Кафедра німецької філології та методики навчання німецької мовиЗавідувач кафедри:

канд. філол. наук., доцент Яцюк Іван ЯрославовичЗаступник завідувача кафедри з навчальної роботи
:

докт. філол. наук., проф. Дребет Віктор ВасильовичСтарший лаборант
: Стасюк Уляна ІванівнаІнженер
: Горобець Олексій Петрович

Контакти: вул. Кривоноса 2, каб. 81 (3 поверх), м. Тернопіль, 46027, Україна.Телефон
: 43-58-31 (деканат)E-mail
: kaf_nimfil@tnpu.edu.ua

Наша кафедра у FACEBOOK


Історія кафедри

Кафедра німецької мови була створена наказом ректора Тернопільського державного педагогічного університету проф. Кравця В. П. за № 100 від 14. 09. 1995 р. і на початках нараховувала одинадцять штатних викладачів, із них два кандидати наук (доц. Б.І. Гінка і доц. Л.Я. Хоменко ).

Метою її створення було і залишається вдосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи з німецької мови та успішна підготовка висококваліфікованих вчителів і філологів – германістів для різних типів навчальних закладів.

З 2003 р. при кафедрі функціонує магістратура.

Першим завідувачем кафедри, який очолював її з 1995 до 2004 р., був канд. філол. наук, доц. Богдан Іванович Гінка.

З 2004 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент І.Я. Яцюк.

У жовтні 2012 року наказом ректора відповідно до рішення вченої ради університету кафедру було перейменовано у кафедру німецької філології та методики навчання німецької мови.

За більш ніж 25 років свого існування кафедра зросла кількісно та якісно. Зараз тут працює 14 штатних викладачів і троє викладачів за сумісництвом, із яких 2 – доктори наук, професори: доктор філологічних наук, професор В. В. Дребет і доктор педагогічних наук, професор Л.Я. Зєня (за сумісництвом), 12 – кандидати наук, доценти і троє – асистенти.


Кадровий склад кафедри на сьогодні такий:

Яцюк Іван Ярославович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Кебало Микола Степанович – кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету

Дребет Віктор Васильович – доктор філологічних наук, професор

Пеляк Олександр Михайлович – асистент

Бияк Наталія Яремівна – кандидат філологічних наук, доцент

Вирста Наталія Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент

Деркевич Наталя Альбертівна – кандидат філологічних наук, доцент

Дзись Тарас Васильович – кандидат філологічних наук, доцент

Катериняк Анатолій Петрович – асистент

Ломакович Валентина Ярославівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Маєвська Леся Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент

М’ясковський Михайло Євстахійович – кандидат педагогічних наук, доцент

Обіход Інна Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент

Притолюк Світлана Аркадіївна – кандидат філологічних наук, доцент

Ящик Наталія Романівна – кандидат філологічних наук, доцент

Слободян Назарій Васильович – асистент


Навчально-методична і виховна робота

Згідно з чинними освітніми програмами і навчальними планами НПП кафедри німецької філології та методики навчання німецької мови здійснюють викладання таких основних теоретичних та практичних дисциплін:

Освітній рівень «Бакалавр»:

Обов’язкові дисципліни:

- Практичний курс німецької мови як основної (з аспектами «практика мови», «практична граматика», «практична фонетика»)

- Німецька мова як друга іноземна

- Лексикологія німецької мови

- Вступ до германського мовознавства

- Теоретичний курс німецької мови (з аспектами «теоретична граматика німецької мови», «теоретична фонетика німецької мови»)

- Методика навчання іноземних мов

- Література Німеччини

- Стилістика німецької мови та інтерпретація тексту

Вибіркові дисципліни:

- Мультимедійні засоби навчання на уроці німецької мови

- Цифрові інструменти у навчальному процесі

- Історія перекладацької думки

- Особливі випадки граматики сучасної німецької мови

- Особливості німецького правопису

- Сучасна німецька молодіжна мова у діалогах

- Історія Німеччини

- Німецька мова у просторі її мас-медійної комунікації

- Культура і мистецтво німецькомовних країн

- Історична граматика

- Граматичні особливості власних назв у німецькій мові

- Ділова німецька мова

- Критичне читання німецькою мовою

- Особливості формування компетентності у читанні на занятті з німецької мови

- Вступний корективний курс

- Особливості розмовних варіантів німецької мови

- Основи наукових досліджень

- Основи історичної фонетики

- Закономірності функціонування префіксально-дієслівної моделі з прикметниковою основою

- Аналітичне читання німецькою мовою

- Особливості вивчення німецької мови як іноземної в контексті формування компетентності в аудіюванні

- Особливості словотворення німецьких дієслів

- Література Австрії

- Вивчення німецької мови як іноземної в контексті новітніх методичних досліджень

- Історія мови

- Теорія і практика перекладу

- Зіставні аспекти граматики німецької та української мов

- Порівняльна граматика німецької та англійської мов

- Країнознавство

- Словниковий склад запозичень (латинізми)

- Методика використання кооперативних видів робіт під час планування та проведення уроків німецької мови

- Семантика речень у німецькій мові

- Проєктна методика навчання іноземної мови

- Технології навчання роботи студентів із основними німецькомовними джерелами

- Історія німецькомовної літератури і культури від Просвітництва до XX століття

- Ігрові методи при вивченні іноземної мови

- Основні проблеми навчання іноземної мови в умовах дистанційного навчання

- Особливості регіональних варіантів німецької мови

- Фразеологія німецької мови

- Підготовка до міжнародних екзаменів рівня B1+

- Лінгвістичний аналіз художнього тексту

- Риторика (Ящик Н.Р.)

- Підготовка до міжнародних іспитів з німецької мови рівня B2/C1

- Основи лінгвокультурології

- Новітні технології оцінювання в контексті особистісно зорієнтованого навчання

- Аналітичне читання та ін.

Освітній рівень «Магістр»:

Обов’язкові дисципліни:

- Практичний курс німецької мови як основної

- Німецька мова як друга іноземна

- Методика викладання дисциплін у вищій школі

- Методика наукових досліджень

- Академічне письмо

- Предметно-мовне інтегроване навчання в контексті освітніх технологій

Вибіркові дисципліни:

- Особливості будови складних іменників у німецькій мові

- Globales Lernen im Fremdsprachenunterricht

- Основні концепції та школи літературознавства та інтерпретація тексту

- Основи когнітивної лінгвістики

- Теорія аргументації

- Історія лінгвістичних учень

- Основи міжкультурної комунікації

- Лінгвістична прагматика

- Новітня німецькомовна критична думка повоєнного періоду (після 1945 р.)

- Нові тенденції у розвитку німецької мови

- Німецька література XX століття та інтерпретація тексту

- Теоретичні та прикладні проблеми сучасної лінгвістики

- Порівняльна стилістика німецької та української мов

- Теорія ввічливості

- Основи теорії комунікації

- Синергетичний підхід до вивчення мовних явищ

- Лінгводидактика

- Лінгвістика тексту

- Неформальне оцінювання успішності на занятті з німецької мови

- Література Швейцарії та ін.

У віданні кафедри перебуває також викладання предметів «Професійно орієнтоване спілкування (німецька мова)» і «Академічне письмо (німецька мова)» в групах ЗВО третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (аспірантура), а також прийом вступних іспитів в аспірантуру і кандидатських екзаменів.

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 20.03.2020, наказ МОН №109-Л кафедра здійснює підвищення кваліфікації учителів німецької мови на базі Центру післядипломної освіти ТНПУ.

Навчальний процес на кафедрі здійснюється за принципами Болонської системи в руслі діалогічної освітньої концепції на основі інтегративного підходу до розвитку комплексної білінгвальної комунікативної та методичної компетенції студентів для досягнення головної мети навчання – підготовки високоосвіченого і всебічно підготовленого вчителя-професіонала та германіста-професіонала, який ґрунтовно володіє всією палітрою необхідних компетентностей у відповідних сферах професійної діяльності та вміє творчо застосовувати їх для досягнення мети навчального процесу.

12 вересня 2019 року між ТНПУ ім. В. Гнатюка і Goethe-Institut Україна – німецьким культурним центром, що має представництва у понад 140 країнах світу, була підписана Угода про кооперацію, на основі якої у рамках викладання навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти під керівництвом досвідчених методистів, доцентів В.Я. Ломакович, М.Є. М’ясковського, І.В. Обіход здійснюється реалізація проєкту з впровадження норм, принципів і змістових компонентів програми Гете-інституту «Вчимося навчати німецької» («Deutsch lehren lernen»), розробленої провідними ученими-методистами низки німецьких університетів і заснованої на сучасних науково обґрунтованих методико-дидактичних стандартах навчання німецької мови. Основною метою імплементації модулів цієї програми є підготовка висококваліфікованих учителів німецької мови, які добре володіють найновішими методиками, мотивовані до безперервної поступальної самоосвіти, постійного підвищення свого професійного рівня і здатні проводити навчальні заняття на високому фаховому рівні. Викладачі, які здійснюють цей проект, разом із студентами, беруть регулярну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах, інших заходах під егідою Гете-інституту, де представляють результати своїх проєктів, досліджень, обмінюються досвідом з українськими та зарубіжними колегами: https://tnpu.edu.ua/news/9388/ , http://tnpu.edu.ua/news/7905/ , https://tnpu.edu.ua/news/8514/ .У процесі засвоєння змісту модулів програми студенти опрацьовують комплекси взаємопов’язаних теоретичних і практичних завдань на MOODLE-платформі Гете-інституту, а також виконують практично зорієнтовані дослідницькі проєкти з методики навчання німецької мови. Більшість студентів за результатами роботи отримують міжнародні сертифікати Гете-інституту, https://tnpu.edu.ua/news/5352/ , https://tnpu.edu.ua/news/4849/ , які надають їм важливу конкурентну перевагу у майбутній професійній діяльності. Окрім того, студенти використовують і вдосконалюють набуті компетентності під час проходження різних видів педагогічної практики

Щодо виховної роботи, то на кафедрі активно функціонує інститут кураторів, питання виховної роботи та роботи викладачів-кураторів регулярно заслуховуються на засіданнях кафедри, у кінці кожного семестру викладачі-куратори звітують про виконання запланованого обсягу роботи.

Крім того, усі викладачі кафедри планують заходи з виховної роботи серед студентів на поточний навчальний рік у своїх індивідуальних планах і в кінці кожного семестру на підсумковому засіданні кафедри звітують про їх виконання.

Викладачі кафедри та студенти німецького відділення уже традиційно беруть активну участь у підготовці та проведенні таких культурно-виховних заходів як посвята першокурсників у студенти, День студента, День факультету, День кафедри тощо.


Наукова робота

Викладачі кафедри розробляють свої індивідуальні наукові теми за двома основними напрямками:

- філологічним (проф. В.В. Дребет, доц. Н.Я. Бияк, доц. Н.Б. Вирста, доц. Н.А. Деркевич, доц. Т.В. Дзись, асист. А.П. Катериняк, доц. М.С. Кебало, доц. Л.І. Маєвська, асист. О.М. Пеляк, доц.С.А. Притолюк., доц. І.Я. Яцюк, доц. Н.Р. Ящик);

- методико-педагогічним (доц. В.Я. Ломакович, доц. М.Є. М’ясковський, доц. І.В. Обіход)

24 листопада 2017 року доцент кафедри німецької філології та методики навчання німецької мови Віктор Васильович Дребет успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Іменник у сучасній німецькій мові: семантика, синтагматика, парадигматика (лінгвосинергетичний підхід)». Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова.

У квітні 2022 року з ініціативи проф. В.В. Дребета на кафедрі була створена науково-дослідна лабораторія «Життєвий цикл слова у семантичному, стилістичному та морфологічному вимірах його форматування у сучасній німецькій мові: лінгвосинергетичні студії прогнозування». Положення про науково-дослідну лабораторію, розроблене проф. В.В. Дребетом, затверджене вченою радою університету 26 квітня 2022 року (протокол № 10) і введене в дію наказом ректора № 83 від 26 квітня 2022 р.

Метою діяльності НДЛ є проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт щодо вивчення лінгвосинергетично скерованого прогнозування вибудовування слів з різним семантичним обсягом, різним стилістичним маркуванням та з різною морфологічною структурою у сучасній німецькій мові із залученням професорсько-викладацького складу, здобувачів, магістрантів та студентів кафедри, факультету та університету. Результати наукового опрацювання зазначеної тематики поруч із теоретичним мають важливе практичне значення для викладання цілої низки дисциплін кафедри як-то практичний курс німецької мови, лексикологія, теоретична граматика, теоретична фонетика, вступ до германського мовознавства, стилістика та багатьох інших. До персонального складу лабораторії належать усі викладачі кафедри.

На кафедрі під керівництвом доц. М.Є. М’ясковського постійно діє науково-методичний семінар, на якому регулярно розглядаються і обговорюються актуальні питання підвищення ефективності навчального процесу, забезпечення критеріїв об’єктивності оцінювання навчальних досягнень студентів, його методики і технологій, навчально-методичні розробки викладачів кафедри, лінгвістичні, педагогічні і дидактико-методичні аспекти навчання німецької мови, а також проблематика сучасних наукових досліджень у сфері германістики, літературознавства, педагогіки, методики викладання німецької мови як іноземної тощо. Щорічний план роботи семінару регулярно оновлюється і затверджується на першому засіданні кафедри перед початком нового навчального року.

Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, регулярно публікують статті у виданнях, які індексуються у міжнародних науково-метричних базах SCOPUS і Web of science (проф. В.В. Дребет, доц. Н.Б. Вирста, доц. Т.В. Дзись, доц. І.В Обіход, доц. Н.Р. Ящик)

Для підвищення свого фахового рівня, здійснення міжнародного стажування, а також проведення наукових досліджень у німецькомовних країнах викладачі кафедри регулярно подають і виграють заявки на отримання грантів і стипендій академічних інституцій і фондів цих країн.

Так, проф. В.В. Дребет на основі конкурсного відбору отримав шестимісячну стипендію (01.07.-31.12.2022 р.) Католицької Академічної Служби у Справах іноземців, на основі якої здійснював наукові дослідження в університеті міста Ґьоттінґен (Göttingen), Німеччина. Перед цим таку ж стипендію проф. В.В. Дребет отримував у 2016 і 2019 р.

На запрошення проф. В.В.Дребета професор Ґьоттінґенського університету (Німеччина) Альберт Буш (Albert Busch) у жовтні-листопаді 2022 р. прочитав для студентів німецького відділення цикл онлайн-лекцій на тему «Мова і політика». Наступний цикл лекцій та семінарів запланованоіна лютий-березень 2024 р.

Доц.І.В. Обіход І.В. і І.Я.Яцюк у 2022 р., доц. Н.Я. Бияк і Н.А. Деркевич у 2023 р. пройшли міжнародне онлайн-стажування «Digital future: blended learning», організоване Вищою технічною школою федеральної землі Саксонія-Ангальт у місті Кьотен, Німеччина (Hochschule Anhalt) у співпраці з ТНПУ ім. В. Гнатюка, Одеським державним політехнічним університетом і Національним політехнічним університетом України «Політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». За результатами стажування були отримані сертифікати. Доц. Н.Б. Вирста з 09.01.2023 по 24.02.2023 пройшла у цьому ж німецькому ЗВО стажування на тему "Digital Future: Blended Learning in German".

Доц. Н.Р. Ящик у травні-червні 2023 р. р. пройшла наукове стажування у Вищій педагогічній школі м. Відень у рамках угоди між ТНПУ і Вищою педагогічною школою м. Відень.

Доц. М.Є. М’ясковський, у лютому-квітні 2023 р., доц. Н.Б. Вирста, І.В. Обіход, асист. О.М. Пеляк у листопаді 2023 р. – січні 2024 р. успішно пройшли планове наукове стажування на кафедрі германської філології та перекладу факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Дуже важливим напрямком наукової діяльності і міжнародних контактів є участь викладачів кафедри у міжнародних проєктах.

Так, доц. М.С. Кебало є учасником міжнародного проекту Erasmus+ KA2: «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції (610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP)».

Доц. Н.Р. Ящик є керівником українсько-австрійського науково-дослідницького проєкту «Implikationen globaler Entwicklungen auf berufsbildbezogene Vorstellungen von Lehramtsstudierenden in Österreich und in der Ukraine“, учасником якого з австрійського боку є Вища педагогічна школа м. Відень (Pädagogische Hochschule Wien). Вона також бере участь у міжнародному методичному проєкті „Maus-Projekt“. Під її керівництвом студентка німецького відділення Івана Польова у кінці 2022 р. здобула перемогу і перше місце у міжнародному конкурсі Deutscholympiade mit der Maus: https://tnpu.edu.ua/news/8950/

Окрім того, завдяки сприянню доц. Н.Р. Ящик у 2020-2021 рр. лектор Німецької академічної служби обміну (DAAD) у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк) Андре Бьом (André Böhm) провів цикл навчально-методичних семінарів для викладачів кафедри та студентів, а також низку консультацій для охочих подати заявку на стипендію DAAD.

На запрощення доц. Н.Р.Ящик восени 2023 р. кафедру двічі відвідав керівник мовної школи StartDeutsch Schule п. Маркус Пойзер (Markus Peuser), який провів із студентами цікаві і пізнавальні майстер-класи.

Викладачі кафедри беруть також активну участь у навчально-методичних семінарах, які організовує DAAD, Гете-інститут, АУГ, інші інституції, успішно проходять курси і отримують сертифікати на платформі COURSERA тощо.

Традиційним є співробітництво кафедри з міським відділом освіти, школами м. Тернополя і області, а також з Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти (ТОКІППО). На запрошення міського відділу освіти та ТОКІППО викладачі кафедри регулярно беруть участь у роботі журі відповідно міської та обласної учнівської олімпіад з німецької мови.

Кафедра співпрацює з профільними кафедрами провідних ЗВО Ураїни, зокрема з кафедрою німецької філології та з кафедрою міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка, з кафедрою германської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кафедрою іноземної філології і перекладу гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, кафедрою іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету, кафедрою іноземних мов і перекладу інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а також кафедрою німецької філології і кафедрою іноземних мов цього ж університету, кафедрою німецької філології Ужгородського національного університету та ін.

Тісною є також співпраця кафедри з Асоціацією українських германістів (АУГ). На кафедрі функціонує первинний осередок Спілки, доц. Н.Я. Бияк є координатором Спілки в Тернопільській області, викладачі кафедри беруть активну участь у щорічних міжнародних конференціях, які організовує АУГ, інших заходах Спілки.


Студентська наукова дослідна робота

Науково-дослідна робота студентів німецького відділення охоплює філологічну, літературознавчу, педагогічну та методичну тематики і відбувається у формі написання курсових і магістерських робіт, наукових статей, участі у наукових конференціях, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, а також виконання наукових досліджень у рамках діяльності наукових проблемних груп, які діють на кафедрі під керівництвом викладачів – керівників студентських наукових робіт.

Апробація студентських наукових проєктів традиційно відбувається на університетських звітно-наукових конференціях, під час проведення попереднього захисту їхніх наукових робіт, а також на Всеукраїнських і міжнародних наукових і науково-практичних конференціях і конкурсах студентських наукових робіт. Основні результати своїх наукових пошуків студенти регулярно публікують у матеріалах конференцій, у факультетському «Студентському науковому альманасі» та в загальноуніверситетському збірнику студентських наукових праць, наукових збірниках інших ЗВО.

Під керівництвом доц. Н.Я. Бияк студентка групи НМ-31 Діана Косар у лютому 2021 р. представила свою наукову роботу за напрямком «Германські мови (англійська, німецька)», присвячену словотвору в німецькому художньому тексті на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт і здобула третє місце. Під керівництвом цієї ж науковиці студентка групи НМ-41 Аліна Харчук у лютому 2023 р. отримала диплом нашого університету за представлену наукову роботу у рамках аналогічного конкурсу.

У 2023 р. під керівництвом проф. В.В. Дребета, доц. Н.Я. Бияк, Н.А. Деркевич, Т.В. Дзися, С.А. Притолюк, Н.Р. Ящик студентами німецького відділення було опубліковано 10 тез та 4 статті у матеріалах конференцій та наукових збірниках.

Студентка групи СОНМ-31 Соломія Сушко отримала стипендію німецької спілки студентських обмінів GFPS: Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa і з 01 квітня по 31 серпня 2024 року буде навчатися в університеті міста Бамберґ. Під час навчання студентка, відповідно до умов стипендії, буде реалізовувати власний навчально-дослідницький проєкт наукового чи практично-прикладного спрямування.

Студенти німецького відділення також беруть участь у програмі подвійного диплому, яку, відповідно до чинної угоди з ТНПУ ім. В. Гнатюка, пропонує польський ЗВО «Вища лінгвістична школа в Ченстохові» за напрямками «Німецька мова в бізнесі – основи економічної освіти та підприємництва» «Англійська мова в бізнесі – основи економічної освіти та підприємництва».


Відомі випускники кафедри


Олег Коцюба

Головний редактор порталу «Критики» www.krytyka.com Бостон, США

Олег Коцюба здобув ступінь доктора філософії (Ph.D.) у Гарвардському університеті за фахом "Слов'янські мови та літератури" у 2015 році (дисертація на тему «Правила ненападу: автор, авдиторія та експериментування в українській та російській літературі 1970-х-1980-х років» / "Rules of Disengagement: Author, Audience, and Experimentation in Ukrainian and Russian Literature of the 1970s and 1980s".). Перед тим Олег Коцюба закінчив німецьке відділення факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету (2002), здобув ступінь маґістра з англістики в університеті Вейн Стейт у Детройті, США (2006), та ступінь маґістра з компаративістики, комп'ютерної лінґвістики та інформатики університету ім. Людвіґа Максиміліяна у Мюнхені, Німеччина (2008). Тепер працює лектором та є стипендіятом коледжу у Департаменті слов'янських мов та літератур Гарвардського університету, Кембридж, США.

Олег Коцюба є також головним редактором інтернет-порталу українського журналу "Критика" - провідного журналу українських інтелектуалів. ( www.krytyka.com ).

Інтернет -покликання: http://scholar.harvard.edu/kotsyuba/home


Михайло Банах

Випускник 1999 р. Після закінчення німецького відділення нашого педагогічного університету п. Михайло Банах вивчав соціологію в університеті імен Альберта Людвіґа в м. Фрайбурґ (Німеччина). Зараз М. Банах працює координатором міжнародних проектів авторитетного фонду, заснованого Міністерством закордонних справ Німеччини – Інституту зовнішніх відносин (Institut für Auslandsbeziehungen). Інститут зовнішніх відносин спрямовує свою діяльність на утвердження співіснування народів і культур на засадах миру і взаємозбагачення. Він сприяє мистецькому і культурному обміну через різноманітні програми виставок, діалогів і концертів.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси