біохімічних маркерів для оцінки забруднення металами прісноводних екосистем.

Автор понад 100 публікацій. У тому числі: 2 навчально-методичні посібники, 2 патенти України, близько 50 статей у провідних фахових наукових виданнях, учасник понад 40 наукових конференцій, з’їздів і симпозіумів.

Відповідальний секретар журналу «Наукові записки» Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія.

За успіхи у навчальній і науковій роботі удостоювалася стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1999–2000 рр.).

Нагороджений грамотами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2011, 2015, 2016, 2017, 2018 рр.), грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки (2019 р.).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси