Задорожна Ірина Павлівна


Zadorozhna IrynaДоктор педагогічних наук

Професор


е-mail:  irynazadorozhnai
@gmail.com 

Профілі
  
Google Scholar  
  ORCID
  ResearcherID
Закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут (1993 р.). Працювала вчителем англійської мови в Тернопільській спеціалізованій школі  № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

З 1998 року – викладач Тернопільського державного педагогічного інституту. 

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію.

У 2007-2010 рр. навчалась у докторантурі Київського національного лінгвістичного університету. У грудні 2012 року захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови)) у Київському національному лінгвістичному університеті. 


У 2014 році отримала вчене звання професора.

Під керівництвом І. П. Задорожної успішно захищено 9 кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) та 1 дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки).

З 2014 р. по 2021 р. – голова спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» та 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.01 – «загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.09 – «теорія навчання» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.


У 2018 році працювала у складі чотирьох експертних комісій МОН України для проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців.

Член редакційних колегій трьох наукових фахових видань: журналу «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка», журналу «Іноземні мови», журналу «Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія».

Керівник колективної науково-дослідної теми «Теорія і практика навчання іноземних мов у закладах освіти різних типів» (державний реєстраційний номер 0118U003128). 

Здійснює керівництво аспірантами та докторантами.

Координатор трьох міжнародних конференцій «Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес» (ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2013, 2016, 2017 рр.).

Гарант ОНП Освітні, педагогічні науки.

Учасник проєктів:

 • «Шкільний вчитель нового покоління» (МОН України та Британська рада в Україні, 2018–2019 рр.);

 • «Україна – Польща: міжкультурний діалог у контексті професійного розвитку молоді» (23-29.09.2018 р.), Вища лінгвістична школа у місті Ченстохова, Республіка Польща)

 • Еразмус+: CBHE (Розвиток потенціалу вищої освіти) «Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration (610427-EPP-1-20191-EE-EPPKA2-CBHE-JP)»;

 • «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» IREX, Посольство США та Посольство Великої Британії а Україні, Міністерство освіти і науки України, Академія української преси, Київ.

 • «Методики для професійної майстерності майбутніх учителів англійської мови» (Pre-Service English Teacher Methodology Program for Pedagogical Universities), організованого Міжнародною благодійною організацією «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні» за сприяння Посольства США в Україні.


Учасник проекту «Україна – Польща: міжкультурний діалог у контексті професійного розвитку молоді» (23-29.09.2018 р.), Вища лінгвістична школа у місті Ченстохова, Республіка Польща)

Учасник проекту Еразмус+: CBHE (Розвиток потенціалу вищої освіти) «Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration (610427-EPP-1-20191-EE-EPPKA2-CBHE-JP)».
 

Стажування 


Учасник програми для адміністраторів університетів University Administration Support Program (IREX) у 2014 р., завдяки якій у вересні-листопаді 2014 р. пройшла стажування в державному університеті Монтклер (США) та взяла участь у семінарі з питань менеджменту у вищій освіті університету Джорджа Мейсона (США).

Стажування у Вищій школі лінгвістичній у рамках «European Week 2014» (м.Ченстохова, Польща, січень 2014). Сфера наукових інтересів 

Методика навчання іноземних мов, сучасні технології навчання іноземних мов, психолінгвістика. 

Відзнаки  

2013 р. – Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації.

2015 р. – Грамота Національної академії педагогічних наук України.

2017 р. – Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації.

2019р.  – Грамота Верховної Ради України

 

Основні публікації 
Монографії

1.   Задорожна І. П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з практичної мовної підготовки: монографія. Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2011. 414 с.

2. Ніколаєва С. Ю., Задорожна І. П. Теоретичні засади історії методики навчання іноземних мов: монографія. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. 298 с.


Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

2.     Zadorozhna, I., Datskiv, O., Levchyk N. Development of pre-service foreign languages teachers’emotional intelligence by means of reflection. Advanced Education.  2018, Issue 10. P. 62-68. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.144538 

3.   Nikolaeva S., Zadorozhna I., Datskiv O. Development of Pre-Service English Teachers’ Language Skills and Learner Autonomy via Blended Learning. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2019. Vol.11. No 2. P. 222-239. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/126   

4. Zadorozhna I., Datskiv O., Shon O. Exploring Students’ Expectations of the University Course. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2020. Vol. 12. No 1. Sup 1. P. 293–303. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup1/236 (Web of Science)

5. Zadorozhna, I., Datskiv, O., Shepitchak V. Pre-service English Teachers’ Attitudes to Co-teaching. Advanced Education. Issue 15. 2020. P. 41–46. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.19757 (Web of Science)

6. 
Zadorozhna, I., Datskiv, O., Levchyk N. Development of pre-service foreign languages teachers’emotional intelligence by means of reflection. Advanced Education. Issue 10, 2018. P. 62–68. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.144538 (Web of Science)

7. Nikolaeva S., Zadorozhna I., Datskiv O. Development of Pre-Service English Teachers’ Language Skills and Learner Autonomy via Blended Learning. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Vol.11. No 2 (2019). P. 222–239. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/126 (Web of Science)    

8. Zadorozhna I. P., Klymenko A. O, Quam Ph. Hybrid courses in a foreign language and culture for philology students. International Technologies and Learning Tools. Vol. 71. No 3 (2019). P. 169–182. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v71i3.2811 (Web of Science)

9. Struhanets L., Zalipska I., Zadorozhna I., Struhanets P., Dashchenko N.  The National Television Broadcast Speech Expressiveness as Means  of Phychological Influence on the Society. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. Issue 1, special XV. P. 41–45 (Web of Science). http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110115/papers/A_10.pdf.

10. 
Zadorozhna I., Harasym T., Dovbush O., Oliynyk I. Semantics of Archetypal Structure of Verbal Poetic Images in Robert Frost’s “Mountain Interval” AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2022. Issue 1, special XXV. P. 244–252 (Web of Science).

11.
  Zadorozhna IP., Klymenko A. O, Quam Ph. Hybrid courses in a foreign language and culture for philology students. International Technologies and Learning Tools. 2019. Vol. 71. No 3. P. 169–182. DOI:  https://doi.org/10.33407/itlt.v71i3.2811


Статті у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях


 1. Zadorozhna I. Reflective Foreign Language Teaching and Learning of University Students. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. 2017. № 4. С. 6–12.

 2. Задорожна І. П. Формування іншомовної аудитивної компетентності студентів лінгвістичних спеціальностей на основі художніх фільмів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2017. № 4 (59). C. 199-204.

 3. Ярема О.Б., Задорожна І.П., Ладика О.В. Distribution of Allusions in British Modernist Prose. Оdessa linguistic journal, № 11, 2018. P. 101-112.

 4. Задорожна І.П. Проблеми та перспективи розвитку вищої іншомовної освіти в Україні. Педагогічний альманах. Херсон, 2019. Вип. 43. С.97-104.

 5. Задорожна І. П. Використання інформаційно-кромунікаційних технологій у навчанні іноземних мов: можливості, проблеми та шляхи їх вирішення. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 2 (106). С. 232–244.

 6. Задорожна І. П. Сучасні підходи до формування іншомовної аудитивної компетентності. Педагогічний альманах. 2021. № 49. С. 72–80. DOI https://doi.org/10.37915/pa.vi49.259

 7. В. Габрусєв, І. Грод, І. Задорожна. Створення навчальних відеоресурсів за допомогою BLENDER VIDEO EDITOR. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2021. № 2. С. 127–137.

Підручники для школи, рекомендовані МОН України, навчально-методичні посібники

8. Кучма М., Задорожна І. Англійська мова. 6- й рік навчання [рівень стандарту]: підручник для 10 кл. закладів загальн. серед. освіти; English. Year 6 [standard level]: a textbook for the 10th form of secondary schools. Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2018. 190 с. (рекомендовано МОН, використовуються в школах як підручник з англійської мови як другої іноземної)

9. 
Кучма М., Задорожна І. Англійська мова. 7- й рік навчання [рівень стандарту]: підручник для 11 кл. закладів загальн. серед. освіти; English. Year 7 [standard level]: a textbook for the 11th form of secondary schools. Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2019. 208 с. (рекомендовано МОН, використовуються в школах як підручник з англійської мови як другої іноземної)

10. Задорожна І. П., Баб‘юк О. В. Speak English Fluently. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів спеціальності "Туризм".  Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. 135 с.

11. Задорожна І.П., Білянська І.П. Listening to Fiction Audiobooks. Навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. 174 с.

12. Задорожна І. П. Формування у майбутніх учителів англомовної компетентності у письмі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2014. Вип. № 1(73). С. 63-68.


13.  Zadorozhna I. Teaching L2 Vocabulary to Advanced Students / Iryna Zadorozhna // The Subcarpathian Studies in English Language and Culture; ed. by G. A. Kleparski, E. Konieczna, B. Kopecka. Vol. 1. Linguistic and Methodology. Rzeszów: Wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. P. 395–402.

14.  Задорожна І. П. Розвиток автономії студентів мовних спеціальностей у процесі вивчення фахових дисциплін. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія:  Педагогічні науки. 2015. Вип. 131. C. 60–66.

15.     Zadorozhna I. Using the US experience of online and hybrid education in Ukrainian universities. Наукові записки Терноп. нац.. пед. ун.-ту ім.В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2015. № 3. С.139–144.

16.   Задорожна І. П. Developing Language Learning Strategies and Self-Evaluation Skills as Key Factors in Promoting Prospective FL Teachers’ Autonomy. Педагогічний альманах: збірник наукових праць; редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. Випуск 29. C. 69-75.

17.   Задорожна І. П. Психолого-педагогічні чинники організації самостійної роботи студентів з оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. 2016. № 4. С. 6–12.

18. Задорожна І. П. Формування іншомовної аудитивної компетентності студентів лінгвістичних спеціальностей на основі художніх фільмів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2017. № 4 (59). C. 199-204

19.  Zadorozhna I. Reflective Foreign Language Teaching and Learning of University Students. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. 2017. № 4. С. 6-12.


Підручники й посібники 

1.   Англійська мова. 6-й рік навчання [рівень стандарту]: підручник для 10 кл. закладів загальн. серед. освіти; English. Year 6 [standard level]: a textbook for the 10th form of secondary schools.  190 с.

2.   Англійська мова. 7-й рік навчання [рівень стандарту]: підручник для 11 кл. закладів загальн. серед. освіти; English. Year 7 [standard level]: a textbook for the 11th form of secondary schools. 208 с.

3. Задорожна І. П., Білянська І. П. Listening to fiction audiobooks. Contemporary short stories: навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов. Тернопіль: Вектор, 2018. 162 с.

4.  Zadorozhna I., Babiuk O. Speak English Fluently: навчально-методичний посібник. Тернопіль: Вектор, 2018. 135 с.

 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси