Москалюк Наталія Володимирівна

 Москалюк Наталія Володимирівна


Кандидат педагогічних наук


Доцент кафедри ботаніки та зоологіїe-mail: moskalyuk@tnpu.edu.uaПрофілі:  

Google Scholar   

ORCID 

ResearchGate


ReseacherID
                  Народилася 12 жовтня 1980 року в м. Тернопіль. В 1997 р. закінчила Тернопільську ЗОШ I-III ст. № 9. У 1997 р. вступила на хіміко-біологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту імені Володимира Гнатюка, який закінчила у 2002 р. з відзнакою. З 2002 по 2007 рр. працювала старшим лаборантом кафедри ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, а з 2007 р. – завідувачем гербарієм цієї ж кафедри. У зв’язку з реорганізацією гербарію кафедри ботаніки в навчальну лабораторію морфології та систематики рослин – гербарій з 01.10.2010 р. на посаді завідувача навчальної лабораторії морфології та систематики рослин – гербарію. У 2013 р. захистила дисертацію на тему: «Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничого профілю в процесі вивчення біологічних дисциплін» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

В даний час перебуває на посаді доцента кафедри ботаніки та зоології хіміко-біологічного факультету. Викладає навчальні дисципліни «Фізіологія та біохімія рослин», «Зоологія», «Охорона природи». Автор понад 150 публікацій. З них: 2 публікації у журналах, що входять до науко-метричних баз даних Web of Science, Scopus, 2 монографії, 25 статтей у фахових виданнях, які входять у міжнародну наукометричну базу даних (Index Copernicus (категорія «В») і Google Scholar (категорія «В») і 24 навчально-методичних посібниках.


Стажування


З 12 квітня 2016 р. по 12 жовтня 2017 р. відповідно до розпорядження від 12 квітня 2016 р. № 176 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». 

З 10.01.2023 р. по 20.02.2023 р. – стажування в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі відповідно до розпорядження від 10 лютого 2023 р. № 16.

У 2020 р. пройшла трьох місячне міжнародне стажування з 2.07.20 р. по 2.10.20 р. в м. Ченстохова Польща (180 год). 

В 2022 р. з 04.04.2022 р. по 22.04.2022 р. – міжнародне стажування «Digital Future: Blended Learning» за підтримки Університету прикладних наук Анхальт (Hochshule Anhalt, HSA) на базі DUDIZ німецько-український центр цифрових інновацій (180 год.).


Сфера наукових інтересів


Наукові інтереси пов’язані з проблемами підготовки майбутніх учителів природничого профілю в процесі вивчення біологічних дисциплін, питань охорони, раціонального використання та збереження флори і фауни України.


Відзнаки  


Відзначена подякою міського голови м. Тернопіль (2018 р.), грамотами ТНПУ, хіміко-біологічного факультету та за плідну роботу проекту «Наукові пікніки».

В 2023 р. нагороджена грамотою Тернопільської обласної військової адміністрації. 


Основні публікації


1. Москалюк Н. В. Використання інформаційних технологій в процесі професійної піготовки студентів пеагогічних вузів. Proceedings of XV International scientific conference «Millennium science». Morrisville, Lulu Press., 2018. Р. 149– 51.


2. Гуменюк Г. Б. Хоменчук В. О., Зіньковська Н. Г., Москалюк Н. В. Вміст обмінного кальцію у ґрунтах Тернопільської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. 78, № 4.


3. Moskalуuk N. Quality of higher education in the context of eropean integration. Proceedings of XXXХXIII Internationalscientific conference ―Modern views in science‖. Morrisville, Lulu Press., 2019. 69–73 p.


4. Конончук О. Б., Пида С. В., Герц А. І., Герц Н. В., Мацюк О. Б., Москалюк Н. В. Вплив попередників і фунгіциду абакус на поширення хвороб та продуктивність жита посівного (Secale cereal L.) в умовах Тернопільської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль, 2020 № 3-4 С. 104–115. 


5. Москалюк М. М., Москалюк Н. В. Використання дистанційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів педагогічних вузів. Фізико-математична освіта. Суми, 2020. № 4. С. 79 - 84.


6. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940–2020) : моногр. / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна, H. В. Герц, О. Б. Мацюк, Н. В. Москалюк, Р. Л. Яворівський, О. Б. Конончук, Л. О. Шевчик, М. А. Крижановська, Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як (Мосула), О. Ю. Майорова ; за ред. М. М. Барни. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. 416 с. URL: http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=254120 


7. Пида С. В., Москалюк Н. В. Фізіологія рослин : навч. посіб. для самостійної роботи студентів. 3-е вид., перероб. і доп. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. 171 с.


8. Москалюк Н. В. Охорона природи: навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 202 Карантин і захист рослин. 2-е вид., перероб. і доп. Тернопіль: Вектор, 2021. 194 с.

9. Москалюк Наталія. Охорона природи. Робочий зошит для студентів-біологів. Тернопіль: Вектор, 2021. 126 с. 


10. Москалюк М. М., Москалюк Н. В. Особливості використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів біології. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (56), С. 193-203. http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/505 


11. Rudenko A., Zhyhal Z., Cherkasova S., Moskalyuk N., Kosharna N. Building Future Specialists’ Reflective and Prognostic Competence in the Context of Blended Learning. Journal for Educators, Teachers and Trainers (JETT). 2022. Vol. 13 No. 4. Р. 316 – 327 https://jett.labosfor.com/index.php/jett


12. Москалюк М., Москалюк Н. В., Лень М. STEM-освіта як інноваційний засіб підвищення творчого потенціалу учнів. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2022. Вип. 58. С. 102 – 108.  http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/549 


13. Olendr, T. М., Stepanyuk, A. V., Moskalyuk, M. M., Mishchuk, N. Y., & Moskalyuk, N. V.  Bilingual education of future natural sciences teachers as today’s requirement. Multidisciplinary Science Journal, 2023. Vol. 5.. https://doi.org/10.31893/multiscience.2023051  


14. Москалюк М. М., Москалюк Н. В. Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій школі та їх вплив на формування фахової компетентності студентів. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2023. Вип. 62. С. 199 – 208.


15. Світлана Пида, Наталія Москалюк Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології для студентів ОПП «Середня освіта (Хімія, біологія та здоров’я людини)»: навч. посіб., Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. 140 с. 


16. Наталія Москалюк, Любов Шевчик Зоологія. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини): навч. посібник, Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. 236 с. Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси