Гуменюк Галина Богданівна

 гуменюк

Кандидат біологічних наук, доцент


Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін.Профілі:
     ORCID
     ReseachGate   
     ReseacherID
     Scopus
               


Народилась 19.10.1975 року в м.Тернопіль в сім
ї вчителів. У 1993 році закінчила Тернопільську загальноосвітню школу №20 I-III ст. із золотою медаллю. У період з 1993 по 1998 рік навчалась Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Вчитель хімії і біології».

 З 1996 по 1998 рік викладала хімію та біологію в Боківській загальносвітній школі I-II ст. (с. Боків, Підгаєцький район, Тернопільська область).

З 1998 року по 2004 рік працювала вчителем хімії і біології, а також педагогом-організатором в Тернопільській загальноосвітній школі №9
I-III ст.

У 2003 році у Чернівецькому національному університеті імені Ю.Федьковича захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.16 – екологія на тему "Розподіл важких металів (на прикладі Тернопільського ставу)".

З 2003 року – молодший науковий співробітник та асистент кафедри загальної біології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 2010 році присвоєне вчене звання доцента кафедри загальної біології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З 2017 року голова профбюро хіміко-біологічного факультету.

У науковому доробку понад 80 публікацій. Співавтор 1 монографії, 5 навчальних посібників та 50 наукових статей у фахових та закордонних виданнях.

Була учасником численних всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Є членом Гідроекологічного товариства України та Українського товариства генетиків та селекціонерів імені В.І. Вавилова.

З 2018 року голова обласної громадської екологічної організації «Галицька екологічна асоціація».

Сфера наукових інтересів

Екологія, екологія людини, соціальна екологія, екологічний моніторинг, біосферологія, біотехнологія, математичне моделювання в біології, біоінформатика, комп’ютерне програмування, історія науки, екотоксикологія, гідроекологія, біохімія, гідрологія, гідрохімія.

Основні публікації

1. Гуменюк Г.Б., Макаров М.В.,  Сірант О.В. Прогнозна математична модель та оцінка взаємозв’язку залежності чисельності популяції Nassarius reticulates (L.) та солоності води у кутовій частині Севастопольської бухти (Чорне море) // Экологическая безопастность прибрежной и шельфовой зон и комплексное  использование ресурсов шельфа: Сб. науч.тр. – Вип. 25, Т 2 – Севастополь, 2011. – С. 337 – 346.

2. Грубінко В.В., Гуменюк Г.Б., Волік О.В. [та ін.] Екосистема зарегульованої водойми на прикладі Тернопільського водосховища / за ред. В.В. Грубінка. Тернопіль: Вектор, 2013. – 201 с.

3. Савлучинська М.О., Кукля І.Г., Каглян Н.М.,  Гуменюк Г.Б. Особливості акумуляції фосфору гідрофітами водойм в районі Бортницької станції аерації (м. Київ) // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім.    Володимира Гнатюка. Сер. Біол. – 2014. – №1(58). – С. 20 – 25.

4. Мартинюк В.О., Голубенко А.В., Гуменюк Г.Б. Уведення в асептичну культуру рідкісної ендемічної рослини Atocion lithuanicum (Zapal.) Tzvel. Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр./ НАН України НААН України, НАМН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Укр. Т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова. – К.: Укр. Т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова, 2014. – Т.15 – С. 102107.

5. Гуменюк Г.Б. Моделирование миграции тяжёлых металлов в р. Река Закарпатской области. Экосистемы малых рек: биоразнообразие, экология, охрана.  Материалы лекций II-й Всероссийской школы-конференции, 18 – 22 ноября 2014 г. / Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина. В двух томах. Том I. — Ярославль: Фили-грань , 2014. – С 110–111.

6. Дробик Н.М., Грицак Л.Р., Гуменюк Г.Б. Лабораторний практикум із загальної екології – Тернопіль : Вид. відділ ТНПУ, 2014. – 130 с.  

Методичні рекомендації для вивчення курсу “Соціальна екологія”. Для студентів біологічних спеціальностей денної форми навчання – Тернопіль: Вид. відділ ТДПУ, 2014. – 86 с.

7. Чень І.Б., Гуменюк  Г.Б. Мечніков: життя і наукова діяльність. До 170-річчя від дня народження//Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр./ Національна академія наук України, Інститут молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова; редкол.: В.А. Кунах (голов. ред.) – К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова, 2015.-Т.16.-С. 282 – 286.

8. Гуменюк Г.Б., Страшнюк Д.В., Дробик Н.М. Вміст важких металів і характеристика гідрохімічних показників у воді річки Серет поблизу Малашівського сміттєзвалища (Тернопільська область) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія:Біологія. – Тернопріль. – 2015. – №1 (62). – С. 84–87.

9. Гуменюк Г.Б. Прогноз динаміки водневого показника та концентрацій важких металів в річці Ріка Закарпатської області.// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. - Серія:Біологія. -Спеціальний випуск: Гідроекологія. – Тернопіль. –2015.-№3-4 (64).-С.156-159.

10. Гуменюк Г.Б., Прокопчук О.І., Гарматій Н.М. Еколого-оптимізаційна модель мінімізації вмісту фосфат-йонів у річці Збруч (Тернопільська область) // VI міжнародна науково-методична конференція "Форум молодих економістів-кібернетиків "Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід", 24-25 вересня 2015, м. Вінниця. – С. 21–22.

11. Рогатинський Р.М., Гарматій Н.М., Гуменюк Г.Б. Модель оцінювання рівня комплексного використання та охорони водних ресурсів у гідроекосистемах з використанням теорії нечіткої логіки (на прикладі р. Збруч, Тернопільська область, Україна) // Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків, 28-29 вересня 2017 року, м. Львів, С. 88–90

12.Волошин О.С., Гуменюк Г.Б. Оцінка характеру психо-моторної активності та фізичного розвитку організму осіб юнацького віку // Вісник наукових досліджень: Науково-практичний журнал ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України». – Тернопіль, 2017. – № 4. – С.77–79.

13. Halyna Humenyuk, Shevchyk Lybov, Nataliya Zinkovska.  The Influence of Phosphorus Compounds on the Variety of Higher Aquatic Vegetation and Ichthyofauna of the River Seret / International Conference Smart Bio, Faculty of Natural Sciences,  Vytautas Magnus University, 18-20 May, 2017., Lithuania, Kaunas. Р.150151.

 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси