Косович Ольга Василівна

О.В.Косович
Доктор філологічних наук, професор
Доктор габілітований в галузі мовознавства,
Завідувач кафедри романо-германської філології
е-mail:  kosovych.olga@tnpu.edu.ua
             olgak2270@gmail.com,


Досвід роботи
30 р.
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, факультет іноземних мов, завідувач кафедри романо-германської філології (2014 р. – дотепер). 
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, факультет іноземних мов, завідувач кафедри французької та другої іноземної мови (2008-2012 рр.) 
 • Тернопільський національний економічний університет, старший викладач кафедри іноземних мов (1997-2008 рр.).
 • Тернопільська спеціалізована школа I-III ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов, м. Тернопіль, вчитель французької/англійської мов (1993-1997 рр.).

Освіта
 • Люблінський католицький університет ім.Яна Павла II, м. Люблін, Польща, доктор габілітований в галузі гуманістичних наук (мовознавство) (2018 р.).
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, захист докторської дисертації на тему «Інноваційні процеси сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань» (науковий консультант: Крючков Г.Г., доктор філол. н., проф., завідувач кафедри французької філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка) (2016 р.). 
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, докторантка, спеціальність 10.02.05 – романські мови (2012-2015 рр.). 
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ захист кандидатської дисертації на тему «Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, Інтернет-видань і художніх творів», науковий керівник: проф. Помірко Р.С. (2008).
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, аспірантка, спеціальність 10.02.05 – романські мови (2004-2008 рр.). 
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, м. Чернівці, студентка, спеціальність «Романо-германська філологія», диплом з відзнакою (1988-1993 рр.).

Підвищення кваліфікації, стажування, тренінги

 • Стажування в рамках проєкту «Посилення можливостей вищих закладів освіти педагогічного спрямування в Україні» на базі педагогічного факультету Університету Масарика м. Брно, Чехія (Masarykova univerzita) (18-25.09.2023). 
 • Перший Міжнародний онлайн-семінар “Ukrainian Scientific Diaspora of France: Science for Victory” 3 год. (21.02.2023).
 • Учасниця вебінару проєкту MultiEd програми Erasmus Plus! “Sharing EU Multilingual Education Policymaking Practices in Ukraine”, 4 год, the University of Tartu, (травень 2023).
 • Онлайн семінари в рамках проєкту “Virtual Service Participant”, ТНПУ ім. В. Гратюка (вересень 2022 - травень 2023).
 • Міжнародне стажування “Digital Future: Blended Learning”, 180 год. Команда DigIn.Net 2 за підтримки Університету прикладних наук Анхальт (Hochshule Anhalt, HSA) на базі DUDIZ (німецько-український центр цифрових інновацій) (2022 р.).
 • Платформа FUTURELEARN: онлайн курс “How to teach online: providing continuity for students”, 6 год.(2021).
 • Онлайн тренінг “Експерт з акредитації освітніх програм”, платформа Prometheus (30.10.2020).
 • Міжнародна онлайн платформа дистанційної освіти Coursera: “Espace mondial, une vision française des global studies” (05.08.2020).
 • Міжнародне науково-педагогічне стажування для освітян європейського навчального проєкту «Інноваційні методи та технології навчання: найновіше в європейській навчальній практиці» (Гуманітарні науки. Педагогіка) у Вищій лінгвістичній школі м. Ченстохова, Польща (2018-2019 рр.).


Сфери наукових інтересів

 • Вокабуляр сучасної французької мови.
 • Динаміка лексико-семантичних змін у складі мови;
 • Неологізаційні процеси французької мови;
 • Мовна гібридизація. 

Забезпечення дисциплін
 • Лексикологія.
 • Академічна доброчесність і академічне письмо.
 • Лінгвістична прагматика.
 • Методика викладання дисциплін у вищій школі.
 • Теоретичнi та прикладнi проблеми сучасної лінгвістики.
 • Основи сучасної концептології.
 • Французька ідентичність крізь призму лінгвокультурології.

Професійна та громадська діяльність

 • Проєктна діяльність:
Учасник проєкту «Відкритий онлайн лекторій» в галузі академічної мобільності ТНПУ ім. В. Гнатюка (2020-дотепер).
Старший науковий співробітник держбюджетної наукової теми «Лексична ідентичність національної мови: баланс питомого і запозиченого» (НДР № 0119U100476 (2019-2021 рр.).
Старший науковий співробітник держбюджетної наукової теми «Вербальний континуум літературної мови в інтегральному вимірі (концептуальні, семантико-стилістичні, соціонормативні параметри)» (НДР № 0119U100476 (2016-2018 рр.).
Учасник проєкту «Україна – Польща: міжкультурний діалог у контексті професійного розвитку молоді», Вища лінгвістична школа у місті Ченстохова, Республіка Польща (2019 р.). 
 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія» (2021 - дотепер). 
 • Робота в складі експертних комісій МОН України для проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців (2018-2019 рр.).
 • Член редакційних колегій  наукових видань України (категорії Б): 
«Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» (2020 – дотепер);
«Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки» (2020 – дотепер);
«Рідне слово в етнокультурному вимірі» (2020 – дотепер);
 • Член редколегії міжнародного журналу «EuroAmerican Scientific Cooperation». Видавець: Accent Graphics Communications Ontario (Canada) (2018 – дотепер);
 • Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.
 • Голова у складі разових спеціалізованих рад галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 035 «Філологія». 
 • Офіційний Член Асоціації викладачів французької мови України (АВФМУ).
 •  Рецензент у складі разових спеціалізованих рад галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».
 • Член робочої групи освітньо-наукової програми «Філологія» підготовки доктора філософії.
 • Гарант освітньо-професійної програми «Середня освіта (Французька мова та література, англійська мова та література, зарубіжна література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 014 Середня освіта Мова та література (французька)».
 • Гарант освітньо-професійної програми «Середня освіта (Французька мова та література, англійська мова та література, зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 014 Середня освіта Мова та література (французька)».
 • Координатор щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу» (ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 рр.).
 • Координатор перекладацьких проєктів (французька мова) – співпраця з Тернопільським ТЦК, Тернопільською ВДА.
 • Член журі II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України” (2019-дотепер);
 • Голова журі учнівської олімпіади з французької мови (ІІІ-IV етап) (2018-дотепер).

Публікації

Ольга Косович - авторка понад 270 наукових праць, серед яких:

Монографії

1. Дихотомія «Мова – дидактика» у перспективі сьогодення: Колективна монографія / Авторський колектив; за ред. Ольги Косович. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. 174 с.

2. Kosovych O.V., etc. The main principles of the linguistic theory of neology. Modern approaches to philological studies : collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. P. 26-38 (SENSE). 

3. Kosovych O.V., etc. The linguocultural concept wine as a gastronomic fragment of the world language picture and its reflection in the mentality of the French and the British : collective monograph / Multidimensional space of philology. Chernivtsi, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2020. P. 145-167.

4. Косович О. Французька мова у просторі франкофонії: монографія. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2020. 211 с.

5. Косович О. Мова та національна ідентичність. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2019. 212 с.  

6. Kosovych O.V., etc. Multidimensionality of vocabulary in the literary language. LAP LAMBERT Academic Publishing. Beau Bassin 71504, Mauritius, 2019. 194 p.

7. Косович О. та інш. Лексика на перетині наукових парадигм: монографія / за ред. Л. Струганець. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. 212 с. (С. 37-60).

8. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2018. 220 с. (С. 37-60). 

Словники

Косович О. В. Словник неозапозичень у французькій мові. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. 56 с.


Підручники, посібники, 
навчально-методичні праці

1. Косович О. Bonjour de France : навч. посіб. / О. Косович, О. Пежинська, Р. Чорній.Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. 160 с.

2. Косович О. Cours theorique du francais : навч. посіб. / О. Косович, О. Пежинська.Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. 118 с.

3. Косович О. Ma Leçon de Français = Мій урок французької мови : навчально-методичний посібник для студентiв факультетiв iноземних мов, якi вивчають французьку мову i проходять педагогiчну практику / О. Косович, О. Пежинська, Р. Чорній. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. 105 с.

4. Косович О. В. Нариси з лексикології французької мови : навч. посіб. / О. Косович, О. Пежинська Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. 122 с.

5. Lire et comprendre : навчально-методичний посібник з французької мови для студ. I-II курсу / О. В. Косович та ін. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. 97 с.

6. Педагогічна практика: методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальностей 035 «філологія» та 014 «середня освіта» (французька, англійська мови / О. В. Косович та ін. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. 56 с.

7. Косович О. Неологізація: суть та динаміка: навчальний посібник. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2020. 122 с.

8. Косович О. Шляхи, принципи, механізми неологізаційних процесів мови: навч. посіб. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2020. 152 с.

9. Lecture facile : навчальний посібник з французької мови для студентів, які вивчають французьку як другу іноземну мову / О. В. Косович та ін. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. 108 с. 

10. Belles lectures: навчальний посібник з французької мови для студентів, які вивчають французьку як другу іноземну мову / О. В. Косович та ін.  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. 102 с. 

11. Французька мова для магістрів «Réussir»: навчальний посібник для магістрантів / О. В. Косович та ін. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. 123 с. 

12. Косович О. В. Французька мова. Дипломатична служба : збірник текстів і вправ для студентів юридичного факультету спеціальності «Міжнародні відносини, міжнародне право та дипломатія». Тернопiль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. 94 с.

13. Косович О. В. Французька мова. Дипломатичне листування : збірник текстів і вправ для студентів юридичного факультету спеціальності «Міжнародні відносини, міжнародне право та дипломатія». Ч. 1 : Види і правила дипломатичного листування. Тернопiль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. 90 с.

Статті
Статті у наукометричних базах Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Kosovych Olga and others. Native Language in the Process of Foreign Language Studying at the Higher School: Psychological Aspects of Bilingualism. International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). VOL. 9 (4). 2020. P.80-89. Web of Science

2. Kosovych Olga and others. The Importance of Onomastics in the Formation of Language and Ethnocultural Competences. International Journal of Applied Exercise Physiology. Vol. 9(9). 2020. P.68-72. Web of Science.

3. Косович О.В. Активные словообразовательные процессы в украинском языке в начале 21 века. Езиков Свят. Orbis Linguarum. Том 17. Кн. 2. Благоевград, Югозападен университет «Неофит Рилски», 2019. С. 9-16. Scopus

4. Kosovych Olga. Loan-words in the vocabulary of modern French language. Study parameters. Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică. Anul XL, Nr.1-2, 2018. Editura Universitaria. S.77-84. Scopus. 

Вибрані статті у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях (категорії Б):
1. Косович О. В. Сучасна футбольна термінологія французької та англійської мов: аналіз основних джерел формування. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 34 (73). № 1. Ч.1. 2023. С. 178-184.

2. Косович О. В. Мовна варіативність та національна специфіка футбольного дискурсу (на матеріалі французької та англійської мов). Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 34 (73). № 3. 2023. С. 98-103.

3. Alekseyenko L., Kosovych O., Babii S. Financing affordable housing for internally displaced persons using information and communication technologies. / Herald of Economics. Issue 4. 2023. P. 113-130.

4. Косович, О., Чорній, Р. Теорії перемикання коду в рамках різних лінгвістичних напрямків. Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». Випуск 2(33), 2022. С. 121-125.

5. Косович О. Чорній, Р. «Мовна» євроінтеграція, глобалізація і проблема ідентичності. Folia Philologica. 2022. №4, С. 34–42. doi: https://doi.org/10.17721/folia.philologica/2022/4/5 

6. Косович О. В. Неологізм як об’єкт лінгвістичного дослідження в романістиці. Вчені Записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Журналістика. Київ : Гельветика, 2021. Т. 32 (71). № 2. Ч. 1. С. 30-37.
7. Kosovych O. Internationalisms of French origin in English and Ukrainian languages. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр.  Вип.39.  К.: Логос, 2021. С. 12-23. 

8. Косович О. В. "Корона-словотворчість" мови в умовах пандемії – 2020. Вчені Записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Журналістика. Київ : Гельветика, 2021. Т. 32 (71). № 1. Ч. 1. С. 30-37.

9. Косович О. В. Боротьба чужого та питомого в сучасній французькій мові у розрізі мовної політики. Вчені Записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 (71). № 3. Київ, Видавничий дім «Гельветика», 2021. С.203-209.

10. Kosovych O. Reading instruction in English as a means of developing the analytical skills of future it-specialists. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. №1 (105). Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2021. С. 218-229.

11. Косович О. В. Особливості французької лінгвокультури на матеріалі фразеологічних одиниць, які репрезентують лексичний концепт le vin («вино»). Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Соціальні комунікації. Київ : Гельветика, 2020. Т. 31 (70). №1. Ч. 1. С. 200-207.

12. Косович О. В. Ужиток іншомовних слів: логіка мови чи данина моді. Науковий вісник мiжнародного гуманітарного унiверситету. Серiя: Фiлологiя. Вип. 44. Одеса: МГУ, 2020. С.  35-36. 

13. Косович О. В. Франкофонія у сучасному світі: єдність та розмаїття форм. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. № 3 (334), 2020. C.27-37.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси