Хіміко-біологічний факультет
Декан: 
доктор бiологiчних наук, професор Дробик Надія Михайлівна

     
Заступник декана з навчальної роботи: 

кандидат біологічних наук, доцент Герц Андрій Іванович  

       
Заступник декана з наукової роботи:
кандидат біологічних наук  Хоменчук Володимир Олександрович

Заступник декана з виховної роботи: кандидат педагогічних наук Наталія Володимирівна Москалюк

   
          

Диспетчер:
 Топорівська Ірина Миколаївна

       
Поштова скринька:
 dekanat@chem-bio.com.ua


Сайт:
 chem-bio.com.ua


Телефон: 
(0352) 43 59 01

Історія факультету

Факультет заснований в 1940 р. у тодішньому Кременецькому учительському інституті і називався природничо-географічним, після реорганізації в 1950 р учительського інституту в педагогічний − природничим, а з здобуттям статусу університету в 1997 р. – хіміко-біологічним. Він один із факультетів університету, що вписали славні сторінки у становлення і розвиток вищої педагогічної освіти на Тернопіллі. Першим деканом факультету був П. В. Серветник. Згодом факультет очолювали декани: Д. П. Чижов, А. В. Демченко, О. Д. Гончар, С. Ф. Кутішевський (1965-1967 рр.), Л. Г. Кузьмович (1967-1968 рр.), Й. М. Свинко (1968-1973 рр.), С. Й. Грушко (1973-1990 рр.), М. М. Барна (1990-2006 рр.), В. З. Курант (2006-2013). З 9 вересня 2013 р. деканом факультету є доктор біологічних наук, професор Дробик Надія Михайлівна.

У складі природничо-географічного факультету функціонувала кафедра природознавства і географії, яку в 1950 р. було розділено на дві кафедри: ботаніки і зоології. Окрім того, створено кафедру хімії. У 1951 р. на природничому факультеті було лише три кандидати наук, доценти. Природничий факультет Кременецького педагогічного інституту відзначався наявністю належної наукової і навчально-матеріальної бази, частково успадкованої від Кременецького ліцею, який мав один з кращих ботанічних садів Європи, що нараховував понад 12 тисяч видів рослин, добре обладнану агробіостанцію, колекційний сад, квітники, оранжереї, парниково-тепличне господарство. Все це дозволяло проводити на високому рівні як навчальну, так і науково-дослідну роботу викладачів і студентів. Результати цих робіт висвітлювались на наукових, науково-методичних конференціях вузівського, регіонального та республіканського рівнів, з’їздах Всесоюзного і Українського ботанічного товариств, публікувались у монографіях, наукових записках, матеріалах доповідей конференцій тощо.

Кількісному і якісному зростанню факультету сприяло його перебазування в 1969 р. у складі педагогічного інституту до м. Тернопіль. Перебазування Кременецького педагогічного інституту в 1969 р. до м. Тернопіль − це нова сторінка не лише його навчальної, а й наукової діяльності. Природничий факультет − один із трьох факультетів Кременецького педагогічного інституту при перебазуванні до м. Тернопіль на перших порах свого існування дещо втратив порівняно з Кременецьким періодом. Передусім це втрата належної навчально–матеріальної бази (агробіостанія, плодовий сад, оранжереї) та Кременецький ботанічний сад з його 160–річною історією, багатовіковими деревними рослинами, оранжереєю, рослинами закритого ґрунту тощо. Тому в м. Тернополі довелось заново створювати агробіостанцію, оранжереї (нині агробіолабораторія з оранжереями підпорядкована кафедрі загальної біології та методики навчання природничих дисциплін), гербарійзоологічний музейнауково-дослідні лабораторіїбіостаціонар, що вимагало певних коштів і часу.

Випускники факультету є вчителями біології і хімії не лише більшості шкіл м. Тернополя і Тернопільської області, а й успішно працюють в інших областях України. Є серед випускників директори і завучі шкіл.

Факультет створює усі можливості для успішного продовження навчання в аспірантурі, а відтак – у докторантурі як на базі ТНПУ, так і в інших навчальних та наукових закладах. Серед випускників факультету більше 20 – доктори наук, професори, більше 100 – кандидати наук, доценти, які працюють у багатьох вищих навчальних та наукових закладах України. 23 викладачі та 12 лаборантів нинішнього складу хіміко-біологічного факультету є його випускниками.

Гордістю факультету є його випускники, які внесли вагомий вклад у розвиток науки та освіти, зокрема: Б. В. Заверуха – доктор біологічних наук, професор, колишній віце-президент Українського ботанічного товариства та колишній завідувач Ботанічним музеєм Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України; М. Т. Брик – доктор хімічних наук, професор, колишній проректор з наукової роботи Національного університету «Києво-Могилянська академія»; А. С. Дробоцький – кандидат педагогічних наук, професор, колишній проректор із заочної форми навчання Тернопільського державного педагогічного університету; К. С. Волков – доктор біологічних наук, професор, директор навчально-наукового Інституту морфології, завідувач кафедри гістології та ембріології Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського; Б. М. Данилишин – доктор економічних наук, професор, академік НАН України, Міністр економіки Кабінету міністрів України (2007-2009 рр.), Л. О. Тасєнкевич – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Державного природознавчого музею НАН України (м. Львів) – автор монографії «Flora of the Carpatians. Checklist of the native vascular plant species», А. Ф. Бурбан – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії Національного університету «Києво-Могилянська академія», В. М. Черняк – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри садово-паркового господарства Білоцерківського національного аграрного університету; I. I. Бабин – кандидат педагогічних наук, професор кафедри політології і міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка», І.І. Герц – директор Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру, заслужений працівник освіти України та багато інших. Є серед випускників і відомі депутати різних рівнів, спортсмени та священнослужителі. Зокрема, Маслівець Ольга  – чемпіонка України з вінсерфінгу, срібний призер з у Всесвітніх вітрильних ігор, переможець і призер міжнародних регат, учасник Олімпійських ігор 2004 р. (Сідней, Австралія); Живчик Віктор – ігумен Лаврентій – священнослужитель Михайлівського золотоверхого собору та ін.

Значний вклад у становлення факультету внесли ветерани: професори Й. М. Свинко, К. М. Векірчик, М. М. Барна, Б. Д. Грищук, В. І. Кваша, Л .М . Романишина, І. В. Шуст, доценти І. М. Бутницький, С. І. Галантюк, В .О . Яковлєв, К. О. Багнюк, З. Ф. Волотовська, С. Й. Грушко, В. С. Зеленський, К. І. Орчук, Б. Р. Пилявський, Л.Г. Кузьмович, Г. А. Стасюк, З.Я. Крайнер, Н М. Сташко, О. Д. Черетянко, В. О. Шиманська, А. Д. Синільник, І.П. Теребуха, Я.С. Жмінка О. А. Шиманська, Т.С. Куратова, А .С. Зеленська, Т .І . Гладьо, Б .І . Харченко, Т .Л . Юхновська та ін.

 

Навчальна робота

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями (ОКР) бакалавр, спеціаліст, магістр з присвоєнням кваліфікацій:

ОКР

Кваліфікації

Напрям підготовки (спеціальність) «Біологія»

Напрям підготовки (спеціальність) «Хімія»

Бакалавр

вчитель біології

вчитель хімії

Спеціаліст

біолог, вчитель біології, хімії та екології

хімік, вчитель хімії, біології та екології

Магістр

біолог, викладач біології, вчитель хімії, біології та екології

хімік, викладач хімії, вчитель біології, хімії та екології

 

Науково-методична робота

Структурними навчально-науковими підрозділами факультету є: кафедра ботаніки та зоології, кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін, кафедра хімії та методики її навчаннялабораторія біології та екології «Голицький біостаціонар», агробіологічна лабораторія, гербарійзоологічний музей. Навчальний процес забезпечують 33 викладачі, у тому числі 9 докторів наук, професорів, 22 кандидати наук, доценти, 2 академіки АН ВШ України, 1 заслужений діяч науки і техніки України.

Навчально-польові практики, дослідження рідкісних видів рослин і тварин та їх угруповань проводяться у лабораторії біології та екології на базі Голицького ботанічного заказника загальнодержавного значення; в агробіологічній лабораторії, зоологічному музеї, а також у гербарії.

Зоологічний музей кафедри зоології містить понад тисячу експонатів опудал тварин, птахів, вологі препарати хребетних і безхребетних та колекції комах. Вони використовуються для проведення лабораторних занять, занять в проблемних наукових гуртках, занять з учнями членами Малої академії наук, використовуються для написання курсових, дипломних і магістерських робіт.

Унікальним є гербарій кафедри ботаніки, що містить 32 тисячі гербарних аркушів рослин Тернопілля, Поділля, Полісся, Придністров'я та Карпат, а також рідкісних рослин, занесених до "Червоної книги України. Рослинний світ". Великий науковий інтерес становлять гербарії професора Б. В. Заверухи, доцента В. О. Шиманської, старшого викладача С. В. Зелінки.

На кафедрах функціонують науково-дослідні лабораторії: цитоембріології, морфології та систематики рослин, фізіології рослин та мікробіології, порівняльної біохімії і молекулярної біології, екологічної біохімії, екології та біотехнології, екотоксикології та біоіндикації, хімії ненасичених сполук

На кафедрах факультету функціонує постійно діюча аспірантура з ботаніки, зоології, біохімії, органічної хімії, аспірантура та докторантура з гідробіології. Наукове керівництво кандидатськими дисертаціями здійснюють професори М. М. Барна, Б. Д. Грищук, В. В. Грубінко, Н.М. Дробик, В. І. Кваша, В. З. Курант, С.В. Пида, А.В. Степанюк, О. Б. Столяр. Професор В. В. Грубінко є науковим керівником докторських дисертацій із спеціальностей «Гідробіологія», «Іхтіологія», «Біохімія», «Екологія», О. Б. Столяр – із спеціальності «Біохімія».

Обличчя факультету визначає високий рівень фахових періодичних видань «Наукові запискиТернопільського національного педагогічного університету ім. ВолодимираГнатюка. Серія. Біологія та Серія. Хімія», в яких публікують результати досліджень не лише науковці факультету, а й класичних, педагогічних, медичних, аграрних університетів, академій та інститутів НАН України. За 16 років (1997-2013 рр.) вийшло 56 номерів журналу. Авторами загально проблемних, теоретичних, оглядових та пошукових наукових статей журналу є відомі українські вчені, зокрема: академіки НАН України К. М. Ситник (Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України), В. Д. Романенко (Інститут гідробіології НАН України), В. В. Моргун (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України), Я. Б. Блюм (Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАН України), Ю. П. Зайцев (Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України), академік НАПН України Кравець (Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка), члени-кореспонденти НАН України: В. А. Кунах (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України), Є. Л. Кордюм (Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України), І. П. Григорюк (Національний університет біоресурсів і природокористування України), Г. Є. Шульман (Інститут біології південних морів НАН України), М. Ю. Євтушенко (Національний університет біоресурсів і природокористування України).

Факультет підтримує тісні зв’язки з вищими навчальними закладами і науковими установами України та зарубіжжя, зокрема Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Чернігівським національним педагогічним університетом імені Т.Г. Шевченка, Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, Інститутом молекулярної біології та генетики НАНУ, Інститутом гідробіології НАНУ, Інститутом фізіології рослин і генетики НАНУ, Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ тощо.

Значна увага приділяється співпраці із загальноосвітніми школами, гімназіями, ліцеями, а також із позашкільними закладами освіти. Підписано угоди про співпрацю із загальноосвітніми школами I-III ступенів №16, №24, №26 м Тернополя, навчально-виховним комплексом «Великобірківська загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія ім. Степана Балея» та Мишковицькою загальноосвітньою школою 1-III ступенів Тернопільської районної ради, а також з Тернопільським обласним комунальним територіальним відділенням МАН України і Тернопільським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді.

Виховна робота

Студентство факультету славиться своїми досягненнями не лише в навчальній та науковій роботі, а й у художній самодіяльності та спорті. Традиційними на факультеті стали такі заходи: «День факультету», «Тиждень кафедри», «Посвята у студенти», «День відкритих дверей», «День першокурсника», «Свято осені», «День довкілля» тощо. Команда КВК завойовувала симпатії серед студентів і викладачів факультету та університету, неодноразово виборювала призові місця серед команд КВК університету та регіону.

Перспективи розвитку факультету

Першочерговими завданнями факультету є: вдосконалення традиційних методів навчання і виховання студентської молоді; впровадження в навчальний процес нових освітніх технологій, кредитно-трансферної системи організації навчального процесу у світлі вимог Болонського процесу, комп’ютеризація навчального процесу; розвиток дистанційного навчання; залучення обдарованої молоді до навчання на факультеті, відкриття нових спеціальностей в аспірантурі і докторантурі; подальше підвищення фахової майстерності професорсько-викладацького складу шляхом підготовки нових монографій, написання підручників, посібників, термінологічних словників; підготовки і захисту кандидатських і докторських дисертацій; створення на базі науково-дослідних лабораторій – Інституту біології тощо.

На нашу думку, недалекий той час, коли професорсько-викладацький склад факультету становитиме 100 відсотків викладачів із науковими ступенями і вченими званнями, а кількість докторів наук, професорів становитиме 35-40 відсотків від загальної кількості викладачів факультету.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси