Кафедра машинознавства і транспорту 

Кафедра МТ


Завідувач:
Федорейко Валерій Степанович
                 доктор технічних наук, професор, академік Академії економічних наук України


Диспетчер:
 Коцуляк Валентина Сергіївна


Поштова скринька: 
kaf_mki@tnpu.edu.uaСклад кафедри

доктор технічних наук, професор, академік АЕНУ, завідувач кафедри машинознавства та транспорту Федорейко Валерій Степанович

кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор, академік АСУ

професор кафедри машинознавства та транспорту Горбатюк Роман Михайлович

кандидат технічних наук,  доцент кафедри машинознавства та транспорту Павх Ігор Іванович


кандидат технічних наук,  доцент кафедри машинознавства та транспорту Рутило Микола Іванович

кандидат технічних наук,  доцент кафедри машинознавства та транспорту Замора Ярослав Петрович

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри машинознавства та транспорту Сіткар Степан Вікторович


кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Загородній Роман Іванович


кандидат технічних наук, асистент кафедри машинознавства та транспорту Бурега Назар ВасильовичОрганізацію матеріально-технічного забезпечення та обслуговування навчального процесу здійснюють:


завідувач лабораторіями Пушкар Андрій Дмитрович


старший лаборант Коцуляк Валентина Сергіївна

старший лаборант Брездень Тетяна Іванівна


У 1998 році при кафедрі створено науково-дослідну лабораторію «Енергетичний менеджмент», яка реалізовує держбюджетні та госпдоговірні проекти в галузі енергетики.

У науковому підрозділі кафедри працюють:

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Іскерський І.С.,

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Загородній Р.І.Історія кафедри 

Кафедра веде свій початок із 1973 р. У різні роки кафедру очолювали: доктор технічних наук, професор В.М.Мартин; кандидат технічних наук, доцент Ф.М. Музичук; доктор технічних наук, професор Ю.В.Дзядикевич; кандидат сільськогосподарських наук, доцент В.О.Борсук; кандидат технічних наук, доцент В.С.Жаховський; доктор технічних наук, професор М.О.Корчемний. З 1989 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор, академік АЕНУ Федорейко В.С.

 

Про кафедру 

На кафедрі тривалий період працювали: кандидати педагогічних наук, доценти Б.Д. Столяр, Б.В. Сіменач, В.М. Вітченко, Є.М. Дутко; кандидати технічних наук, доценти  М.П. Милик, Є.М. Кальба, доцент В.А. Вартабедян; кандидати технічних наук: І.І. Денисенко, Ф.К. Новожилов, С.М. Голотенко,  В.А. Поліщук, О.І. Обухівський, асистенти С.М. Бакан, А.П. Співак, В.О. Міхненко, Г.С. Пінчак, Р.В. Столярчук, Я.Т. Ломницький.Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 

Спеціальність – 015.20 Професійна освіта (Транспорт) (ступінь вищої освіти «бакалавр»): 

§  «Інженерна механіка»,

§  «Основи автоматики»,

§  «Системи управління транспортом»,

§  «Механізація виробничих процесів»,

§  «Методика професійного навчання»,

§  «Автоматизація транспортних робіт»,

§  «Основи енерго- та ресурсозбереження»,

§  «Альтернативні енергоустановки»,

§  «Екологічна безпека автомобільного транспорту»,

§  «Логістика та організація автомобільних перевезень»,

§  «Основи розвитку транспортних машин»,

§  «Гідравліка і теплотехніка»,

§  «Основи інженерно-педагогічної творчості»,

§  «Автоматизація транспортних робіт»,

§  «Дизайн транспортних засобів»,

§  «Організація автосервісу»,

§  «Основи надійності і довговічності транспортних машин»,

§  «Інформаційно-комп'ютерні системи на транспорті»,

§  «Менеджмент і маркетинг на транспорті».

 

Спеціальність – 015.20 Професійна освіта (Транспорт) (ступінь вищої освіти «магістр»): 

§     Перелік предметів: «Енергетичні та мехатронні системи на транспорті»

§     «САПР технологічних процесів експлуатації та ремонту автомобілів»

§     «Управління автосервісними підприємствами»

§     «Безпека керування транспортними засобами»

§     «Комп'ютерні технології автосервісу»

§     «Теорія і методика професійного навчання»

§     «Фірмове обслуговування транспортних засобів»

§     «Інтелектуальні транспортні системи»

§     «Автострахування»

§     «Геоінформаційні технології управління транспорту»

§     «Виробничі системи на транспорті»

§     «Транспортна трасологія»

§  «Технологічні процеси  підприємств автотранспорту»,

§  Теорія і методика професійної освіти


Спеціальність – 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) (ступінь вищої освіти «бакалавр»): 

§  Комп’ютерні технології технології в навчальному процесі

 
Спеціальність – 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) (ступінь вищої освіти «магістр»):

§  Теорія і методика професійної освіти

 

Спеціальність – 014 Трудове навчання і технології (ступінь вищої освіти «бакалавр»):

 

Навчально-методична робота


Викладачі кафедри здійснюють підготовку:

       викладачів практичного навчання у сфері транспорту;

       Викладач дисциплін в галузі транспорту, професіонал в галузі транспорту

 

Навчально-методична робота кафедри спрямована на підвищення рівня підготовки висококваліфікованих фахівців, які задовольнили б вимоги сучасної професійної освіти із застосуванням останніх досягнень щодо надання послуг освіти, новітніх технологій і технічних засобів навчання.

Згідно з «Тимчасовим положенням про кредитно-модульну систему і особливості її застосування в ТНПУ» науково-педагогічними працівниками кафедри розроблено програми для навчальних дисциплін і зроблено відповідні зміни щодо структурування навчального матеріалу дисциплін за змістовими модулями, оцінювання їх у балах, встановлення форм і термінів проміжного і підсумкового контролю навчальної діяльності здобувачів вищої освіти.

Для кожної дисципліни на кафедрі розроблено робочі програми, які містять основні питання курсу, послідовність та організаційні форми їх вивчення, обсяг, тестову  частину, а також питання для самостійного опрацювання. У робочих програмах подано списки основної та додаткової літератури, вказано форми і засоби проміжного та підсумкового контролю, терміни їх проведення тощо.

З метою підвищення якості підготовки фахівців колективом кафедри, за підтримки і сприяння ректорату розпочата й активно проводиться робота з покращення матеріально-технічної бази, лабораторій і аудиторій, удосконалення методик викладання навчальних дисциплін, навчально-методичного забезпечення, якісного покращення професорсько-викладацького складу, розширення навчальних площ та аудиторного фонду кафедри, використання на всіх етапах навчання сучасних комп’ютерних засобів з відповідним програмним забезпеченням.

Кафедра володіє сучасною матеріально-технічною базою. Освітній процес проводиться в загальних і спеціалізованих аудиторіях і лабораторіях університету. Навчальні аудиторії достатньо оснащені технічними засобами навчання (комп’ютерною технікою, засобами мультимедіа, проекторами тощо) і навчально-лабораторним обладнанням, приладами.

Співробітниками кафедри проводиться значна робота для покращення навчального та науково-методичного забезпечення. За останній період виготовлено понад 25 навчально-методичних стендів і 50 одиниць унаочнень (у вигляді плакатів, моделей, установок тощо), розроблено електронні навчально-методичні комплекси зі всіх дисциплін, закріплених за кафедрою. Крім цього, науково-педагогічними працівниками розроблено методичні вказівки до вивчення навчальних дисциплін (теоретичних курсів), проходження педагогічної, технологічної і переддипломної практик, виконання лабораторних і практичних робіт, самостійної роботи та ін.

З метою впровадження дистанційного навчання студентів в освітній процес університету впроваджено модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище Moodle, яке дає повний доступ до необхідної  інформації про предмети, які викладаються. Науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють над змістовим наповнення електронних курсів.

Значна увага приділяється впровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання. На кафедрі практикується читання лекцій за допомогою засобів мультимедіа, а також за опорними конспектами; використання педагогічних і методичних завдань, ділових ігор, дискусій тощо. Кращим студентам надається право навчатись за індивідуальним планом. Тестування студентів проводяться з використанням відповідного програмного забезпечення в аудиторіях, де встановлена комп’ютерна техніка.

В освітньому процесі науково-педагогічні працівники вдало поєднують викладання навчальних дисциплін з гуманізацією освіти, трудовим, правовим та естетичним вихованням студентів. Науково-педагогічні працівники кафедри, як керівники академічних груп, систематично проводять виховну роботу під час занять, за місцем проживання (у гуртожитку), допомагають у проведенні суспільних і культурно-масових заходів.  Робота з виховання студентів 1-4 курсів проводиться відповідно до затвердженого плану вченою радою інженерно-педагогічного факультету, відповідно з державною програмою «Освіта».

Важлива роль відводиться навчальній науково-дослідній роботі студентів (НДРС), яка проводиться за науковими напрямами викладачів кафедри із залученням студентів, а також з урахуванням їхніх інтересів під час виконання всіх видів навчальних робіт.


 

Наукова робота кафедри

Науково-дослідна робота (НДР) кафедри є невід’ємною складовою наукової діяльності університету, що безпосередньо залежить від кадрового потенціалу і спрямована на:

· інтеграцію навчального процесу й НДР студентів, удосконалення викладання професійних та практичних дисциплін кафедри за рахунок дослідницько-пошукового компоненту самостійної роботи студентів;

·    збереження й примноження інтелектуального капіталу кафедри, розвиток креативної складової підготовки науково-педагогічних кадрів;

· дослідження актуальних проблем підготовки фахівців відповідно до визначених Міністерством освіти і науки України пріоритетних напрямів.

Виконання досліджень за кафедральною тематикою, що охоплює актуальні проблеми підготовки інженерів-педагогів, фахівців в галузі транспорту, комп’ютерного профілю та вчителів трудового навчання й технологій у контексті євроінтеграційних процесів у системі освіти України шляхом:

·   виконання колективних наукових проектів за державним замовленням;

·    дослідження за індивідуальною тематикою здобувачів наукових ступенів, аспірантів і докторантів кафедри відповідно до перспективного плану наукових досліджень;

· участі кафедри на громадських засадах в загальноукраїнських і міжнародних проектах з проблем викладання професійних і практичних дисциплін з метою підготовки фахівців у галузі транспорту,  комп’ютерних технологій та вчителів трудового навчання і технологій;

· періодичного проведення на базі кафедри міжнародної науково-практичної конференції з актуальних проблем професійної освіти з участю провідних науковців України та ЄС, щорічних звітно-наукових конференцій, наукових і науково-методичних семінарів, а також участі студентів і викладачів у наукових форумах, що проводяться в інших наукових установах та ЗВО;

· публікації результатів досліджень у фахових наукових виданнях, міжнародних журналах, спільних вузівських виданнях;

· упровадження в освітній процес результатів наукових досліджень викладачів кафедри, аспірантів і докторантів.


Забезпечення високої якості дослідницького компоненту фахової підготовки майбутніх фахівців шляхом:

· підвищення ефективності науково-дослідницької, пошукової спрямованості ІНДЗ, самостійної роботи навчальної роботи студентів та їх діяльності у проблемних групах;

·  щорічної участі (отримання призових місць) студентів у всеукраїнських науково-практичних конференціях і конкурсах наукових робіт;

· посилення пошуково-експериментальної складової курсових і магістерських робіт;

·  апробації та публікації результатів кращих магістерських робіт у матеріалах наукових конференцій і збірниках наукових праць.З метою випробування та реалізації наукових досліджень в галузі енергетики та енергоефективності за ініціативи Федорейка Валерія Степановича заснована науково-дослідна лабораторія «Енергетичний менеджмент», котра займає одну із провідних позицій в Україні по створенню, випробування та застосування нових технологій в секторі диверсифікації джерел енергії. Вона об’єднує 7 наукових співробітників, 10 інженерів та 8 фахівців з різних галузях спеціалізації.

Основним напрямком діяльності є системи генерації і когенерації енергії в біоресурсних технологіях, котра спрямована на вирішення таких завдань:

– заміщення природного газу на несертифіковане біопаливо місцевого походження,

– підвищення енергоефективності процесів генерації теплової енергії із відходів,

 – отримання електричної енергії шляхом когенерації теплових викидів біотеплогенератора,

– утилізація СО2 шляхом використання мікробіотехнологій з подальшою генерацією високоякісного біосировини.


Разом із ТзОВ «Українські технологічні систем» розроблено когенераційну систему побудовану на базі використання скидної теплоти вихлопних викидів із використанням термоелектричних перетворювачів для потреб автономних систем енергоживлення електричною та тепловою енергією.

Розроблено ряд технічних та конструкторських рішень, котрі дозволили створити модель піролізного котла та твердому біопаливі для забезпечення потреб військових в польових умовах (обігрів приміщення локації, можливість приготування їжу та підігрівати воду, а також за забезпечення електричною енергією заряду пристроїв комунікації, освітлення території).

Дослідження проводяться відповідно до держтем:
«Енергоощадні інтелектуальні системи керування процесом приготування твердобіопаливної суміші для теплогенераторів»,
«Когенераційна термоелектрична автономна система на базі біогенератора»,
 а також входять у стратегію розвитку Тернопільської області до 2020 року.

Ще одним напрямом НДЛ «Енергетичний менеджмент» разом із науково-дослідною лабораторією «Екобіотехнологій та здоров’я людини» є розробка системи утилізації вуглексилоти, побудованих на базі процесу фотосинтезу із використанням мікроводоростей. Розроблено плоский вертикальний фотобіореактор та систему автоматичного керування процесом утилізації, котрий дає можливість працювати в стаціонарному, неперервному режимі роботи.

Лабораторія є постійним учасником міжнародних виставок забезпечує постійну консультаційні послуги об’єктам господарювання в галузі диверсифікації джерел енергії.

На базі лабораторії у 2016 році створено науково-дослідний консорціум «Інноваційні технології в енергетиці», до складу якого увійшли:

· Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,

·  Національний технічний університет «Дніпровскьа політехніка»,

·   Національний університет біоресурсів і природокористування України,

·   Національний науковий центр «ІМЕСГ».

В даний час консорціум разом із Інститутом проблем машинобудування імені Підгорного (м. Харків) НАН України працює над створенням «Децентралізованої системи генерації теплової та електричної енергії на базі генераторів-утилізаторів».

 
Під керівництвом професора, доктора технічних наук Федорейка Валерія Степановича захищено 6 дисертацій в галузі енергетики:

1. У 2012 році Рутило Микола Іванович захистив дисертацію «Енергоощадні швидкісні режими вентиляційних систем птахівничих приміщень» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

2. У 2012 році Пальчик Андрій Олександрович захистив дисертацію «Автономна система енергозабезпечення об’єктів господарювання на основі паливних елементів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

3. У 2013 році Луцик Ірина Богданівна захистила дисертацію «Енергоощадні режими роботи електротехнологічного комплексу активного вентилювання зерноскладу» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

4. У 2013 році Іскерський Іван Станіславович захистив дисертацію «Раціональне керування швидкісними режимами електропривода потокової лінії виробництва двокомпонентного твердого біопалива» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

5. У 2016 році Загородній Роман Іванович захистив дисертацію «Автономна когенераційна система електроживлення на базі біотеплогенератора» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

6. У 2018 році Бурега Назар Васильович захистив дисертацію «Електротехнологічний комплекс регенерації енергії викидів на основі фотобіореактора» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

 

Під керівництвом професора, доктора педагогічних наук,  Горбатюка Романа Михайловича захищено 6 дисертацій в галузі 01 Освіта/Педагогіка:

 

1. Кабак Віталій Васильович – захистив кандидатську дисертацію «Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій у технічних університетах» (2014) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

2. Акуленко Катерина Юріївна – захистила кандидатську дисертацію «Формування готовності до професійної діяльності майбутніх економістів з використанням системи Moodle» (2014) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

3. Соколюк Олена В’ячеславівна – захистила кандидатську дисертацію «Формування інформаційної  компетентності  майбутніх  учителів  основ  здоров’я  в процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу» (2015) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

4. Ліба Оксана Василівна – захистила кандидатську дисертацію «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі» (2016) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

5. Потапчук Ольга Ігорівна – захистила кандидатську дисертацію «Формування  готовності майбутніх  інженерів-педагогів  до  професійної  діяльності  засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (2016) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

6. Кучер Світлана Леонідівна – захистила докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій» (2018) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

 

В найближчій перспективі до захисту готується дві кандидатських дисертації. В аспірантурі на денній і заочній формі навчається три здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, виконуються кандидатські і докторські дисертації.

Професор Р. М. Горбатюк  є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Очолює підкомісію 015-1 із спеціальності Професійна освіта (за спеціалізаціями) Науково-методичної комісії МОНУ із загальної та професійної освіти з розробки стандартів вищої освіти України. Входить до редакційної колегії електронного журналу Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology (індексується у базах даних: Index Copernicus (ICI Journals Master List database), Google Scholar).

Професор Р. М. Горбатюк – керівник науково-дослідної роботи «Професійна підготовка фахівців педагогічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (номер державної реєстрації: 011u002178) за якою виконуються докторські і кандидатські дисертації, студенти виконують иагістерські роботи.

Автор понад 210 наукових, навчально-методичних публікацій і патентів.

 

Результатом наукової роботи викладачів кафедри є наукові статті, тези доповідей на регіональних і міжнародних конференціях і семінарах, навчально-методичні посібники. За роки існування кафедри науковцями видано наукових і навчально-методичних праць загальним обсягом понад 190 друкованих аркушів, у т.ч. 7 монографій, понад 60 навчально-методичних посібників та понад 250 статей і тез.

Студенти і магістранти ІПФ щорічно стають переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі техніки за напрямом «Електротехніка та електромеханіка». Станом на 2019 рік отримано 19 дипломів, що є одним із найкращих показників факультетів ЗВО та серед університетів України.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси