Географічний факультет


Картинка логотип


Декан: Кузишин Андрій Васильович            кандидат географічних наук, доцент

Заступник декана з навчальної роботи: Задворний Сергій Ігоровичкандидат географічних наук,  викладач Диспетчер: Гаврилець Галина Миколаївна

Поштова скринька: geo-tnpu@ukr.net

Телефон: (0352) 43 61 54

Історія географічного факультету ТНПУ

Освітня діяльність факультету


Факультет здійснює підготовку за такими освітніми програмами:

Бакалавр 

«Середня освіта (Географія)» за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія)

«Екологія» за спеціальністю 101 Екологія

«Географія» за спеціальністю 106 Географія

«Гідрологія» за спеціальністю 103 Науки про Землю

«Ґрунтознавство, експертна оцінка земель та територіальне планування» за спеціальністю 103 Науки про Землю 

«Туризм» за спеціальністю 242 Туризм

Магістр

«Середня освіта (Географія)» за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія)

«Екологія» за спеціальністю 101 Екологія

«Географія» за спеціальністю 106 Географія

«Науки про Землю» за спеціальністю 103 Науки про Землю

«Туризм» за спеціальністю 242 Туризм


Доктор філософії (PhD)

«Науки про Землю» за спеціальністю 103 Науки про ЗемлюФлаєр_ГФ_Бакалавр_2021

Флаєр_ГФ_Магістр_2021.

Сучасні виміри освітньої діяльності географічного факультетуСтаном на 01.10.2021 р. організаційна структура освітньої діяльності на географічному факультеті ТНПУ об’єднує три рівні сфери вищої освіти (бакалаврський, магістерський та освітньо-науковий) та сферу післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (рис. 1). 

У сфері вищої освіти провадження освітньої діяльності відбувається в рамках 3 галузей знань (01 Освіта/ Педагогіка, 10 Природничі науки, 24 Сфера обслуговування) та 5 спеціальностей (014 Середня освіта (Географія), 101 Екологія, 103 Науки про Землю, 106 Географія, 242 Туризм). 

Сьогодні в межах бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти здійснюється освітня діяльність за 11 освітньо-професійним програмами. Із них 6 освітніх програм для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» і 5 для здобуття освітнього ступеня «магістр». Одна освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії діє на третьому рівні вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю. Усі освітні програми мають однойменні із спеціальностями назви, за винятком освітніх програм бакалаврського рівня спеціальності 103 Науки про Землю. Підготовка здобувачів реалізовується на освітніх програмах як за денною, так і за заочною формою навчання. Наразі виключно денна форма навчання передбачена за ОПП «Середня освіта (Географія)» магістерського рівня. Водночас за усіма освітніми програмами є можливість претендувати абітурієнтам як на державні (бюджетні) місця так і на контрактні за усіма формами навчання.

D:\Documents\Desktop\геофак-схема.jpg

Рис. 1. Структурно-організаційна схема освітньої діяльності географічного факультету ТНПУ (підкресленням позначено акредитовані освітні програми, * - спеціальності, за якими передбачено можливість здійснювати  підготовку іноземців та осіб без громадянства)


З метою набуття додаткової кваліфікації в рамках вільного вибору дисциплін окремі освітні програми мають спеціалізаційні спрямування: 

● ОПП «Середня освіта (Географія)» бакалаврського рівня («Основи екології», «Природознавство», «Краєзнавчо-туристична робота»); 

● ОПП «Екологія» бакалаврського рівня («Охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування»);

● ОПП «Географія» бакалаврського рівня («Основи управління територіями і регіональним розвитком», «Охорона природи і збалансоване природокористування», «Політична географія та країнознавчі студії»); 

● ОПП «Туризм» бакалаврського рівня («Міжнародний туризм»);

● ОПП «Екологія» магістерського рівня («Природокористування»);

● ОПП «Науки про Землю» магістерського рівня («Гідрологія та управління водними ресурсами», «Ґрунтознавство та управління земельними ресурсами»);

● ОПП «Географія» магістерського рівня («Управління територіями і регіональним розвитком», «Географія туризму і рекреації»).

Із 12 освітніх програм 8 (67%) є акредитованими, із них 7 акредитовано Міністерством освіти і науки України, 1 – Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Такий показник є свідченням високої якості та перспективності цих програм. Також добротність освітніх програм підтверджують високі показники працевлаштування та позитивні тенденції формування контингенту, в тому числі і за державним замовленням.

У сфері післядипломної освіти передбачено освітню діяльність за двома напрямками підвищення кваліфікації: підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти і установ (за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія)); підвищення кваліфікації працівників закладів, підприємств, установ та організацій сфери туризму (за спеціальністю 242 Туризм).

Потенціал освітньої діяльності визначається як можливість одночасно здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти згідно отриманих ліцензій. Так загальний ліцензований обсяг із врахуванням строків навчання у сфері вищої освіти і післядипломної освіти складає 2035 осіб. Із них підготовка бакалаврів – 1400 (69%), магістрів – 520 (25%), докторів філософії – 40 (2%), слухачів курсів підвищення кваліфікації – 75 (4%) (рис. 2). Зазначені показники потенціалу є достатніми під час формування контингенту, а також при формуванні і розподілі структури ліцензованого обсягу освітніх програм за формами навчання та підставами вступу.Рис.2. Структура освітнього потенціалу географічного факультету ТНПУ згідно чинних ліцензованих обсягів  у сфері вищої та післядипломної освіти 


Підготовка іноземців та осіб без громадянства наразі є пріоритетним складником освітньої діяльності факультету. Станом на початок 2020-2021 навчального року іноземці навчаються на освітніх програмах бакалаврату і магістратури спеціальності 242 Туризм та магістратури спеціальності 106 Географія. Починаючи із 2006 р. на географічному факультеті ТНПУ навчалися і навчаються громадяни Грецької Республіки, Грузії, Ісламської Республіки Пакистан, Республіки Індія. 

Важливою первинною ланкою при формуванні контингенту студентів є курси довузівської підготовки. Вони забезпечують можливість проведення профорієнтаційної роботи та підготовку майбутніх абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання. Доцільність і необхідність такого виду підготовки підтверджується тим, що майже 90% слухачів Центру довузівської підготовки стають студентами ТНПУ. Академічна мобільність сьогодні дає студентам можливість навчатися в інших закладах вищої освіти України і світу. Наразі у ТНПУ діють програми подвійних дипломів та семестрової мобільності, на основі підписаних угод, зокрема, із закладами-партнерами у Республіці Польща, а саме – Вищою Лінгвістичною Школою (Ченстохова), Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша в Ченстохові та Університетом Humanitas (Сосновець).  Можливістю даного паралельного навчання уже скористалися студенти спеціальностей «Екологія» і «Туризм».

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси