Прокоп'як Мар'яна Зіновіївна

 

Прокоп'як Мар'яна Зіновіївна


Кандидат біологічних наук,

 доцент кафедри ботаніки та зоології

заступник декана з навчальної роботи хіміко-біологічного факультету


e-mail:mosula@chem-bio.com.uamosula@tnpu.edu.uaПрофілі: 
    
Google Scholar Освіта: 
з 2006 р. до 2011 р. навчалася на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (ТНПУ), який закінчила з відзнакою, отримавши спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», кваліфікацію – магістр педагогічної освіти, викладач біології, вчитель хімії, валеології та основ здоров’я;
з 2006 р. до 2011 р. навчалася в Інституті педагогіки та психології, на психолого-педагогічному відділенні ТНПУ ім. В. Гнатюка та отримала спеціальність «Психологія», кваліфікацію – психолог-консультант, соціальний психолог;
з 2011 р. до 2014 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі загальної біології та методики навчання природничих дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка за спеціальністю 03.00.04 «Біохімія». Від 30 червня 2015 р. присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 «Генетика». 

Досвід роботи: 
01.2013 р. – 12.2013 р. – молодший науковий співробітник держбюджетної теми № 115-Б ТНПУ ім. В. Гнатюка;
03.2016 р.– 07.2020 р. – старший науковий співробітник держбюджетної теми № 127-Б ТНПУ ім. В. Гнатюка;
09.2016 р. – 01.2021 р. – асистент кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. В. Гнатюка;
01.2021 р. – 09.2021 р. – викладач кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. В. Гнатюка;
09.2021 р. – до цього часу – доцент кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. В. Гнатюка;
09.2023 р. – до цього часу – заступник декана з навчальної роботи.

Стаж наукової і педагогічної роботи 12 років.
Працювала у рамках держбюджетних тем: «Біохімічні та молекулярно-генетичні характеристики морфогенних та неморфогенних культур in vitro видів роду Gentiana L.» (2009–2011 рр.), «Фізіолого-екологічні та біотехнологічні основи збереження видів роду Gentiana L. in vitro та in situ» (2012–2014 рр.), цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України (ІМБіГ) «Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій» «Порівняльна геноміка у діагностиці генофонду деяких рідкісних видів рослин України» (2010–2014 рр.), «Оцінка еколого-генетичного потенціалу рідкісних видів роду Тирлич (Gentiana L.) в Українських Карпатах (2015–2017 рр.), «Розробка універсальної багатоступінчастої біотехнології «in vitro – ex vitro – in situ» для стабілізації популяцій рідкісних видів рослин» (2019–2021 рр.), «Тваринний світ Західного регіону України: біологічна класифікація, стан різноманіття, екологія, генетика, охорона, освітні і методичні аспекти вивчення» (2021–2025 рр.), «Фітоценози Західного Поділля в природних і антропогенно змінених умовах» (2021–2025 рр.).

Підвищення кваліфікації: 
з 11.2016 р. до 05.2017 р. – стажування у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича;
у 2021 р. – курси англійської мови рівня B2 “English with Victory”;
з 02.2021 р. до 06.2021 – міжнародне науково-педагогічне стажування у Люблінській вищій школі в Риках (напрям Біологія);
з 01.2022 р. до 04.2022 р. – стажування у Тернопільському медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського.
Сфера наукових інтересів: 
популяційно-генетичні досліджень рідкісних видів рослин, біотехнологія рослин.

Додаткова інформація: 
з 2013 р. до сьогодні є відповідальним секретарем збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» і членом Оргкомітету щорічної міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів»;
з 2010 р. до сьогодні є учасником Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова;
з 2021 до 2023 р. була секретарем вченої ради хіміко-біологічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Персональні нагороди, відзнаки: 
Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2016 р.);
Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік;
Грамоти Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (2014, 2017 р.);
Подяки Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова за сумлінну наукову працю, ініціативу, творчість, активну роботу в організації видання збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів», удосконалення його форми і змісту (2015, 2017, 2023 р.);
Дипломи за кращі стендові доповіді на VIII (2013 р.) і X (2015 р.) Міжнародній науковій конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів».

Публікації:
Є автором 123 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі (50 статей, з них 6 статей у журналах, які індексуються у Scopus і Web of Science); 3 монографій (у співавторстві); 55 тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях; 1 практичних рекомендацій; 2 патентів на корисну модель; навчальних посібників, робочих зошитів, методичних рекомендацій для студентів. h-індекс (Scopus) – 2, h-індекс (Google Scholar) – 4, кількість журналів, що відносяться до Q 2 – 2, до Q 3 – 2, до Q 4 – 1.

Вибрані публікації:
1. Holinei H., Prokopiak M. The distribution of Scarabaeoidea (Coleoptera) in the regions of western Ukraine. Munis Entomology & Zoology. 2023. 18 (2). P. 1711–1717. URL: https://www.munisentzool.org/Issue/Download.
2. Skyba O. I., Hrubinko V. V., Humeniuk H. B., Prokopiak M. Z. Influence of phosphorus compounds on phytoplankton, aquatic plants and their correlations. International scientific journal of Algae. 2022. Vol. 23, Is. 2. P. 195–208.
3. Prokopiak M., Mayorova O., Hrytsak L., Meshko H., Drobyk N. The assessment of the current state of Gentiana lutea L. populations of the Ukrainian Carpathians: ecological and genetic approaches Folia Oecologica. 2022. Vol. 49, No. 1. P. 42–50.
4. Колісник Х., Кравець Н., Грицак Л., Прокоп’як М., Дробик Н. Проблеми та перспективи збереження видів роду Carlina L. флори України в умовах in situ, ex situ, in vitro. Journal of Native and Alien Plant Studies. 2022. 18. C. 69–82. https://doi.org/10.37555/2707-3114.18.2022.269957. http://mchr.sofievka.org/article/view/269957.
5. Прокоп’як М. З., Флячок А. І., Майорова О. Ю., Грицак Л. Р., Дробик Н. М. Оцінка ефективності показників інформативності ISSR-маркерів для аналізу генетичного поліморфізму рослин. Вісник Черкаського університету. 2022. № 1. С. 74–84. doi: 10.31651/2076-5835-2018-1-2022-1-74-84. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26492
6. Прокоп’як М. З., Безменська Л. А., Пальцан Н. М., Голіней Г. М., Майорова О. Ю. Динаміка поширення західного кукурудзяного жука на Тернопільщині впродовж 2016–2020 рр. Карантин і захист рослин. 2021. № 2 (265). С. 3–6.
7. Крижановська М. А., Голуб Н. Я., Прокоп’як М. З., Голіней Г. М. Вплив харчових м’ясних смакоароматичних добавок на виникнення домінантних летальних мутацій у Drosophila melanogaster. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2022. Т. 31. С. 147–152. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26752
8. Bodnar O. I., Andreev I. O., Prokopiak M. Z., Drobyk N. M., Grubinko V. V. The analysis of the genetic parameters of Chlorella vulgaris Beyer. culture growing in the presence of sodium selenite, zinc sulfate and chromium chloride. International Journal on Algae. 2021. Vol. 23, Is. 3. P. 257–268.
9. Кравець Н. Б., Колісник Х. М., Грицак Л. Р., Прокоп’як М. З., Майорова О. Ю., Дробик Н. М. Залежність вмісту фотосинтетичних пігментів у рослинах деяких видів роду Carlina L. від умов освітлення in vitro. Екологічні науки : науково-практичний журнал. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 3(36). С. 160–166.
10. Мosula М. Z. (Prokopiak M. Z.), Andreev I. O., Mel’nyk V. M., Konvalyuk I. I., Drobyk N. M., Kunakh V. A. Molecular markers to assess genetic diversity of Gentiana lutea L. from the Ukrainian Carpathians. Plant Genetic Resources. 2015. Vol. 13 (3). P. 266–273.
11. Mosula M. Z. (Prokopiak M. Z.), Konvalyuk I. I., Mel’nyk V. M., Drobyk N. M., Tsaryk Y. V., Nesteruk Yu. Y., Kunakh V. A. Genetic polymorphism of Gentiana lutea L. (Gentianaceae) populations from the Chornohora ridge of the Ukrainian Carpathians. Cytology and Genetics. 2014. Vol. 48, № 6. P. 371–377.
12. Mosula M. Z. (Prokopiak M. Z.), Маyorova О. Yu., Hrytsak L. R., Mel’nyk V. M., Drobyk N. M., Kunakh V. A. Ecological and genetic analysis of Gentiana lutea L. populations from Ukrainian Carpatians. Ecology and noospherology. 2014. Vol. 25, № 3–4. Р. 5–13.
13. Андрєєв І. О., Мосула М. З. (Прокоп’як М. З.), Мельник В. М., Бублик О. М., Конвалюк І. І., Дробик Н. М. Порівняння показників інформативності ПЛР-маркерів для аналізу генетичного різноманіття на прикладі Gentiana lutea L. Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. Київ : Логос, 2014. Т. 14. C. 141–146.
14. Спосіб оцінки генетичного різноманіття популяцій Gentiana lutea L. за допомогою розробленої системи ДНК-маркерів : пат. 99003 Україна. № u 2014 13607 / Мосула М. З. (Прокоп’як М. З.), Андрєєв І. О., Мельник В. М., Бублик О. М., Конвалюк І. І., Дробик Н. М., Кунах В. А. Заявл. 18.12.2014; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9.
15. Спосіб укорінення in vitro рослин видів Carlina cirsioides Klok. та Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl. : пат. 116640 Україна. № u 2016 1333 / Кравець Н. Б., Мосула М. З. (Прокоп’як М. З.), Герц А. І., Дробик Н. М. Заявл. 26.12.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10.
16. Майорова О. Ю., Прокоп’як М. З., Грицак Л. Р., Дробик Н. М. Збереження та відтворення біологічного різноманіття роду Gentiana L. – еколого-генетичний підхід : монографія. Частина І. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. 137 с.
17. Мосула М. З. (Прокоп’як М. З.), Майорова О. Ю., Дробик Н. М., Кунах В. А. Збереження та охорона популяцій тирличу жовтого (Gentiana lutea L.) в Українських Карпатах : практичні рекомендації. Тернопіль : Вектор, 2016. 16 с.
18. Голіней Г. М., Мосула М. З. (Прокоп’як М. З.) Електронний каталог «Систематика безхребетних тварин» [Електронний ресурс]: навч. посіб. Г.М. Голіней. 80 Min / 700 MB. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. 1 електрон. опт. Диск (CD-ROM); 12 см. Систем. Вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows XP, 2007, 2010. Назва з титул. екрану.
19. Прокоп’як М. З., Голіней Г. М. Зоологія (безхребетні тварини). Збірник тестових завдань : навчальний посібник. Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2021. 112 с.
Розроблено електронні навчально-методичні комплекси (ЕНМК) на базі ПЗ Moodle «Лікарські рослини», «Екологія тварин», «Філогенія та сучасна таксономія організмів» і програму підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних, науково-педагогічних працівників «Біологія тварин» (у співавторстві).
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси