Жирська Галина Ярославівна 

Жирська Г.Я


Доцент

Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплінe-mail: gyrska@chem-bio.com.ua


Профілі:  
     Google Scholar
     ORCID

     ResearcherID

     ScopusНародилася 20 червня 1962 року в с.Завалів Бережанського (тепер Підгаєцького) району Тернопільської області. У 1978  р. вступила на природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. У 1983 р. закінчила його і отримала диплом з присвоєнням кваліфікації "Вчитель хімії та біології".


Після закінчення інституту працювала на посадах
вчителя біології і хімії, заступника директора з виховної роботи Завалівської та Угринівської шкіл Бережанського району.

З 1986 р. працювала асистентом кафедри педагогіки, а з вересня 1987 р. у зв'язку із створенням кафедри основ педагогічної майстерності – асистентом цієї кафедри.

3 1989 по 1992 рр. навчалась в аспірантурі Науково-дослідного інституту педагогіки АПН України, після закінчення якої прийшла працювати на кафедру методики викладання природничих дисциплін.

У червні 1993 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту педагогіки АПН України захилила дисертацію на тему: «Формування гуманістичних цінностей у старшокласників у позаурочній діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

3 1994 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри методики навчання природничих дисциплін.

У 1995 р. обрана за конкурсом на посаду доцента цієї ж кафедри, а в 1996 р. рішенням вченої Ради Тернопільського державного педагогічного інституту було присвоєно вчене звання доцента. З цього ж року по 2013 р. працювала на посаді доцента кафедри методики навчання природничих дисциплін.

З 2013 р. працює на посаді доцента кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Викладає навчальні дисципліни: методика навчання біології і природознавства, методика навчання екології, позакласна та позаурочна робота з біології, еколого-натуралістична діяльність школярів.

Впродовж 20 років виконувала обов’язки секретаря вченої ради хіміко-біологічного факультету.

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності — 31 рік.

Стажування

Кожні п’ять років проходила стажування в Національному педагогічному університеті імені М. Драгоманова, (останнє стажування на кафедрі теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін в 02-04. 2016 р.).

У 2016 р. – стажування у Східноєвропейській державній вищій школі в Перемишлі (Польща), у 2017 р. – стажування в Університеті Миколая Коперника в Торуні (Польща).


Сфера наукових інтересів

Проблеми гуманізації змісту біологічної освіти та навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі, удосконалення навчально-методичного забезпечення шкільного навчального предмета біології та методичної підготовки вчителів біології, а також – реалізація гендерного підходу в освіті.


Відзнаки

Нагороджена неодноразово грамотами ТНПУ імені Володимира Гнатюка та Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2008, 2010 рр.)

Основні публікації


Автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі:

Підручники і посібники

1) Біологія: [підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Міщук Н. Й., Жирська Г.Я., Степанюк А.В., Барна Л.С. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 288 с. Рекомендовано МОН України.

2) Біологія: [підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / [А. Степанюк, Н. Міщук, Т. Гладюк, Г. Жирська, Л. Барна]. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 288 с. Рекомендовано МОН України.

3) Загальна методика навчання біології: [навч. посібн. для студ. вищих навч. закл.] /І. В. Мороз, А. В. Степанюк, О. Д. Гончар, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна, Г. Я. Жирська; за ред. І. В. Мороза. – К.: Либідь, 2006. – 592 с. Рекомендовано МОН України.

4) Методика навчання біології. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.040102 Біологія* у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації МОНМС України. /І. В. Мороз, А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г.Я. Жирська, Л.С. Барна, О. Д. Гончар, О.А Цуруль.]. – 2-е вид. доп. і перероб. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 28 с. Рекомендовано МОН України.

5) Зошит для лабораторних і практичних робіт з біології. 9 клас / [Н. Міщук, Г. Жирська, Л. Барна, А. Степанюк, Т. Гладюк]. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. – 64 с. Рекомендовано МОН України.

6) Біологія. Зошит для лабораторних досліджень і робіт та дослідницького практикуму: 8 кл. / Н. Міщук, Г. Жирська, А. Степанюк, Л. Барна. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. — 32 с. Рекомендовано МОН України.

7) Біологія. Зошит для лабораторних досліджень, практичних та лабораторних робіт. 9 кл. / Н. Міщук, Г. Жирська. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. — 32 с. Рекомендовано МОН України.

Монографії

1. Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації: Монографія / наук. ред. ОМ. Пшінька, Т.І. Власової - Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2012. – 456с. (Автор. текст С.284-300.)

2. Ґендерні дослідження: прикладні аспекти: монографія / [В.П. Кравець, Т.В.Говорун, О.М.Кікінежді та ін.]; за наук. ред.  В.П. Кравця; — Тернопіль: Навчальна книга—Богдан, 2013.   – 448с. (Автор. текст С.222-231.)

Статті у фахових виданнях

1. Жирська Г.Я. Підготовка майбутніх учителів біології до реалізації здоров’язбережувальних технологій навчання / Г.Я.Жирська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць: Педагогіка. Психологія. Філософія. – Переяслав-Хмельницький. - 2013. – Вип. 30. - С. 124-129.

2. Жирська Г.Я. Формування в учнів ціннісного ставлення до природи як компонента екологічної культури / Г.Я.Жирська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Вол. Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2014. - №.2. – С. 74-81.

3. Жирська Г.Я. Ціннісний підхід до вивчення біології людини на основі інтеграції природничо-наукових і гуманітарних знань / Г.Я.Жирська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 36(89). – С. 155-162.

4. Степанюк А.В. Наступність у формуванні компетенцій майбутніх учителів біології в умовах ступеневої освіти / Степанюк А.В., Жирська Г. Я., Міщук Н. Й. // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Херсон: Вид-во ХДУ. — 2014. - Випуск LXVI. – С. 229-235.

5. Жирська Г.Я. Шляхи формування дослідницької компетентності школярів у процесі біологічної освіти / Г.Я.Жирська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць:– Переяслав-Хмельницький. - 2015. – Вип. 37. Педагогіка. - С. 104-113.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси