Факультет іноземних мов

Факультет іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка

Декан: Кебало Микола Степанович, кандидат філологічних наук, доцент


Заступник декана з навчальної роботи: Пеляк Олександр Михайлович
Заступник декана з виховної роботи: доц. Левчик Наталія Стефанівна
Заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва: Пежинська Ольга Михайлівна


Диспетчер: Ленько Наталія БогданівнаПоштова скринька: 


Телефон:
(0352) 43 58 31  ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет іноземних мов є одним з наймолодших в нашому університеті. Він був створений в 1993 році з ініціативи загальноуніверситетської кафедри іноземних мов (завідувач кафедри доц..Гінка Б.І.) і за наказом № 131 ректора університету проф. Кравця В.П. Заснування факультету було зумовлене великими перспективами розбудови незалежної України, різким зростанням ролі іноземних мов і усвідомленням життєвої необхідності їх опанування. За невеликий період свого існування він перетворився на справжню кузню вчительських кадрів з іноземних мов для Тернопільського регіону і сусідніх областей.

На базі кафедри іноземних мов влітку 1993 р. було проведено перший набір студентів спочатку тільки однієї академічної групи зі спеціальності «Англійська мова і література». Опікуватися новою спеціальністю було доручено новоствореній кафедрі англійської мови і методики її викладання (зав. кафедри доц. Валігура О.Р.). Посаду декана нового факультету обійняв доц. Смертін В.С., випускник Московського університету, викладач російської літератури. Його призначення було обґрунтоване тим, що факультет завершував підготовку фахівців зі спеціальності «Російська мова та література , іноземна мова» та продовжував випускати знавців «Української мови та літератури , іноземної мови (англійської, німецької)». До речі, ця спеціальність збереглася на філологічному факультеті і до сьогодні. Через рік, в 1994 р., Смертіна В.С. на цій посаді змінила доц.Хоменко Л.Я., яка керувала факультетом впродовж 10 наступних років.

У 1994 році відбулася інавгурація перших студентів німецького відділення. Кафедру німецької мови, яка була відкрита наступного року, очолив доц. Гінка Б.І., перед цим завідувач кафедри іноземних мов, викладачі якої склали основний кістяк новоствореного факультету.

В 1999 році кафедру англійської мови і методики її викладання було вирішено доповнити ще однією кафедрою – кафедрою практики англійської мови. Її очолила доц. Курант Л.С. Новоствореній кафедрі було доручено підготовку фахівців-англістів на 1-2 курсах та викладання англійської мови як другої спеціальності, а базова кафедра (зав. кафедри- доц.Валігура О.Р.), змінивши свою назву на кафедру англійської філології, залишилась випускаючою, оскільки стала забезпечувати навчальний процес на 3-5 курсах.

У 2000 році започатковано спеціальність «Французька мова і література». Завідувати нововідкритою у 2002 році кафедрою було призначено доц.Бубняка Р.А. З її створенням на факультеті була закладена системна підготовка висококваліфікованих фахівців з основних європейських мов для різних освітніх закладів області і всієї України.

У 2002 році почала функціонувати магістратура. Її першими вступниками стали студенти англійського відділення, через рік до них приєдналися бакалаври-германісти та бакалаври-романісти.

З перспективою на перетворення педагогічного університету в класичний університет європейського типу у 2003 році на факультеті відкрито зовсім нову, непедагогічну спеціальність «Переклад (англо-український)», завданням якої стала підготовка висококваліфікованих спеціалістів з усного і письмового перекладів (зав. кафедри – доц.Олійник Т.С.).

У 2004 році на посаду декана факультету було обрано доц. Гінку Б.І. А в квітні 2005 р. колектив факультету перед комісією МОН України підтвердив свій найвищий, IV рівень акредитації. З 30 жовтня 2007 року кафедри практики англійської мови та англійської філології очолили відповідно доц. Шонь О.Б.(змінивши доц. Задорожну І.П.) та Будій З.І. (змінивши доц. Лісійчук Т.П.). А з 1-го вересня 2008 року Бубняка Р.А. на посаді завідувача кафедри змінила доц. Косович О.В. З 5.05.2009 завідувачем кафедри англійської філології стала доктор педагогічних наук Морська Л.І. З листопада 2012 по червень 2013 кафедру французької і другої іноземної мови очолювала доц. Пермякова О.Г.. У грудні 2014 року факультет успішно пройшов акредитацію двох напрямів підготовки «англійська мова» і «німецька мова». На жаль, в 2015 році відбувся останній випуск фахівців за напрямом підготовки « французька мова»

26.05.2015 р. на посаду декана факультету був обраний доцент Кебало М.С. З цього часу почався новий етап розвитку факультету.

Інтеграція України у європейський простір, розширення міжнародної співпраці у сферах економіки, освіти, науки, культури ставить перед вищими навчальними закладами завдання якісної підготовки здобувачів вищої освіти, вчених звань та ступенів з іноземних мов згідно з міжнародними стандартами. Відповідно до рішення ректорату від 21 березня 2016 року на базі факультету іноземних мов 28 березня 2016 року був створений «Центр навчання іноземних мов». Практична мета – формування у студентів та викладачів іншомовної комунікативної компетентності на рівні В2 для освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Магістр», а також на рівні В2-С1 для претендентів на здобуття вчених звань доцента і професора.

Продовжуючи традицію факультету, починаючи з 2015 року, на факультеті проводиться тепер уже щорічна міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес", в якій участь беруть участь вчені не тільки з України, але й з США, Англії, Німеччини, Канади, Польщі.

В 2017 році вперше було оголошено набір в магістратуру заочної форми навчання по спеціальностях 035.04 —Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (німецька мова і література), 035.04 —Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська мова і література), 035.04 —Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англо-український переклад), а в 2018 році, після восьмирічної перерви, знову оголошується набір на спеціальність 014.02 — Середня освіта. Мова і література (французька) бакалавр – денної форми навчання та 035.05 – Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно) магістратура заочної форми навчання.

12 жовтня 2017 року в Міністерстві освіти і науки України обговорювались перші результати пілотування програми Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління». Відбулась зустріч з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич, представниками Міністерства, директором Британської Ради Саймон Вільямс, менеджерами освітніх проектів з англійської мови та представниками 16 вищих навчальних закладів України. Наш університет представляли проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Буяк Б.Б., декан факультету іноземних мов Кебало М.С. та викладачі кафедри практики англійської мови та методики її викладання Бабій Л.Б. та Нацюк М.Б. Результатом цієї зустрічі стало те, що наш факультет став учасником спільного проекту Британської Ради в Україні та МОН України «Шкільний вчитель нового покоління».

На факультеті сьогодні функціонує п’ять кафедр: з метою оптимізації навчально-виховного процесу на факультеті іноземних мов, та за наказом ректора № 34 від 30.01.2018 року об’єднано кафедру практики англійської мови та методики її викладання з кафедрою англійської філології і надалі вона іменується кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови (завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Задорожна Ірина Павлівна), теорії і практики перекладу (завідувач канд.філол.наук Цепенюк Т.О. з), німецької філології та методики викладання німецької мови (завідувач канд.філол.наук Яцюк І.Я.), іноземних мов ( завідувач канд. пед. наук Турчин А.І. ). У зв’язку з необхідністю приведення назви кафедри французької та другої іноземної мови у відповідність з фактичним профілем науково-педагогічної та методичної діяльності професорсько-викладацького складу кафедр наказом ректора № 94 від 26.04.2016 року кафедру французької та другої іноземної мови перейменовано у кафедру романо-германської філології. Кафедру очолила доктор філол.наук Косович О.В., яка 21.01.2016 року захистила докторську дисертацію із спеціальності 10.02.05- романські мови в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему:» Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької мови ( на матеріалі онлайнових видань)».

Навчальний процес з іноземних мов здійснює 88 викладачів, їм допомагають 6 лаборантів та 3 інженери, які обслуговують комп’ютерні класи. Середній вік викладачів становить 40 років.

Протягом останніх років факультет став регіональним освітнім центром новітніх технологій викладання іноземних мов. Тут з 2004 р. з успіхом впроваджується кредитно- трансферна система організації навчального процесу, а викладачі факультету, виходячи з вимог і принципів Болонської декларації, активно працюють над створенням нових програм, науково-методичного супроводу, використанням інформаційно-комп’ютерних технологій, мультимедійних засобів та інтерактивних методів навчання. Для цього факультет має добротну і найновішу матеріально-технічну базу і потужну фахову бібліотеку.

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за такими освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями:

1 курс (бакалаври)

спеціальність

Кваліфікація:

014.02 — Середня освіта. Мова і література (німецька)

Бакалавр освіти, вчитель німецької і другої іноземної мови та зарубіжної літератури

014.02 — Середня освіта. Мова і література (англійська)

Бакалавр освіти, вчитель англійської і другої іноземної мови та зарубіжної літератури

014.02 — Середня освіта. Мова і література (французька)

Бакалавр освіти, вчитель французької і другої іноземної мови та зарубіжної літератури

035.04 — Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англо-український переклад)

Бакалавр філології, перекладач з англійської мови

Магістри

014.02 — Середня освіта. Мова і література (німецька)

Магістр середньої освіти (мова і література (німецька)), викладач німецької і другої іноземної мови та зарубіжної літератури

035.04 —Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (німецька мова і література)

Магістр філології, викладач німецької і другої іноземної мови та зарубіжної літератури

014.02 — Середня освіта. Мова і література (англійська)

Магістр середньої освіти (мова і література (англійськка)), викладач англійської і другої іноземної мови та зарубіжної літератури

035.04 —Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська мова і література)

Магістр філології, викладач англійської і другої іноземної мови та зарубіжної літератури

035.04 —Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно) (французька мова і література)

Магістр філології, викладач французької і другої іноземної мови та зарубіжної літератури

035.04 —Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англо-український переклад)

Магістр філології, перекладач з англійської мови, викладач англійської та другої іноземної мови


 

НАВЧАЛЬНА РОБОТАІноземні мови як спеціальність на факультеті опановує 635 студентів. Викладання і навчання на факультеті ґрунтується на принципах діалогічної концепції освіти, в основу якої покладено рекомендації Ради Європи в галузі вивчення і викладання сучасних іноземних мов та оцінювання рівнів володіння ними. 

Основним методом навчання іноземних мов на факультеті є комунікативний, суть якого полягає в тому, що процес навчання є моделлю процесу спілкування. Основна практична мета навчання іноземної мови формулюється як навчання іншомовного спілкування, яке здійснюється в контексті діалогу культур.

У загальному, на факультеті іноземних мов здійснюється інтегративний підхід до розвитку комунікативної компетенції студентів. У методичному плані всі форми навчальних занять з іноземних мов у навчальному процесі мають інтерактивний і мультимедійний характер, при цьому “соло” викладача поступається місцем полілогу всіх учасників навчального процесу.

Для успішного опанування іноземними мовами як спеціальністю на факультеті створено всі необхідні, навіть найвибагливіші, умови. В розпорядженні студентів 27 навчальних приміщень, які мають по-європейськи привабливий дизайн і оснащені найновішими мультимедійними засобами навчання. Заняття в них проходять в одну зміну.

До послуг студентів облаштовано і діють на факультеті п’ять комп’ютерних класів, які використовуються і для навчальних цілей і мають вмонтоване лінгафонне обладнання для тренувань англійської, німецької чи французької вимови. Всіх комп’ютерів у класах - 70 (на факультеті – 80) і вони періодично замінюються на найновіші зразки. У 2002 р. придбано комп’ютерне програмне забезпечення для 4-х рівнів володіння англійською мовою Reward Intern@tive (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate)Reward Intern@tive, оксфордського видавництва Macmillan Heinemann English Language Teaching, яке включає лінгафонні курси, матеріали для аудіювання і читання, тематичну лексику, відеоматеріали, тести і тексти контрольних робіт та близько 5000 вправ. Постійне використання цього курсу в навчальному процесі значно активізує роботу викладачів і студентів.

При викладанні практичного і теоретичного курсів німецької мови викладачами широко використовуються комп’ютерні програми Digitale Bibliothek. В комп’ютерний фонд кафедри німецької мови входить багато довідкової німецької літератури (енциклопедії, словники тощо).

Студенти факультету мають необмежений доступ до всесвітньої мережі Інтернет, якою користуються безкоштовно як на заняттях, так і в позааудиторний час, самостійно шукаючи та опрацьовуючи здобуту для занять інформацію.

В навчальних аудиторіях знаходиться необхідна для навчального процесу сучасна аудіо- і відеотехніка, яка призначена для застосування на заняттях аудіокасет, відеофільмів, компакт-дисків, оскільки на кожній кафедрі є укомплектовані великі за обсягом навчальні медіатеки , що постійно поповнюються. В них же розміщені наочні матеріали: карти, схеми, роздаткові та демонстраційні таблиці тощо. У розпорядженні кафедр знаходиться телезал для організації різноманітних інтерактивних видів роботи: проведення тренінгів, дискусій, круглих столів, ділових/рольових ігор, засідань студентських клубів. У залі стаціонарно функціонує відеодвійка, DVD-програвач, а також сучасний магнітофон. Розташування робочих столів у вигляді літери “П” сприяє вільному спілкуванню, розкутості, розвитку соціальних якостей.

На матеріально-технічному балансі кафедр знаходиться потужні ксерокси, відеокамера, відеомагнітофони, принтери, сканери, DVD-програвачі та велика кількість магнітофонів.

Для тренувань студентів з перекладу університетом придбана і встановлена на факультеті унікальна суперсучасна лабораторія синхронного перекладу на 15 комп’ютерів. Робота в ній є комфортною і максимально наближеною до реальних умов праці перекладача.

А естетично оформлений кабінет німецької мови, в якому на увагу заслуговує багата виставка автентичних типових країнознавчих експонатів з Німеччини, служить майбутнім вчителям гарним взірцем для наслідування у їхній подальшій роботі вчителя-іноземника.

Великою популярністю у студентів користується іншомовна фахова бібліотека факультету разом з читальним залом на 40 посадкових місць. Вона укомплектована найновішими книжковими надходженнями з-за кордону (біля 28 тисяч одиниць), які презентують довідкову, навчальну, наукову, історичну, літературознавчу, методичну, країнознавчу і художню літературу. Тут до послуг студентів свіжі періодичні видання з Німеччини, Англії, Франції. Це дозволяє студентам продуктивно організовувати свою самостійну роботу, збагачувати свій кругозір знаннями про країни, мову яких вони вивчають.А потужний читальний зал електронних ресурсів університетської бібліотеки на 36 місць дає можливість з’єднатися з будь-якою бібліотекою України чи Заходу, знайти і замовити потрібну книгу, журнал чи статтю і попрацювати над ними. Копіювальна техніка, яка в університеті є на кожному кроці, значно полегшує студентам швидке отримання потрібної навчальної чи наукової інформації.

Студенти, які вивчають іноземні мови як спеціальність, забезпечені підручниками і посібниками вище від норми, прийнятої МОН України.

Крім цього, всі кафедри факультету у своєму розпорядженні мають власні ресурсні центри для викладачів і студентів, які дають можливість краще і глибше готуватися до занять, а також використовувати найновіші навчально-методичні матеріали зарубіжних видавництв. Завдяки цьому, наприклад, базові підручники для студентів англійського відділення суттєво доповнюються серією посібників, виданих Oxford University Press, Heinemann ELT, Cambridge University Press, Longman та ін. Таке ж багаточисельне забезпечення новітньою навчальною літературою німецьких та французьких видавництв мають кафедри німецької та французької мов.

Крім того, для послуг студентів всі викладачі факультету, які читають теоретичні курси, підготували електронні версії своїх лекцій, семінарських занять, тестових завдань і т.д., що розміщені на спеціальному веб-сайті університету і доступні для них в будь-який час.

Широке використання комп’ютерних технологій на заняттях з іноземних мов, яке має місце, особливо робота в інтернеті, сприяє міжкультурній комунікації студентів, що вивчають іноземні мови як спеціальність, в режимі реального часу, надає їм величезні можливості для навчальної та наукової роботи з виходом на самостійний кінцевий продукт (реферати, ІНДЗ, курсові, дипломні, магістерські роботи і т.п.), забезпечує продуктивне індивідуальне навчання і синтез здобутих знань. Крім цього, на кафедрах факультету успішно апробовуються і впроваджуються новітні методики навчання, серед яких: соціально детермінована взаємодія, розвиток критичного мислення (К.Поппера), розвиток креативного мислення (Дж.Куґера, Т.Б’юзена і ін..) та тренінги (особистісного росту, розвитку творчих навичок і комунікативних здібностей).

Така потужна матеріально-технічна база сприяє успішному навчанню студентів. Якість знань студентів факультету – одна з найвищих в університеті. За великі успіхи у навчанні поряд з підвищеною стипендією для студентів-відмінників запроваджено дві іменні cтипендії – одна імені вченої ради університету та друга імені Зенона Кузелі – відомого україно-німецького лінгвіста-лексикографа.

У 2003 і 2005 рр. студенти факультету (Бих Сергій, Цяпа Андрій) зайняли призові місця на Всеукраїнській студентській олімпіаді з німецької мови у м. Донецьку, а в 2012 Сергій Пастух зайняв друге місце у м. Горлівка.  


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ


Науково-дослідна робота викладачів та студентів факультету зосереджена на дослідженнях проблем лінгвістики, літературознавства, методики навчання іноземних мов та педагогіки і щороку стає все більш інтенсивною. Невпинно збільшується кількість викладачів з науковими ступенями. З 88 викладачів, які працюють на факультеті, 3 викладачі мають вчений ступінь доктора філологічних наук і вчене звання професора, а 47 – вчений ступінь кандидата наук і вчене звання доцент. В 1999 році факультет виступив ініціатором та основним організатором міжнародної науково-практичної конференції «Іноземні мови: вчора, сьогодні, завтра», а в 2004 році він успішно провів міжнародну науково-практичну конференцію «Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов», в якій взяли участь провідні вітчизняні та зарубіжні вчені. В 2013 році на базі нашого факультету відбулась міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес».

Двічі, в 2006 та в 2007 рр. студенти німецького відділення (Бойко І., Ящик Н.) займали 1- е місце у 2-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у м.Сімферополі. А представниця англійського відділення Вдович Ольга у 2007р. здобула перемогу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з соціолінгвістики у м.Львові.

Великою гордістю факультету став захист докторських дисертацій доцентів факультету (Морська Л.І., Задорожна І.П. ), що, безперечно, є гідним прикладом для наслідування для решти молодих і перспективних кандидатів наук. Теми їх докторських дисертацій є справді сучасними і надзвичайно актуальними.

24 листопада 2017 року доцент кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови Віктор Васильович Дребет успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Іменник у сучасній німецькій мові: семантика, синтагматика, парадигматика (лінгвосинергетичний підхід)». Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова.

Свої наукові досягнення викладачі і студенти факультету часто демонструють своїм зарубіжним колегам на міжнародних наукових конференціях у Польщі, Німеччині, Болгарії, Швеції, Норвегії, Італії.

 

ВИХОВНА РОБОТА


На факультеті створено необхідні умови для занять молоді спортом, проведення змістовного відпочинку.

Спортивну славу факультету принесла студентка англійського відділення Кривицька Олена, яка літом 2007 року стала чемпіонкою 24-ої всесвітньої універсіади з фехтування в Таїланді. Найвищу нагороду спортсменка виборола в командній першості серед жінок-шпажисток. Своїми спортивними перемогами часто радує факультет майстер спорту з сноубордінгу Галатович Вікторія. Призові місця з гандболу, баскетболу, волейболу на університетській першості регулярно здобувають команди дівчат і хлопців факультету.

Художня самодіяльність факультету також примножує його успіхи. Своїм чудовим співом та музикою університетську публіку зачаровує переможець конкурсу »Окрилені піснею» 2015 року Ігор Жураковський.

Цікаво і змістовно проходять на факультеті Дні посвяти у студенти, Дні кафедр, Дні факультету, Дні перекладача, Дні Св.Валентина, Хелоуін, Дні подяки, тижні франкофонії, костюмовані карнавали.

 

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ФАКУЛЬТЕТУ

 

Сьогодні в реаліях розвитку сучасної української освіти міжнародна співпраця факультету є показником його зрілості, високого рівня освітніх послуг, який визнано і підтримано закордонними колегами, гнучкості підготовки кадрів, орієнтованоі на першочергові потреби держави. Факультет намагається встановлювати фахові контакти та співпрацювати з європейськими чи американськими колегами в спільних проектах з метою зміцнення позицій нашого університету в єдиному європейському і світовому освітньому і науковому просторі.

Перед студентами факультету ставиться завдання нарощувати свою мобільність шляхом безпосередньої участі в різних програмах, міжнародних олімпіадах і т.д. з метою отримання стипендій, грантів тощо

Вже протягом багатьох років факультет продовжує тісну співпрацю з Британською Радою, Гете-інститутом, Французьким альянсом, Німецькою службою академічних обмінів, Допомоговим комітетом галицьких німців (м.Штуттгарт), Інститутом Німецького Сходу (м.Мюнхен), фондом Ганса Зайделя (м.Мюнхен), університетами м.Регенсбург (Німеччина) та м.Едмонтон (Канада), товариством «Схід-Захід» (м.Кальв), французькою гуманітарною асоціацією «Аркада», об’єднанням «Вчителі без кордонів»(Франція), з болгарським університетом в м.Русе , німецько-українською спілкою «FreiEUkraine Braunschweig e.V.“, Рурським університетом (м. Бохум).

З самого початку свого існування факультет підтримував постійні контакти з різними установами, інституціями та громадськими організаціями США, Німеччини, Франції, Англії, Канади. Спеціалісти з цих країн – представники Корпусу миру (США), фонду Роберта Боша (ФРН) та Французького Альянсу – починаючи з 1-го вересня 1993 року, працюють на факультеті, проводять практичні заняття, організовують роботу клубів англійської та німецької мов, беруть участь у репетиціях англо- і німецькомовного студентських театрів.

Користуючись кожною нагодою, факультет запрошує для читання лекцій чи проведення семінарів або майстер-класів викладачів європейських, американських і канадійських внз (Уве Кленнер, Йозеф Зуппан, Дженіфер Геррін, Кім Дільманн, Річард Абрахам, Валерій Полковський, Жаніна Кулон, Елізабет Буало і ін. )

Все це сприяє покращенню якості навчального процесу, оскільки наближає його до реальних умов функціонування іноземних мов, а студенти – вчорашні випускники здебільшого сільських шкіл - успішно долають психологічні бар’єри у спілкуванні.

Викладачі, аспіранти та студенти факультету проходять мовне і наукове стажування за кордоном ( зокрема, за програмами Фулбрайта (США), DAAD (Німеччина), україсько-австрійського бюро з питань кооперації в галузях освіти, науки і техніки (м.Львів), здійснюють колективні навчальні і туристичні поїздки за кордон, навчаються і працюють там. Так, випускниці факультету різних років Ваврикович Ольга, Костянтинова Катерина, Найда Наталя працюють у Лондоні вчителями початкових класів, а Кулачок Аліна викладає в одній зі шкіл Лондона англійську мову, Ольга Полісвят є директором української суботньої школи у Лондоні, випускник німецького відділення Олег Коцюба здобув ступінь маґістра з англістики в університеті Вейн Стейт у Детройті, США (2006), та ступінь маґістра з компаративістики, комп'ютерної лінґвістики та інформатики університету ім. Людвіґа Максиміліяна у Мюнхені, Німеччина (2008), а у 2015 році здобув ступінь доктора філософії (Ph.D.) у Гарвардському університеті за фахом "Слов'янські мови та літератури" (дисертація на тему «Правила ненападу: автор, авдиторія та експериментування в українській та російській літературі 1970-х-1980-х років» / "Rules of Disengagement: Author, Audience, and Experimentation in Ukrainian and Russian Literature of the 1970s and 1980s".).Тепер працює лектором та є стипендіятом коледжу у Департаменті слов'янських мов та літератур Гарвардського університету, Кембридж, США. Інший випускник цього ж відділення Михайло Банах працює координатором міжнародних проектів авторитетного фонду, заснованого Міністерством закордонних справ Німеччини – Інституту зовнішніх відносин і т.д.

З 2005 року в рамках угоди між Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка та Університетом Центрального Арканзасу студенти факультету мають можливість проходити навчання в США.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси