Бурега Назар Васильович


Бурега
Кандидат технічних наук,

асистент


e-mail: 
burega@ukr.net


Профіль: Google Scholar
                  Research ID
                  ORCID

                  Scopus
У 2012 році закінчив навчання в магістратурі інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Інженер-педагог в галузі комп’ютерних технологій».

У 2012 переміг на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Електротехніка та електромеханіка».

З 1 листопада 2013 року зарахований на денну форму навчання в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тема наукового дослідження – «Електротехнологічний комплекс регенерації енергії викидів на основі фотобіореактора» зі спеціальності 05.09.03 – Електротехнiчнi комплекси та системи. Науковий керівник: д.т.н., професор Федорейко В.С.

16 травня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.07 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України м. Київ захистив кандидатську дисертацію та здобув звання кандидата технічних наук.


З 1 вересня 2017 – асистент кафедри машинознавства та транспорту.

3 1 вересня 2019 – викладач кафедри машинознавства та транспорту.


Досвід наукової діяльності становить 10 років, досвід науково-педагогічний діяльності – 4 роки. Електротехнологічні комплекси, біотехнологія, альтернативна енергетика, системи регенерації, утилізація СО2


 Персональні відзнаки

Грамота ТНПУ (2020) – за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих кадрів, активну участь у житті університету та з нагоди Дня працівника освіти

Сфера наукових інтересів

 Електротехнологічні комплекси, біотехнологія, альтернативна енергетика, системи регенерації, утилізація СО2.

Основні публікації

1. Пальчик А. О., Бурега Н. В. Використання фотобіореактора в альтернативних системах енергозабезпечення // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. 2013. Вип. 13, Т. 5. С. 116–123. 

2. 
Бешта  О. С., Федорейко В. С., Пальчик А. О., Бурега Н. В. Автономне енергозабезпечення об’єктів господарювання на основі біотвертооксидних паливних систем // Науковий вісник Національного гірничого університету. 2015. № 2. С. 67 – 73. 

3. Пальчик А. О., Фендьо О. М., Бурега Н. В. Утилізація діоксиду вуглецю шляхом промислового вирощування мікроводоростей в енергосистемі на базі паливного елементу [Електронний журнал] // Енергетика і автоматика. 2014. № 4. С. 80-89. Режим доступу до ресурсу : http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/viewFile/3543/3465.


4. Бурега Н. В. Методика вирощування мікроводоростей у фотореакторі при утилізації газів твердооксидних паливних елементів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природовикористання України. 2015. № 224. С. 213–218.

5. Бурега Н. В. Дослідження режимів роботи електротехнологічного комплексу під час генерації електроенергії із біогазу // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. 2017. Вип. 209, Ч. 2. С. 237 – 241.


6. Beshta O. S., Fedoreyko V. S., Palchyk A. O.,
Burega N. V. Independent power supply of menage object based on biosolid oxide fuel // Power Engineering, Control and Information Technologies in Geotechnical Systems. 2015. P. 33-39. 

Beshta O. S., Fedoreyko V. S., Palchyk A. O., Burega N. V., Sipravskyy R. Computer analysis of photobiological utilizer parameters of solid oxide fuel cells emissions // 2016. P. 11 - 17.


7. Bodnar O. I. Optimizationоf Chlorella vulgaris Beij. cultivation in a bioreactor of continuous action / O. I. Bodnar
, N. V. Burega, A. O. Palchyk, H. B. Viniarska, V. V. Grubinko// Biotechnologia Acta. – 2016 – V. 9. –N. 4, Р. 42 – 49. 


8. Вінярська Г.Б. Культивування Chlorella vulgaris у фотобіореакторі неперервної дії під впливом сонячної інсоляції / Г.Б. Вінярська, О.І. Боднар,
Н.В. Бурега, А.О. Пальчик, О.О. Кантицька, Л.А. Онуфрійчук // Наукові записки Терн. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Серія: Біологія. – 2017. – № 1 (68). – С. 67-73.


9. Замора Я. П.,
Бурега Н. В., Ліннік А. Векторизація карт сільських населених пунктів у підготовці логістів за допомогою геоінформаційних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 80–89.


Патенти

1. Патент 115229 UA, МПК (2017.01) A01G 33/00, C12N 1/02. Спосіб промислового вирощування мікроводоростей шляхом утилізації діоксиду вуглецю / Федорейко В.С., Бурега Н.В., Пальчик А.О., Іскерський І.С., Балябас В.Т. № u201610396: заявлено. 12.10. 2016; опубліковано 10.04.2017, Бюл. № 7 / 2017. 


2. Патент України, H01L 35/00. Спосіб термоелектричного відбору енергії у теплогенераторах / Федорейко. В.С., Загородній Р.І., Рутило М.І., Луцик І.Б., Іскерський І.С., Бурега Н.В, Шульга В.М. – №
130694, заявл. 17.05.2018; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24. – 3 с.


Тези наукових доповідей

1. Пальчик А. О., Бурега Н. В. Використання мікроводоростей в енергоефективних системах // Відновлювальна енергетика, новітні автоматизовані електротехнології в біотехнічних системах АПК: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, м. Київ, 16-17 – жовтня 2014 року: тези доповіді. К., 2014. С. 18-19. 


2. Пальчик А. О., Фендьо О. М.,
Бурега Н. В.Аналіз перспектив використання фотобіореакторів в анаеробних системах енергозабезпечення України // Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми, перспективи: Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції, м. Тернопіль, м. Яремче, 23-27 лютого 2015 року: тези доповіді. Тернопіль, 2015. С. 109-110. 


3. Федорейко В. С., Пальчик А. І., Боднар О. І.,
Бурега Н. В., Сіправський Р. Б. Комп’ютерний аналіз біологічних процесів вирощування мікроводоростей в енергетичних цілях // Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування: теорія, практика, історія, освіта: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, м. Київ, 10-14 травня 2016 року: тези доповіді. К., 2016. С. 39-41. 


4. Бурега Н. В.
, Рутило М.І., Пальчик А.О. Дослідження енергетичних параметрів утилізації вуглекислоти у плоскому фотореакторі під впливом штучного та природного освітлення // Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК: ІV міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 20-21 листопада 2016 року: тези доповіді. К., 2016. С. 32-33. 


5. Бешта О.С., Рутило М.І., Пальчик А. О.,
Бурега Н. В., Добровольський Ю.А. Дослідження енергетичних характеристик фотобіореактора в процесі генерації нової біомаси // Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми, перспективи: Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції, м. Тернопіль, м. Яремче, 30 січня – 2 лютого 2018 року: тези доповіді. Тернопіль, 2018. С. 75-76.


6. Загородній Р.І., Рутило М.І.,
Бурега Н.В., Шульга В.М. Енергоефективне спалювання твердого біопалива у пальниках зернових сушарок // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конф.: Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування, 23-27 травня 2018 р. – Київ. – С. 43-44.


7. Замора Я.П,
Бурега Н.В. Утилізація вуглексилоти, як спосіб генерації «нової біомаси». Еко Форум – 2020 : збірка тез доповідей ІV спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму, 15 – 17 жовтня 2020 р. / Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя: Запорізька торговопромислова палата, 2020. – С. 29-31.


8. Аналіз робочих органів технічних засобів подрібнення соломи / Замора Я.П.,
Бурега Н.В. // «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020. – С. 142-144.


9. Замора Я.П.,
Бурега Н.В Принципи побудови інформаційно-освітнього Середовища  // VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти», 24–25 травня 2021 р. – м. Тернопіль. – С. 27-28

10. Бурега Н. В. С. В. Сіткар  Генерація нової біомаси шляхом утилізації викидів біотеплогенераторів // Матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції «Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива», 8 червня 2021 р. – м. Тернопіль.  – С. 33-35

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси