Тулайдан Галина Миколаївна
Тулайдан Галина Миколаївна


Кандидат хімічних наук,

доцент кафедри хімії та методики її навчанняЕ-mail: tulaidan@tnpu.edu.ua
            tulajdan@chem-bio.com.ua  Профілі: 

     Google Scholar                 

     ORCID 

     ResearchGate 
     ResearcheID  

     Scopus

 


Біографія


У 2001 році закінчила хіміко-біологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія» та здобула кваліфікацію вчителя хімії, біології, основ екології і безпеки життєдіяльності. 


У 2002 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримала диплом магістра зі спеціальності „Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія” та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача хімії 


З 2002 р. по 2008 р. – старший лаборант кафедри хімії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


З 14.09.2004 – по 22.08.2005 – асистент кафедри хімії Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


2005 р. – 2009 р. – аспірантка кафедри хімії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Кандидат хімічних наук з 2010 року. Дисертацію, на тему: «Купрокаталітичне хлоро(бромо, тіоціанато)арилювання похідних пропену» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.03 – органічна хімія, захищено 28 вересня 2009 року в спеціалізовані вченій раді Д 35.052.01 у Національному університеті “Львівська політехніка”.


З 15.02.2008 – по 30.06.2008 – асистент кафедри хімії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


З 01.07.2008 – по 02.02.2014 – асистент кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


3 03.02.2014 – по 30.06.2019 викладач кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


З 01.07.2019 – по теперішній час – доцент кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Стаж наукової і педагогічної роботи 17 років.


На кафедрі читає навчальні дисципліни «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Фізична і колоїдна хімія», «Медична та фармацевтична хімія», «Лабораторна практика».


Підвищення кваліфікації: 


У період із 01 листопада 2017 р. до 01 грудня 2017 р. проходила підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі загальної хімії та хімічного матеріалознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.


У період із 24 жовтня 2022 року по 24 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі хімії та технологій Волинського національного університету імені Лесі Українки (загальним обсягом – 180 години/ 6 кредитів ЄКТС). 


У 2019 році отримала диплом магістра (спеціальність: «Філологія», спеціалізація: «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»), освітня програма: «Англійська мова і література», професійна кваліфікація: «Викладач англійської і німецької мов».


Закордонне стажування (міжнародне науково-педагогічне стажування) з 01 листопада 2019 року по 01 лютого 2020 року у Вищій школі лінгвістичній у м. Ченстохова (Польща) в рамках проєкту «The Innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» з сертифікованим курсом «Natural Sciences. Chemistry».


Закордонне стажування з 02 жовтня 2023 року по 30 листопада 2023 року у (Koten(DE)-Kyiv (UA)-Odesa (UA)-Ternopil (UA)) в рамках проєкту International Internship "Digital Future: Blended Learning" з мертифікованим курсом 1. Methodological aspects of the organization of blended or distance learning; 2. Digital technologies of communication and collaboration; 3. Tools for creating digital educational content.


Сфера наукових інтересів

  • Синтез нових біологічно активних сполук, дослідження реакційної здатності солей арилдіазонію в реакціях з ненасиченими сполуками.
  • Член Хіміко-фармацевтичного товариства України.
  • Член Біохімічного товариства України.


Додаткова інформація: 


З 2023 р. є секретарем вченої ради хіміко-біологічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка.


Публікації:


Є автором понад 110 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі: 5 статей у журналах, які індексуються у Scopus і Web of Science, 3 навчально-методичні посібники.


Основні публікації

Посібники та методичні рекомендації 

1. Лабораторний практикум з неорганічної хімії : навчальний посібник студентів природничих спеціальностей педагогічних університетів / Г. М. Тулайдан, Р. В. Симчак, Б. М. Петрушка, В. С. Барановський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 140 с.


2. Тестові завдання з фізичної і колоїдної хімії : навчальний посібник / Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан, В. С. Барановський – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 105 с.


3. Тулайдан Г. М. Загальна хімія : навчальний посібник для підготовки бакалаврів за педагогічними спеціальностями 014.06 середня освіта (хімія), 014.05 середня освіта (біолгія та здоров'я людини) та 014.15 середня освіта (природничі науки) / Г. М. Тулайдан, Б. Д. Грищук, В. С. Барановський. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 110 с.


Вибрані публікації:

1. Grishchuk, B.D., Baranovskii, V.S., Simchak, R.V., Tulaidan, G.N., Gorbovoi, P.M. Reaction of arenediazonium tetrafluoroborates with allyl methacrylate in the presence of the thiocyanate anion Russian Journal of General, 2006, 76(6), pp. 936–938


2. Gorbovoi, P.M., Tulaidan, G.N., Grishchuk, B.D. Reactions of arenediazonium tetrafluoroborates with 3-chloro-2- methylpropene in the presence of potassium chloride, bromide, and thiocyanate. Russian Journal of General, 2008, 78(1), pp. 133–135


3. Грищук Б. Д., Барановський В. С. , Тулайдан Г. М. Синтез та антимікробна активність продуктів хлоро-, бромо- та тіоціанатоарилювання галогеновмісних алільних сполук. Журнал органічної та фармацевтичної хімії. 2008. Т.6, Вип. 4(24). С. 44–50.


4. Gorbovoi P. M.,  Tulaidan G. N.,  Grishchuk B. D.,  Klimnyuk S. I.,  Pokryshko E. V. Synthesis and antimicrobial properties of 2-chloro(bromo, thiocyanato)-1-aryl-2-methyl-3-chloropropanes. Pharmaceutical Chemistry Journal. 2008.  V. 42, N. 9. P. 520–522.


5. Грищук Б. Д., Тулайдан Г. М. Хлор-, бром- та тіоціанатоарилювання 3-хлорбутену-1. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2008. № 609. С. 109–112.


6. Климнюк С. І., Грищук Б. Д.,  Горбовий П. М., Тулайдан Г. М., Покришко О. В. Протимікробні властивості продуктів реакції хлор-, бром- і тіоціанатоарилювання 2-метил-3-хлорпропену. Фармацевтичний часопис. 2008.  Вип. 1(5). С. 40–44.


7. Яцюк В. М., Симчак Р. В., Тулайдан Г. М., Барановський В. С., Грищук Б. Д. Синтез арилалкільних азидоамідів на основі продуктів бромарилювання акриламіду і метакриламіду. Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Технологія речовин та їх застосування. 2015. № 812. С. 3-7.


8. Vitaliy Yatsyuk, Olena Pokryshko, Zoriana Yaniv, Galyna Tulaidan, Vitaliy Baranovskyi, Sergiy Klymnyuk and Bogdan Grishchuk. Synthesis and Antimicrobial Activity of Products Obtained via Anionarylation of Acrylic and Metahcrylic Acids Amides and Nitriles by 5-Carboxyphenylene-1,3-Bisdiazonium Salts. Chemistry & Chemical Technology.  Vol. 9, No. 2, 2015. pp. 193-197.


9. Янів З. І., Симчак Р. В., Покришко О. В., Тулайдан Г. М., Барановський В. С., Климнюк С. І., Грищук Б. Д. Cинтез та антимікробна активність продуктів аніонарилювання з сульфаніламідним фрагментом. Журнал органічної та фармацевтичної хімії. 2016. Т. 14, вип. 2. С. 60–64.


10. Klymnyuk S.I., Pokryshko O.V., Vynnychuk M.O., Symchak R.V., Tulaydan H.M., Baranovsky V.S., Grischuk B.D. A study on biological activity of 2-aminothiazol-4(5H)-one derivatives. Biomedical and biosocial anthropology, 2016. N. 26. Р. 16-20.


11. Барановський В.С. Ногас С.І., Бендерська Н.В., Зданяк Н.Р., Тулайдан Г.М., Яцюк В.М. Солі 3,3'-дихлоро-4,4'-дифенілметанбісдіазонію в реакціях тіоціанатоарилювання похідних ненасичених кислот Collection of Articles «Fundamental and Applied Research in Modern Chemistry and Pharmacy», 2020. P. 80-84.


12. Тулайдан Г. М., Барановський В. С. Особливості вивчення загальної та неорганічної хімії в структурі підготовки фахівців з природничих наук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). Тернопіль, 2020. С. 116-119


13. Нікончук А.І., Наконечна С.П., Процишина Т.В., Петрушка Б.М., Тулайдан Г.М., Барановський В.С. Дедіазоніювання арилдіазоній тозилатів у присутності S-нуклеофілів. Collection of Articles «Fundamental and Applied Research in Modern Chemistry and Pharmacy», 2021. P.89-92.


14. Martyniuk, V., Gylytė, B., Matskiv, T., Khoma, V., Tulaidan, H., Gnatyshyna, L., ... & Stoliar, O.. Stress responses of bivalve mollusc Unio tumidus from two areas to ibuprofen, microplastic and their mixture. Ecotoxicology, 31(9), 2022. P. 1369-1381.


15. Morhunov O., Pylypchyk N., Tulaidan H., Baranovskyi V. Thiocyanatoarylation of propene derivatives by arylbisdiazonium salts. Theory and practice of modern science. Kraków, Poland 2023. P.  101-104.


16. Baranovskyi V. Tulaidan H., Simchuk S., Symchak R. Copper-catalyzed reactions of 1,4-diphenylbisdiazonium salts with sulfur-containing nucleophiles. Innovations and prospects in modern science. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2023. Pp. 108-113.


17. Галина Тулайдан, Віталій Барановський. Лабораторно-хімічна практика в контексті формування практичних навичок здобувачів вищої педагогічної освіти / Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р.). Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 85-87.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси