Грицак Людмила Русланівна

Л.Грицак

Доктор біологічних наук,

Професор кафедри загальної біології
та методики навчання природничих дисциплін


e-mail: hrytsak1972@gmail.сom


Профілі: 

     Google Scholar

     ORCID

     ResearcherID

     Scopus
                

Народилася у с. Лісоводи Городоцького р–ну Хмельницької області у сім’ї службовців. У 1989 р. закінчила ЗОШ 1-3 ступенів № 12 м. Владивостока (Росія). У цей же рік з відзнакою закінчила й трирічний курс навчання у Малій академії при Далекосхідній академії наук Росії (за спеціальністю — гідробіологія). 


У 1989 р. поступила на науково–виробниче відділення Далекосхідного державного університету грунтово–біологічного факультету (м. Владивосток), який закінчила у 1994 р. отримавши спеціальність біолога, викладача біології та хімії, а також спеціалізацію з біохімії, фізіології та біотехнології рослин. 


У 1996 р. була прикріплена, як здобувач до кафедри ботаніки Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, де виконувала наукову роботу під керівництвом доктора біол. наук, професора В.І. Чопика 

 

У 2000 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.215.01 при Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України, м. Київ захистила кандидатську дисертацію на тему “Рід Primula L. (Primulaceae) у флорі України” (спеціальність 03.00.05–ботаніка).


У 2017 р. поступила до докторантури при ТНПУ і виконувала дисертаційне дослідження на базі лабораторії екології та біотехнології ТНПУ; науковий консультант – завідувач цієї лабораторії, декан хіміко-біологічного факультету ТНПУ, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін, доктор біол. наук, професор Н.М. Дробик. 


У 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Київ захистила докторську дисертацію на тему “Екологічні, фізіологічні та біотехнологічні основи системного підходу до відновлення популяцій рідкісних видів роду Gentiana L.” (спеціальність 03.00.16 «Екологія).Стаж науково-педагогічної діяльності – 21 років.


Молодший науковий співробітник лабораторії екології та біотехнології науково–дослідного сектору Тернопільського державного педагогічного інституту – з 1994 р., старший науковий співробітник науково–дослідного сектору та асистент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін (за сумісництвом) – з 2000 р.; з 2004 р. – доцент цієї же кафедри. З 2021 р. професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін.


Читає навчальні дисципліни: базові нормативні курси «Загальна екологія та неоекологія», «Біотехнологія та генна інженерія», «Генетична та клітинна інженерія», «Біологія ґрунтів»; спецкурси «Біоетика та біобезпека», «Радіоекологія та захист населення» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр та магістр на хіміко-біологічному та географічному факультетах.


У складі авторського колективу працювала над виконання 7 держбюджетних тем, відповідальний виконавець однієї держбюджетної теми.


Авторка більше 230 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 4 патентів України, близько 50 статей опублікованих у провідних фахових наукових виданнях, з них 3 – за кордоном, більше 20 навчальних посібників та методичних рекомендацій; учасник понад 130 наукових конференцій, з’їздів і симпозіумів. 


У складі творчого Міжнародного колективу взяла участь у написанні монографії: The Gentianaceae. Vol. 2. Biotechnology and Applications. – Springer Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2015. 


Член редколегії фахового видання ««Наукові записки» Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: біологія.


Член науково-технічної ради національного природного парку “Дністровський каньйон”. Секретар Тернопільського обласного відділення Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова


Стажування


Кожні п’ять років проходила стажування у закладах вищої освіти або науково-дослідних установах. Пройдено 2 міжнародних стажування: на он-лайн платформі Coursera (липень 2020 р.) та у Любельській вищій школі (м. Пукач, Польща) (серпень, 2021 р.).


Сфера наукових інтересів


Наукові інтереси: біотехнологія рослин, біологія охорони рослин, популяційна біологія та екологія рослин, систематика, фізіологія та анатомія рослин 


Основні наукові проблеми: розробка наукових основ біотехнології рідкісних лікарських рослин на прикладі видів роду Gentiana L.; використання біотехнологічних методів з метою збереження генофонду та відновлення популяцій рідкісних видів рослин; вивчення структурно-функціональних перебудов рослин на етапах культивування «in vitro-ex vitro-in situ»; вивчення структури популяцій рідкісних видів рослин; розробка технологій адаптації, отриманих біотехнологічними методами рослин, до умов ex vitro та in situ


Відзнаки


За результатами науково-дослідної роботи у 2004–2005 рр. була удостоєна стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.


Неодноразово нагороджена грамотами, зокрема: ТНПУ – за багаторічну сумлінну творчу працю та високий професіоналізм (2011 р., 2015 р., 2020 р.); Тернопільської обласної ради – за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві (2017 р., 2020 р.); Тернопільської міської ради – за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві (2021 р.); а також листами-подяками від Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2003 р.) за підготовку студентів до проведення наукових досліджень та вагомий внесок у справі національного виховання молоді (2003 р.), Національного університету біоресурсів і природокористування України – за підготовку переможців ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Загальна екологія» та за розвиток плідної міжвузівської співпраці (2017 р.).Основні публікації
 
Монографії

1. In vitro Manipulation and Propagation of Gentiana L. Species from the Ukrainian Flora / Drobyk N.M., Grytsak L.R., Mel’nyk V.М., Kravets N.B., Konvalyuk I.I., Twardovska M.O., Kunakh V.A. // In: The Gentianaceae. Vol. 2. Biotechnology and Applications. / Ed. by. Rybczyński J.J., Davey M.R., Mikula A. – Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer, 2015. – P. 45–79.

2. До проблеми безпечного середовища життєдіяльності / Л.П. Царик, Л.Р. Грицак, І.М. Барна, І.Ю. Чеболда [та ін.] // Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування. – СМП «Тайп», 2016.– С. 395 – 429.

3. Збереження та відтворення біологічного різноманіття роду Gentiana L. – еколого-генетичний підхід [Текст] : монографія. Частина І О.Ю. Майорова, М. З. Прокопяк, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик.  Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. 137 с.
4.


Посібники та методичні рекомендації

1. Грицак Л.Р. Методи екологічних досліджень: навчальний посібник. Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2004. 48 с.

2. Грицак Л.Р. Вступ до екології: навчальний посібник для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” стаціонарної форми навчання. Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2006. 80 с.

3. Грицак Л.Р. Біологічна екологія: навчальний посібник для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” стаціонарної форми навчання. Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2006. 80 с.

4. Грицак Л.Р. Біологічні основи охорони природи: навчальний посібник (для студентів екологічних спеціальностей денної форми навчання вищих педагогічних навчальних закладів). Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2009. 68 с.

5. Грицак Л.Р. Основи екології: навчально-методичні рекомендації для студентів фізико–математичного факультету стаціонарної форми навчання. Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2010. 96 с.

6. Грицак Л.Р. Екологія людини: навчально-методичні рекомендації для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” стаціонарної форми навчання. Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2010. 112 с.

7. Грицак Л.Р. Вступ до фаху: Навчально-методичні рекомендації для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” стаціонарної форми навчання. Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2010. 92 с.

8. Грицак Л.Р. Екологія людини: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища” стаціонарної та заочної форм навчання. Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. 112 с. (видання 2-ге, доповнене).

9. Дробик Н.М. Лабораторний практикум із загальної екології (для студентів біологічних та екологічних спеціальностей денної форми навчання вищих педагогічних навчальних закладів): навч. посіб. / Н.М. Дробик, Л.Р. Грицак, Г.Б. Гуменюк. Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. 130 с. (видання 2-ге доповнене).

10. Грицак Л.Р. Новітні методи екологічних досліджень. Навчально-методичний посібник. Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. 36 с. (видання 2-ге, доповнене).

11. Грицак Л.Р. Біологічні основи охорони природи: Навчально-методичний посібник. : В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. 92 с. (видання 2-ге, доповнене).

12. Грицак Л.Р. Екологічна безпека: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища” стаціонарної та заочної форм навчання. Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. 165 с. (видання 2-ге, доповнене).

13. Царик Л.Р. Природокористування. Навчальний посібник / Л. П. Царик, І. М. Барна, І. М.Вітенко, Л. Р. Грицак. Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. 398 с.

14. Грицак Л.Р. Загальна екологія та неоекологія: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" стаціонарної та заочної форм навчання Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. 200 с.

15. Грицак Л.Р. Екологія людини: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" стаціонарної та заочної форм навчання. Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. 156 с. (видання 3-ге, перероблене і доповнене).

16. Дробик Н.М., Гуменюк Г.Б., Грубінко В.В. Лабораторний практикум з біотехнології / Н.М. Дробик, Г.Б. Гуменюк, В.В. Грубінко // Тернопіль, Видавничий відділ ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2020. (видання третє, доповнене). 123 с.

Наукові статті, що індексуються у міжнародних науко-метричних базах:
1. Mayorova O. Yu., Hrytsak L. R., Drobyk N. M. The Strategy of Gentiana lutea L. рopulations in the Ukrainian Carpathians. Russian Journal of Ecology. 2015. Vol. 46, № 1. Р. 43–50.

2. In vitro Manipulation and Propagation of Gentiana L. Species from the Ukrainian Flora / Drobyk N.M., Grytsak L.R., Mel’nyk V.М., Kravets N.B., Konvalyuk I.I., Twardovska M.O., Kunakh V.A. // In: The Gentianaceae. Vol. 2. Biotechnology and Applications. / Ed. by. Rybczyński J.J., Davey M.R., Mikula A. Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer, 2015. P. 45–79.

3. Drobyk N. M., Mel'nyk V. M., Hrytsak L. R., Kravets N. B., Konvalyuk I. I., Twardovska M. O., Kunakh V. A. Establishment and analysis of tissue and fast-growing normal root cultures of four Gentiana L. species, rare highland medicinal plants. Biopolymers and Cell. 2018. V. 34, № 6. P. 461–476.

4. Грицак Л. Р., Герц А. І., Нужина Н. В., Крук М. М., Шевченко В. В., Дробик Н. М. Вплив світлового режиму на ростові параметри та пігментний склад культивованих in vitro рослин Gentiana lutea. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2018. V. 9, № 2. С. 258–266.

5. Barna I., Hrytsak L., Henseruk H. The use of information and communication technologies in training ecology students. E3S Web of Conference. 2020. Vol. 166. Article ID: 10027. 

6. Mariana Prokopiak, Oksana Mayorova, Liudmyla Hrytsak, Halyna Meshko and Nadia Drobyk. The assessment of the current status of Gentiana lutea L. populations of the Ukrainian Carpathians: ecological and genetic approaches. Folia Oecologica. 2022. 49 (1). P. 42–50. 

Наукові статті у фахових журналах (вибрані):

7. Страшнюк Н. М., Грицак Л. Р., Бияк В. Я., Грубінко В. В. Види роду Gentiana L. у флорі України: хорологія, біологічна активність, використання. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2000. № 4 (11). С. 53–59.

8. Страшнюк Н. М., Грицак Л. Р., Леськова О. М., Грубінко  В. В. Застосування біотехнологічних методів для збереження та відтворення популяцій рідкісних лікарських і декоративних видів роду Gentiana L. та Primula L. в Українських Карпатах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Біологія. 2001. № 10. С. 80–82

9. Страшнюк Н. М., Грицак Л. Р., Леськова О. М. Використання біотехнологічних методів для збереження Gentiana acaulis L. в Українських Карпатах. Науковий вісник Чернівецького державного університету. 2002. Вип. 145. С. 154–159.

10. Страшнюк Н. М., Грицак Л. Р., Леськова О. М., Грубінко В. В. Особливості введення в культуру in vitro лікарського виду Gentiana punctata L. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2002. № 1 (16). С. 91–96.

11. Страшнюк Н. М., Грицак Л. Р., Леськова О. М., Мельник В. М. Введення в культуру in vitro деяких видів роду Gentiana L. Фізіологія і біохімія культурних рослин. 2004. Т. 36, № 4. C. 327–334.

12. Страшнюк Н. М., Грицак Л. Р., Мельник В. М. Види роду Gentiana L. флори України у природі та в культурі in vitro. Український ботанічний журнал. 2005. Т. 62, № 3. С. 337–348.

13. Пасічник Г. І., Грицак Л. Р., Страшнюк Н. М. Перспективи збереження популяцій деяких видів роду Gentiana L. біотехнологічними методами. Збірник наукових праць «Фальцфейнівські читання». 2009. С. 273–276. 

14. Майорова О. Ю., Грицак Л. Р., Пасічник Г. І. Зміни стану популяцій Gentiana аcaulis L. у Чорногорі (Українські Карпати). Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2010. № 4 (45). С. 136–141.

15. Пасічник Г. І., Майорова О. Ю., Войтюк В. Б., Грицак Л. Р., Мельник В. М., Дробик Н. М. Вміст деяких макро- і мікроелементів у ґрунтах та рослинах Gentiana lutea L. з двох чорногірських популяцій Українських Карпат. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. 2011. Вип. 30. С. 183–187.

16. Пасічник Г. І., Майорова О. Ю., Войтюк В. Б., Грицак Л. Р., Мельник В. М., Дробик Н. М. Елементний склад ґрунтів і рослин Gentiana acaulis L. з популяцій на горах Туркул та Ребра у Чорногорі. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Біологія (Біологічні системи). 2011. Т. 3, № 3. С. 254–259.

17. Майорова О. Ю., Грицак Л. Р., Терехова Г. І., Мельник В. М., Андрєєв І. О., Дробик Н. М. Cучасний стан популяцій Gentiana lutea L. (Gentianaceae) у флорі Українських Карпат. Український ботанічний журнал. 2013. Т. 70, № 6. C. 780–787.

18. Майорова О. Ю., Грицак Л. Р., Мельник В. М., Терехова Г. І., Дробик Н. М. Поширення і стан популяцій Gentiana lutea L., G. punctata L. та G. аcaulis L. в Українських Карпатах. Інтродукція рослин. 2013. № 3. C. 21–28.

19. Кравець Н. Б., Борис Г. І., Грицак Л. Р., Майорова О. Ю., Дробик Н. М. Розробка підходу до оптимізації складу живильного середовища для культивування Gentiana lutea L. in vitro. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2013. № 3 (56). С. 33–40.

20. Майорова О. Ю., Грицак Л. Р., Пасічник Г. І., Мельник В. М., Дробик Н. М. Стан деяких часткових популяцій Gentiana punctata L. в Українських Карпатах. Екологія і ноосферологія. 2013. Т. 24, № 1–2. С. 18–27.

21. Майорова О. Ю., Грицак Л. Р., Петрица В. А., Баран О. Н., Дробык Н. М. Изменение стратегии частичных популяций Gentiana punctata L. в Украинских Карпатах. Фундаментальные исследования. 2014. № 3, Ч. 2. С. 285–291. 

22. Мосула М. З., Майорова О. Ю., Грицак Л. Р., Мельник В. М., Дробик Н. М. Еколого-генетичний аналіз популяцій Gentiana lutea L. в Українських Карпатах. Екологія і ноосферологія. 2014. Т. 25, № 3–4. С. 52–60.

23. Mayorova O. Yu., Hrytsak L. R., Drobyk N. M. Adaptation of Gentiana lutea L. plants obtained in vitro to ex vitro and in situ condition. Biotechnologia Acta. 2015. Vol. 8, № 6. P. 77–86.

24. Майорова О. Ю., Грицак Л. Р., Мазур Д.С., Вітрова С. А., Дробик Н. М. Мікроклональне розмноження та вкорінення in vitro рідкісного виду Gentiana acaulis L. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2016. Т. 19. С. 162–166.

25. Грицак Л. Р., Мельник В. М., Конвалюк І.І., Кравець Н.Б., Мосула М.З., Дробик Н.М. Мікроклональне розмноження видів роду Gentiana L. флори України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2017. № 1 (68). С. 74–82.

26. Грицак Л. Р., Грицак В. Ю., Крук М. М., Дробик Н. М. Оцінка здатності до накопичення фосфору та нітрогену рослинами Gentiana lutea L. залежно від хімічного складу ґрунтів високогір’я Українських Карпат. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2017. Т. 19. С. 162–166.

27. Грицак Л. Р., Дробик Н. М. Розробка технології збереження високогірних видів роду Gentiana L. із використанням стратегії «Quasi» in situ та методів біотехнології. Екологічні науки. 2019. № 25. С. 169–176.

28. Грицак Л. Р., Нужина Н. В., Дробик Н. М. Особливості пігментного комплексу високогірних видів роду Gentiana L. флори Українських Карпат. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2019. Вип. 75, № 1. С. 129–140.

29. Грицак Л. Р., Герц А. І., Герц Н. В., Дробик Н.М. Використання індукції флуоресценції хлорофілу для оцінки функціонування фотосинтетичного апарату рослин Gentiana lutea L. у різних умовах культивування in vitro. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2019. Т. 25. С. 122–128.

30. Кравець Н.Б., Грицак Л.Р Прокоп’як (Мосула) М.З., Дробик Н. М. Вміст фотосинтетичних пігментів у рослинах роду Carlina L. у природі та культурі in vitro Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. № 4 (78). с. 66–74.

31. Грицак Л. Р., Нужина Н. В., Гайдаржи М. М., Дробик Н. М. Анатомічні особливості листків високогірних видів Gentiana lutea L., Gentiana punctata L., Gentiana aсaulis L. флори Українських Карпат. Екологічні науки. 2020. Вип. 2 (29), Т. 1. С. 80–85.

32. Грицак Л. Р., Дробик Н. М. Сучасні технології підвищення стійкості культивованих in vitro рослин до умов ex vitro. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2020. Т. 26.  С. 183–189. https://doi.org/10.7124/FEEO.v26.1347

33. Грицак  Л. Р., Дробик  Н. М. Особливості адаптивних стратегій видів роду Gentiana Lв умовах високогір’я Українських Карпат. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2020. № 1–2 (79). С. 91–102. DOI: 10.25128/2078-2357.20.1-2.13

34. Леськова О.М., Л.Р. Грицак, В.М. Мельник, М.З. Прокоп’як, О.Ю.Майорова, Х.М. Колісник, Н.М. Дробик. Вміст флавоноїдів і кантонів у калюсних культурах рослин видів роду Gentiana L. за вирощування у рідкому живильному середовищі на поролонових підкладках. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2020. № 3-4 (80). C.82-93. 

35. Грицак Л.Р., Прокоп’як М.З., Майорова О.Ю., Колісник Х.М., Дробик Н.М. Динаміка ростових параметрів рослин in vitro Gentiana lutea L. за різних умов освітлення. Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2021. Т. 28. С. 58–65.

36. Кравець Н.Б., Колісник Х.М., Грицак Л.Р., Прокоп’як М.З., Майорова О.Ю., Дробик Н.М. Залежність вмісту фотосинтетичних пігментів у рослинах деяких видів роду Carlina L. від умов освітлення in vitro. Екологічні науки : науково-практичний журнал. К. : Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 3 (36). С. 160–166.

37. Грицак Л.Р., Майорова О.Ю., Прокоп’як М.З., Дробик Н.М. Сучасні причини фрагментації ареалів високогірних видів роду Gentiana L. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2021. Т. 81, № 3–4.

38. Грицак Л.Р., Прокоп’як М.З., Майорова О.Ю., Дробик Н.М. Оцінка ефективності застосування технології in situ та ex situ для збереження видів роду Gentiana L. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2021. Т. 81, № 3–4.


Патенти

1. Страшнюк (Дробик) Н.М., Мельник В.М., Грицак Л.Р., Леськова О.М., Кунах В.А. Спосіб мікроклонального розмноження видів тирличу жовтого (Gentiana lutea L.) та тирличу безстеблового (Gentiana acaulis L.). Патент України на корисну модель № 21499 від 15.03.2007. Бюл. №3.

2. Пат. 36436 Україна, МПК(2006) А01H 4/00 С12N 5/00 C12N 5/04. Спосіб отримання культури ізольованих коренів тирличів (Gentiana L.) / Страшнюк (Дробик) Н. М., Грицак Л. Р., Мельник В. М., Твардовська М. О., Конвалюк І. І., Кунах В. А.; заявники і патентовласники Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. – № u 2008 06630; заявл. 15.05.2008; опубл. 27.10.2008, Бюл. №20.

3. Пат. 85377 Україна, МПК (2013) С12 N 5/00, 5/04; А 01 Н 4/00. Спосіб укорінення in vitro та адаптації до умов ex vitro рослин тирличу жовтого Gentiana lutea L. / Майорова О.Ю., Грицак Л.Р., Мельник В.М., Дробик Н.М., Кунах В.А.; заявники і патентовласники Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. – № u 2013 11328; заявл. 24.09.2013; опубл. 11.11.2013, Бюл. №21.

4. Грицак Л.Р., Нужина Н. В., Дробик Н. М. Пат:142639 Україна МПК(2020.01) А01H 4/00 А01H 3/02 С12N, (2006.01) 5/04 Спосіб регуляції мікроклонального розноження, росту та вкорінення культивованих in vitro рослин тирличу жовтого (Gentiana lutea L.) зміною режиму освітлення. Заявка на винахід (корисну модель) № 142639 від 25.06.2020, бюл. № 12. / Л.Р. Грицак, Н.В. Нужина, Н.М. Дробик // Заявники і патентовласники Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. № u 2019 10386; заявл. 15.10. 2019; опубл. 25.0

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси