Кафедра німецької філології та методики навчання німецької мовиЗавідувач кафедри:

канд. філол. наук., доцент Яцюк Іван ЯрославовичЗаступник завідувача кафедри з навчальної роботи
:

докт. філол. наук., проф. Дребет Віктор ВасильовичСтарший лаборант
: Стасюк Уляна ІванівнаІнженер
: Горобець Олексій Петрович

Контакти: вул. Кривоноса 2, каб. 81 (3 поверх), м. Тернопіль, 46027, Україна.Телефон
: 43-58-31 (деканат)E-mail
: kaf_nimfil@tnpu.edu.ua

Наша кафедра у FACEBOOK


Історія кафедри

Кафедра німецької мови була створена наказом ректора Тернопільського державного педагогічного університету проф. Кравця В. П. за № 100 від 14. 09. 1995 р. і на початках нараховувала одинадцять штатних викладачів, із них два кандидати наук (доц. Б.І. Гінка і доц. Л.Я. Хоменко ).

Метою її створення було і залишається вдосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи з німецької мови та успішна підготовка висококваліфікованих вчителів і філологів – германістів для різних типів навчальних закладів.

З 2003 р. при кафедрі функціонує магістратура.

Першим завідувачем кафедри, який очолював її з 1995 до 2004 р., був канд. філол. наук, доц. Богдан Іванович Гінка.

З 2004 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент І.Я. Яцюк.

У жовтні 2012 року наказом ректора відповідно до рішення вченої ради університету кафедру було перейменовано у кафедру німецької філології та методики навчання німецької мови.

За більш ніж 25 років свого існування кафедра зросла кількісно та якісно. Зараз тут працює 16 штатних викладачів, із яких 12 – кандидати наук, доценти, 1 – доктор філологічних наук, професор (Віктор Васильович Дребет).


Кадровий склад кафедри на сьогодні такий:

Яцюк Іван Ярославович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Кебало Микола Степанович – кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету

Дребет Віктор Васильович – доктор філологічних наук, професор

Пеляк Олександр Михайлович – асистент

Бияк Наталія Яремівна – кандидат філологічних наук, доцент

Вирста Наталія Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент

Деркевич Наталя Альбертівна – кандидат філологічних наук, доцент

Дзись Тарас Васильович – кандидат філологічних наук, доцент

Катериняк Анатолій Петрович – асистент

Ломакович Валентина Ярославівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Маєвська Леся Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент

М’ясковський Михайло Євстахійович – кандидат педагогічних наук, доцент

Обіход Інна Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент

Притолюк Світлана Аркадіївна – кандидат філологічних наук, доцент

Ящик Наталія Романівна – кандидат філологічних наук, доцент

Слободян Назарій Васильович – асистент


Навчально-виховна робота


Згідно з чинними освітніми програмами і навчальними планами НПП кафедри німецької філології та методики навчання німецької мови здійснюють викладання таких основних теоретичних та практичних дисциплін:

Освітній рівень «Бакалавр»:

- практичний курс німецької мови як основної та другої іноземної

- лексикологія німецької мови

- вступ до германського мовознавства

- теоретична граматика німецької мови

- теоретична фонетика німецької мови

- методика викладання німецької мови

- література Німеччини

- стилістика німецької мови

Вибіркові дисципліни:

- мультимедійні засоби навчання на уроці німецької мови

- історія Німеччини

- особливі випадки граматика німецької мови

- ділова німецька мова

- методика наукових досліджень

- закономірності функціонування префіксально-дієслівної моделі з прикметниковою основою

- порівняльна граматика німецької та англійської мов

- теорія і практика перекладу

- країнознавство Німеччини

- історія німецької мови

- основи лінгвокультурології

- Аналітичне читання

- Новітні технології оцінювання в контексті особистісно зорієнтованого навчання та ін.

Освітній рівень «Магістр»:

- практичний курс німецької мови як основної та другої іноземної

- методика викладання дисциплін у вищій школі

- методика наукових досліджень

- академічне письмо

- предметно-мовне інтегроване навчання в контексті освітніх технологій

- теоретичні та прикладні проблеми сучасної лінгвістики

Вибіркові дисципліни:

- основні концепції та школи літературознавства та інтерпретація тексту

- основи когнітивної лінгвістики

- історія лінгвістичних учень

- порівняльна стилістика німецької та української мов

- основи теорії комунікації

- новітня німецькомовна критична думка повоєнного періоду (після 1945 р.)

- література Швейцарії та ін.

У віданні кафедри перебуває також викладання предмету «Академічне і професійно орієнтоване спілкування німецькою мовою» в групах ЗВО третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (аспірантів), а також прийом вступних іспитів в аспірантуру і кандидатських екзаменів.

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 20.03.2020, наказ МОН №109-Л кафедра здійснює підвищення кваліфікації учителів німецької мови на базі Центру післядипломної освіти ТНПУ.

Навчальний процес на кафедрі здійснюється за принципами Болонської системи в руслі діалогічної освітньої концепції на основі інтегративного підходу до розвитку комплексної білінгвальної комунікативної та методичної компетенції студентів для досягнення головної мети навчання – підготовки високоосвіченого і всебічно підготовленого вчителя-професіонала та германіста-професіонала, який ґрунтовно володіє всією палітрою необхідних компетентностей у відповідних сферах професійної діяльності та вміє творчо застосовувати їх для досягнення мети навчального процесу.

Щодо виховної роботи, то на кафедрі активно функціонує інститут кураторів, питання виховної роботи та роботи викладачів-кураторів регулярно заслуховуються на засіданнях кафедри, у кінці кожного семестру викладачі-куратори звітують про виконання запланованого обсягу роботи.

Крім того, усі викладачі кафедри планують заходи з виховної роботи серед студентів на поточний навчальний рік у своїх індивідуальних планах і в кінці кожного семестру на підсумковому засіданні кафедри звітують про їх виконання.

Викладачі кафедри та студенти німецького відділення уже традиційно беруть активну участь у підготовці та проведенні таких культурно-виховних заходів як посвята першокурсників у студенти, День студента, День факультету, День кафедри тощо.


Наукова робота

Викладачі кафедри розробляють свої індивідуальні наукові теми за двома основними напрямками:

- філологічним (проф. В.В. Дребет, доц. Н.Я. Бияк, доц. Н.Б. Вирста, доц. Н.А. Деркевич, доц. Т.В. Дзись, асист. А.П. Катериняк, доц. М.С. Кебало, доц. Л.І. Маєвська, асист. О.М. Пеляк, доц.С.А. Притолюк., доц. І.Я. Яцюк, доц. Н.Р. Ящик);

- методико-педагогічним (доц. В.Я. Ломакович, доц. М.Є. М’ясковський, доц. І.В. Обіход)

24 листопада 2017 року доцент кафедри німецької філології та методики навчання німецької мови Віктор Васильович Дребет успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Іменник у сучасній німецькій мові: семантика, синтагматика, парадигматика (лінгвосинергетичний підхід)». Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова.

Сьогодні проф. В.В. Дребет є членом постійних спеціалізованих учених рад К 58.053.05 – 13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови); і 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова).

У квітні 2022 року з ініціативи проф. В.В. Дребета на кафедрі була створена науково-дослідна лабораторія «Життєвий цикл слова у семантичному, стилістичному та морфологічному вимірах його форматування у сучасній німецькій мові: лінгвосинергетичні студії прогнозування». Положення про науково-дослідну лабораторію, розроблене проф. В.В. Дребетом, затверджене вченою радою університету 26 квітня 2022 року (протокол № 10) і введене в дію наказом ректора № 83 від 26 квітня 2022 р.

Метою діяльності НДЛ є проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт щодо вивчення лінгвосинергетично скерованого прогнозування вибудовування слів з різним семантичним обсягом, різним стилістичним маркуванням та з різною морфологічною структурою у сучасній німецькій мові із залученням професорсько-викладацького складу, здобувачів, магістрантів та студентів університету. Результати наукового опрацювання зазначеної тематики поруч із теоретичним мають важливе практичне значення для викладання цілої низки дисциплін кафедри як-то практичний курс німецької мови, лексикологія, теоретична граматика, теоретична фонетика, вступ до германського мовознавства, стилістика та багатьох інших. До персонального складу лабораторії належать усі викладачі кафедри.

На кафедрі під керівництвом доц. М’ясковського М.Є. постійно діє науково-методичний семінар, на якому регулярно розглядаються і обговорюються актуальні питання підвищення ефективності навчального процесу, забезпечення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень студентів, навчально-методичні розробки викладачів кафедри, лінгвістичні, педагогічні і дидактико-методичні аспекти навчання німецької мови, а також проблематика сучасних наукових досліджень у сфері германістики, літературознавства, педагогіки, методики викладання німецької мови як іноземної тощо. Щорічний план роботи семінару регулярно оновлюється і затверджується на першому засіданні кафедри перед початком нового навчального року.

Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, регулярно публікують статті у виданнях, які індексуються у міжнародних науково-метричних базах SCOPUS і Web of science (проф. В.В. Дребет, доц. Н.Б. Вирста, доц. Т.В. Дзись, доц. І.В Обіход, доц. Н.Р. Ящик)

Для підвищення свого фахового рівня, здійснення міжнародного стажування, а також проведення наукових досліджень у німецькомовних країнах викладачі кафедри регулярно подають і виграють заявки на отримання грантів і стипендій академічних інституцій і фондів цих країн.

Так проф. В.В. Дребет отримав шестимісячну стипендію (01.07.-31.12.2022 р.) Католицької Академічної Служби у Справах іноземців і зараз проводить наукові дослідження в університеті міста Ґьоттінґен (Göttingen), Німеччина.

Доц. Н.Б. Вирста і доц. І.Я. Яцюк у жовтні 2021 р. пройшли міжнародне стажування у м. Берлін, відповідно в оффлайн. Та онлайно-форматі.

Ще одним важливим напрямком наукової діяльності і міжнародних контактів є участь викладачів кафедри у міжнародних проєктах.

Так, доц. М.С. Кебало є учасником міжнародного проекту Erasmus+ KA2: «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції (610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP)».

Доц. Н.Р. Ящик є керівником українсько-австрійського науково-дослідницького проєкту «Implikationen globaler Entwicklungen auf berufsbildbezogene Vorstellungen von Lehramtsstudierenden in Österreich und in der Ukraine“, учасником якого з австрійського боку є Вища педагогічна школа м. Відень (Pädagogische Hochschule Wien). Вона також бере участь у міжнародному методичному проєкті „Maus-Projekt“.

Окрім того, завдяки сприянню доц. Н.Р. Ящик у 2020-2021 рр. лектор Німецької академічної служби обміну (DAAD) у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк) Андре Бьом (André Böhm) провів цикл навчально-методичних семінарів для викладачів кафедри та студентів, а також низку консультацій для охочих подати заявку на стипендію DAAD.

Відповідно до угоди між ТНПУ ім. В. Гнатюка та Гете-інститутом – Німецьким культурним центром при посольстві ФРН в Україні від 12.09.2019 р. на кафедрі у рамках викладання навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов» під керівництвом досвідчених методистів, доцентів В.Я. Ломакович, М.Є. М’ясковського, І.В. Обіход здійснюється імплементація модулів програми Гете-інституту «Вчитися навчати німецької» (Deutsch lehren lernen (DLL) у навчальний процес. Ця програма синтезує новітні методичні підходи і принципи навчання німецької мови. У процесі засвоєння змісту модулів програми студенти під методичним супроводом В.Я. Ломакович, М.Є. М’ясковського, І.В. Обіход опрацьовують комплекси взаємопов’язаних, методично і практично зорієнтованих завдань на MOODLE-платформі Гете-інституту, а також виконують практично-дослідницькі проєкти з методики навчання німецької мови. Більшість студентів за результатами роботи отримують міжнародні сертифікати Гете-інституту, які надають їм важливу конкурентну перевагу у майбутній професійній діяльності. Окрім того, студенти використовують і вдосконалюють набуті компетентності під час проходження різних видів шкільної практики.

Викладачі кафедри беруть також активну участь у навчально-методичних семінарах, які організовує DAAD, Гете-інститут, АУГ, інші інституції, успішно проходять курси і отримують сертифікати на платформі COURSERA тощо.

Традиційним є співробітництво кафедри з міським відділом освіти, школами м. Тернополя і області, а також з Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти (ТОКІППО). На запрошення міського відділу освіти та ТОКІППО викладачі кафедри регулярно беруть участь у роботі журі відповідно міської та обласної учнівської олімпіад з німецької мови.

Кафедра співпрацює з профільними кафедрами провідних ЗВО Ураїни, зокрема з кафедрою німецької філології та з кафедрою міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка, з кафедрою германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кафедрою іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету, кафедрою іноземних мов і перекладу інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а також кафедрою німецької філології і кафедрою іноземних мов цього ж університету, кафедрою німецької філології Ужгородського національного університету та ін.

Тісною є також співпраця кафедри з Асоціацією українських германістів (АУГ). На кафедрі функціонує первинний осередок Спілки, доц. Н.Я. Бияк є координатором Спілки в Тернопільській області, викладачі кафедри беруть активну участь у щорічних міжнародних конференціях, які організовує АУГ, інших заходах Спілки.


Студентська наукова дослідна робота

Науково-дослідна робота студентів німецького відділення охоплює філологічну, літературознавчу, педагогічну та методичну тематики і відбувається у формі написання курсових і магістерських робіт, наукових статей, участі у наукових конференціях, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, а також виконання наукових досліджень у рамках діяльності наукових проблемних груп, які діють на кафедрі під керівництвом викладачів –керівників студентських наукових робіт.

Апробація студентських наукових проектів традиційно відбувається на університетських звітно-наукових конференціях, під час проведення попереднього захисту їхніх наукових робіт, а також на Всеукраїнських і міжнародних наукових і науково-практичних конференціях і конкурсах студентських наукових робіт. Основні результати своїх наукових пошуків студенти можуть опублікувати у факультетському «Студентському науковому альманасі» та в загальноуніверситетському збірнику студентських наукових праць.

Під керівництвом доц. Н.Я. Бияк студентка групи НМ-31 Косар Діана у лютому 2021 р. представила свою наукову роботу за напрямком «Германські мови (англійська, німецька)», присвячену словотвору в німецькому художньому тексті на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт і здобула третє місце.

За 2021-2022 роки 23 студенти німецького відділення взяли участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях (наукові керівники – доц. Н.Я. Бияк, доц. Н.А. Деркевич, доц. В.Я. Ломакович, доц. І.Я. Яцюк, доц. Н.Р. Ящик), за результатами яких були опубліковані тези.

У 2 семестрі 2021-2022 н.р. під керівництвом і за співавторства проф. В.В. Дребета, магістрантки групи мСОАМ-11 першого курсу німецького відділення спеціальності «Середня освіта» Антоніна-Евеліна Джавала. та Соломія Розводовська підготували статтю «Кодований семантичний обсяг іменників жіночого роду з початковими літерами A, B, C, G, H, I у сучасній німецькій мові: синергетичний підхід (на основі тлумачного словника DUDEN)». Статтю прийнято до друку в науковий збірник «Записки з романо-германської філології» Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Журнал включено у перелік фахових видань категорії «Б».

Доц. С.А Притолюк виступила у другому семестрі 2021-2022 н.р. науковим керівником магістрантки групи мСОАМ-11 Марії Адамів при підготовці статті у студентський науковий вісник.

У вересні – листопаді 2021 р. студенти німецького відділення Уляна Добрянська., Зоряна Муц, Наталя Середня стали учасниками організованого Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича спільно з німецькими та грузинськими ЗВО міжнародного проекту «Жива різноманітність: Робота з національними меншинами в Україні, Грузії та Німеччині», у якому, як видно з назви, поруч із студентами з України, взяли участь також німецькі і грузинські представники.

Студенти німецького відділення беруть участь у програмі подвійного диплому, яку, відповідно до чинної угоди з ТНПУ ім. В. Гнатюка, пропонує польський ЗВО «Вища лінгвістична школа в Ченстохові» за напрямками «Німецька мова в бізнесі – основи економічної освіти та підприємництва» «Англійська мова в бізнесі – основи економічної освіти та підприємництва».


Відомі випускники кафедри


Олег Коцюба

Головний редактор порталу «Критики» www.krytyka.com Бостон, США

Олег Коцюба здобув ступінь доктора філософії (Ph.D.) у Гарвардському університеті за фахом "Слов'янські мови та літератури" у 2015 році (дисертація на тему «Правила ненападу: автор, авдиторія та експериментування в українській та російській літературі 1970-х-1980-х років» / "Rules of Disengagement: Author, Audience, and Experimentation in Ukrainian and Russian Literature of the 1970s and 1980s".). Перед тим Олег Коцюба закінчив німецьке відділення факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету (2002), здобув ступінь маґістра з англістики в університеті Вейн Стейт у Детройті, США (2006), та ступінь маґістра з компаративістики, комп'ютерної лінґвістики та інформатики університету ім. Людвіґа Максиміліяна у Мюнхені, Німеччина (2008). Тепер працює лектором та є стипендіятом коледжу у Департаменті слов'янських мов та літератур Гарвардського університету, Кембридж, США.

Олег Коцюба є також головним редактором інтернет-порталу українського журналу "Критика" - провідного журналу українських інтелектуалів. ( www.krytyka.com ).

Інтернет -покликання: http://scholar.harvard.edu/kotsyuba/home


Михайло Банах

Випускник 1999 р. Після закінчення німецького відділення нашого педагогічного університету п. Михайло Банах вивчав соціологію в університеті імен Альберта Людвіґа в м. Фрайбурґ (Німеччина). Зараз М. Банах працює координатором міжнародних проектів авторитетного фонду, заснованого Міністерством закордонних справ Німеччини – Інституту зовнішніх відносин (Institut für Auslandsbeziehungen). Інститут зовнішніх відносин спрямовує свою діяльність на утвердження співіснування народів і культур на засадах миру і взаємозбагачення. Він сприяє мистецькому і культурному обміну через різноманітні програми виставок, діалогів і концертів.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси