Курант Володимир Зіновійович 
Курант.jpgДоктор біологічних наук


Професор кафедри хімії та методики її навчанняе-mail:  kurant@tnpu.edu.ua


Профілі: 
     ORCID
     Scopus
Народився 30 вересня 1953 року в м. Тернополі в сім’ї службовців. В 1976 році закінчив з відзнакою природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Вчитель біології і хімії», який закінчив з відзнакою.1976 1987 рр. старший лаборант, асистент, старший викладач кафедри органічної і біологічної хімії.


У
1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 біохімія.


1988
р. доцент кафедри хімії.


У
2003 р. захистив дисертацію на тему: “Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важких металів” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.10 іхтіологія.


У
2005 р. отримав вчене звання професора.


2006
2013 рр. декан хіміко-біологічного факультету.


З
2013 року по даний час професор кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

В. З. Курант є членом спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.213.01 Інституту гідробіології НАН України, членом редколегії збірника “Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія”.


В
1998 р. Володимира Зіновійовича обрано членом Нью-Йоркської академії наук.

В. 3. Курант є автором і співавтором близько 200 наукових та науково-методичних праць. Підготував 3 кандидатів наук.


На кафедрі читає навчальні дисципліни
“Біохімія”, “Хімія оточуючого середовища”, “Основи хімічної технології”, “Екологічна хімія”, “ Супрамолекулярна хімія”.

Стажування

К
афедра харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2014р.).


Сфера наукових інтересів

Вплив
чинників  оточуючого водного середовища на процеси метаболізму в організмі гідробіонтів. Він є одним із засновників лабораторії екологічної біохімії, яка вже понад 30 років функціонує на хіміко-біологічному факультеті і на базі якої виконано низку докторських та кандидатських дисертацій.


В. 3. Куранта нагороджено Почесними грамотами МОН України (1979, 2007 р.р.)

Основні публікації

1.      Protein-Nucleic Metabolism in Freshwater Fishes under Impact of Ferum Ions / Rabcheniuk O. O., Biyak V. Ya., Khomenchuk V. O., Kurant V. Z. // Hydrobiological Journal. – 2017. N. 4. - Vol. 53. - P. 85-93.

2.      Способ приготовления искусственного корма для товарного карпа. А. с. 1567139 СССР, МКИ А 01 К 61/00 / Крутовский C.B., Лутцев А.В., Шандрук Р.Н., Барна Н.Н., Курант В.З., Столяр ОБ., Романишина Л.М., Середа Н. В. (СССР) — № 4189117/31 — 13; Заявлено 02.02.87. Опубл. 30.05.90, Бюл. № 20. — 6 с. Способ приготовления искусственного корма для товарного карпа. А. с. 1567139 СССР, МКИ А 01 К 61/00 / Крутовский C.B., Лутцев А.В., Шандрук Р.Н., Барна Н.Н., Курант В.З., Столяр ОБ., Романишина Л.М., Середа Н. В. (СССР) — № 4189117/31 — 13; Заявлено 02.02.87. Опубл. 30.05.90, Бюл. № 20. — 6 с.

3.      Патент на корисну модель 86246 Україна, МПК G 01 N 33/12. Спосіб оцінки токсичності водного середовища за допомогою ліпідів організму риб / Сеник Ю.І., Хоменчук В.О., Курант В.З., Грубінко В.В. – № u 201306528; заявл. 27.05.2013; опубл. 25.12.2013, Бюл. №24. – 3 с. Патент на корисну модель 86246 Україна, МПК G 01 N 33/12. Спосіб оцінки токсичності водного середовища за допомогою ліпідів організму риб / Сеник Ю.І., Хоменчук В.О., Курант В.З., Грубінко В.В. – № u 201306528; заявл. 27.05.2013; опубл. 25.12.2013, Бюл. №24. – 3 с.

4.      Курант В. 3. Біохімія спорту. Навчальний посібник. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005. — 80 с.

5.      Byyak V.Y., Kurant V.Z., Khomenchuk V.O. Composition of blood plasma proteins in fish as a quality of water environment // Abstracts of the 47th Congress of the European Societies of Toxicology (Paris, France, 28th–31st August 2011). Toxicology Letters. — Vol. 205S. — 2011. — P. S72.

6.      Kurant V. Z., Senyk Y. I., Khomenchuk V. O., Byyak V. Ya., Hrubinko V. V. The evaluation of the metals toxicity in water using the lipid ratio/ // Journal of Aquaculture Research and Development. –2015. - Vol. 6, №6. –Р. 115.

7.      Роль фосфоліпідів зябер риб у формуванні токсикорезистентності до дії йонів кадмію / [Ю.І. Сеник, В.О. Хоменчук, В.З. Курант, В.В. Грубінко] // Гідробіол. журнал, 2016. – Т. 52, № 2. – С. 83-90.

8.      Рабченюк О.О., Бияк В.Я., Хоменчук В.О., Курант В.З. Білково-нуклеїновий обмін в організмі прісноводних риб за дії йонів заліза // Гідробіологічний журнал. – 2017. – № 2 (314). – Т. 53. – С. 88 – 97.

9.      Рабченюк О.О., Хоменчук В.О., Курант В.З., Грубінко В.В. Фосфоліпідний склад окремих тканин коропа та щуки за дії іонів Fe3+ // Доповіді НАН України. – 2017. – № 1. – С. 97 – 102. 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси