Пежинська Ольга Михайлівна

Пежинська Ольга Михайлівна

 

Кандидат філологічних наук, доцент

 

Доцент кафедри романо-германської філології

 

e-mail: opezhynska@gmail.com

              pezhynska.olga@tnpu.edu.ua


Профіль Google Scholar

                ORCID

                Web of Science 

                Scopus

 

Досвід роботи

17 р.

 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, доцент кафедри романо-германської філології (2018-дотепер).
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, викладач кафедри романо-германської філології (2016–2018 рр.)
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, асистент кафедри французької та другої іноземної мови (2006–2015 рр.)

Освіта

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, захист кандидатської дисертації на тему «Топоніми французької мови: динаміка форм і функціональних ознак» (2014 р.).
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірантка, спеціальність 10.02.05 – романські мови (2010–2013 рр.)
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, магістр, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (французька)» (2000–2005 рр.).


Підвищення кваліфікації, стажування, тренінги

 • Міжнародне стажування "Digital Future: Blended Learning", 180 год. Команда DigIn.Net 2 за підтримки Університету прикладних наук Анхальт (Hochshule Anhalt, HSA) на базі DUDIZ (німецько-український центр цифрових інновацій) (2022 р.).
 • Академія цифрового розвитку. «Цифрові інструменти Google для освіти», 30 год. (2022 р.).
 • Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка. Підвищення кваліфікації за програмою «Проектування та реалізація освітніх програм за спеціальністю 014 «Середня освіта», 180 год. (2022 р.).
 • Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти. Тема: «Забезпечення якості вищої освіти в розрізі акредитації освітніх програм», 180 год. (2021 р.).
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Тема: «Актуальні проблеми та інноваційні методи викладання французької мови у сучасному мультикультурному просторі», 180 год. (2020 р.).
 • Міжнародне стажування у Національному ліцеї пілотних інновацій (м. Жоне-Маріні, Франція) за підтримки Асоціації Пуату-Шарант Україна (CPCU), члена «Федерації обміни Франція-Україна» (FEFU) (2018 р.).
 • Міжнародне стажування у Академічному товаристві Міхала Балудянського (м. Братислава Словаччина). Тема: «Інноваційні методи та підходи в освіті», 180 год. (2016 р.).Cертифікати про стажування/підвищення кваліфікації


Сфера наукових інтересів

 • Онімний простір французької мови.
 • Лінгвокультурологічні аспекти топонімів та антропонімів. 
 • Лексична семантика.
 • Етимологія.
 • Словотвір.Забезпечення дисциплін

 • Практичний курс французької мови.
 • Теоретичний курс французької мови.
 • Основи наукових досліджень.
 • Друга іноземна мова (французька).


Професійна та громадська діяльність


 • Членкиня редакційної колегії міжнародного наукометричного журналу «Social Work and Education» (м. Тернопіль, Україна).
 • Членкиня асоціації викладачів французької мови 
 • Координаторка програми професійних та лінгвістичних стажувань студентів і викладачів у Франції в рамках співробітництва ТНПУ ім.В. Гнатюка та Федерації «Обміни Франція-Україна» (FEFU).
 • Гарантка освітньо-професійної програми «Французька мова та лiтература» другого (магістерського) рівня зi спеціальності 035 Фiлологiя за спеціалізацією 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька.
 • участь в атестації наукових кадрів як члена разових спеціалізованих вчених рад.


Публікації: 

Ольга Пежинська – авторка понад 80 наукових праць, серед яких:


Монографії


1. Пежинська О.М., Дребет В.В., Косович О.В., Бубняк Г.М., Бубняк Р.А., Пермякова О.Г. Дихотомія "мова - дидактика" у перспективі сьогодення : Монографія / За ред. О. Косович. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. 176 с.


2. Пежинська О. М. Способи утворення французьких топонімів, похідних від антропонімних назв / О. М. Пежинська // Scientific developments of european countries in the area of philological researches: collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 396-414.


Навчально-методичні посібники/посібники


1. Пежинська О. Ma Leçon de Français = Мій урок французької мови : навчально-методичний посібник для студентiв факультетiв iноземних мов, якi вивчають французьку мову i проходять педагогiчну практику / О. Косович, О. Пежинська, Р. Чорній. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 105 с.


2. Пежинська О. Bonjour de France : навчальний посібник / О. Косович, О. Пежинська, Р. Чорній. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 160 с.


3. Пежинська О. Cours theorique du francais : навчальний посібник / О. Косович, О. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 118 с. 


4. Пежинська О. Нариси з лексикології французької мови : навчальний посібник / О. Косович, О. Пежинська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. – 122 с.


5. Пежинська О. М. Grammaire théorique du français : point de syntaxe: навчальний посібник. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. 152 с.


6. Пежинська О.М. Lire et comprendre : навчально-методичний посібник з французької мови для студ. I-II курсу / Уклад. : Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, О. В. Косович, О. М. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. 97 с.


7. Пежинська О.М., Бубняк Г.М., Бубняк Р.А., Косович О.В., Сокол М.О. Belles lectures. Навчальний посібник з французької мови для студентів, які вивчають французьку як другу іноземну мову. Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2020. 102 с. 


8. Пежинська О.М., Бубняк Г.М., Бубняк Р.А., Косович О.В. Lecture facile. Навчальний посібник з французької мови для студентів, які вивчають французьку як другу іноземну мову. Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2020. 108 с. 


Статті

Статті у наукометричних базах Scopus або

 Web of Science Core Collection :


1.Pezhynska O., Zadvornyi S. Linguocultural features of the main urbanonyms of local communities of ukraine in the phantom frontier as a marker of territorial identity. Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică. 2022. Anul XLIV, No. 1-2. P. 155-167. DOI: https://doi.org/10.52846/aucssflingv.v44i1-2.57 


2. Pezhynska O. The Importance of Onomastics in the Formation of Language and Ethnocultural Competences / M. Sokol, O. Kosovych, O. Pezhynska [et al.] // International Journal of Applied Exercise Physiology. – Mazandaran, 2020. – Vol. 9, iss. 9. – P. 68–72. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000573283800009


Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України (категорія Б) та у зарубіжних виданнях:


1. Пежинська О.М. Оволодіння іноземною мовою в умовах глобалізації та полікультурності світу. Олександр Шевчук, Ольга Пермякова. Актуальні питання гуманітарних наук:міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип.43. Том 3. с. 232-239. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/43-3-38.


2. Пежинська О.М. Французькі власні назви-антропоніми з позиції змісту, форми та функції. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. No 83. С. 200-208. DOI https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-29.


3. Пежинська О. М. Топонімне словотворення у французькій мові. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Т. 31 (70), № 1, ч. 1. С. 20-21.


4. Пежинська О. М. Аспекти методології ономастичних досліджень. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. Київ, 2019. Т. 30 (69), n. 2. Ч. 1. C. 161–165.


Матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій:


1. Пежинська О. М. Особливості системи забезпечення якості вищої освіти у Франції / О. М. Пежинська, С. А. Кулик // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 51-53


2. Пежинська О.М. The ways of stimulating learner autonomy in foreigh language learning / С. А. Кулик, О. М. Пежинська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 132-134


3. Пежинська О.М., Кулик С.А. Місце та роль практичної підготовки  здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 “Середня освіта” // Матеріали всеукраїнського науково - педагогічного підвищення кваліфікації, 31 жовтня -11 грудня 2022 року. Одеса: видавничий дім “Гельветика”, 2022. С.83-87. 17.

 

4. Пежинська О., Кулик С. Роль опитувань у прийнятті інституційних рішень ЗВО щодо забезпечення якості освіти // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в закладах вищої освіти України: інструменти та виклики: електронний науковий збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково- практичної конференції (17–18 листопада 2022 р.). Київ : Київський університет, 2022. С. 140-143.


5. Пежинська О.М. The benefits of web-based language learning tools for learners and teachers / С. А. Кулик, О. М. Пежинська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 84-86.


6. Pezhynska O. The Prospects of the development of regional onomastics / O. Pezhynska, S. Kulyk // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 31-34


7. Пежинська О. М. Le structuralisme en linguistique / О. М. Пежинська, С. А. Кулик // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2022. С. 48-50.


8. Пежинська О.М. Роль викладача в навчанні професійної комунікації через міжкультурний діалог / О. В. Косович, О. М. Пежинська, Г. М. Бубняк // Світ дидактики: дидактика в сучасному світі : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-22 вересня 2021 р.). Київ : Видавництво Людмила, 2021. С. 20-227. 


9. Пежинська О. М. Formation des compétences linguistiques en apprentissage des noms propres. Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 березня 2021. Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2021. С.52-53.


10. Пежинська О., Кулик С. Внутрішня система забезпечення якості освіти: Досвід Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ї річниці затвердження «Програми заходів із забезпечен6ня якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»): електрон. наук. зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 жовт. 2021 р.). К.: ВПЦ «Київський університет», 2021.с. 56-58.


11. Olga Pezhynska. Academic integrity and ethics of academic relationships in higher education institutions. III International ethics congress. October 10-12. 2021. Ankara, Turkey. P.198-199.


12. Pezhynska O. Internal audit of the education quality system at the university. Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ї річниці затвердження «Програми заходів із забезпечен6ня якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»): електрон. наук. зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 жовт. 2021 р.). К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. p. 113-115.


13. Пежинська О. STEM-освіта у SMART-університеті: синергія освітнього і наукового процесів. STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 18 жовтня – 26 листопада 2021 р. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021, с.196-197.


14. Пежинська О. М. Teaching and learning french in a multicultural context / Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль).  Тернопіль: ТНПУ, 2020. С. 40-43.


15. Пежинська О. М. La compétence de communication dans l’enseignement /apprentissage du fle / Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 357-359.


16. Пежинська О.М., Бубняк Р.А., Бубняк Г.М. Значення пропріальної лексики у формуванні мовної та етнокультурної компетенцій. Світовий розвиток науки та техніки, LVІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Запоріжжя, 7 грудня 2020 року. Ч.2, с. 83-89.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси