Кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови

кафедри англ філол


В.о. завідувача кафедри: 
 Шонь Олена Богданівна
                                                 кандидат філологічних наук, доцент 


Старший лаборант: Даниленко Оксана Олександрівна   

Інженер:  Горобець Олексій Петрович


Контакти:   вул. Кривоноса 2, каб. 80 (3 поверх), м. Тернопіль, 46027, Україна.


mail:     kaf_anglmov@tnpu.edu.ua

Наша сторінка Facebook

Наша сторінка Instagram

На кафедрі англійської філології та методики навчання англійської мови працює 20 викладачів
(з них – 1 доктор наук, професор; 16 кандидатів наук, з них 13 доцентів, 3 викладачі, 2 асистенти):

Задорожна Ірина Павлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
Бабій Людмила Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент 
Баневич Мар’яна Юріївна  - асистент кафедри
Гарасим Тетяна Олегівна - кандидат філологічних наук,  доцент     
Гупка-Макогін Надія Ігорівна - кандидат педагогічних наук, доцент     
Дацків Ольга Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент        
Довбуш Ольга Іллівна – кандидат філологічних наук, доцент   

Дячук Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, викладач

Клименко Анатолій Олегович – кандидат педагогічних наук, доцент 
Кондратьєва Тетяна Богданівна  – кандидат філологічних наук, доцент 
Крохмальна Мар'яна Павлівна – асистент     
Левчик Наталія Стефанівна – кандидат педагогічних наук, доцент   
Остапчук Ірина Ігорівна - кандидат філологічних наук, доцент   
Серняк Оксана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Скорейко-Свірська Ірина Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент
Худа Наталія Степанівна – викладач       
Чорній Раїса Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент   
Шепітчак Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, викладач 
Шонь Олена Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент 
Шуляк Ірина Михайлівна – кандидат філологічних наук, викладач 
Ярема Оксана Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент 

Навчальна робота кафедри

Кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови є випусковою для студентів англійського відділення факультету іноземних мов і забезпечує навчальний процес:

- на першому (бакалаврському) рівні – спеціальність 014 Середня освіта (Англійська мова, німецька/французька мови та літератури, зарубіжна література)

- на другому (магістерському) рівні – спеціальності 014  Середня освіта (Англійська мова і література), 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (Англійська мова і література).

Колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін з галузей лінгвістики, літературознавства і методики навчання іноземних мов на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти:

 • Практичний курс англійської мови;
 • Англійська мова як друга іноземна;
 • Методика навчання іноземних мов;
 • Методика навчання іноземних мов у вищій школі;
 • Історія Англії;
 • Вступ до германського мовознавства;
 • Лексикологія англійської мови;
 • Теоретична граматика та теоретична фонетика англійської мови;
 • Стилістика англійської мови;
 • Країнознавство;
 • Література Англії;
 • Теорія та практика перекладу;
 • Методика наукових досліджень;
 • Теоретичні та прикладні проблеми сучасної лінгвістики;
 • Комп’ютерна лінгвістика;
 • Інтерпретація тексту;
 • Порівняльна типологія української та англійської мов;
 • низка дисциплін вільного вибору студентів.
Колектив кафедри забезпечує викладання низки дисципліни в аспірантурі, зокрема, освітнього компонента «Академічно і професійно-орієнтоване спілкування (англійською мовою)», а також фахових дисциплін для аспірантів спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта (Іноземні мови).

У рамках реалізації проєкту програми Еразмус+ (CBHE) «MultiEd / Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції» з 2021-2022 н.р. на першому та другому рівнях вищої освіти впроваджуються такі нові дисципліни: 
 • Оволодіння іноземною мовою
 • Вступ до предметно-мовного інтегрованого навчання
 • Мова, соціум і культура
 • Предметно-мовне інтегроване навчання
 • Медіаграмотність та критичне мислення
 • Академічне письмо

На третьому рівні вищої освіти (підготовка докторів філософії) у межах проєкту запроваджено курси:
 • Предметно-мовне інтегроване навчання в контексті гуманітарних наук
 • Академічне письмо для докторських студій
Колектив кафедри здійснює керівництво:
 • педагогічною практикою студентів IV курсу,
 • педагогічною і науково-педагогічною практикою магістрантів;
 • курсовими та магістерськими роботами студентів англійського відділення.
У межах ключових дисциплін розроблено та впроваджено у навчальний процес електронні мультимедійні комплекси у системі «Moodle», які дають можливість навчатися дистанційно.

Наукова робота кафедри

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності  011 Освітні, педагогічні науки.

Зараз на кафедрі є 11 аспірантів та 1 докторант.

Проф. Задорожна І. П. – голова спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» та 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка. 

Проф. Задорожна І.П. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.01 – «загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.09 – «теорія навчання» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. 

Доц. О. П. Дацків є членом зазначеної спеціалізованої вченої ради.

Проф. Задорожна І.П. є членом редакційних колегій трьох наукових фахових видань:
 • журналу «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка»,
 • журналу «Іноземні мови»,
журналу «Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія».

Кафедра є співорганізатором міжнародних конференцій, проведених на факультеті іноземних мов у ТНПУ майже щорічно з 2013 року на тему «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес».

Викладачі кафедри здійснюють дослідження за двома напрямами:  - філологічним (доц. Л.Б. Бабій, доц. О.І. Довбуш,  доц.І.І. Остапчук, доц.Р.П. Чорній, викл.Худа Н.С., доц. О.Б. Шонь, викл. І.М. Шуляк, доц. О.Б. Ярема); - методичним (проф. І.П. Задорожна, доц. Н.І. Гупка-Макогін, доц. О.П. Дацків, викл.Н.М. Дячук, доц.А.О. Клименко, доц. Н.С. Левчик, доц.О.М. Серняк, доц.В.А.Шепітчак, викл.Дячук Н.М.), за результатами яких викладачі беруть участь у міжнародних конференціях та публікують свої наукові здобутки у фахових виданнях України та зарубіжжя, в т.ч. таких, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus Web та of Science.  


Викладачі кафедри та аспіранти працюють над виконанням науково-дослідної роботи «Теорія і практика навчання іноземних мов у закладах освіти різних типів» (державний реєстраційний номер 0118U003128, наук. керівник – д. пед. н., проф. І.П.Задорожна).


При кафедрі діє науково-дослідна лабораторія «Міжкультурна англомовна комунікація: лінгвометодичні студії», основними науковими напрямами якої є дослідження лінгвістичних та методичних аспектів міжкультурної і кроскультурної комунікації в межах англомовного дискурсу.


Кафедра співпрацює з профільними кафедрами провідних ЗВО України:

Київського національного лінгвістичного університету,
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Львівського національного університету імені Івана Франка,
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
Волинського національного університету імені Лесі Українки,
Хмельницького національного університету,
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та ін.  
 

Кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови на основі договорів про співпрацю, а також на основі загальноуніверситетських угод здійснює міжнародне співробітництво через науково-творчу співпрацю із зарубіжними навчальними закладами. Кафедра бере участь у різноманітних професійних тренінгах та проектній діяльності. Так, викладачі кафедри (проф. Задорожна І.П., доц. Гарасим Т.О., доц. Довбуш О.І., доц. Шепітчак В.А., доц. Ярема О.Б.) є учасниками проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» від IREX.


Проф. Задорожна І.П. та доц. Дацків О.П. є учасниками проекту Еразмус+: CBHE (Розвиток потенціалу вищої освіти) «Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration.

Викладачі кафедри беруть участь у реалізації проєкту програми Еразмус+ (CBHE) «MultiEd / Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції» (проф.Задорожна І.П., доц.Бабій Л.Б., доц.Дацків О.П., доц.Довбуш О.І.,  доц.Нацюк М.Б.,  доц.Шонь О.Б., доц.Левчик Н.С., доц.Ярема О.Б.).

Доц. Кондратьєва Т.Б. та Шепітчак В.А. беруть участь у реалізації проєкту Pre-Service English Teacher Methodology Program for Pedagogical Universities', що реалізується CEUME за підтримки Посольства Сполучених Штатів в Україні.

На кафедрі, реалізується проект «Шкільний вчитель нового покоління», започаткований Британською Радою за підтримки Міністерства освіти і науки України. До проекту залучено студентів 2 та 3 курсу факультету, вчителів-менторів шкіл Тернополя і викладачів кафедри).

Кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови співпрацює з Корпусом Миру США.

На кафедрі працюють волонтери Корпусу Миру:
 - Алекс Бейлі (2008-2009 рр.),
 - Шерон Хайні (2009-2010 рр.),
 - Шеріс Банн (2010-2012 рр.),
 - Наталі Ханлет (2013-2015 рр.),
 - Філіп Квом (з 2016–2018рр.), 
 - Рейчел Буратовіч (2019р – 2020).

З 14 жовтня 2022 на кафедрі працює Peace Corps Virtual Service Participant Peggy Walton.

У 2007 році на кафедрі працював Річард Абрахам (школа Грейвні, Лондон, Велика Британія). У 2017-2018 рр. на кафедрі працювала стипендіат програми Fulbright (English Teaching Assistants) Тейлор Джонсон.

Волонтер Корпусу Миру Філіп Квом був розробником і фасилітатором (разом із викладачем школи Cape Henry Collegiate Габріелою Кабрерос і доц. Олійник І.Д.) нового курсу “Global Media: Fact, Fiction, and the Truth with a Capital "T" на електронній платформі canvas.instructure.com разом зі студентами Cape Henry Collegiate з міста Virginia Beach, штат Virginia.

Кафедрою разом з волонтерами Корпусу Миру було організовано навчальний табір Camp Lead University Ternopil, що тривав з 19 по 22 червня 2019 року в ТНПУ та зібрав більше 40 учасників-освітян з різних регіонів нашої країни.


Викладачі кафедри проходять стажування в закордонних ЗВО: 

- проф. Задорожна І. П. – стажування в державному університеті Монтклер (США) у межах програми для адміністраторів університетів University Administration Support Program (IREX) (вересень-листопад 2014);

- участь у семінарі з питань менеджменту у вищій освіті університету Джорджа Мейсона (США) у межах програми для адміністраторів університетів University Administration Support Program (IREX) (США, вересень 2014);

- доц. Остапчук І.І., викл.Шуляк І.М. - yчасть у програмах міжнародної академічної мобільності для українських дослідників з можливістю стажуватися і проводити наукову діяльність з 17.10.2022 по 21.11.2022 на кафедрі сучасної лінгвістики та освіти в Університеті Алькала, Мадрид, Іспанія;

- доц. Гупка-Макогін Н.І. пройшла міжнародне стажування в Університеті Чехії в Чеських Будейовицях в рамках проекту «Innovation technologies in the field of education and science». (180/ 6 кредитів ЄКТС, 2021);

- доц. Дацків О.П., доц. Клименко А.О., доц. Остапчук І.І., викл. Шуляк І.М., асист. Баневич М.Ю. пройшли стажування «Digital future: Blended learning» для викладачів закладів вищої освіти від проєкту DigIn.Net 2 за підтримки Anhalt University of Applied Sciences (Hochshule Anhalt, HSA) (онлайн, Німеччина, жовтень 2022 / жовтень 2023);

- доц. Дацків О.П., викл. Шуляк І.М. – участь у стажуванні «Empowering Educators: AI Integration in Education» від TESOL-Ukraine Teacher Development Institute (жовтень-листопад 2023)


У рамках міжнародної співпраці викладачі кафедри беруть участь у програмах стажування у Вищій лінгвістичній школі м. Ченстохова (WSL) (Республіка Польща): 

проф. Задорожна І. П. (січень 2014),
доц. Гарасим Т.О. (листопад 2019 – лютий 2020),
доц. Клименко А.О. (липень 2016), 
доц. Левчик Н. С. (січень 2016),
доц. Остапчук І.І. (листопад 2019 – лютий 2020), 
доц. Шепітчак В.А. (листопад 2019 – лютий 2020), 
доц. Шонь О.Б. (січень 2014, серпень 2015),
доц. Ярема О.Б. (листопад 2019 – лютий 2020).

Науково-дослідна робота студентів

Тематика студентської науково-дослідної роботи охоплює актуальні питання сучасних філологічних та методичних досліджень і представлена роботою 11 проблемних груп, в яких беруть участь як викладачі, так і студенти: Методика формування іншомовної комунікативної компетентності (проф. Задорожна І.П.); Лінгвокультурний простір художньої літератури (доц. Чорній Р.П); Колективні технології навчання іноземних мов (доц. Серняк О.М.); Лінгвостилістичний аспект дослідження англомовних різножанрових текстів (доц. Гарасим Т.О.); Література Англії і США: компаративний підхід (доц. Довбуш О.І.);  Синтаксична інтерференція у процесі навчання англійської мови (доц. Шепітчак В.А.); Основи мережевої лінгвістики: питання меметики і сугестії (доц. Ярема О.Б.);  Теоретичний і прикладний синтаксис (доц.Остапчук І.І.). 

Результатом спільної наукової роботи викладачів кафедри та студентів є виступи кращих студентів 3-4 курсів та магістрантів на щорічній студентській науковій конференції ТНПУ ім. В. Гнатюка, всеукраїнських студентських наукових конференціях; публікації студентських наукових розвідок у виданні факультету іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка «Студентський науковий альманах». Студенти англійського відділення щороку беруть участь у конкурсах наукових робіт. У 2021 році студентка 4 курсу Чернявська Софія зайняла перше місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з романських мов.Студенти англійського відділення проходять стажування в закордонних ЗВО в межах різних міжнародних програм: Програма подвійного диплома (Україна та Польща), Програма «Еразмус» (м. Клагенфурт, Австрія, Румунія), беруть участь у міжнародних конкурсах та обмінах.Контингент студентів англійського відділення є уже інтернаціональним, оскільки здобувати фах приїхали студенти з Бразилії, Китаю та Ірану, а також викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво аспірантами з Греції.


Виховна робота


Невід’ємною частиною студентського життя університету загалом та кафедри зокрема стало проведення наставниками академічних груп та викладачами кафедри тематичних українських та англійських заходів.

У рамках популяризації української культури та патріотичного виховання проводяться круглі столи присвячені «Пам’яті Героїв Небесної Сотні», навчально-пізнавальні поїздки рідним краєм студентів і наставників академічних груп, майстер-класи з писанкарства, солодкі ярмарки з благодійною метою, участь в університетських квестах та спільних організаційних подіях.

Особливого поширення набуває спільний студентсько-викладацький мистецький проект, присвячений святкуванню Дня народження Т.Г. Шевченка (Конкурс власного патріотичного вірша та пісні; Шевченківські читання: «Об’єднаймося ж, брати мої» (читання власних перекладів віршів Т.Шевченка англійською мовою); презентація студентської поезії-присвяти поету-пророку Т. Г. Шевченку; конкурс «Цвіт вишиванки»).

Вивчення англомовної культури є цікавим для студентів завдяки традиційним проведенням тижнів та тематичних днів кафедри, студентських флешмобів, театральних дійств, проведенням свят, літературних квестів, поетичних вечорів та інших заходів.

Активним учасником культурно-мистецьких заходів на факультеті та в університеті є викладацький вокальний колектив «Donna» (керівник – доц. Левчик Н.С.). Студенти також мають змогу креативити у тематичних гуртках – DIY (hand-made), танцювальному та театральному.

Впродовж багатьох років на кафедрі працює студентський англомовний театр (керівник доц. Дацків О.П.) та студентський театр факультету іноземних мов «Театральний спектр» (керівник доц. Серняк О.М.), які поповнили свій репертуар новими театральними постановками:

«Різдвяна коляда» («Christmas Carol») (за твором Чарльза Діккенса);

«Чарівні хлібці» («Witches’ Loaves») (вистава за твором О.Генрі);

«Моя ясна пані або Пігмаліон» («My Fair Lady or Pygmalion» (вистава англійською мовою за твором Бернарда Шоу);

«The Trimmed Lamp» (вистава за твором О.Генрі),

«My Fair Girlfriend» або «Гойдалки кохання» (a Trivial Comedy about not Trivial Things) за мотивами п'єси Дж.Б.Шоу «Пігмаліон»,

«За Двома Зайцями» за мотивами п’єси Михайла Старицького,

«Why Do We Study?», «That’s what friends are for»,

«The Ransom of Red Chief” (вистава за твором О.Генрі).Кафедра активно залучена у профорієнтаційну роботу. Щороку викладачі кафедри проводять майстер-класи, семінари та воркшопи з учнями шкіл м. Тернополя та області. Кожної весни постійним є проведення заходу «Open House» для учнів 10-11 класів за участі волонтерів Корпусу Миру. Кафедра є також постійним учасником наукових пікніків, «Гостин у ТНПУ» та щорічного Крайового форуму, що є платформою для комунікації з майбутніми абітурієнтами.

Адаптація до університетського життя у студентів-першокурсників полегшується завдяки посвяті, що проводиться у вересні-жовтні як виїзний захід, а також щорічній мотиваційній зустрічі з магістрантами «How not to Waste Your Master’s».

Доброю традицією на факультеті іноземних мов стала спільна з Клубом Ротарі м. Тернопіль благодійна акція «Подаруй дітям віру в добро та казку», яка триває уже шостий рік поспіль. Викладачі і студенти факультету співпрацюють та допомагають вихованцям Новосільського обласного спеціального навчально-виховного комплексу.

Історія кафедри

Історія кафедри бере початок з 1993 року, коли було створено факультет іноземних мов, а також кафедру англійської мови та методики її викладання, яку очолила канд. філол наук, доц. Валігура О. Р. У 1998 році внаслідок поділу кафедри було утворено кафедру практики англійської мови (з 2009 р. – практики англійської мови та методики її викладання), яку очолювали канд. пед наук, доц. Курант Л. С. (у 1998–2004 рр.), канд. пед. наук, доц. Задорожна І. П. (у 2004–2007, 2010–2018 рр.), канд. філол наук, доц. Шонь О. Б. (у 2007–2010 рр.), а також кафедру англійської філології на чолі з доц. Валігурою О. Р. (у 1998–2006 рр.), доц. Лісійчук Т. П. (у 2006–2008 рр.), проф. Морською Л. І. (у 2008–2018 рр.).

У лютому 2018 р. з метою оптимізації кафедру практики англійської мови та методики її викладання об’єднано з кафедрою англійської філології та перейменовано у кафедру англійської філології та методики навчання англійської мови.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси