Кафедра комп’ютерних технологій

Кафедра Комп'ютерних технологій


Завідувач: Іван Миколайович Цідило 
                           доктор педагогічних наук, професор


Диспетчер: Гайдамаха Марія Зіновіївна

Поштова скринька: kt.tnpu@gmail.com

Концепція розвитку кафедри комп’ютерних технологій на 2012-2030 рр.


 Історія кафедри комп’ютерних технологійКафедра комп’ютерних технологій створена (наказ ректора ТНПУ ім. В. Гнатюка № 225 від 22 серпня 2006 року) в складі інженерно-педагогічного факультету для забезпечення підготовки інженерів-педагогів за спеціальністю: 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології).

Першим завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор Корчемний Микола Олександрович, член спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій при Національному університеті біотехнологій та природокористування і Київському національному університеті харчових технологій, автор понад 270 наукових праць.

У період 2010 року до 2012 року завідувачем кафедри призначено кандидата педагогічних наук, доцента Бориса Володимировича Струганця, декана інженерно-педагогічного факультету, випускника Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана.

З березня 2012 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор Роман Михайлович Горбатюк, член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти:

– при Національному університеті водного господарства та природокористування;

– при Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.


З 1 червня 2017 року завідувач кафедри комп’ютерних технологій доктор педагогічних наук, доцент Ігор Васильович Гевко, випускник Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана.Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 11 викладачів

-  доктор педагогічних наук, професор Ігор Васильович Гевко
- доктор педагогічних наук, професор Іван Миколайович Цідило 
- доцент, кандидат педагогічних наук Володимир Іванович Рак

- доцент, кандидат технічних наук Юрій Павлович Франко 
- доцент, кандидат технічних наук Андрій Олександрович Пальчик 

- доцент, кандидат технічних наук Ірина Богданівна Луцик 

- викладач, кандидат педагогічних наук Тарас Вікторович Сіткар 
доцент, кандидат технічних наук Ольга Андріївна Данилюк  

- викладач, кандидат педагогічних наук  Михайло Михайлович Ожга

- асистент,  кандидат педагогічних наук Ольга Ігорівна Потапчук

- викладач, кандидат педагогічних наук Олександр Богданович Ящик З тих часів кафедрою пройдено значний шлях від початкового становлення і до ствердження її як випускового підрозділу з високими рейтинговими показниками.


Навчальний процес на кафедрі обслуговує допоміжний персонал:

- завідувач навчальною лабораторією 
Марія Зіновіївна Гайдамаха

- інженер І категорії із застосуванням комп’ютерів Віктор Іванович Репський,

- лаборант Андрій Тарасович Тимчук,
лаборант Андрій Володимирович Петлюк,
- старший лаборант Наталія Вікторівна Матвійків (перебуває  в декретній відпустці по догляду за дитиною). 
 
Напрями підготовки кафедри комп’ютерних технологій 

Кафедра комп’ютерних технологій інженерно-педагогічного факультету проводить набір абітурієнтів на денну і заочну форми навчання за напрямом підготовки 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології).

Відповідно до умов прийому Міністерства освіти і науки України, приймає сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО) з таких дисциплін:

  •   українська мова і література
  •   математика
  •   за вибором абітурієнта фізика або іноземна мова


Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр.

БАКАЛАВР Кваліфікація фахівця – викладач професійно-технічних дисциплін (4 роки навчання).

МАГІСТР На базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра і спеціаліста, кваліфікація фахівця – магістр освіти (комп’ютерні технології), термін навчання 1 рік і 4 місяці

Випускники факультету по закінченню навчання мають змогу працювати у сферах освіти або виробництва на посадах:

-  викладач дисциплін професійної і практичної підготовки закладу вищої освіти І-ІІ рівня акредитації;

-  викладач дисциплін професійної і практичної підготовки професійно-технічного навчального закладу;

-  керівник професійно-технічного навчального закладу і ЗВО І-ІІ рівня акредитації;

-  методист, науковець, дослідник;

-  розроблювач комп’ютерних систем обліку, аналізу і планування процесів навчальної, господарської, фінансової діяльності навчальних закладів;

-  програміст і/або експлуатаційник в системах автоматизації діяльності навчальних закладів;

-  фахівець з програмного забезпечення;

-  аналітик комп’ютерних систем;

-  аналітик з комп’ютерних комунікацій;

-  інженер комп’ютерних систем;

-  інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;

-  конструктор комп’ютерних систем;

-  інженер-програміст;

-  системний програміст;

-  начальник відділу автоматизованих систем керування виробництвом;

-  інженер з автоматизованих систем керування виробництвом.

Випускники кафедри комп’ютерних технологій мають можливість продовжити навчання в аспірантурі

В університеті відкрито спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями:

-  015 Професійна освіта (спеціалізація теорія і методика професійної освіти).

 

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін професійної підготовки:

для освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр

– автоматизований документообіг

– архітектура ПК

– архітектурна візуалізація

– базовий курс інформатики

– дискретне програмування

– імітаційне моделювання технічних систем

– інженерна та комп’ютерна графіка

– інформаційно-технічні засоби навчання

– комп’ютерний дизайн та мультимедіа

– комп’ютерні мережі та захист даних

– комп’ютерні мережеві технології

– комп’ютерні технології в навчальному процесі

– комп’ютерно-аналітична діяльність

– математичне моделювання

– методика навчання інформатики

– методика професійного навчання

– операційні системи

– організація баз даних

– основи програмування

– основи систем автоматизованого проектування

– основи штучного інтелекту

– офісні комп’ютерні технології

– перспективні мови WEB-розробок

– проектування та експлуатація інформаційних систем

– ремонт та модернізація ПК

– сучасні CAD/CAE системи

– технології прикладного та WEB-програмування

– тривимірне моделювання, анімація та відеомонтаж

 для освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр

– автоматизовані системи організаційного управління

– автоматизовані системи управління технологічними процесами

– дослідження і проектування спеціалізованих комп’ютерних систем

– експертні технології для систем підтримки прийняття рішень

– інтелектуальна власність та ліцензування програмного забезпечення

– кросплатформенне програмування

– моделювання об’єктів і технологічних процесів

– програмне забезпечення для мобільних платформ

– системне адміністрування та безпека інформаційних і комунікаційних систем

– сучасні архітектури та засоби програмування мультимедійних обчислювальних систем

– теорія і методика професійного навчання

– технології розробки і тестування програм

– управління проектами


 

Колектив кафедри активно проводить наукові дослідження та займається вдосконаленням організації навчально-виховного процесу. Високий рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри є передумовою забезпечення підготовки фахівців в галузі інформаційно-комунікаційних технологій на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавра та магістра.


Кафедра співпрацює з Українською інженерно-педагогічною академією, Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, Бердянським державним педагогічним університетом, Луцьким національним технічним університетом, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка та іншими провідними ЗВО України.

Наукова робота кафедри комп’ютерних технологій

Колектив кафедри комп’ютерних технологій працює над науковими темами: «Професійна підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій», «Інтелектуальні інформаційні технології в системі освіти».

Викладачі кафедри є учасниками міжнародних і всеукраїнських наукових, науково-практичних та методичних конференцій, семінарів, круглих столів.

Проведено міжнародні і всеукраїнські науково-практичні конференції:

§     Сучасні технології в освіті: методологія, теорія, практика (2016 р.).

§     Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти (2016 р.).

§     Використання інтерактивних засобів в навчально-виховному процесі (2017 р.).

§     Воркшоп з поширення знань «Ознайомлення з фітотехнологією вирощування біомаси Міскантусу гігантського на землях, забруднених та порушених внаслідок вій» (2017 р.).

Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників, методичних рекомендацій. У 2015-2018 рр. опубліковано понад 50 наукових робіт, 39 наукових статей у фахових виданнях; 12 посібників та методичних рекомендацій.

У 2015 році доцентом кафедри І. М. Цідило захищено дисертацію «Теорія і методика підготовки майбутніх інженерів-педагогів до застосування інтелектуальних технологій у професійній діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.10 – інформаційно-комун ікаційні технології в освіті.

Викладачем кафедри М. М. Ожгою у 2015 році  захищено дисертацію «Методика навчання систем 3D проектування майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю»» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Асистентом кафедри О. І. Потапчук у 2016 році захищено дисертацію «Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Асистентом кафедри О. Б. Ящик у 2016 році захищено дисертацію «Методика навчання алгоритмізації та програмування старшокласників на рівні поглибленого вивчення інформатики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика).


Доцентом кафедри І. В. Гевко у 2017 р. захищено дисертацію «Система розвитку основ професіоналізму майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної.


На даний час подано до захисту дисертаційне дослідження «Системи комп’ютерних онтологій як засіб формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів», на здобуття наукового ступеня кандидата наук по спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, аспіранта Козіброди С. В. (керівник д. пед. наук, проф. Цідило І. М.).


Ведеться підготовка кандидатських дисертацій, спрямованих на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців в галузі професійної освіти. В аспірантурі навчаються випускники спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» Білий В. В., Козак Ю. Ю. Бучок Ю. І. (наук. керівник д. пед. наук, проф. Горбатюк Р. М.), Мазур І.-С. В. (наук. керівник д. пед. наук, проф. Цідило І. М.).


Викладачі кафедри співпрацюють з науковими закладами: Українською інженерно-педагогічною академією (м. Харків), Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Дрогобицьким педагогічним університетом ім. І. Франка, Луцьким національним технічним університетом, Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М. Коцюбинського, Бердянським державним педагогічним університетом.

Колектив кафедри підтримує зв’язки з місцевими закладами освіти (Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти; Тернопільський центр професійно-технічної освіти № 1 і № 2; Українська гімназія № 1, ЗОШ № 7, 9, 16, 19, 22, 23, 24). До науково-дослідної роботи під керівництвом викладачів залучаються кращі педагоги міста й області, у тому числі, до підготовки та проведення семінарів, курсів; предметних олімпіад від обласного до Всеукраїнських рівнів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук.

Велике значення викладачі приділяють залученню талановитої студентської молоді до науково-дослідної діяльності. Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у науковій діяльності кафедри, наукових конференціях.

Студенти спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) залучаються до активної науково-дослідної діяльності. Зокрема, ними створюються дослідні зразки програмного та апаратного забезпечення з метою підготовки до участі у реальних наукових та технічних проектах. Здійснюється навчання студентів новим методологіям створення інформаційних систем, технологіям розробки апаратного та програмного забезпечення.

Результати студентських наукових здобутків заслуховуються та обговорюються на звітно-наукових конференціях. Кожного року за матеріалами досліджень випускники публікують статті у студентському науковому віснику та збірнику «Магістрант», виконують і захищають магістерські роботи. Кращі наукові роботи відзначено грамотами університету.

Розробка інноваційних методик навчання майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій під час викладання дисциплін професійної і практичної підготовки стала пріоритетною для наукових досліджень викладачів кафедри. На базі кафедри розробляються методики реалізації професійної спрямованості навчання студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології), методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення дисциплін професійної і практичної підготовки. Результати роботи викладачів кафедри представлені в численних наукових публікаціях у збірниках праць, журналах, монографіях, навчально-методичних посібниках.

 

Навчально-методична робота кафедри комп’ютерних технологій

Навчально-методична робота кафедри комп’ютерних технологій спрямована на підвищення якості підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту та організації навчально-виховного процесу.

Навчальні предмети:

                   освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології):

«Інженерна та комп’ютерна графіка», «Методика професійного навчання» (Гевко І. В.); «Комп’ютерна графіка та мультимедіа», (Горбатюк Р. М.); «Автоматизований документообіг», «Комп’ютерно-аналітична діяльність», «Проектування та експлуатація інформаційних систем» (Данилюк О. А.); «Математичне моделювання», «Офісні комп’ютерні технології», «Основи систем автоматизованого проектування», «Організація баз даних» (Луцик І. Б.); «Операційні системи», «Комп’ютерний дизайн та мультимедіа», «Тривимірне моделювання, анімація та відеомонтаж», «Архітектурна візуалізація» (Ожга М. М.); «Технології прикладного та WEB-програмування» (Пальчик А. О.); «Сучасні CAD-CAE системи», «Імітаційне моделювання технічних систем» (Петрикович Ю. Я.); «Базовий курс інформатики», «Комп’ютерні технології в навчальному процесі» «Перспективні мови WEB-розробок» (Потапчук О. І.); «Інформаційно-технічні засоби навчання» (Рак В. І.); «Архітектура ПК», «Дискретне програмування», «Методика навчання інформатики» (Сіткар Т. В.); «Комп’ютерні мережі та захист даних» (Франко Ю. П.); «Методика професійного навчання», «Основи штучного інтелекту» (Цідило І. М.); «Апаратне забезпечення ПК», «Ремонт і модернізація ПК» (Ящик О. Б.)

§     Практики: технологічна, педагогічна.

                   освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології):

§     «Теорія і методика професійного навчання» (Гевко І. В.); «Автоматизовані системи управління технологічними процесами» (Данидюк О. А.); «Управління проектами» (Луцик І. Б.); «Сучасні архітектури та засоби програмування мультимедійних обчислювальних систем» (Пальчик А. О.); «Автоматизовані системи організаційного управління», «Інтелектуальна власність та ліцензування програмного забезпечення» (Петрикович Ю. Я.); «Кросплатформенне програмування», «Технології розробки і тестування програм», «Програмне забезпечення для мобільних платформ» (Сіткар Т. В.); «Системне адміністрування та безпека інформаційно-комунікаційних систем», «Дослідження і проектування спеціалізованих комп’ютерних систем» (Франко Ю. П.); «Експертні технології для систем підтримки прийняття рішень» (Цідило І. М.).

§     Практики: науково-педагогічна, педагогічна, технологічна.

За останній період робота кафедри спрямована на вдосконалення і розробку нових електронних комплексів навчальних курсів, методичне забезпечення дисциплін, удосконалення навчально-матеріальної бази, методів контролю та організації самостійної роботи студентів.

Окрема увага приділяється удосконаленню викладання навчальних дисциплін, оптимізацію й інтенсифікацію навчального процесу, поліпшення організації самостійної роботи, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

У процесі викладання дисциплін професійної і практичної підготовки використовуються інформаційні та інноваційні технології, спрямовані на розвиток рефлексійного, образного, логічного та критичного мислення. Широко використовуються інтерактивні методи, в основі яких знаходиться діалогічна взаємодія студент-студент, студент-викладач і групова взаємодія. У процесі навчання формується інформаційна культура і критичний підхід до користування інформацією в Інтернет-мережі.

Результати роботи викладачів з удосконалення навчального процесу і методичної роботи відображені в опублікованих навчально-методичних посібниках для студентів вищих навчальних закладів педагогічного спрямування (Гевко І. В., Горбатюк Р. М., Петрикович Ю. Я.,Потапчук О. І., Луцик І. Б., Франко Ю. П.); методичних рекомендаціях (Гевко І. В., Горбатюк Р. М., Цідило І. М., Рак В. І., Данилюк О. А., Сіткар Т. В. та ін.).

Студенти спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) є переможцями і призерами міжнародних і всеукраїнських олімпіад, конкурсів фахової майстерності:

§     Гонтарук Наталя І місце у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» (м. Харків, УІПА 2016 р.).

§     Савчук Ліля ІІІ місце у другому етапі всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Професійна освіта» (м. Харків, УІПА 2016 р.).

§     Бучок Віктор І місце у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» (м. Харків, УІПА 2017 р.).

§     Тимчук Андрій степендіат Верховної Ради України

Для покращення навчально-методичної діяльності кафедри комп’ютерних технологій та обміну досвідом викладачі кафедри здійснюють взаємне відвідування занять, проводять відкриті (показові) заняття де безпосередньо зосереджується удосконалення якості та підвищення результативності роботи студентів.

Викладачі кафедри комп’ютерних технологій регулярно підвищують свою кваліфікацію, досвід практичної педагогічної діяльності, публікують навчально-методичні і наукові праці, що відповідають навчальним курсам і напрямам підготовки студентів.

На кафедрі працює науково-методичний семінар. Провідні викладачі кафедри здійснюють керівництво розвитком науково-технічної творчості студентства.

Кафедра надає важливого значення взаємодії із загальноосвітніми навчальними закладами, професійно-технічними навчальними закладами і ЗВО I-II рівнів акредитації регіону.

 

Навчальна робота


Кафедра здійснює підготовку майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій із спеціальності: 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології). Дисципліна «Інформаційно-технічні засоби навчання» читається викладачами кафедри на всіх спеціальностях університету. Для проведення занять кафедра використовує 4 комп’ютерні класи (ауд. №№ 205, 211, 220, 233), кабінет: інформаційно-технічних засобів навчання (ауд. № 215), лабораторії: комп’ютерних систем та мереж (ауд. № 216) і компютерної графіки та 3D моделювання (ауд. № 234). Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. За період існування кафедри викладачами підготовлено і видано понад 100 навчально-методичних посібників.

Викладачі кафедри здійснюють навчання студентів за кредитно-трансферною (модульною) системою організації навчального процесу. Лабораторії кафедри обладнані сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійними засобами навчання. 


Сфера наукових інтересів

Викладачі кафедри виконують комплексні дослідження на тему: 


– «Професійна підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій» (керівник роботи д. пед. н., проф. Р. М. Горбатюк);


– «Інтелектуальні інформаційні технології в системі освіти» (керівник роботи д. пед. н., проф. І. М. Цідило).


Вказані напрями наукових досліджень координуються і розробляються разом з Українською інженерно-педагогічною академією (м. Харків), Бердянським національним педагогічним університетом, Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М. Коцюбинського та іншими спорідненими підрозділами ЗВО України.


Створено оптимальні умови для наукової роботи студентів із проблем професійної освіти. Результати студентських наукових здобутків заслуховуються та обговорюються на звітно-наукових конференціях. Щорічно за матеріалами досліджень публікуються статті у студентському науковому віснику, збірнику «Магістрант», виконуються та захищаються магістерські роботи.

Наукові здобутки кафедри

За період існування кафедри досягнуто такі здобутки:

– у 2015 році доцентом кафедри І. М. Цідило захищено дисертацію «Теорія і методика підготовки майбутніх інженерів-педагогів до застосування інтелектуальних технологій у професійній діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.10 – інформаційно-комун ікаційні технології в освіті.


– викладачем кафедри М. М. Ожгою у 2015 році  захищено дисертацію «Методика навчання систем 3D проектування майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю»» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;


– асистентом кафедри О. І. Потапчук у 2016 році захищено дисертацію «Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;


– асистентом кафедри О. Б. Ящик у 2016 році захищено дисертацію «Методика навчання алгоритмізації та програмування старшокласників на рівні поглибленого вивчення інформатики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика);


– доцентом кафедри І В Гевко у 2017 році захищено дисертацію «Система розвитку основ професіоналізму майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної;


– на даний час подано до захисту дисертаційне дослідження «Системи комп’ютерних онтологій як засіб формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів», на здобуття наукового ступеня кандидата наук по спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, аспіранта Козіброди С. В. (керівник д. пед. наук, проф. Цідило І. М.);


– ведеться підготовка кандидатських дисертацій, спрямованих на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців в галузі професійної освіти. В аспірантурі навчаються випускники спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» Білий В. В., Козак Ю. Ю. Бучок Ю. І. (наук. керівник д. пед. наук, проф. Горбатюк Р. М.), Мазур І.-С. В. (наук. керівник д. пед. наук, проф. Цідило І. М.).


Результатом наукової роботи викладачів кафедри є наукові статті, тези доповідей на регіональних і міжнародних конференціях і семінарах, навчально-методичні посібники. За роки існування кафедри науковцями видано наукових і навчально-методичних праць загальним обсягом понад 180 друкованих аркушів, у т.ч. 6 монографії, понад 60 навчально-методичних посібників та понад 200 статей і тез.


Про кафедру

З березня 2012 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор Р. М. Горбатюк, член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій при Національному університеті водного господарства та природокористування, член вченої ради факультету, автор понад 170 наукових праць.

Штатними членами кафедри є: доктор педагогічних наук, професор Р. М. Горбатюк; кандидати наук, доценти − Ю. Я. Петрикович, В. І. Рак, І. М. Цідило , Ю. П. Франко, І. Б. Луцик, А. О. Пальчик; асистенти, кандидати педагогічних наук – Т. В. Сіткар, М. М. Ожга; асистенти (магістри) – Ю. М. Чайківська, В. М. Гладюк.

На умовах сумісництва на посаді асистента працює О. Б. Ящик.

Навчальний процес на кафедрі обслуговує допоміжний персонал, до якого входять: завідувач лабораторією М. З. Гайдамаха, інженери І категорії із застосуванням комп’ютерів – В. В. Білий, В. В. Павленко, О. В. Петлюк, старший лаборант Н. В. Матвійків. 

Колектив кафедри активно проводить наукові дослідження та займається вдосконаленням організації навчально-виховного процесу. Високий рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри є передумовою забезпечення підготовки фахівців в галузі інформаційно-комунікаційних технологій на усіх освітньо-кваліфікаційних рівнях: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Кафедра співпрацює з Українською інженерно-педагогічною академією, Бердянським державним педагогічним університетом, Луцьким національним технічним університетом, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка та іншими провідними ВНЗ України.

 

Навчальна робота

Кафедра здійснює підготовку майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій за спеціальностями: 6.010104, 7.010104, 8.01010401 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». Дисципліна «Інформаційно-технічні засоби навчання» читається викладачами кафедри на всіх спеціальностях університету. Для проведення занять кафедра використовує 3 комп’ютерні класи (ауд. №№ 205, 220, 233), 2 кабінети: інформаційно-технічних засобів навчання (ауд. №№ 203, 215) і лабораторію комп’ютерних систем та мереж (ауд. № 216). Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. За період існування кафедри викладачами підготовлено і видано понад 47 навчально-методичних посібників, загальним обсягом в межах 196 д.а.

Викладачі кафедри здійснюють навчання студентів за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу. Лабораторії кафедри обладнані сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійними засобами навчання. У навчальному процесі використовуються пакети програмного забезпечення: DorlandDelphi 7.0, Microsoft Access 2010, CorelDraw 13.0, AdobePhotoshop CS5, MacromediaFreeHand MX, MatLab 7.1, MathCAD 15, Maple 8); AllaireHomesite 6.0, MS Internet Explorer 8.0, Opera 10.0. DownloadMaster, OrCAD 9.0), SolidWorks 2007, WinMасhine, AutoCAD 2012, КОМПАС 3D V13, Pragma 6.0 та інші.

Сфера наукових інтересів

Викладачі кафедри виконують комплексні дослідження на тему: «Професійна підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій» (керівник роботи д.п.н., проф. Р. М. Горбатюк).

Одночасно викладачі здійснюють дослідження з важливих науково-дослідних проблем:

– інтелектуальні технології управління і прийняття рішень в інженерних, економічних, освітніх та соціальних галузях (к.п.н., доц. І. М. Цідило);

– енергоефективні системи і технології (к.т.н., доц. Ю. Я. Петрикович);

– формування компетенції інженера-педагога (к.п.н., доц. В. І. Рак);

– об’ємне комп’ютерне проектування у підготовці майбутніх інженерів-педагогів (к.п.н. Ожга М. М.).

Над удосконаленням методів математичного моделювання електроенергетичних систем на основі макромоделювання та врахування інтервальної невизначеності плідно працює к.т.н., доц. Ю. П. Франко. Розробці термоелектричного зарядного приладу для мобільних телефонів і радіостанцій присвячені наукові потуги к.т.н., доцента А. О. Пальчика. Наукові дослідження асистента В. М. Гладюка спрямовані на розробку методу опрацювання інформаційних потоків безпровідної сенсорної мережі шляхом інтегрально-імпульсного формування інформаційних даних та розпаралеленням інформаційних потоків на основі широкосмугової ентропійної маніпуляції сигналів. Над визначенням рівня глюкози та інсуліну в крові у хворих на цукровий працює асистент кафедри Ю. М. Чайківська. Проблему навчання алгоритмізації та програмування учнів старшої профільної школи на рівні поглибленого вивчення інформатики вирішує асистент О. Б. Ящик.

Вказані напрями наукових досліджень координуються і розробляються разом з Українською інженерно-педагогічною академією (м. Харків), Бердянським національним педагогічним університетом, Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М. Коцюбинського та іншими спорідненими підрозділами ВНЗ України.

Створено оптимальні умови для наукової роботи студентів із проблем професійної освіти. Результати студентських наукових здобутків заслуховуються та обговорюються на звітно-наукових конференціях. Щорічно за матеріалами досліджень виконуються та захищаються понад 30 дипломних і магістерських робіт, публікуються статті у студентському науковому віснику  та збірнику «Магістрант».

Наукові здобутки кафедри

За період існування кафедри досягнуто такі здобутки:

– спільно з кафедрою машинознавства і комп’ютерної інженерії здійснено розробку держбюджетної теми «Енергозберігаючі інтелектуальні системи управління швидкісними системами технологічних процесів» (2006-2008 рр.). У результаті досліджень обґрунтовано новий спосіб керування турбомеханізмами, які використовуються в різних технологічних процесах. Впровадження способу дозволило на 20-40 % зменшити питому енергоємність виробництва і переробки сільськогосподарської продукції;

– у 2014 році захищено кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти: «Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій у технічних університетах» (Кабак В. В.), «Формування готовності до професійної діяльності майбутніх економістів з використанням системи MOODLE» (Акуленко К. Ю.) – науковий керівник проф. Горбатюк Р. М.;

– викладачем кафедри М. М. Ожгою у 2015 році  захищено кандидатську дисертацію «Системи об’ємного комп’ютерного проектування для навчання майбутніх інженерів-педагогів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук;

– на даний час ведеться підготовка кандидатських дисертацій, спрямованих на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців в галузі комп’ютерних технологій. В заочній аспірантурі навчається випускник спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» Козіброда С. В., який виконує дисертаційне дослідження «Формування знань про онтології у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій» (наук. кер. доц. Цідило І. М.).

Результатом наукової роботи викладачів кафедри є наукові статті, тези доповідей на регіональних і міжнародних конференціях і семінарах, навчально-методичні посібники. За роки існування кафедри науковцями видано наукових і навчально-методичних праць загальним обсягом понад 180 друкованих аркушів, у т.ч. 4 монографії, 43 навчально-методичних посібники, понад 112 статей і тез.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси